Gwybodaeth i Breswylwyr Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan

Gwybodaeth i Breswylwyr HSV

Gwybodaeth HSV

Am yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch drwy gydol eich amser mewn preswylfeydd!   Tudnodau'r dudalen hon (Ctrl-D)

 

Gwybodaeth bwysig am y safle

Diogelwch Tan mewn Preswylfeydd
Cysylltu ag educrwydro * & y rhwydwaith hapchwarae * *-wi-fi'r Brifysgol

Cofiwch lenwi rhestr eich ystafell o fewn 7 diwrnod ar ôl cyrraedd
Llawlyfr Preswylwyr Pentref y Myfyrwyr 2018

Cais am drwydded parcio Pentref y Myfyrwyr
Golchbeth/ LaundryView Mae Undeb y myfyrwyr yn ei redeg


Gwybodaeth am fysiau Traveline

Anwedd a LlwydniEduroam *-rhwydwaith di-wifr academaidd y Brifysgol yw hwn ac mae'n cefnogi ystod eang o ddyfeisiau, a dylid eu defnyddio ar gyfer popeth ac eithrio dyfeisiau hapchwarae a dyfeisiau gwe-bethau mewn enw.

Cwmni chwarae (Uni-Play) * *-rhwydwaith chwarae ar gyfer consolau gemau, dyfeisiadau wi-fi fel Amazon Echo/DOT ac ati. Nid oes gan y rhwydwaith hwn nodweddion diogelwchcrwydro, ac mae wedi'i anelu at ddulliau hapchwarae a gwe-bethau. Mae'n defnyddio'r un lefel o ddiogelwch â rhwydwaith cartref gyda chyfrinair a rennir

Cyfeiriad Cod post

Eich cyfeiriad yw eich cod safle, Rhif fflat, Rhif yr ystafell. E.e. Os ydych yn HSV234/07 yw fflat Hendrefoelan 234, ystafell 7, (gweler y cytundeb tenantiaeth a anfonwyd atoch am fanylion). Nid yw'r Rhif fflat yn ymwneud â Rhif y llawr.

HSV234/07
Pentref myfyrwyr Hendrefoelan
Sgeti
Abertawe
SA2 7QW

Fflat/tŷ nac ydw: Cod post
68 -77 SA2 7PZ
80-135 SA2 7QG
136-165 SA2 7QL
166-195 SA2 7QN
196-233 SA2 7QW

Ble ydw I'n casglu fy mharseli/ post?

Bydd y dderbynfa'n llofnodi ar gyfer unrhyw bost/parseli ac yn anfon e-bost at eich cyfrif myfyriwr i roi gwybod i chi. Dylech ddod â phrawf adnabod (eich cerdyn adnabod myfyriwr) gyda chi pan ddewch i gasglu eich parsel.

Lleolir y dderbynfa yn Nhŷ 40 wrth ymyl y siop Spar.

I gael rhagor o wybodaeth am sut i fynd i'r DU, ewch i'r post: Canllaw Post Brenhinol i annerch eich post.

Cyngor ar ddarparu yn y DU gweler: cynghorion Post Brenhinol ar gyfer anfon post sy'n symud neu'n gadael??

Peidiwch ag anghofio wrth i chi symud i ailgyfeirio eich post a diweddaru eich cyfrif mewnrwyd. Gweler: ailgyfeirio eich post am fwy o wybodaeth.

Gwaith atgyweirio

I adrodd am atgyweiriad bydd angen i chi glicio yma
Unwaith y rhoddir gwybod am atgyweiriad:

 • Rydych yn rhoi mynediad i staff i ymateb i'r mater. 
 • Nid oes angen i chi gyflwyno er mwyn i'r staff gael mynediad i'r ardal.
 • Os nad ydych am i staff gael mynediad i'r ardal heb i chi fod yn bresennol, rhaid i chi nodi hynny ar adeg gwneud y cais. 

Os yw'r atgyweiriad yn un brys, ffoniwch: Rhif ffôn: + 44 (0) 1792 295583 neu galwch i mewn i'r dderbynfa-wedi'i leoli yn Nhŷ 40

Oriau'r Swyddfa dderbyn:

Dydd Llun i ddydd Gwener 09:00am i 8:00pm

Grwpiau Facebook

Mewngofnodwch i'n grwpiau Facebook HSV, Crëwch eich grwpsyn fflat eich hun a dechreuwch drafod pwy sy'n dod â beth.

