Llety ar Gampws Singleton

Dewiswch eich llety!

Dyma'r llety mwyaf poblogaidd ymhlith myfyrwyr sy'n astudio yma. Gwnewch gais yn gynnar - mae ystafelloedd yn cael eu neilltuo'n gyflym! Os oes mwy o alw na nifer yr ystafelloedd sydd ar gael, rhowch gipolwg ar Bentref Myfyrwyr Hendrefoelan. Dyma ein llety wrth gefn ar gyfer myfyrwyr sy'n astudio yma.

MathEnw'r NeuaddNiferYstafellMaint ArlwyoYn yr Ystafell
Ystafell Safonol Hunanarlwyo Cefn Bryn 161 Safonol 18 ar bob llawr Hunanarlwyo Basn Golchi Dwylo 

Safonol - Prydau Bwyd Rhagdaledig

Kilvey & Rhossili 212 Standard 18-19 ar bob llawr Cerdyn Bwyd Rhagdaledig Basn Golchi Dwylo ac Oergell Fach
En suite - Traddodiadol Preseli 186 En suite 19-20 ar bob llawr Hunanarlwyo  

En suite - Fflatiau 8 Ystafell Wely

Caswell, Langland, Oxwich, Penmaen & Horton 623 En suite Fflatiau ar gyfer 8 Hunanarlwyo  

Manylion a Chynlluniau Llawr Neuaddau

Ystafelloedd Safonol a Hunanarlwyo

Cefn Bryn yw ein Neuadd Hunanarlwyo Safonol. Mae ganddi gynllun 'traddodiadol' â 18-20 o ystafelloedd ar bob llawr. Mae'r llawr wedi'i rannu'n ddwy fflat.

Mae'r ystafelloedd safonol yn fwy na'r ystafelloedd en suite ar y campws.

 • Ystafelloedd sengl safonol
 • Gwelyau sengl
 • Ystafell ymolchi wedi'i rhannu, cymhareb 1:2 (yn fras), ond mae'n amrywio yn ôl y llawr.
 • Cegin gyflawn ar bob llawr
 • Basn golchi dwylo yn yr ystafelloedd

Cynllun Llawr Cefn Bryn 

Cliciwch yma i weld lluniau o'n preswylfa!

Ystafelloedd Safonol, Prydau Bwyd Rhagdaledig

Ar gyfer myfyrwyr sy'n byw ym mhreswylfeydd Cilfái a Rhosili: byddwch yn derbyn cerdyn bwyd rhagdaledig â chredyd o £28.00 yr wythnos arno. Gallwch ddefnyddio hwn i brynu bwyd yn unrhyw un o'r 10 lle bwyta ar y safle.

 • Mae gan yr holl ystafelloedd bwyd rhagdaledig oergell fach.

Mae'r ystafelloedd safonol yn fwy na'r ystafelloedd en suite ar y campws.

Ystafelloedd sengl safonol
Gwelyau sengl
Ystafell ymolchi wedi'i rhannu, cymhareb 1:2 (yn fras), ond mae'n amrywio yn ôl y llawr.
Cegin gyflawn ar bob llawr
Basn golchi dwylo yn yr ystafelloedd
Oergell fach

Cliciwch yma i weld lluniau o'n preswylfa!

Ystafelloedd En Suite, Traddodiadol

Mae Preswylfa Preseli wedi'i threfnu yn ôl cynllun 'traddodiadol' o 18-20 ystafell ar bob llawr a rhennir y llawr yn ddwy fflat.

 • Cynllun traddodiadol: 18-20 ystafell ar bob llawr
 • Ystafell Sengl En Suite
 • Gwelyau sengl
 • Dwy gegin ar bob llawr

Cynllun Llawr Preseli

Cliciwch yma i weld lluniau o'n preswylfa 

Fflatiau En Suite ar gyfer 8

Mae pob un o'r neuaddau hyn yn cynnwys fflatiau o wyth ystafell â chyfleusterau en suite a chegin gymunedol.

Caswell Floor Plan
Langland Floor Plan
Oxwich Floor Plan
Penmaen Floor Plan
Horton Floor Plan

Cliciwch yma i weld lluniau o'n preswylfa

Ardaloedd Dynodedig

Yn ogystal â'r gwahanol lety, mae'r ardaloedd dynodedig canlynol ar gyfer myfyrwyr ag anghenion penodol. Byddwn bob amser yn ceisio diwallu anghenion myfyrwyr â'r dewisiadau hyn lle bo'n bosib.

