Paratoi ar gyfer Cyrraedd

Paratoi ar gyfer y Brifysgol!

Cyrraedd a Chasglu'ch Allwedd

Gwybodaeth am Gyrraedd a Chasglu Allweddi

Gallwch gasglu'ch allwedd o ddydd Llun tan ddydd Gwener rhwng 10.00am a 4.00pm (ac eithrio gwyliau banc)

Dewch â'ch Taflen Casglu Allwedd er mwyn casglu'ch allwedd. Gallwch argraffu hon o'ch Cyfrif Llety unrhyw bryd ar ôl i chi dderbyn eich cynnig llety.

Yn cyrraedd y tu allan i'r amseroedd uchod?

 • Os byddwch yn cyrraedd mwy na 3 diwrnod ar ôl dechrau'ch tenantiaeth, bydd rhaid i chi gysylltu â ni a gofyn am rif cyfeirnod cyrraedd yn hwyr accommodation@abertawe.ac.uk. 
 • Os nad ydych yn gwneud hyn, hyd yn oed os derbyniwyd Cytundeb Tenantiaeth, gallai'r ystafell gael ei chanslo a'i chynnig i fyfyriwr arall. Nes bod tenant arall yn derbyn yr ystafell, byddwch chi'n atebol i dalu am yr ystafell yn ogystal ag unrhyw ffioedd gweinyddu ychwanegol.
 • Os na fyddwch yn cyrraedd rhwng dydd Llun a dydd Gwener, rhwng 10am a 4.00pm, cysylltwch â'r safle yn ystod oriau swyddfa i wneud trefniadau: Cliciwch yma am ragor o wybodaeth

Wrth gynllunio cyrraedd eich safle, rhowch sylw i’r pethau canlynol a sicrhewch fod gennych ddigon o amser i'w gwneud:

 • Caniatewch ddigon o amser i stopio ac ar gyfer lluniaeth drwy gydol eich siwrnai.
 • Pan fyddwch yn cyrraedd bydd angen i chi gasglu'ch allwedd, dadlwytho'r car a rhoi trefn ar eich ystafell.
 • Yna efallai y byddwch am fynd i siopa am y pethau pwysig.
 • Cynlluniwch beth bydd ANGEN ei wneud a beth gallwch ei wneud y diwrnod wedyn.

Os teimlwch y byddwch yn cyrraedd yn rhy hwyr i wneud y pethau hyn, ystyriwch aros dros nos mewn gwesty lleol cyn cyrraedd (Rhestr Gwely a Brecwast)  ac ymweld ag Abertawe, penrhyn Gŵyr a gweld popeth sydd gan yr ardal i'w gynnig. Cliciwch yma am fap poced o ganol dinas Abertawe neu Ymweld â Bae Abertawe

Gwybodaeth i Breswylwyr

Gwybodaeth i Breswylwyr

Mae llwyth o wybodaeth ar gael ar gyfer pob safle, er enghraifft, codau post,  cyfeiriad post llawn, manylion yswiriant, llawlyfr preswylwyr a mwy. Mae gwybodaeth ar gael hefyd am ble mae myfyrwyr yn mynd i gael cymorth a chyngor. Cliciwch ar y safle isod am wybodaeth benodol.

Paratoi ar gyfer y Brifysgol

Paratoi ar gyfer y Brifysgol!

Pan fyddwch yn gwybod ble rydych yn mynd i fyw, byddwch yn barod i ddechrau rhoi trefn ar bethau. Dilynwch y camau isod i sicrhau eich bod wedi gwneud popeth angenrheidiol cyn i chi gyrraedd:

 1. Rhowch gipolwg ar y rhestr o bethau sydd wedi'u cynnwys yn eich llety a'r pethau mae'n rhaid i chi ddod â nhw eich hun
 2. Ymunwch â grŵp Facebook eich preswylfa
 3. Cysylltu â Wi-FiCysylltwch eich cyfrifiadur a'ch holl ddyfeisiau eraill.
 4. Cysylltwch â bywyd campws gyda'n Browzer i gael yr holl wybodaeth ddiweddaraf am fywyd myfyrwyr!
 5. Am wybodaeth am gymryd eich camau cyntaf fel myfyriwr ym Mhrifysgol Abertawe, gweler:  Cofrestru, Cyrraedd a Sefydlu 
 6. Rhowch gipolwg ar y gweithgareddau croeso a fydd yn digwydd ar ôl i chi gyrraedd: Arweiniad i Ddigwyddiadau Croeso

Os byddwch yn cyrraedd y maes awyr a hoffech i rywun gwrdd â chi, cliciwch yma.

