Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan

Cymuned Fyfyrwyr Ffyniannus

Cymuned Fyfyrwyr Ffyniannus

Cliciwch yma am luniau o'n preswylfeydd!

Llety gwerth da

 • Dyma ein safle preswyl mwyaf oddi ar y campws, yn gartref i 1,100 o fyfyrwyr gyda bywyd cymdeithasol bywiog a chyfeillgar.
 • Ystafelloedd hunanarlwyo, gyda chegin sydd â ffwrn, pentan, microdon, tegell, oergell/rhewgell, a digon o gypyrddau.
 • Mae mwyafrif y llety yn ardal Woodside ac yn cynnwys fflatiau saith ystafell wely.
 • Mae'r holl lety yn llety safonol, gan rannu ystafell ymolchi a chegin.
 • Ar gyfartaledd, mae'r gymhareb ystafelloedd ymolchi'n 1:4, ond mae'n amrywio o dŷ i dŷ.

Hoffem gymryd y cyfle hwn i'ch cynghori ymlaen llaw, wrth i Brifysgol Abertawe barhau i ehangu a thyfu, bod gwaith adeiladu yn y preswylfeydd ac o'u cwmpas er mwyn bodloni'r galw cynyddol. O'r herwydd, efallai y bydd y gwaith adeiladu'n tarfu arnoch yn achlysurol, ond byddwn yn monitro hyn yn fanwl a chaiff yr oriau gwaith eu pennu gan y Brifysgol. Mae gwaith adeiladu ar y gweill ger preswylfeydd Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan, a fydd yn parhau drwy gydol sesiwn 2017/2018.

Lleoliad a Chyfleusterau

Lleoliad

 • Cliciwch yma am fap o'r lleoliad.
 • 2.5 milltir o Gampws Parc Singleton: 10/15 munud ar y bws / 45 munud ar droed / 15 munud ar feic.
 • 20 munud mewn car neu fws o draethau arobryn Penrhyn Gŵyr.
 • 15 munud ar fws / 45 munud ar droed / 15 munud ar feic i ganol y ddinas a'r orsaf drenau.

Cyfleusterau

 • Mae gwasanaeth bws rheolaidd i Gampws Parc Singleton a Champws y Bae, yn ogystal â chanol y ddinas a Gŵyr. 
 • Siopau lleol, Swyddfa Bost, banciau, tafarndai a siopau byrbryd o fewn deng munud ar droed.

Cyfleusterau Undeb y Myfyrwyr

 • Mae siop Spar yng nghanol y safle ger Bar Undeb y Myfyrwyr o'r enw Wonky Sheep.
 • Mae Undeb y Myfyrwyr yn rhedeg y golchdy, sydd yng nghanol y safle ger y siop Spar.

Manylion cyswllt Undeb y Myfyrwyr:
Rhif ffôn: 01792 295466
E-bost: info@swansea-union.co.uk

Gwefan: www.swansea-union.co.uk

Ardaloedd Dynodedig:

Gallwch ddewis!

 • Ystafelloedd Dangos: Cymerwch ran yn y Diwrnodau Agored, a chewch ad-daliad o £££ ar eich ffioedd preswyl. Ar gyfer myfyrwyr nad oes ots ganddynt am fyfyrwyr yn cael cipolwg ar eu hystafell cwpl o weithiau'r tymor.
 • Ardal dawel = Cyfyngiad ar lefel y sŵn rhwng 11pm a 8am. Ar gyfer y rhai sydd angen eu cwsg!
 • Ardal ddi-alcohol – Mae myfyrwyr yn cytuno i beidio ag yfed na chadw alcohol yn y fflat/tŷ.
 • Siaradwyr CymraegSiarad Cymraeg? Ardal benodol ar gyfer myfyrwyr sydd am siarad Cymraeg â'u cydletywyr.
 • Ardal aeddfed – Ardal i fyfyrwyr sy'n 21 oed neu'n hŷn.
 • Ardal i Fyfyrwyr Ôl-raddedig – Cyrsiau 51 wythnos fel arfer, ac yn astudio ar ôl y radd gyntaf.
 • Ardal i Fyfyrwyr Gwyddor IechydGall myfyrwyr y gwyddorau dynol ac iechyd glicio yma. Mae'r rhain fel arfer ar gyfer cyrsiau sy'n dechrau'n gynnar ac yn gorffen yn hwyr, y tu allan i'r garfan 40 wythnos arferol.