Gallwch ddewis!

 • Ystafelloedd Dangos: Cymerwch ran yn y Diwrnodau Agored, a chewch ad-daliad o £££ ar eich ffioedd preswyl. Ar gyfer myfyrwyr nad oes ganddynt ots am fyfyrwyr yn cael cipolwg ar eu hystafell cwpl o weithiau'r tymor.
 • Ardal dawel = cyfyngiad ar lefel y sŵn rhwng 11pm a 8am. Ar gyfer y rhai sydd angen eu cwsg!
 • Ardal ddi-alcohol – mae myfyrwyr yn cytuno i beidio ag yfed na chadw alcohol yn y fflat/tŷ.
 • Siaradwyr CymraegSiarad Cymraeg? Ardal benodol ar gyfer myfyrwyr sydd am rannu gyda siaradwyr Cymraeg eraill.
 • Ardal aeddfed – Ardal i fyfyrwyr sy'n 21 oed neu'n hŷn.
 • Ardal i Fyfyrwyr Ôl-raddedig – Cyrsiau 51 wythnos fel arfer, ac yn astudio ar ôl y radd gyntaf.
 • Ardal i Fyfyrwyr Gwyddor Iechyd – Gall myfyrwyr y gwyddorau dynol ac iechyd glicio yma. Mae'r rhain fel arfer ar gyfer cyrsiau sy'n dechrau'n gynnar ac yn gorffen yn hwyr, y tu allan i'r garfan 40 wythnos arferol.

Gwybodaeth i Breswylwyr Campws Parc Singleton

Singleton - Gwybodaeth i Breswylwyr

Am yr holl wybodaeth bydd ei hangen arnoch yn ystod eich amser yn ein preswylfeydd! Llyfrnodi'r dudalen hon (Ctrl-D)

Canllawiau Gwybodaeth i Breswylwyr
Gwybodaeth Diogelwch Tân
Cysylltu ag Eduroam - Wifi y Brifysgol *
Cysylltu ag uni-Play Abertawe**
Cwblhewch restr eiddo eich ystafell o fewn 7 niwrnod o gyrraedd.
Llawlyfr Preswylwyr –  Parc Singleton 2017
Taflen Ffeithiau Arlwyo'n Rhannol/Talu am Fwyd Ymlaen Llaw

LaundryView (Golchdy)

Anwedd a Llwydni

Eduroam* - Dyma rwydwaith diwifr academaidd y Brifysgol. Mae'n addas i amrywiaeth eang o ddyfeisiau a dylid ei ddefnyddio ar gyfer popeth ar wahân i ddyfeisiau chwarae gemau a dyfeisiau'r rhyngrwyd o bethau.

SwanseaUni-Play** - Rhwydwaith chwarae ar gyfer consolau gemau, dyfeisiau wifi, megis Amazon Echo/Dot ayb. Nid oes gan y rhwydwaith hwn nodweddion diogelwch Eduroam a bwriedir iddo gael ei ddefnyddio gyda dyfeisiau chwarae gemau a'r rhyngrwyd o bethau. Mae'n defnyddio'r un lefel o ddiogelwch â rhwydwaith cartref â chyfrinair wedi'i rannu.

Cyfeiriad / Codau post

Eich cyfeiriad yw cod eich adeilad, rhif y fflat, rhif eich ystafell. Er enghraifft: Mae CAS001/09 yn golygu Caswell, Fflat 001, Ystafell 9 (gweler y cytundeb tenantiaeth a anfonwyd atoch am fanylion). Nid yw rhif y fflat yn cyfeirio at rif y llawr.

CAS001/09
CASWELL
Prifysgol Abertawe
Parc Singleton
Abertawe
SA2 8PJ

NeuaddCod postNeuaddCod post
CASWELL SA2 8PJ OXWICH SA2 8PQ
CEFN BRYN SA2 8PT PENMAEN SA2 8PG
HORTON SA2 8PH PRESELI SA2 8PS
KILVEY SA2 8PU RHOSSILI SA2 8PT
LANGLAND SA2 8PL    

I gael gwybodaeth am gyfeiriadau post y Deyrnas Unedig a phost rhyngwladol, ewch i: Arweiniad y Post Brenhinol i Nodi Cyfeiriad ar eich Post. 