Oes gennych ddiddordeb mewn prynu Pecyn Hanfodion Myfyriwr i'w anfon yn uniongyrchol i'ch llety?
Prynwch yn
UniKitOut.com ar arbedwch 10% drwy ddyfynnu 'SWANSEA17'.

Yswiriant

Mae Prifysgol Abertawe yn gweithio mewn partneriaeth ag Endsleigh i roi yswiriant eiddo i chi. Mae'n bwysig eich bod chi'n gwirio'r yswiriant hwn, felly dilynwch y camau isod i sicrhau eich bod chi'n ei ddeall yn gyfan gwbl. 

Rhif eich polisi yw: HH1083

Ar gyfer myfyrwyr sy'n byw ym mhreswylfeydd Cartrefi Myfyrwyr St. Modwen yng Nghampws y Bae, rhif y polisi yw HH1411

 

Ewch i www.endsleigh.co.uk/reviewcover i wirio manylion eich polisi. Ewch i'r ddolen gwirio eich yswiriant i wneud y canlynol:

✔ Gweld yr hyn sydd wedi ei yswirio.
✔ Gwylio ein fideo cymorth.
✔ Sgwrsio â'n harbenigwyr drwy Sgwrs Ar-lein.
✔ Cael gwybod sut i wneud hawliad.
✔ Ymestyn a phersonoli eich yswiriant.

Mae'n bwysig cael gwybod beth yn union sy'n rhan o'ch yswiriant. Efallai bydd angen polisi mwy eang arnoch i warchod eich holl eiddo yn eich ystafell a'r tu hwnt iddi.

Mae bwndeli dyfeisiau newydd Endsleigh'n caniatáu i chi yswirio sawl dyfais unrhyw le yn y DU a hyd at 30 diwrnod ledled y byd. Mae'r tri bwndel canlynol ar gael gan ddibynnu ar werth eich dyfeisiau. 

 • Ffôn gwerth £500 a gliniadur neu ddyfais gwerth £500
 • Ffôn gwerth £750 a gliniadur neu ddyfais gwerth £750
 • Ffôn gwerth £750 a gliniadur neu ddyfais gwerth £1,500

Endsleigh yw'r darparydd yswiriant gorau yn y DU i fyfyrwyr a'r unig ddarparydd yswiriant a argymhellir gan UCM. Dros y 50 mlynedd ddiwethaf, maen nhw wedi defnyddio eu harbenigedd i helpu ffurfio eu cynnyrch, eu gwasanaethau, eu cynnwys a'u hadnoddau i weddu i anghenion eu cwsmeriaid.

Maen nhw'n deall bod gwarchod a chyflenwi dyfeisiau newydd yn gyflym yn hollbwysig i fyfyrwyr, ac felly cyflwynon nhw eu haddewid dyfais newydd o fewn 24 awr*. (Os bydd eich eitem yn mynd ar goll, os caiff ei dwyn neu os nad oes modd ei thrwsio, byddan nhw'n darparu un newydd i chi o fewn 24 awr - 1 diwrnod gwaith wedi i'ch cais gael ei gymeradwyo.) Ceir tâl atodol i'r polisi. 

Casgliad allweddi

Casgliad allweddi Campws y Bae

Ein prif ddyddiau cyrraedd yw dydd Gwener 21ain, dydd Sadwrn 22ain & Sunday 23ain o Fedi 2018.

Gwiriwch eich tenantiaeth ar gyfer eich dyddiad cyrraedd.  Yn anffodus, ni allwn ganiatáu casglu allweddi  cyn dyddiad cychwyn y contract.

Dydd Gwener, mae traffig yn brysur a pharcio yn gyfyngedig-diwrnod prysur iawn

Dydd Sadwrn- traffig yn ysgafnach a digon o le i barcio- mwy o amser cyrraedd

Dydd Sul- traffig ysgafnach a digon o le i barcio- llawer mwy o amser cyrraedd hamddenol

Dydd Llun- dydd Gwener 9:00yb-5:00yp (ac eithrio gwyliau banc), os ydych wedi cael llety wedi'i neilltuo i chi ar gampws y Bae, gallwch gasglu eich allweddi-

Cyrraedd allan o'r oriau hyn? E-bostiwch ni: BayCampus@upp-ltd.com i drefnu cyrraedd.