Dau Gampws

 

Profiad Dau Gampws ar gyfer 2018 yn unig

 Beth yw'r opsiwn Profiad Dau Gampws?

Yn dilyn cyflwyno’r llety newydd ar Gampws y Bae, rydym yn falch iawn o allu cynnig llety wedi ei leoli dros ddau safle i chi, opsiwn gwych am bris rhesymol ar gyfer astudio ar Gampws y Bae:

Hefyd yn gynwysedig ym mhris y llety: 

 • Pas Bws (ar gyfer y tri thymor) Arbed dros £300 i chi.
 • Pecyn dillad gwely newydd - Gobennydd a chas gobennydd, duvet a chas duvet a chynfas gwely a thywel.
 • Offer cegin yn cael ei ddarparu.
 • £50.00 am gostau symud o HSV i Gampws y Bae ym mis Ionawr. 

Y gost ar gyfer y pecyn hwn yw £4449.00 sy'n cael ei rhannu dros y tri thymor i’ch helpu i gyllidebu.

Gan fod Profiad y Ddau Gampws yn dechrau ym mis Medi, bydd eich contract yn caniatáu i chi dreulio eich tymor cyntaf ar y safle preswyl y tu allan i'r campws, Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan, ystafell safonol, llety hunanarlwyo. O Bentref y Myfyrwyr, bydd gwasanaeth bws rheolaidd yn eich cludo’n uniongyrchol o’r safle preswyl i Gampws y Bae ac yn ôl.

Ar ôl gorffen eich arholiadau ym mis Ionawr, byddwch yn symud i Gampws y Bae gyda'r un grŵp o ffrindiau ar gyfer yr ail a’r trydydd tymor sy’n weddill. Felly, nid yn unig y cewch ostyngiad yng nghost gyffredinol eich ffioedd preswyl, ond hefyd y cyfle gwych i dreulio misoedd y gwanwyn a'r haf ar lan y môr.

PECYN DAU GAMPWS - Sylwch, unwaith i chi gyrraedd, ni fydd yn bosib gwneud cais i symud/trosglwyddo ystafelloedd y tu allan i'r OPSIWN DAU GAMPWS.

Y gost ar gyfer y pecyn hwn yw £4449.00 sy’n cael ei rhannu dros y tri thymor i’ch helpu i gyllidebu. Byddwch yn talu:

Tymor

Swm

Wythnosau

Tymor 1

£1557.16

14

Tymor 2

£1445.92

13

Tymor 3

£1442.92

13

Cyfanswm

£4449.00

40

 

* Dyma gyfanswm y gost, fodd bynnag, caiff unrhyw flaendâl a gedwir ei ddidynnu o'r swm hwn.

Ffioedd Llety 18-19

Campws y Bae

Campws y Bae

YSTAFELL

CYFANSWM

WYTHNOSOL

TYMOR 1

TYMOR 2

TYMOR 3

 CYFANSWM

Math

Ystafelloedd 

Fesul Person

18-Hyd -18

24-Ion-19

09-Mai-19

£

Opsiwn Dau Gampws

200

£1,483

£1,483

£1,483

£4,449

Ystafell Gefell (Twin)

8

£88

£1,232

£1,144

£1,144

£3,520

Canolig

1623

£144

£2,016

£1,872

£1,872

£5,760

Premiwm

332

£149

£2,086

£1,937

£1,937

£5,960

Fflat 1 gwely (Sengl neu Gwpwl)

24

£195

£2,730

£2,535

£2,535

£7,800

Fflat 1Ystafell mewn 2 wely **

16

£124

£1,736

£1,612

£1,612

£4,960

 

Mae'r holl luniau, cynlluniau a disgrifiadau at ddibenion enghreifftiol yn unig. Gallai nodweddion a chynllun unigol amrywio ychydig. Gallai'r prisiau newid hefyd cyn anfon cynnig llety.

Mae'r holl brisiau a ddyfynnir yn gostau y pen.