Am gyngor ar anfon post yn y Deyrnas Unedig, ewch i: Gair i Gall y Post Brenhinol ar gyfer Anfon Post 

Yn symud allan?

Cofiwch ailgyfeirio'ch post a diweddaru'ch Cyfrif Mewnrwyd os ydych yn symud. GwelerAilgyfeirio'ch post am ragor o wybodaeth.

Oes Angen Atgyweirio Rhywbeth?

I roi gwybod bod angen atgyweirio rhywbeth, cliciwch yma

Wrth roi gwybod bod angen atgyweirio rhywbeth:

 • Rydych yn caniatáu mynediad i staff i ddelio â'r broblem.
 • Does dim rhaid i chi fod yn bresennol i'r staff gael mynediad.
 • Os nad ydych chi am i staff gael mynediad yn eich absenoldeb, bydd rhaid i chi nodi hyn ar adeg gwneud y cais. 

Os yw'r atgyweiriad yn waith brys, ffoniwch: +44 (0) 1792 602910 neu dewch draw i'r Dderbynfa ar lawr gwaelod Preswylfa Preseli.

E-bost: preseli-reception@abertawe.ac.uk

Oriau Agor Swyddfa'r Dderbynfa:

Mae staff ar ddyletswydd 24 awr y dydd yn Swyddfa'r Dderbynfa.

Gwybodaeth taliadau 2018-19

Blaendal Neilltuo

 • Bydd blaendal neilltuo o £350.00 yn daladwy wrth i chi dderbyn eich cynnig o lety a gofynnwn i chi dalu hyn drwy eich cyfrif Llety gan y bydd hyn yn cadarnhau eich ystafell. 
 • Mae gennych 7 dydd i dalu eich blaendal o`r dydd y cynigir y lle i chi (3 diwrnod ar ôl dechrau`r tymor).
 • Mi fyddwch ond yn cael cynnig lle mewn llety pan fyddwch wedi cael Cynnig Diamod i astudio.
 • Mi fydd y blaendal neilltuo yn cael ei dynnu o’ch taliad rhent ym mis Mai.
 • Yn anffodus, ni allwn gadarnhau llety heb flaendal neilltuo ac ni ellir ei ad-dalu os ydych yn methu cymryd eich llety.  

 

Talu am lety

Taliadau tymhorol- Mi fydd anfonebau`n cael eu hanfon i gyfrifon e-bost myfyrwyr y Brifysgol 10 diwrnod yn unig cyn y dyddiad dyledus.

Mi allwch weld eich cyfrif ar-lein unrhyw bryd trwy eich cyfrif Prifysgol: https://intranet.swan.ac.uk/login mi fydd eich balans ar gael 10 diwrnod cyn y dyddiad dyledus.

Ffyrdd o dalu`r Blaendal Neilltuo:

 • Gofynnwn i chi dalu eich Blaendaliadau Neilltuo drwy eich Cyfrif Llety yn unig.

Ffyrdd o dalu`ch Ffioedd llety:

Gallwch nawr dalu unrhyw bryd drwy eich cyfrif intranet Prifysgol.

 • Taliadau tymhorol drwy Cerdyn Credyd/ Debyd y gellir eu gwneud trwy eich cyfrif Intranet. (Dim tâl ar gyfer cerdiau credyd na debyd.)
 • Rhaid i daliadau tymhorol trwy Debyd uniongyrchol gael eu gwneud o leiaf 3 wythnos cyn y dyddiad dyledus.
 • Yn llawn ymlaen llaw drwy eich Intranet neu eich Cyfrif Llety cyn i chi gyrraedd.  

Mi fydd angen i chi dalu erbyn y dyddiadau a osodwyd yn eich Cytundeb Tenantiaeth.

 • Mae taliadau hwyr yn dod â chost gweinyddu o £50.00. Os ydych yn profi trafferthion talu yna cysylltwch â ni cyn y dyddiad dyledus i osgoi`r costau ychwanegol!
 • Mi fyddwch yn derbyn cyfriflen cyfrif 7 dydd cyn y dyddiad dyledus.
 • Mi fydd datganiadau bob amser yn cael eu hanfon at e-byst Prifysgol myfyrwyr, hyd yn oed os yw`r taliad wedi ei sefydlu gan y rhiant/ Warcheidiwr.
 • Cofiwch!

