Gwybodaeth i Breswylwyr Tŷ Beck

Gwybodaeth i Breswylwyr Tŷ Beck

Tŷ Beck - Gwybodaeth i Breswylwyr

Canllawiau Gwybodaeth i Breswylwyr
Gwybodaeth diogelwch tân
Cysylltu ag Eduroam* a'r Rhwydwaith Chwarae Gemau** - Rhwydwaith Wifi y Brifysgol
Cofiwch gwblhau rhestr eiddo eich ystafell o fewn saith niwrnod ar ôl cyrraedd
Llawlyfr Preswylwyr – Tŷ Beck 2017
Llawlyfr Myfyrwyr Rhyngwladol
Traveline Cymru
Anwedd a Llwydni

Eduroam* - Dyma rwydwaith diwifr academaidd y Brifysgol. Mae'n addas i amrywiaeth o ddyfeisiau a dylid ei ddefnyddio ar gyfer popeth ar wahân i ddyfeisiau chwarae gemau a dyfeisiau'r rhyngrwyd o bethau.

SwanseaUni-Play** - Rhwydwaith chwarae ar gyfer consolau gemau, dyfeisiau wifi, megis Amazon Echo/Dot ayb. Nid oes gan y rhwydwaith hwn nodweddion diogelwch Eduroam a bwriedir iddo gael ei ddefnyddio gyda dyfeisiau chwarae gemau a'r rhyngrwyd o bethau. Mae'n defnyddio'r un lefel o ddiogelwch â rhwydwaith cartref â chyfrinair wedi'u rannu.

Cyfeiriad / Codau post

Eich cyfeiriad yw cod eich adeilad, rhif y fflat, rhif eich ystafell. Er enghraifft:       Mae BH D02/09 yn golygu Tŷ Beck, Bloc D, Fflat 02, Ystafell 9 (gweler y cytundeb tenantiaeth a anfonwyd atoch am fanylion). Nid yw rhif y fflat yn cyfeirio at rif y llawr.

BH D02/09
Bloc D
Tŷ Beck
Heol Sgeti
Uplands
Abertawe
SA2 0NG

BlocCod postBlocCod post
A SA2 0NF D SA2 0NG
B SA2 0NF E SA2 0NH
C SA2 0NF F SA2 0NL
D SA2 0NG G SA2 0NL

I gael gwybodaeth am gyfeiriadau post y Deyrnas Unedig a phost rhyngwladol, ewch i: Arweiniad y Post Brenhinol i Nodi Cyfeiriad ar eich Post. 

Am gyngor ar anfon post yn y Deyrnas Unedig, ewch i: Gair i Gall y Post Brenhinol ar gyfer Anfon Post 

Yn symud?
Cofiwch ailgyfeirio'ch post a diweddaru'ch Cyfrif Mewnrwyd os ydych yn symudGwelerAilgyfeirio'ch post am ragor o wybodaeth.

Oes Angen Atgyweirio Rhywbeth?

I roi gwybod bod angen atgyweirio rhywbeth, cliciwch yma

Wrth roi gwybod bod angen atgyweirio rhywbeth:

 • Rydych yn caniatáu mynediad i staff i ddelio â'r broblem.
 • Does dim rhaid i chi fod yn bresennol i'r staff gael mynediad.
 • Os nad ydych chi am i staff gael mynediad yn eich absenoldeb, bydd rhaid i chi nodi hyn ar adeg gwneud y cais.

Os yw'r atgyweiriad yn waith brys, ffoniwch: +44 (0) 1792 534043 neu dewch draw i Dderbynfa Beck. 

Oriau Agor Swyddfa'r Dderbynfa: 

Dydd Llun i ddydd Gwener, 09:30-10:30 a 14:30-15:30

Facebook

Ymunwch â'r grŵp Facebook i gwrdd â'ch cymdogion newydd

Grŵp Facebook Tŷ Beck

 

O amgylch i Brifysgol

Gwasanaethau Cymorth

Mae Gwasanaethau Preswyl yn rhan o Wasanaethau Myfyrwyr sydd yma i'ch cefnogi drwy gydol eich cyfnod yn y brifysgol.