Ymunwch â'n Tudalen cyfnewid lle gallwch bostio; Prynwch werthu neu newidiwch unrhyw beth fel course/llyfrau testun, beiciau, ffonau neu ein cynnig diweddaraf o lampau! Cyfnewidiadau

Materion Llety

Problemau llety?

Os cewch unrhyw broblemau yn eich llety, mae bob amser rhywun y gallwch droi ato am gymorth, am gyngor neu am gefnogaeth.

Yn y lle cyntaf, siaradwch â'ch: Cydlynydd Bywyd Preswyl neu Reolwr y Breswylfa.

Mae eich Cydlynydd ResNet, yn cynnal cymorthfeydd wythnosol i chi alw heibio am sgwrs.

SafleWhereDayFromTo
Pentref y Myfyrwyr Derbynfa Tŷ 40 Llun 2:00pm 3:00pm
Parc Singleton Derbynfa Preseli Mawrth 2:00pm 3:00pm
Campws y Bae Derbynfa'r Tŵr Mercher 3:00pm 4:00pm

Trosglwyddo i ystafell neu safle arall?

Cyn cyrraedd?

Os ydych yn gwneud hyn cyn i chi gyrraedd eich llety, lawrlwythwch a dychwelwch: (4) Ffurflen Gais Newid Ystafell Cyn Cyrraedd

 • Yn ystod ychydig wythnosau cyntaf y tymor, bydd yn ymddangos bod llawer o ystafelloedd ar gael, ond maent wedi'u neilltuo drwy gontract ar gyfer myfyrwyr sydd wedi trefnu i gyrraedd yn hwyr.

Oherwydd y nifer o geisiadau ar ddechrau'r sesiwn, mae'n annhebygol y byddwn yn gallu trefnu pob cais ar unwaith. Lle bo modd, byddwn yn ceisio cydlynu newidiadau cyn gynted â phosib.

Os ydych wedi symud i mewn

Cyfnewid Ystafelloedd

Mae gennym dudalen Facebook Cyfnewid Ystafelloedd. Postiwch yma, ac efallai y byddwch yn gallu cyfnewid ystafelloedd, a'r gost yw £5.00 yn unig. Gwnewch yn siŵr eich bod yn datgan os yw eich fflat yn un: Di-alcohol, Un Rhyw, Tawel, Myfyrwyr Hŷn neu Ôl-raddedig. Ewch i Facebook Room Swaps.

Cais am Drosglwyddo

Os na allwch ddod o hyd i rywun i gyfnewid ag ef, gallwch gwblhau'r ffurflen isod. Ac os bydd gennym unrhyw lety ar gael, byddwn yn eich trosglwyddo.

Bydd y rhestr drosglwyddo'n gweithio yn y drefn blaenoriaeth hon:

 • Dyddiad y cais
 • Angen Meddygol/Anabledd

Bydd angen i chi gwblhau: (1) Ffurflen Cais Newid Ystafell

Sylwer bod ffi weinyddol o £50.00 am bob trosglwyddiad.

 • Gwiriwch eich e-byst yn rheolaidd. Caiff unrhyw ddiweddariadau eu hanfon at eich cyfrif e-bost yn y Brifysgol.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi cymaint o wybodaeth â phosib am eich cais er mwyn i ni allu cynnig y dewis mwyaf addas i chi.
 • Rhaid adnewyddu'r cais bob 14 diwrnod, neu bydd y cais yn darfod.
 • Ar ôl gwneud cynnig, bydd gennych 3 diwrnod i'w dderbyn cyn iddo gael ei ganslo.
 • Codir ffi weinyddol o £50 am bob cais llwyddiannus i drosglwyddo neu symud ystafell.
 • Efallai na fyddwn yn ystyried cais am drosglwyddiad os oes gennych unrhyw ddyledion.

Diweddu'ch astudiaethau?

Tynnu'n Ôl neu'n Gohirio Astudiaethau?

**Os ydych yn tynnu'n ôl o'r Brifysgol ac yn byw yn llety'r Brifysgol, ni fydd eich rhwymedigaeth ariannol yn dod i ben tan i chi gwblhau'r canlynol:

 • Trefniadau ffurfiol i dynnu'n ôl/gohirio gyda'ch Adran neu â'r Swyddfa Derbyn.
 • Cwblhau (2) Ffurflen Gais Rhyddhau o Lety a'i dychwelyd i'r Gwasanaethau Preswyl.
 • Glanhau'ch ystafell a gwaredu'r holl sbwriel.
 • Dychwelyd HOLL allweddi'r llety i'r swyddfa safle berthnasol.