Os credwch na allwch dalu am eich llety ar amser, siaradwch â ni cyn y dyddiad dyledus a gallwn eich cynghori ar beth sydd angen i chi ei wneud er mwyn osgoi taliadau hwyr. 

Am fwy o wybodaeth darllenwch ein Polisi – Rheolaeth Dyled

Dyddiad Dyledus Ffioedd Llety

Anfonir anfonebau i`r myfyrwyr drwy eu cyfrif e-bost y Brifysgol 7 dydd cyn y dyddiad dyledus.

Tymor

Taliad yn ddyledus

Wythnosau

O wythnosau

1

18 Hydref 2018 

14

21/09/2018  - 28/12/2018

2

24 Ionawr 2019 

13

28/12/2018 - 29/03/2019

3

9 o Fai 2019

13

29/03/2019 - 28/06/2019

4

4 o Orffennaf 2019*

11

28/06/2019 - 13/09/2019

*Bydd taliad tymor 4 ar gyfer cytundebau`n parhau hyd at fis Medi

Noder mae`r dyddiad dyledus yn cynnwys rhent llety ac unrhyw gostau ychwanegol.

 

GWYBODAETH TALU PWYSIG.

 1. Mi fydd angen Taliad Neilltuo o £350.00 o fewn 7 diwrnod o`r dyddiad cynnig i gadarnhau eich archeb. Ni ellir ad-dalu Taliadau Neilltuo os nad ydych yn symud i mewn i`ch llety.
 2. Unwaith rydych wedi cyrraedd, mi fydd y taliad neilltuo yn cael ei gredydu tuag at eich taliad rhent ym mis Mai (neu os ydych yn fyfyriwr am ran o`r flwyddyn, i rent y tymor olaf).
 3. Danfonir datganiadau i e-byst Prifysgol myfyrwyr, hyd yn oed os bydd y Rhiant/Warcheidiwr wedi creu`r taliad.  
 4. Mae`n rhaid derbyn y taliadau erbyn y dyddiad dyledus ac mae hyn yn parhau`n brif gyfrifoldeb y person a enwir. Os nad ydych yn medru gwneud eich taliad cysylltwch ag accommfinance@swansea.ac.uk cyn y dyddiad dyledus.
 5. Gyrrir anfonebau i gyfrifon e-bost myfyrwyr Prifysgol 7 diwrnod cyn y dyddiad dyledus a bydd yn cynnwys Ffioedd Llety ac unrhyw gostau eraill sydd wedi eu hychwanegu i`r cyfrif.
 6. Mi fydd yr anfoneb yn datgan a ydych wedi sefydlu eich Debyd uniongyrchol, os nad oes debyd uniongyrchol wedi ei sefydlu fe gewch gyfarwyddiadau ar sut i dalu`ch ffioedd. Gwiriwch yr anfoneb yn ofalus os gwelwch yn dda.
 7. Mi fydd taliadau a dderbynnir ar ôl y dyddiad dyledus yn derbyn £50 o gost gweinyddu yn awtomatig.
 8. Gweler ein Rheolau Preswylwyr ar gyfer manylion llawn ein Polisi Rheoli Dyled.
 9. Wedi i’r denantiaeth ddechrau mi fydd eich holl gyfathrebu yn ymwneud â’ch llety yn digwydd drwy eich cyfrif e-bost myfyrwyr  ‘@abertawe.ac.uk’.

Benthyciadau, Ariannu a Chyllid

Cyllid Myfyriwr

 • Ddim yn siŵr sut i dalu am y Brifysgol, neu sut y byddwch yn ymdopi yn ystod eich astudiaethau? Peidiwch â phoeni, mae ystod o gyllid a chefnogaeth ar gael.
 • Mae Prifysgol yn fuddsoddiad mawr, felly efallai y byddwch angen benthyciad myfyriwr o un o`n Cyrff benthyciadau myfyrwyr rhanbarthol. 
 • Maent yn eich cynghori i ymgeisio erbyn mis Mai. Gwiriwch drwy’r Gymdeithas benthyca ar gyfer dyddiadau cau. 
 • Efallai byddwch yn gymwys am arian ychwanegol o gymdeithasau eraill hefyd.
 • Efallai y gallwch fenthyca arian i`ch helpu i dalu ar gyfer y Brifysgol neu ffioedd astudio Prifysgol ac i’ch helpu gyda chostau byw.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn ymgeisio ar gyfer unrhyw gyllid cymwys.