 

Gwasnaethau Cefnogi Myfyrwyr 
Access support from Student Services Rhyngwladol@BywydCampws
Anableddau@BywydCampws Gwasanaeth Lles
Arian@Bywyd Campws Llesiant@BywydCampws

Cyfeiriad/ Cod Post

Gwybodaeth teithio

Bydd gwasanaeth bws rheolaidd yn weithredol rhwng campws y Bae, canol y ddinas, Campws Parc Singleton a Phentref myfyrwyr Hendrefoelan.

Cysylltir campws y Bae, Campws Parc Singleton a chanol dinas Abertawe hefyd gan lwybr beicio cenedlaethol 4.

Cynlluniwch eich taith yma.

Unibus

Yswiriant, Trwydded Teledu a Gwybodaeth

Materion Llety

Problemau llety?

Os cewch unrhyw broblemau yn eich llety, mae bob amser rhywun y gallwch droi ato am gymorth, am gyngor neu am gefnogaeth.

Yn y lle cyntaf, siaradwch â'ch: Cydlynydd Bywyd Preswyl neu Reolwr y Breswylfa.

Mae eich Cydlynydd ResNet, yn cynnal cymorthfeydd wythnosol i chi alw heibio am sgwrs.

SafleWhereDayFromTo
Pentref y Myfyrwyr Derbynfa Tŷ 40 Llun 2:00pm 3:00pm
Parc Singleton Derbynfa Preseli Mawrth 2:00pm 3:00pm
Campws y Bae Derbynfa'r Tŵr Mercher 3:00pm 4:00pm

Trosglwyddo i ystafell neu safle arall?

Cyn cyrraedd?

Os ydych yn gwneud hyn cyn i chi gyrraedd eich llety, lawrlwythwch a dychwelwch: (4) Ffurflen Gais Newid Ystafell Cyn Cyrraedd

 • Yn ystod ychydig wythnosau cyntaf y tymor, bydd yn ymddangos bod llawer o ystafelloedd ar gael, ond maent wedi'u neilltuo drwy gontract ar gyfer myfyrwyr sydd wedi trefnu i gyrraedd yn hwyr.

Oherwydd y nifer o geisiadau ar ddechrau'r sesiwn, mae'n annhebygol y byddwn yn gallu trefnu pob cais ar unwaith. Lle bo modd, byddwn yn ceisio cydlynu newidiadau cyn gynted â phosib.

Os ydych wedi symud i mewn

Cyfnewid Ystafelloedd

Mae gennym dudalen Facebook Cyfnewid Ystafelloedd. Postiwch yma, ac efallai y byddwch yn gallu cyfnewid ystafelloedd, a'r gost yw £5.00 yn unig. Gwnewch yn siŵr eich bod yn datgan os yw eich fflat yn un: Di-alcohol, Un Rhyw, Tawel, Myfyrwyr Hŷn neu Ôl-raddedig. Ewch i Facebook Room Swaps.

Cais am Drosglwyddo

Os na allwch ddod o hyd i rywun i gyfnewid ag ef, gallwch gwblhau'r ffurflen isod. Ac os bydd gennym unrhyw lety ar gael, byddwn yn eich trosglwyddo.

Bydd y rhestr drosglwyddo'n gweithio yn y drefn blaenoriaeth hon:

 • Dyddiad y cais
 • Angen Meddygol/Anabledd

Bydd angen i chi gwblhau: (1) Ffurflen Cais Newid Ystafell

Sylwer bod ffi weinyddol o £50.00 am bob trosglwyddiad.