Ble i godi eich allweddi?

Cliciwch yma am gyfarwyddiadau i gampws y Bae. 

Ar ôl i chi gyrraedd, bydd angen i chi fynd i'r dderbynfa, sydd wedi'i lleoli yn adeilad y tŵr (Rhif 9) ar y map. Cliciwch yma i lawrlwytho map safle & map preswylfeydd campws Bae

A oes angen ID arnaf i gasglu fy allweddau?

I gasglu eich allweddi i'ch llety, bydd angen eich pàs cyrraedd (gallwch hefyd ddangos hyn ar eich ffôn chi hefyd!) Bydd hwn ar gael yn eich cyfrif llety ar unrhyw adeg ar ôl i chi dderbyn eich cynnig a chwblhau eich cyfnod sefydlu. Bydd copi o'r cytundeb tenantiaeth gydag ID ffotograff hefyd yn dderbyniol.

 

Casgliad allweddi Tŷ Beck

Os dyrannwyd llety i chi yn Nhŷ Beck, gallwch gasglu eich allweddi rhwng:

09:30yb i 10:30yb a 14:30yp i 15:30yp-(ac eithrio gwyliau banc)

Cyrraedd allan o'r oriau hyn? E-bostiwch ni: llety@abertawe.ac.uk i drefnu cyrraedd.

Ble i godi eich allweddi?

 

Cliciwch yma am gyfarwyddiadau i Dŷ Beck

Ar ôl i chi gyrraedd, bydd angen i chi fynd i'r dderbynfa sydd wedi'i leoli ar y safle o flaen y llety-fyddwch chi ddim yn ei golli!

A oes angen ID arnaf i gasglu fy allweddi?

I gasglu eich allweddi i'ch llety, bydd angen eich pàs cyrraedd (gallwch hefyd ddangos hyn ar eich ffôn chi hefyd!) Bydd hwn ar gael yn eich cyfrif llety ar unrhyw adeg ar ôl i chi dderbyn eich cynnig a chwblhau eich cyfnod sefydlu. Bydd copi o'r cytundeb tenantiaeth gyda llun adnabod hefyd yn dderbyniol.

 

Angen mwy o wybodaeth?

Cliciwch yma i weld eich tudalen gwybodaeth i breswylwyr lle y cewch wybodaeth am bopeth y bydd ei angen arnoch drwy gydol eich amser mewn preswylfeydd megis:

Cyfeiriad & codau post & thrwydded Teledu

Cwrdd â'ch cymdogion & Dewch i wybod pwy sy'n dod â beth!

Dylai'r canllaw i breswylwyr ateb yr holl gwestiynau hynny gan y tîm diogelwch, sut i roi gwybod am waith trwsio, & lle i wneud eich golch!

A gwybodaeth fel bwyd, chwaraeon, a chyfleusterau o gwmpas y Brifysgol!

Cliciwch yma i archebu gwely a brecwast neu westy

Cliciwch yma i gael gwybodaeth i rieni a gwarcheidwaid

 

Casgliad allweddi Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan

Ein prif ddyddiau cyrraedd yw dydd Gwener 21ain, dydd Sadwrn 22ain & Dydd Sul 23ain o Fedi 2018.

Gwiriwch eich tenantiaeth ar gyfer eich dyddiad cyrraedd.  Yn anffodus, ni allwn ganiatáu casgliad allweddi cyn dyddiad cychwyn y contract.

Dydd Gwener- y traffig yn brysur a pharcio’n gyfyngedig - diwrnod prysur iawn

Dydd Sadwrn- traffig yn ysgafnach a digon o le i barcio- mwy o amser cyrraedd

Os oes llety wedi ei neilltuo i chi ym Mhentref myfyrwyr Hendrefoelan, gallwch gasglu eich allweddi:

Dydd Llun- dydd Gwener 9:00yb i 8:00yp-(ac eithrio gwyliau banc)

Cyrraedd allan o'r oriau hyn? E-bostiwch ni: llety@abertawe.ac.uk i drefnu cyrraedd.

Ble i godi eich allweddi?