 

Mae`r prisau isod yn seiliedig ar denantiaeth 51 wythnos

Taliadau: Tymor 1 = 14 Wythnos - Tymor 2 = 13 Wythnos – Tymor  3 = 13 Wythnos - Tymor 4 = 11 Wythnos

YST

CYF

WYTH

 TYM 1

 TYM 2

TYM 3

TYM 4

 CYF

Math

Yst ar safle

Fesul Person 

18-Hyd-18

24-Ion-19

09-Mai-19

04-o Orff-19

£

Canolig

1623

£144

£2,016

£1,872

£1,872**

£1,584

£7,344

Premiwm

332

£149

£2,086

£1,937

£1,937**

£1,639

£7,599

Fflat 1 gwely (Sengl neu Gwpwl)

24

£195

£2,730

£2,535

£2,535**

£2,145

£9,945

1 yst mewn fflat 2 wely **

16

£124

£1,736

£1,612

£1,612**

£1,364

£6,324

 

Tŷ Beck

TŶ BECK 2018/19

Mi fydd anfonebau'n cael eu gyrru at gyfrifon e-bost myfyrwyr 7 dydd cyn y dyddiad dyledus.

Mae prisiau'n seiliedig ar denantiaeth 51 wythnos

Taliadau: Tymor 1 = 14 Wythnos - Tymor 2 = 13 Wythnos - Tymor 3 = 13 Wythnos - Tymor 4 = 11 Wythnos

 

 

 

YSTAFELL

MATH

CYFANSWM

WYTHNOSOL

TYMOR 1

TYMOR 2

TYMOR 3

TERM 4

 CYFANSWM

Math

Ystafell

 Ystafell ar safle

 

18-Hyd-2018 

24-Ion-2019 

9-Mai-2019 

04-Gorff-19

£

Safonol

Canolig

26

£104

£1,456

£1,352

£1,352

£1,144

£5,253

Mawr

3

£109

£1,526

£1,417

£1,417

£1,199

£5,559

Ensuite

Bach

30

£120

£1,680

£1,560

£1,560

£1,320

£6,120

Canolig

24

£125

£1,750

£1,625

£1,625

£1,375

£6,375

Mawr

13

£130

£1,820

£1,690

£1,690

£1,430

£6,630

Fflat 1 gwely

Yn cysgu 2

5

£165

£2,310

£2,145

£2,145

£1,815

£8,415

Fflat 2 wely

Yn cysgu 3

6

£175

£2,450

£2,275

£2,275

£1,925

£8,925

Fflat 2 wely

Yn cysgu 4

12

£180

£2,520

£2,340

£2,340

£1,980

£9,180

Fflat 3 gwely

Yn cysgu 5

5

£200

£2,800

£2,600

£2,600

£2,200

£10,200

 

Mae'r ystafelloedd yn cynnwys rhai sengl, fflatiau un ystafell wely, fflatiau dwy ystafell wely a fflatiau tair ystafell wely – cyfanswm o 130 o ystafelloedd ar y safle.

Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan

Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan – Llety hunanarlwyo safonol i gyd

STAFEL

MATH

CYFANSWM

WYTHNOSOL

TYMOR 1

TYMOR 2

TYMOR 3

TYMOR 4

 CYFANSWM

Math

Ystafell

Ystafelloedd ar Safle

 

 18-Hyd-2018

24-Ion-2019 

9-Mai-2019 

4-Gorff-2019 

£ 

Ystafell Canolig safonol gyda thrwydded bws am ddim – gweler isod. 

40

1034

 £91.00

£1274 

 £1183

 £1183

£0 

£3640 

46*

 

 

 

 

 

47**

 

 

 

 

 

48***

 

 

 

 

 

51

£1,274

£1,183

£1,183

£1,001

£4,641


Ystafelloedd sengl i gyd – Cyfanswm o oddeutu 868 o ystafelloedd hunanarlwyo ar y safle.
Mae'r holl luniau, cynlluniau a disgrifiadau at ddibenion enghreifftiol yn unig. Gallai nodweddion a chynllun unigol amrywio ychydig. Gallai'r prisiau newid hefyd cyn anfon cynnig llety.

