Atebion i’ch cwestiynau mwyaf cyffredin

1. Sut allaf gael rhestr o lety yn y sector preifat?
Cyhoeddir rhestr yr Eiddo a Reolir gan y Brifysgol ar wefan hysbysebu tua dechrau mis Tachwedd. Ewch i www.swanseastudentpad.co.uk.

2. Pa mor bell mae'r llety o'r Brifysgol?
Mae gan SAS ystod o eiddo y gellir cerdder i'r campws ohonynt, neu gallwch ddal bws neu feicio yno'n hawdd.

3. Pryd caiff y rhent ei dynnu o'm cyfrif banc?
Telir eich rhent unwaith bob tymor drwy ddebyd uniongyrchol ym mis Hydref, mis Chwefror a mis Mai.

4. Pryd mae fy nghontract yn cychwyn?
Yn achos myfyrwyr israddedig, bydd eich contract yn cychwyn ar ddechrau mis Awst. Nid yw SAS yn codi tâl am gadw'r llety dros yr haf. Contractau 47 wythnos. Yn achos myfyrwyr ôl-raddedig, bydd eich contract yn cychwyn ar ddechrau mis Medi. Contract 52 wythnos.

5. Os ydw i'n llofnodi contract ar gyfer Eiddo a Reolir gan y Brifysgol, ydw i wedi ymrwymo am y flwyddyn gyfan?
Ydych, os ydych wedi llofnodi contract cyfreithiol sy’n para tan ddiwedd y flwyddyn academaidd. Dim ond yn yr achosion canlynol y gallwch gael eich rhyddhau o’ch contract preswyl:

• Nid ydych wedi’ch cofrestru fel myfyriwr yn y Brifysgol bellach.
• Mae cyflwr meddygol gennych sy'n gwneud y llety'n anaddas i chi. (Bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth o hyn.)
• Daethpwyd o hyd i fyfyriwr amgen addas i gymryd y llety.

6. Beth sy’n digwydd os nad wyf yn hapus â'm hystafell?
Os ydych yn ystyried symud o'r llety, cynghorir yn gryf i chi gysylltu â SAS. Os ydych am newid ystafell yn eich eiddo cyfredol, neu symud i eiddo arall a reolir gan y Brifysgol, dylech ddod i SAS a chwblhau Ffurflen Cais am Drosglwyddo. Os yw’r sefyllfa’n fwy difrifol, gallwch wneud cais i siarad â rhywun yn breifat, a fydd yn gallu gwrando arnoch a rhoi cyngor i chi.

7. A yw biliau wedi'u cynnwys yn y rhent?
Mae eiddo a reolir gan SAS yn hollgynhwysol, gan gynnwys y rhyngrwyd. Nid yw biliau wedi'u cynnwys fel arfer ar gyfer Dod o Hyd i Denant, Studentpad ac eiddo landlordiaid preifat.

8. A ddarperir cyswllt â'r rhyngrwyd yn yr eiddo?
Mae'r rhyngrwyd wedi'i chynnwys mewn eiddo a reolir gan SAS. Nid yw'r rhyngrwyd wedi'i chynnwys fel arfer ar gyfer Dod o Hyd i Denant, Studentpad ac eiddo landlordiaid preifat.

9. Rwyf wedi colli fy allwedd, o ble caf i un newydd?
Gallwch gasglu allwedd newydd o'r swyddfa yn Adeilad Penmaen ar Gampws Parc Singleton yn ystod oriau swyddfa (9am-4pm). Y tu allan i oriau swyddfa, bydd raid i chi ffonio'r rhif 'tu allan i oriau swyddfa', a nodir ar eich hysbysfwrdd.

10. Sut ydw i'n rhoi gwybod am broblem cynnal a chadw?
Gallwch ddod i'r swyddfa i wneud adroddiad, ffonio 01792 295328 neu e-bostio sas@abertawe.ac.uk. Mae gennym reolwr cynnal a chadw a ddaw allan i drwsio'r nam. Os bydd y broblem yn codi y tu allan i oriau swyddfa, ac os bydd yn fater brys, ffoniwch y rhif priodol a nodir ar eich hysbysfwrdd.