Rhentu yn y Sector Preifat

Gall chwilio am eiddo yn y sector preifat godi ofn ar bobl, yn enwedig os nad ydych wedi rhentu o'r blaen.
Darllenwch Arweiniad SAS i Dai Myfyrwyr am help i ddechrau arni.

Dyma'r pethau cyntaf i feddwl amdanynt wrth chwilio am dŷ myfyrwyr:

house pic
Maint y Grŵp

Maint y Grŵp


Penderfynwch ar faint y grŵp a faint ohonoch fydd yn rhannu tŷ.

budget

Cyllideb

Ystyriwch faint gallwch fforddio ei wario a chofiwch nad yw'r rhan fwyaf o renti yn y sector preifat yn cynnwys biliau.

Cyfleusterau

Cyfleusterau


Ystyriwch ba gyfleusterau yr hoffech eu cael yn eich eiddo e.e. gwelyau dwbl, sawl ystafell ymolchi etc.

Lleoliad

Lleoliad
Cymerwch gipolwg ar yr ardaloedd myfyrwyr a phenderfynwch ble yr hoffech fyw. Mae'r ardaloedd sy'n boblogaidd ymhlith myfyrwyr yn Abertawe isod.

areas map

Ardaloedd myfyrwyr

Y prif ardaloedd i fyfyrwyr rentu llety yn Abertawe yw:

  • Brynmill
  • Uplands
  • Sgeti
  • Sandfields

Mae gan SAS dai yn yr ardaloedd poblogaidd hyn.

Cyngor a Chymorth

Biliau

Gyda'r rhan fwyaf o eiddo, bydd rhaid i chi drefnu talu costau nwy, trydan a dŵr.

Mewn eiddo a reolir gan SAS, mae'r biliau (gan gynnwys y rhyngrwyd) wedi'u cynnwys.

Bydd angen trwydded deledu arnoch os ydych yn gwylio teledu'n fyw neu ar iPlayer BBC ar unrhyw ddyfais.

Yswiriant

Mae'n syniad da yswirio'ch eiddo personol wrth rentu eiddo myfyrwyr.

Darperir yswiriant cynnwys ar gyfer eiddo a reolir gan SAS.

Caiff eich tystysgrif yswiriant ei hanfon atoch drwy e-bost ym mis Medi.

Blaendal

Cymerir blaendal adeg llofnodi contract rhentu am eiddo preifat.

Cymerir blaendal cadw lle ar gyfer eiddo a reolir gan SAS yn unig, a chaiff ei dynnu o rent eich tymor olaf.

Rhaid i landlordiaid roi eich blaendal mewn Cynllun Blaendal Tenantiaeth er mwyn i chi dderbyn y cyfan neu ran ohono'n ôl ar ôl i chi symud allan a dychwelyd yr allweddi.

Mae gan y landlord hawl i gadw symiau o'ch blaendal oherwydd difrod neu esgeulustod, a allai gynnwys costau glanhau.

Llofnodi Contract

Mae'n ofynnol bod landlordiaid preifat yn rhoi o leiaf 24 awr i chi ddarllen y contract cyn ei lofnodi.

O ran eiddo a reolir gan SAS, bydd gennych 72 awr i'w ddychwelyd i ni.

Gallwch gysylltu â Chanolfan Gyngor Undeb y Myfyrwyr i ddarllen drwy gontract preifat er mwyn gwneud yn siŵr bod popeth yn gyfreithlon.

Undeb y Myfyrwyr

Mae SAS Lettings yn bartneriaeth rhwng Gwasanaethau Preswyl  ac Undeb y Myfyrwyr Abertawe, a'u nod yw gwneud bywyd yn y Brifysgol yn haws, o gyngor ar dai, lles ac addysg i ddemocratiaeth a gofal plant.

Gwasanaethau Myfyrwyr

Mae holl fyfyrwyr Prifysgol Abertawe'n elwa o ddefnyddio'r Gwasanaethau Myfyrwyr am wybodaeth, cyngor a chefnogaeth ag ystod eang o faterion.