 Rhybudd

 • Mae'r cyfnod rhybudd chwe wythnos yn gymwys i fyfyrwyr sy'n tynnu'n ôl/gohirio'u hastudiaethau yn unig.
 • Gallwch aros yn eich ystafell, felly, am y cyfnod rhybudd chwe wythnos.
 • Mae'r cyfnod rhybudd yn dechrau ar ddydd Gwener y dyddiad neu ar ôl y dyddiad i chi ddychwelyd y ffurflen i'r Gwasanaethau Preswyl.
 • Os byddwch yn symud allan o'ch llety ac yn dychwelyd yr allweddi cyn diwedd y cyfnod chwe wythnos, byddwn yn ymdrechu i rentu'r ystafell i fyfyriwr arall.
 • SYLWER: Os na rowch wybod i'r Gwasanaethau Preswyl, efallai y bydd rhaid i chi dalu'r ffioedd dyledus yn llawn.

Eisiau symud allan o lety?

Eisiau symud allan o'ch llety?

Mae gan y Brifysgol y llety amgen hwnnw o fewn stoc llety'r Brifysgol; NI DDYLECH lofnodi unrhyw Gytundeb neu Gontract Tenantiaeth heb drafod eich sefyllfa gyda'r Swyddfa Llety yn gyntaf, a chael eich rhyddhau'n ffurfiol o'ch contract gyda’r Brifysgol.

Yr unig amgylchiadau eraill y gellir rhyddhau myfyriwr o'i gontract cyn ei ddyddiad diwedd yw:

 • Pan wneir trefniadau i fyfyriwr newydd gymryd yr ystafell.
 • OS gall y Brifysgol ddod o hyd i denant newydd addas, (nad yw'n byw yn llety'r Brifysgol ar hyn o bryd) i fabwysiadu gweddill y contract. Bydd Ffi Rhyddhau o Denantiaeth o £350.00 (2017) yn gymwys.

(2) Ffurflen Gais Rhyddhau o Lety

Swaps

Swaps! Gallwch brynu, gwerthu neu hysbysebu unrhyw beth o lyfrau testun, gwisg ffansi neu hyd yn oed ddodrefn ar ddiwedd y tymor: SWAPS

Llochesi Beiciau

Ni all y Gwasanaethau Preswyl gymryd cyfrifoldeb am feiciau a gedwir yn y llochesi beiciau.

Atgoffir preswylwyr y dylid cadw beiciau yn ddiogel gan gau drws y lloches beiciau bob tro wrth adael.

Dau Gampws

 

Profiad Dau Gampws ar gyfer 2018 yn unig

 Beth yw'r opsiwn Profiad Dau Gampws?

Yn dilyn cyflwyno’r llety newydd ar Gampws y Bae, rydym yn falch iawn o allu cynnig llety wedi ei leoli dros ddau safle i chi, opsiwn gwych am bris rhesymol ar gyfer astudio ar Gampws y Bae:

Hefyd yn gynwysedig ym mhris y llety: 

 • Pas Bws (ar gyfer y tri thymor) Arbed dros £300 i chi.
 • Pecyn dillad gwely newydd - Gobennydd a chas gobennydd, duvet a chas duvet a chynfas gwely a thywel.
 • Offer cegin yn cael ei ddarparu.
 • £50.00 am gostau symud o HSV i Gampws y Bae ym mis Ionawr. 

Y gost ar gyfer y pecyn hwn yw £4449.00 sy'n cael ei rhannu dros y tri thymor i’ch helpu i gyllidebu.

Gan fod Profiad y Ddau Gampws yn dechrau ym mis Medi, bydd eich contract yn caniatáu i chi dreulio eich tymor cyntaf ar y safle preswyl y tu allan i'r campws, Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan, ystafell safonol, llety hunanarlwyo. O Bentref y Myfyrwyr, bydd gwasanaeth bws rheolaidd yn eich cludo’n uniongyrchol o’r safle preswyl i Gampws y Bae ac yn ôl.

Ar ôl gorffen eich arholiadau ym mis Ionawr, byddwch yn symud i Gampws y Bae gyda'r un grŵp o ffrindiau ar gyfer yr ail a’r trydydd tymor sy’n weddill. Felly, nid yn unig y cewch ostyngiad yng nghost gyffredinol eich ffioedd preswyl, ond hefyd y cyfle gwych i dreulio misoedd y gwanwyn a'r haf ar lan y môr.

PECYN DAU GAMPWS - Sylwch, unwaith i chi gyrraedd, ni fydd yn bosib gwneud cais i symud/trosglwyddo ystafelloedd y tu allan i'r OPSIWN DAU GAMPWS.