 • Gwiriwch eich e-byst yn rheolaidd. Caiff unrhyw ddiweddariadau eu hanfon at eich cyfrif e-bost yn y Brifysgol.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi cymaint o wybodaeth â phosib am eich cais er mwyn i ni allu cynnig y dewis mwyaf addas i chi.
 • Rhaid adnewyddu'r cais bob 14 diwrnod, neu bydd y cais yn darfod.
 • Ar ôl gwneud cynnig, bydd gennych 3 diwrnod i'w dderbyn cyn iddo gael ei ganslo.
 • Codir ffi weinyddol o £50 am bob cais llwyddiannus i drosglwyddo neu symud ystafell.
 • Efallai na fyddwn yn ystyried cais am drosglwyddiad os oes gennych unrhyw ddyledion.

Diweddu'ch astudiaethau?

Tynnu'n Ôl neu'n Gohirio Astudiaethau?

**Os ydych yn tynnu'n ôl o'r Brifysgol ac yn byw yn llety'r Brifysgol, ni fydd eich rhwymedigaeth ariannol yn dod i ben tan i chi gwblhau'r canlynol:

 • Trefniadau ffurfiol i dynnu'n ôl/gohirio gyda'ch Adran neu â'r Swyddfa Derbyn.
 • Cwblhau (2) Ffurflen Gais Rhyddhau o Lety a'i dychwelyd i'r Gwasanaethau Preswyl.
 • Glanhau'ch ystafell a gwaredu'r holl sbwriel.
 • Dychwelyd HOLL allweddi'r llety i'r swyddfa safle berthnasol.

 Rhybudd

 • Mae'r cyfnod rhybudd chwe wythnos yn gymwys i fyfyrwyr sy'n tynnu'n ôl/gohirio'u hastudiaethau yn unig.
 • Gallwch aros yn eich ystafell, felly, am y cyfnod rhybudd chwe wythnos.
 • Mae'r cyfnod rhybudd yn dechrau ar ddydd Gwener y dyddiad neu ar ôl y dyddiad i chi ddychwelyd y ffurflen i'r Gwasanaethau Preswyl.
 • Os byddwch yn symud allan o'ch llety ac yn dychwelyd yr allweddi cyn diwedd y cyfnod chwe wythnos, byddwn yn ymdrechu i rentu'r ystafell i fyfyriwr arall.
 • SYLWER: Os na rowch wybod i'r Gwasanaethau Preswyl, efallai y bydd rhaid i chi dalu'r ffioedd dyledus yn llawn.

Eisiau symud allan o lety?

Eisiau symud allan o'ch llety?

Mae gan y Brifysgol y llety amgen hwnnw o fewn stoc llety'r Brifysgol; NI DDYLECH lofnodi unrhyw Gytundeb neu Gontract Tenantiaeth heb drafod eich sefyllfa gyda'r Swyddfa Llety yn gyntaf, a chael eich rhyddhau'n ffurfiol o'ch contract gyda’r Brifysgol.

Yr unig amgylchiadau eraill y gellir rhyddhau myfyriwr o'i gontract cyn ei ddyddiad diwedd yw:

 • Pan wneir trefniadau i fyfyriwr newydd gymryd yr ystafell.
 • OS gall y Brifysgol ddod o hyd i denant newydd addas, (nad yw'n byw yn llety'r Brifysgol ar hyn o bryd) i fabwysiadu gweddill y contract. Bydd Ffi Rhyddhau o Denantiaeth o £350.00 (2017) yn gymwys.

(2) Ffurflen Gais Rhyddhau o Lety

Gwybodaeth am Adael

Gwybodaeth am Adael

Os ydych yn darllen hyn, mae'n debygol eich bod yn paratoi i adael. Gobeithiwn yn fawr eich bod wedi mwynhau eich amser a dymunwn yn dda i chi am y dyfodol.