Am fwy o wybodaeth gweler: www.gov.uk/student-finance/overview or www.swansea.ac.uk/undergraduate/fees-and-funding 

Ar gyfer myfyrwyr nad ydynt wedi derbyn eu Cyllid Myfyrwyr neu sydd yn profi caledi ariannol, mae cyngor a chefnogaeth ar gael o o Money@CampusLife 

Ffioedd Llety 18-19

Campws y Bae

Campws y Bae

YSTAFELL

CYFANSWM

WYTHNOSOL

TYMOR 1

TYMOR 2

TYMOR 3

 CYFANSWM

Math

Ystafelloedd 

Fesul Person

18-Hyd -18

24-Ion-19

09-Mai-19

£

Opsiwn Dau Gampws

200

£1,483

£1,483

£1,483

£4,449

Ystafell Gefell (Twin)

8

£88

£1,232

£1,144

£1,144

£3,520

Canolig

1623

£144

£2,016

£1,872

£1,872

£5,760

Premiwm

332

£149

£2,086

£1,937

£1,937

£5,960

Fflat 1 gwely (Sengl neu Gwpwl)

24

£195

£2,730

£2,535

£2,535

£7,800

Fflat 1Ystafell mewn 2 wely **

16

£124

£1,736

£1,612

£1,612

£4,960

 

Mae'r holl luniau, cynlluniau a disgrifiadau at ddibenion enghreifftiol yn unig. Gallai nodweddion a chynllun unigol amrywio ychydig. Gallai'r prisiau newid hefyd cyn anfon cynnig llety.

Mae'r holl brisiau a ddyfynnir yn gostau y pen.

Tŷ Beck

 

TŶ BECK 2018/19

Mi fydd anfonebau`n cael eu gyrru at gyfrifon e-bost myfyrwyr 7 dydd cyn y dyddiad dyledus.

Mae prisiau`n seiliedig ar denantiaeth 51 wythnos

Taliadau: Tymor 1 = 14 Wythnos - Tymor 2 = 13 Wythnos - Tymor 3 = 13 Wythnos - Tymor 4 = 11 Wythnos

 

 

 

YSTAFELL

MATH

CYFANSWM

WYTHNOSOL

TYMOR 1

TYMOR 2

TYMOR 3

TERM 4

 CYFANSWM

Math

Ystafell

 Ystafell ar safle

 

18-Hyd-2018 

24-Ion-2019 

9-Mai-2019 

04-Gorff-19

£

Safonol

Canolig

26

£104

£1,456

£1,352

£1,352

£1,144

£5,253

Mawr

3

£109

£1,526

£1,417

£1,417

£1,199

£5,559

Ensuite

Bach

30

£120

£1,680

£1,560

£1,560

£1,320

£6,120

Canolig

24

£125

£1,750

£1,625

£1,625

£1,375

£6,375

Mawr

13

£130

£1,820

£1,690

£1,690

£1,430

£6,630

Fflat 1 gwely

Yn cysgu 2

5

£165

£2,310

£2,145

£2,145

£1,815

£8,415

Fflat 2 wely

Yn cysgu 3

6

£175

£2,450

£2,275

£2,275

£1,925

£8,925

Fflat 2 wely

Yn cysgu 4

12

£180

£2,520

£2,340

£2,340

£1,980

£9,180

Fflat 3 gwely

Yn cysgu 5

5

£200

£2,800

£2,600

£2,600

£2,200

£10,200

 

Mae'r ystafelloedd yn cynnwys rhai sengl, fflatiau un ystafell wely, fflatiau dwy ystafell wely a fflatiau tair ystafell wely – cyfanswm o 130 o ystafelloedd ar y safle.

Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan

Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan – Llety hunanarlwyo safonol i gyd

STAFEL

MATH

CYFANSWM

WYTHNOSOL

TYMOR 1

TYMOR 2

TYMOR 3

TYMOR 4

 CYFANSWM

Math

Ystafell

Ystafelloedd ar Safle

 

 18-Hyd-2018

24-Ion-2019 

9-Mai-2019 

4-Gorff-2019 

£ 

Ystafell Canolig safonol gyda thrwydded bws am ddim – gweler isod. 