Y gost ar gyfer y pecyn hwn yw £4449.00 sy’n cael ei rhannu dros y tri thymor i’ch helpu i gyllidebu. Byddwch yn talu:

Tymor

Swm

Wythnosau

Tymor 1

£1557.16

14

Tymor 2

£1445.92

13

Tymor 3

£1442.92

13

Cyfanswm

£4449.00

40

 

* Dyma gyfanswm y gost, fodd bynnag, caiff unrhyw flaendâl a gedwir ei ddidynnu o'r swm hwn.

Gwybodaeth am Adael

Gwybodaeth am Adael

Os ydych yn darllen hyn, mae'n debygol eich bod yn paratoi i adael. Gobeithiwn yn fawr eich bod wedi mwynhau eich amser a dymunwn yn dda i chi am y dyfodol.

Isod ceir rhai awgrymiadau i'ch helpu wrth adael. Yn ogystal, rydych yn gyfrifol am gyflwr eich ystafell ac ardaloedd cymunedol eich llawr, eich fflat neu'ch tŷ tan ddiwedd eich contract, felly rydym wedi llunio rhestr wirio o'r pethau bydd angen eu gwneud cyn i chi adael.

Cofiwch, os ydych yn tynnu'n ôl o'r Brifysgol neu'n gohirio eich astudiaethau, os ydych yn gadael eich llety cyn dyddiad diwedd eich contract, bydd eich  ymrwymiad cytundebol neu ariannol yn dal i fod yn berthnasol.

Gwyliwch ein fideo: 'Symud Allan yn Hawdd!'

Cliciwch yma am atebion i ychydig o gwestiynau am eich amser mewn preswylfa.

Rhestr Wirio Gadael

Sut i osgoi taliadau!  I sicrhau na fyddwch yn wynebu taliadau, dilynwch y rhestr wirio seml hon.

Rhestr wirio

Wedi'i wneud! 

1. Glanhau'r ardaloedd cymunedol, fel eich cegin a'r ystafelloedd ymolchi

 

2. Symud eich holl eiddo o'ch llety; mae hyn yn cynnwys eich ystafell a'r holl ardaloedd cymunedol

 

3. Cloi drws eich ystafell wely a chau'r ffenestr i atal unrhyw un rhag dod i mewn i'ch ystafell ar ôl i chi adael

 

4. Rhoi gwybod am unrhyw ddifrod

 

5. Dychwelyd unrhyw gyfarpar rydych wedi'u benthyca

 

6. Dychwelyd yr allweddi i'r dderbynfa cyn 10am ar ddiwrnod olaf eich contract

 

Gwybodaeth am anfon eich post ymlaen a storio eiddo

Cofiwch drefnu i'ch post gael ei anfon ymlaen

Os ydych wedi trefnu bod post yn cael ei anfon i'ch cyfeiriad preswyl, cysylltwch â'ch banc, darparwr eich cerdyn credyd ac unrhyw bartïon perthnasol eraill i roi eich cyfeiriad newydd iddynt. Mae digon o dempledi llythyron safonol ar y we i'ch helpu.

Fel arall, gallwch drefnu gwasanaeth ailgyfeirio gyda'r Post Brenhinol.  Mae gwybodaeth lawn ar gael ar wefan y Post Brenhinol: www.royalmail.com/personal/receiving-mail/redirection. Codir tâl am y gwasanaeth hwn.

Gobeithiwn eich bod wedi mwynhau'r flwyddyn yn byw mewn preswylfa. 

Storio

Mae ychydig o gwmnïau storio yn yr ardal os bydd angen i chi storio'ch eiddo (rydym yn rhoi enwau'r cwmnïau hyn er gwybodaeth yn unig, nid yw'r Brifysgol yn eu cymeradwyo mewn unrhyw ffordd);

Cwmnïau Storio

Britannia Storage

Swansea Self Storage

Student Storage

One Stop Worldwide

VOOVit

Casgliadau/Rhoddion Elusennol

Casgliadau Elusennol

Mae banciau elusen Sefydliad y Galon Prydain ar:

 • Gampws y Bae ger preswylfa Dolbadarn
 • Campws Parc Singleton ym maes parcio Preseli
 • Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan y tu allan i Dderbynfa Tŷ Rhif 40, ger blociau 145 - 150

Gallwch roi eich eitemau dieisiau fel dillad, esgidiau, llyfrau, CDs, DVDs, ategolion a thrugareddau.
Dylech fynd â bwyd, dillad gwely ac eitemau trydanol i dderbynfeydd preswylfeydd ar y campws i drefnu eu dosbarthu.