Gwybodaeth am Barcio i Breswylwyr

Parcio i Fyfyrwyr a Gwesteion

Mae Prifysgol Abertawe'n annog ei holl staff a myfyrwyr i ddefnyddio cludiant cyhoeddus cymaint â phosib – mae cynaladwyedd wrth wraidd ethos y Brifysgol, ac mae wedi ennill statws Gradd Dosbarth Cyntaf yn The Guardian Green League.

Gwerthfawrogwn fod rhai myfyrwyr methu defnyddio cludiant cyhoeddus, fodd bynnag, oherwydd ble maent yn byw, eu trefniadau gofal plant, eu hanableddau neu am resymau eraill.

Cliciwch ar y ddolen am ragor o wybodaeth gyffredinol am: Cyfarwyddiadau a Mapiau o'r Safleoedd

Am fanylion penodol y safleoedd a gwybodaeth am barcio, cliciwch ar y tab isod.

Gwybodaeth am Barcio ar y Safle

Campws y Bae

MAE cyfyngiadau i fyfyrwyr/ymwelwyr o ran parcio/mynediad.

Mae parcio’n seiliedig ar feini prawf llym: h.y. Anabledd a Llesiant. Cysylltwch â’r Adran Ystadau a Chyfleusterau am ragor o wybodaeth.


Parcio a Theithio

Mae cyfleuster Parcio a Theithio ar Ffordd Fabian, Abertawe, yn agos at Gampws y Bae. Y gost yw £2.50 y car y dydd ar gyfer teithio i ganol y ddinas. Os hoffech deithio i Gampws y Bae gan ddefnyddio Parcio a Theithio, mae cost ychwanegol o £1.50 y car y dydd. Cyfanswm cost defnyddio Parcio a Theithio i deithio i Gampws y Bae yw £4.00 y car.


Beicio

Os hoffech feicio i Gampws y Bae, bydd lleoedd cadw beiciau ger yr adeiladau academaidd a ger y neuaddau preswyl hefyd. Bydd myfyrwyr a staff yn gallu defnyddio'r cynllun benthyca beic hefyd, Beiciau'r Bae, o Gampws Parc Singleton a Champws y Bae. Mae gwaith ar y gweill i wella Llwybr Beicio 4 sy'n cysylltu'r ddau gampws, gan gynnwys mynedfa i'r campws ar gyfer beiciau yn unig. Mae'n cymryd 25 i 30 munud i feicio rhwng y ddau gampws ac oddeutu 15 munud o ganol y ddinas. Rhagor o wybodaeth am feicio yn Abertawe.

Cliciwch yma am fapiau a chyfarwyddiadau.

Tŷ Beck

NID OES cyfyngiadau i fyfyrwyr/ymwelwyr o ran parcio/mynediad.

Caiff myfyrwyr barcio am ddim ar y safle ac mae mynediad 24 awr i'r maes parcio.

Cliciwch yma am fapiau a chyfarwyddiadau

Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan

NID OES cyfyngiadau i fyfyrwyr/ymwelwyr o ran parcio/mynediad.

Caiff myfyrwyr barcio am ddim ar y safle ac mae mynediad 24 awr i'r maes parcio.

Cliciwch yma am fapiau a chyfarwyddiadau

Campws Parc Singleton

MAE cyfyngiadau i fyfyrwyr/ymwelwyr o ran parcio/mynediad.

Mae parcio’n seiliedig ar feini prawf llym: h.y. Anabledd a Llesiant. Cysylltwch â’r Adran Ystadau a Chyfleusterau am ragor o wybodaeth.


Parcio

Ymwelwyr anabl yn unig gaiff barcio ar Gampws Parc Singleton ei hun.

Argymhellwn fod pob cerbyd arall yn parcio ym Maes Parcio Cae Hamdden Dinas a Sir Abertawe, sydd oddeutu 500m i ffwrdd ger Campws Parc Singleton. (Cost parcio drwy'r dydd ar gyfer gyrrwr yn unig yw £3.50. Cost parcio drwy'r dydd ar gyfer gyrrwr a theithiwr/theithwyr yw £3.00. Cost parcio am y prynhawn o 1pm yw £2.00.) Mae cyfarwyddiadau i Faes Parcio'r Cae Hamdden isod.

I gyrraedd Maes Parcio'r Cae Hamdden o'r dwyrain (M4), defnyddiwch y cyfarwyddiadau uchod i 'Basio Maes Rygbi San Helen ar Heol Ystumllwynarth ar eich ochr dde'.

Ar ôl mynd heibio Maes Rygbi San Helen, wrth i chi nesáu at y goleuadau traffig nesaf, defnyddiwch y lôn i droi i'r dde i droi i Lôn Brynmill.

Ewch ymlaen am ychydig i'r gylchfan fach a throwch 360 gradd yno i ddod yn ôl at Heol Ystumllwynarth, lle byddwch yn troi i'r chwith wrth y goleuadau traffig.

Mae mynedfa Maes Parcio'r Cae Hamdden ar eich chwith ar unwaith (ger y safle bws).

Cliciwch yma am fapiau a chyfarwyddiadau