40

1034

 £91.00

£1274 

 £1183

 £1183

£0 

£3640 

46*

 

 

 

 

 

47**

 

 

 

 

 

48***

 

 

 

 

 

51

£1,274

£1,183

£1,183

£1,001

£4,641


Ystafelloedd sengl i gyd – Cyfanswm o oddeutu 868 o ystafelloedd hunanarlwyo ar y safle.
Mae'r holl luniau, cynlluniau a disgrifiadau at ddibenion enghreifftiol yn unig. Gallai nodweddion a chynllun unigol amrywio ychydig. Gallai'r prisiau newid hefyd cyn anfon cynnig llety.

Campws Parc Singleton

 

YSTAFELL

SAFLE

MAINT

CYF

WYTHNOSOL

TYMOR 1

TYMOR 2

TYMOR 3

CYF

Math

Yst ar safle

 Maint

Nifer 

Rhent

 18-Hyd-2018

24-Ion-2019

9-Mai-2019

£

Safonol

Cefn Bryn

Canolig

144

£121

£1,694

£1,573

£1,573

£4,840

Mawr

17

£126

£1,764

£1,638

£1,638

£5,040

Safonol**

Cilfái& Rhossili

Canolig

196

£134

£1,876

£1,742

£1,742

£5,360

Mawr

13

£139

£1,946

£1,807

£1,807

£5,560

Ensuite

Preseli

Bach

37

£126

£1,764

£1,638

£1,638

£5,040

Canolig

130

£131

£1,834

£1,703

£1,703

£5,240

Mawr

17

£137

£1,918

£1,781

£1,781

£5,480

Ensuite

Caswell, Langland, Oxwich

Medium

255

£137

£1,918

£1,781

£1,781

£5,480

Large

11

£142

£1,988

£1,846

£1,846

£5,680

Ensuite

Penmaen & Horton

Medium

317

£142

£1,988

£1,846

£1,846

£5,680

Large

34

£147

£ 2,058

£1,911

 £1,911

£5,880

Xlarge

5

£152

£ 2,128

 £1,976

 £1,976

£6,080

 

Mae`r prisau`n seiliedig ar 51 wythnos o denantiaeth safonol

 

Taliadau: Tymor 1 = 14 wythnos, Tymor 2= 13 wythnos, Tymor4= 11 wythnos

 

YSTAFELL

CYFANSWM

YSTAFELL 

CYFANSWM

WYTHNOSOL

TYMOR 1

TYMOR 2

TYMOR 3

TYMOR 4

CYFANSWM

Math

Ystafelloedd ar safle

 Maint

Nifer 

Rhent

 18-Hyd-2018

24-Ion-19

09-Mai-19

04-Gorff-19

£

Safonol**

Rhossili

Canolig

196

£134

£1,876

£1,742

£1,742

£1,474

£6,834

Mawr

13

£139

£1,946

£1,807

£1,807

£1,529

£7,089

Ensuite

Horton

Canolig

317

£142

£1,988

£1,846

£1,846

£1,562

£7,242

 

Mae`r holl ystafelloedd yn sengl - Cyfanswm 1184 Ystafell ar safle.  212 Ystafell gyda Chardiau a delir o flaenllaw a 972 Ystafell Sengl.

Mae holl ystafelloedd yn sengl – Ystafelloedd Hunan-arlwyo ar safle. Mae`r holl luniau, cynlluniau llawr, a disgrifiadau ar gyfer pwrpas arddangos yn unig. Mae`n bosib y bydd nodweddion unigol a gosodiad yn amrywio ychydig. Mae prisiau hefyd yn medru newid cyn y gyrrir cynnig o lety.  

 Hunan-arlwyo – Campws Singleton**Cerdyn a delir o ymlaen llaw a gwerth o £28.00 yr wythnos a llwythir ymlaen llaw yn dymhorol i ganiatâu opsiwn mwy hyblyg o giniawa. Mae ar gael i’w ddefnyddio yn unrhyw un o Allfeydd Arlwyo`r campws. Opsiwn da i`r gyllideb!