Isod ceir rhai awgrymiadau i'ch helpu wrth adael. Yn ogystal, rydych yn gyfrifol am gyflwr eich ystafell ac ardaloedd cymunedol eich llawr, eich fflat neu'ch tŷ tan ddiwedd eich contract, felly rydym wedi llunio rhestr wirio o'r pethau bydd angen eu gwneud cyn i chi adael.

Cofiwch, os ydych yn tynnu'n ôl o'r Brifysgol neu'n gohirio eich astudiaethau, os ydych yn gadael eich llety cyn dyddiad diwedd eich contract, bydd eich  ymrwymiad cytundebol neu ariannol yn dal i fod yn berthnasol.

Gwyliwch ein fideo: 'Symud Allan yn Hawdd!'

Cliciwch yma am atebion i ychydig o gwestiynau am eich amser mewn preswylfa.

Rhestr Wirio Gadael

Sut i osgoi taliadau!  I sicrhau na fyddwch yn wynebu taliadau, dilynwch y rhestr wirio seml hon.

Rhestr wirio

Wedi'i wneud! 

1. Glanhau'r ardaloedd cymunedol, fel eich cegin a'r ystafelloedd ymolchi

 

2. Symud eich holl eiddo o'ch llety; mae hyn yn cynnwys eich ystafell a'r holl ardaloedd cymunedol

 

3. Cloi drws eich ystafell wely a chau'r ffenestr i atal unrhyw un rhag dod i mewn i'ch ystafell ar ôl i chi adael

 

4. Rhoi gwybod am unrhyw ddifrod

 

5. Dychwelyd unrhyw gyfarpar rydych wedi'u benthyca

 

6. Dychwelyd yr allweddi i'r dderbynfa cyn 10am ar ddiwrnod olaf eich contract

 

Gwybodaeth am anfon eich post ymlaen a storio eiddo

Cofiwch drefnu i'ch post gael ei anfon ymlaen

Os ydych wedi trefnu bod post yn cael ei anfon i'ch cyfeiriad preswyl, cysylltwch â'ch banc, darparwr eich cerdyn credyd ac unrhyw bartïon perthnasol eraill i roi eich cyfeiriad newydd iddynt. Mae digon o dempledi llythyron safonol ar y we i'ch helpu.

Fel arall, gallwch drefnu gwasanaeth ailgyfeirio gyda'r Post Brenhinol.  Mae gwybodaeth lawn ar gael ar wefan y Post Brenhinol: www.royalmail.com/personal/receiving-mail/redirection. Codir tâl am y gwasanaeth hwn.

Gobeithiwn eich bod wedi mwynhau'r flwyddyn yn byw mewn preswylfa. 

Storio

Mae ychydig o gwmnïau storio yn yr ardal os bydd angen i chi storio'ch eiddo (rydym yn rhoi enwau'r cwmnïau hyn er gwybodaeth yn unig, nid yw'r Brifysgol yn eu cymeradwyo mewn unrhyw ffordd);

Cwmnïau Storio

Britannia Storage

Swansea Self Storage

Student Storage

One Stop Worldwide

VOOVit

Casgliadau/Rhoddion Elusennol

Casgliadau Elusennol

Mae banciau elusen Sefydliad y Galon Prydain ar:

 • Gampws y Bae ger preswylfa Dolbadarn
 • Campws Parc Singleton ym maes parcio Preseli
 • Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan y tu allan i Dderbynfa Tŷ Rhif 40, ger blociau 145 - 150

Gallwch roi eich eitemau dieisiau fel dillad, esgidiau, llyfrau, CDs, DVDs, ategolion a thrugareddau.
Dylech fynd â bwyd, dillad gwely ac eitemau trydanol i dderbynfeydd preswylfeydd ar y campws i drefnu eu dosbarthu.

Cyfnewid

Cyfnewid! Gallwch brynu, gwerthu neu hysbysebu unrhyw beth, o lyfrau testun, gwisg ffansi neu hyd yn oed ddodrefn ar ddiwedd y tymor: CYFNEWID