Ar ôl i chi gyrraedd, bydd angen i chi fynd i'r dderbynfa sydd wedi'i lleoli yn Nhŷ 40. Cliciwch yma i lawrlwytho map safle:

A oes angen ID/ Cerdyn adnabod arnaf i gasglu fy allweddau?

I gasglu eich allweddi i'ch llety, bydd angen eich pàs cyrraedd (gallwch hefyd ddangos hyn ar eich ffôn chi hefyd!) Bydd hwn ar gael yn eich cyfrif llety ar unrhyw adeg ar ôl i chi dderbyn eich cynnig a chwblhau eich cyfnod sefydlu. Bydd copi o'r cytundeb tenantiaeth gydag ID ffotograff hefyd yn dderbyniol.

Angen mwy o wybodaeth?

Cliciwch yma i fynd at eich tudalen gwybodaeth i breswylwyr

lle y cewch wybodaeth am bopeth, bydd angen i chi drwy gydol eich amser mewn preswylfeydd fel:

Cyfeiriad & chôdau post & thrwydded teledu

Cwrdd â'ch cymdogion & Dewch i wybod pwy sy'n dod â beth!

Dylai'r canllaw i breswylwyr ateb yr holl gwestiynau hynny gan y tîm diogelwch i sut i roi gwybod am waith trwsio a gwneud eich golch!

A gwybodaeth fel bwyd, chwaraeon, a chyfleusterau o gwmpas y Brifysgol!

Cliciwch yma i archebu gwely a brecwast neu westy

Cliciwch yma i gael gwybodaeth i rieni a gwarcheidwaid

 

Casglu allweddi Parc SINGLETON

Ein prif ddyddiau cyrraedd yw dydd Gwener 21ain, dydd Sadwrn 22ain & Dydd Sul 23ain o Fedi 2018.

Gwiriwch eich tenantiaeth ar gyfer eich dyddiad cyrraedd.  Yn anffodus, ni allwn ganiatáu casgliad allweddi cyn dyddiad cychwyn y cytundeb.

Dydd Gwener- y traffig yn brysur a pharcio cyfyngedig-diwrnod prysur iawn

Dydd Sadwrn- traffig yn ysgafnach a digon o le i barcio- mwy o amser cyrraedd

Os dyrannwyd llety i chi ar gampws Parc Singleton gallwch gasglu eich allweddi:

                                         

Dydd Llun- dydd Gwener-10:00yb i 7:00yh-(ac eithrio gwyliau banc)

 

Cyrraedd allan o'r oriau hyn? E-bostiwch ni: Preseli-reception@swansea.ac.uk i drefnu cyrraedd.

Ble i godi eich allweddi?

Cliciwch yma am gyfarwyddiadau i'r campws.

Ar ôl i chi gyrraedd, bydd angen i chi fynd i'r dderbynfa sydd wedi'i lleoli yn adeilad Preseli (Rhif 20) ar y map cliciwch yma i lawrlwytho map safle

A oes angen ID/ cerdyn adnabod arnaf i gasglu fy allweddi?

I gasglu eich allweddi i'ch llety, bydd angen eich pàs cyrraedd (gallwch hefyd ddangos hyn ar eich ffôn chi hefyd!) Bydd hwn ar gael yn eich cyfrif llety ar unrhyw adeg ar ôl i chi dderbyn eich cynnig a chwblhau eich cyfnod sefydlu. Bydd copi o'r cytundeb tenantiaeth gyda ffotograff adnabod hefyd yn dderbyniol.

Angen mwy o wybodaeth?

Cliciwch yma i weld eich tudalen gwybodaeth i breswylwyr lle y cewch wybodaeth am bopeth y bydd ei angen arnoch drwy gydol eich amser mewn preswylfeydd megis:

Cyfeiriad & chodau post & thrwydded teledu

Cwrdd â'ch cymdogion & Dewch i wybod pwy sy'n dod â beth!

Dylai'r canllaw i breswylwyr ateb yr holl gwestiynau hynny gan y tîm diogelwch, sut i roi gwybod am waith trwsio, & lle i wneud eich golch!

A gwybodaeth fel bwyd, chwaraeon, a chyfleusterau o gwmpas yr uni!

Cliciwch yma i archebu gwely a brecwast neu westy

Cliciwch yma i gael gwybodaeth i rieni a gwarcheidwaid