Yswiriant Endsleigh

null

Mae Prifysgol Abertawe yn gweithio mewn partneriaeth ag Endsleigh i roi yswiriant eiddo i chi. Mae'n bwysig eich bod chi'n gwirio'r yswiriant hwn, felly dilynwch y camau isod i sicrhau eich bod chi'n ei ddeall yn gyfan gwbl.

 

Ar gyfer myfyrwyr sy'n byw ym mhreswylfeydd Cartrefi Myfyrwyr St. Modwen yng Nghampws y Bae, rhif y polisi yw HH1411

 

Ewch i www.endsleigh.co.uk/reviewcover i wirio manylion eich polisi. Ewch i'r ddolen gwirio eich yswiriant i wneud y canlynol:

✔ Gweld yr hyn sydd wedi ei yswirio.
✔ Gwylio ein fideo cymorth.
✔ Sgwrsio â'n harbenigwyr drwy Sgwrs Ar-lein.
✔ Cael gwybod sut i wneud hawliad.
✔ Ymestyn a phersonoli eich yswiriant.

Mae'n bwysig cael gwybod beth yn union sy'n rhan o'ch yswiriant. Efallai bydd angen polisi mwy eang arnoch i warchod eich holl eiddo yn eich ystafell a'r tu hwnt iddi.

Mae bwndeli dyfeisiau newydd Endsleigh'n caniatáu i chi yswirio sawl dyfais unrhyw le yn y DU a hyd at 30 diwrnod ledled y byd. Mae'r tri bwndel canlynol ar gael gan ddibynnu ar werth eich dyfeisiau. 

  • Ffôn gwerth £500 a gliniadur neu ddyfais gwerth £500
  • Ffôn gwerth £750 a gliniadur neu ddyfais gwerth £750
  • Ffôn gwerth £750 a gliniadur neu ddyfais gwerth £1,500

Endsleigh yw'r darparydd yswiriant gorau yn y DU i fyfyrwyr a'r unig ddarparydd yswiriant a argymhellir gan UCM. Dros y 50 mlynedd ddiwethaf, maen nhw wedi defnyddio eu harbenigedd i helpu ffurfio eu cynnyrch, eu gwasanaethau, eu cynnwys a'u hadnoddau i weddu i anghenion eu cwsmeriaid.

Maen nhw'n deall bod gwarchod a chyflenwi dyfeisiau newydd yn gyflym yn hollbwysig i fyfyrwyr, ac felly cyflwynon nhw eu haddewid dyfais newydd o fewn 24 awr*. (Os bydd eich eitem yn mynd ar goll, os caiff ei dwyn neu os nad oes modd ei thrwsio, byddan nhw'n darparu un newydd i chi o fewn 24 awr - 1 diwrnod gwaith wedi i'ch cais gael ei gymeradwyo.) Ceir tâl atodol i'r polisi. 

Beth sydd wedi’i yswirio? 

Yn yr ystafell (tân, lladrad a llifogydd) 

(tân, lladrad a llifogydd)

Cynnwys ystafell myfyriwr, gan gynnwys dillad a chyfrifiadur desg Ydy
Gliniadur a dyfeisiau llechen Ydy
Ffôn symudol Dwyn yn unig
Difrod damweiniol Nac ydy
Offer sain a fideo  Ydy
Consolau gemau Ydy
Offerynnau cerdd ac offer chwaraeon Ydy
Offer ffotograffiaeth Ydy
Pethau gwerthfawr a gemwaith Yes

Dywedwch wrthym sut y gallwn wella'n gwybodaeth!

Rydym yn angerddol iawn am ddarparu cymaint o wybodaeth â phosib i wneud eich siwrnai i'r Brifysgol mor hawdd â phosib. Er na allwn newid popeth, gallwn newid rhai pethau. Ceisiwn wneud hyn mor gyflym ac effeithiol â phosib ac rydym yn diweddaru ein gwefan a'n cyfathrebiadau yn dilyn ymholiadau ac adborth.

Anfonwch unrhyw sylwadau, awgrymiadau neu adborth atom am sut rydych yn meddwl y gallwn wella ein gwasanaethau: cliciwch yma i roi eich adborth i ni.