Gwybodaeth i Breswylwyr SAS

Eich tŷ myfyrwyr SAS

null

Croeso i'ch eiddo SAS, eich cartref am y flwyddyn nesaf. E-bostiwch/ffoniwch ni ag unrhyw gwestiynau neu ewch i Swyddfa SAS yn Adeilad Penmaen ar Gampws Parc Singleton.

Oriau agor: dydd Llun i ddydd Gwener, 9:00am-4:00pm

Bydd Steve Daniels, Rheolwr SAS, yn sicrhau eich bod yn derbyn gwasanaeth ardderchog gan Dîm SAS, er mwyn i chi fwynhau byw yn eich eiddo SAS.

Cofiwch gwblhau rhestr eiddo eich ystafell o fewn saith niwrnod i gyrraedd.

Dyma beth gwybodaeth am eich tŷ myfyrwyr 

Gofalu am eich eiddo SAS

Anwedd a Llwydni

Nid yw anwedd a llwydni o ganlyniad i ddiffygion mewn eiddo bob tro, a gellir eu hatal.

Awgrymiadau i leihau anwedd:

 • Awyrwch eich eiddo – agorwch ffenestr
 • Trowch y gwres ymlaen
 • Osgowch sychu dillad ar reiddiaduron
 • Trowch y ffan echdynnu ymlaen

Gwybodaeth am Anwedd a Llwydni

Rhoi gwybod bod angen gwaith atgyweirio

Rhowch wybod am unrhyw waith atgyweirio angenrheidiol i Dîm SAS, sydd ar lawr gwaelod Tŷ Fulton, neu drwy e-bost neu alwad ffôn:

Rhif ffôn: (01792) 295328 neu (01792) 295462; E-bost: sas@abertawe.ac.uk

Lawrlwytho Ffurflen Gwaith Atgyweirio SAS

Cynnal a chadw brys

Gallwch roi gwybod am achos cynnal a chadw brys pan fo SAS ar gau yn unig: ffoniwch Dŷ Fulton ar (0)1792 205678.

Dyma enghreifftiau o faterion brys:

 • Gwres yn methu yn ystod cyfnod penodol o'r flwyddyn
 • Llifogydd
 • Methiant trydan sylweddol
 • Problem ddifrifol gyda'r draeniau

Cyfnewid

Cyfnewid!

 

Gallwch brynu, gwerthu neu hysbysebu unrhyw beth, o lyfrau testun, gwisg ffansi neu hyd yn oed ddodrefn ar ddiwedd y tymor: CYFNEWID

Angen Cyngor?

Mae'r Gwasanaethau Preswyl yn rhan o'r Gwasanaethau Myfyrwyr, sydd yma i'ch cefnogi drwy gydol eich amser yn y Brifysgol, p'un a ydych yn byw yn ein preswylfeydd ai peidio.

Am ragor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael, o gymorth ariannol i les, a mwy, cliciwch yma ar gyfer y Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr.


Os nad ydych yn hapus yn ein llety, gallwch siarad â rhywun a all gynnig cymorth, cyngor neu gefnogaeth.

Pa ddewisiadau sydd ar gael?

Yn y lle cyntaf, siaradwch â'ch:


Dylech roi gwybod i Dderbynfa'r safle am y broblem, neu cofnodwch y broblem yn y system atgyweiriadau ar-lein.

 • Os yw'n broblem am eich Contract Llety:

Gan gynnwys eisiau newid ystafell, tynnu'n ôl neu ohirio astudiaethau a cheisiadau am ryddhau, dylech gysylltu â'r Swyddfa Llety a chwblhau'r gwaith papur angenrheidiol.  Cliciwch yma i gysylltu â ni neu cliciwch yma i lawrlwytho'r ffurflen

 • Os oes gennych Gŵyn:

Os ydych am gwyno, cyflwynwch y gŵyn yn ysgrifenedig er mwyn i ni allu ymchwilio i unrhyw broblemau sydd gennych. Cliciwch yma i lawrlwytho'r ffurflen! Mae angen i'r person dan sylw ei chyflwyno yn bersonol.

 • Mewn Llety yn y Sector Preifat?

Os ydych mewn llety preifat, gall Undeb y Myfyrwyr gynnig cyngor a chymorth diduedd. 
Cysylltwch â Chanolfan Gyngor Undeb y Myfyrwyr drwy ffonio +44 (0)1792 295 821 neu e-bostio advice@swansea-union.co.uk neu alw heibio un o'r swyddfeydd ar y campws. Gallant roi arweiniad ar unrhyw faterion ynghylch tai ar gyfer y flwyddyn academaidd hon neu'r flwyddyn nesaf.