Campws Parc Singleton

 

YSTAFELL

SAFLE

MAINT

CYF

WYTHNOSOL

TYMOR 1

TYMOR 2

TYMOR 3

CYF

Math

Yst ar safle

 Maint

Nifer 

Rhent

 18-Hyd-2018

24-Ion-2019

9-Mai-2019

£

Safonol

Cefn Bryn

Canolig

144

£121

£1,694

£1,573

£1,573

£4,840

Mawr

17

£126

£1,764

£1,638

£1,638

£5,040

Safonol**

Cilfái& Rhossili

Canolig

196

£134

£1,876

£1,742

£1,742

£5,360

Mawr

13

£139

£1,946

£1,807

£1,807

£5,560

Ensuite

Preseli

Bach

37

£126

£1,764

£1,638

£1,638

£5,040

Canolig

130

£131

£1,834

£1,703

£1,703

£5,240

Mawr

17

£137

£1,918

£1,781

£1,781

£5,480

Ensuite

Caswell, Langland, Oxwich

Medium

255

£137

£1,918

£1,781

£1,781

£5,480

Large

11

£142

£1,988

£1,846

£1,846

£5,680

Ensuite

Penmaen & Horton

Medium

317

£142

£1,988

£1,846

£1,846

£5,680

Large

34

£147

£ 2,058

£1,911

 £1,911

£5,880

Xlarge

5

£152

£ 2,128

 £1,976

 £1,976

£6,080

 

Mae`r prisau`n seiliedig ar 51 wythnos o denantiaeth safonol

 

Taliadau: Tymor 1 = 14 wythnos, Tymor 2= 13 wythnos, Tymor4= 11 wythnos

 

YSTAFELL

CYFANSWM

YSTAFELL 

CYFANSWM

WYTHNOSOL

TYMOR 1

TYMOR 2

TYMOR 3

TYMOR 4

CYFANSWM

Math

Ystafelloedd ar safle

 Maint

Nifer 

Rhent

 18-Hyd-2018

24-Ion-19

09-Mai-19

04-Gorff-19

£

Safonol**

Rhossili

Canolig

196

£134

£1,876

£1,742

£1,742

£1,474

£6,834

Mawr

13

£139

£1,946

£1,807

£1,807

£1,529

£7,089

Ensuite

Horton

Canolig

317

£142

£1,988

£1,846

£1,846

£1,562

£7,242

 

Mae`r holl ystafelloedd yn sengl - Cyfanswm 1184 Ystafell ar safle.  212 Ystafell gyda Chardiau a delir o flaenllaw a 972 Ystafell Sengl.

Mae holl ystafelloedd yn sengl – Ystafelloedd Hunan-arlwyo ar safle. Mae`r holl luniau, cynlluniau llawr, a disgrifiadau ar gyfer pwrpas arddangos yn unig. Mae`n bosib y bydd nodweddion unigol a gosodiad yn amrywio ychydig. Mae prisiau hefyd yn medru newid cyn y gyrrir cynnig o lety.  

 Hunan-arlwyo – Campws Singleton**Cerdyn a delir o ymlaen llaw a gwerth o £28.00 yr wythnos a llwythir ymlaen llaw yn dymhorol i ganiatâu opsiwn mwy hyblyg o giniawa. Mae ar gael i’w ddefnyddio yn unrhyw un o Allfeydd Arlwyo`r campws. Opsiwn da i`r gyllideb!

O amgylch i Brifysgol

Gwasanaethau Cymorth

Mae Gwasanaethau Preswyl yn rhan o Wasanaethau Myfyrwyr sydd yma i'ch cefnogi drwy gydol eich cyfnod yn y brifysgol.

 

Gwasnaethau Cefnogi Myfyrwyr 
Access support from Student Services Rhyngwladol@BywydCampws
Anableddau@BywydCampws Gwasanaeth Lles
Arian@Bywyd Campws Llesiant@BywydCampws

Cyfeiriad/ Cod Post

Gwybodaeth teithio

Bydd gwasanaeth bws rheolaidd yn weithredol rhwng campws y Bae, canol y ddinas, Campws Parc Singleton a Phentref myfyrwyr Hendrefoelan.

Cysylltir campws y Bae, Campws Parc Singleton a chanol dinas Abertawe hefyd gan lwybr beicio cenedlaethol 4.

Cynlluniwch eich taith yma.

Unibus

Yswiriant, Trwydded Teledu a Gwybodaeth