Campws y Bae

Preswylfeydd campws y Bae

Preswylfeydd Campws y Bae

Mae Campws y Bae mewn lleoliad eithriadol ar y ffordd ddwyreiniol i Abertawe, ar safle 65 erw wrth ymyl safle prydferth o ddiddordeb gwyddonol arbennig. 

Campws y Bae, sydd â 2002 o ystafelloedd, yw un o'r unig Gampysau Prifysgol ym Mhrydain sydd â mynediad uniongyrchol i'r traeth a'i bromenâd glan môr ei hun.

Cliciwch yma i weld taith 360-gradd: <http://virtualtourof.com/swansea-campus-student-accommodation/%20> Defnyddiwch y bar ar waelod y 360 i lywio i ystafelloedd gwahanol: Lluniau o’r Gegin, Ensuite a’r Ystafelloedd Gwely.

 • Yn gartref i’r Coleg Peirianneg a’r Ysgol Reolaeth, ac o Fedi 2018 ymlaen, Cyfrifiadureg.
 • Mathau o lety – Ystafelloedd Gefell, En-suite, En-suite premiwm, Ystafelloedd addas i gadair olwyn a fflatiau un a dau wely.
 • Pwy sy'n byw yno? Myfyrwyr blwyddyn gyntaf, pobl sy'n dychwelyd a myfyrwyr ôl-raddedig <http://www.swansea.ac.uk/accommodation/postgradinternationalstudents/>.
 • Mae llety wedi’i neilltuo’n benodol ar gyfer siaradwyr Cymraeg a dysgwyr  Cymraeg yn Neuadd Emlyn ar Gampws y Bae.
 • I gael mwy o wybodaeth am ddewis llety,  edrychwch ar ein fideos a'n teithiau rhithwir neu  Cliciwch yma i wneud cais!
 • Nid oes lle parcio i geir myfyrwyr ar Gampws y Bae. Am ragor o wybodaeth am barcio, gwelwch: Gwybodaeth Parcio'r Preswylfeydd

Cliciwch yma i weldd lluniau o'n preswylfeydd

Llety

Mae'r llety yn glwstwr o fflatiau amrywiol eu maint, o bedair i 11 ystafell wely. Mae fflatiau gydag un a dwy ystafell wely hefyd ar gael.

Mae 12 ystafell sy'n addas i gadair olwyn, gyda rhai sy'n cynnig 'ystafell gyfaill', sy'n rhyng-gysylltu. Yn ychwanegol, mae nifer cyfyngedig o ystafelloedd ar gael ar gyfer myfyrwyr sydd â nam ar eu golwg neu nam ar eu clyw.

Ardaloedd Penodol

Yn ychwanegol at y gwahanol mathau o lety, mae gennym yr ardaloedd dynodedig canlynol ar gyfer y myfyrwyr hynny sydd â gofynion penodol. Byddwn bob amser yn ceisio rhoi llety i fyfyrwyr gan ddiwallu eu hanghenion lle'n bosib.

Dewiswch chi!

 • Fflatiau Dangos  - Cymerwch ran yn y diwrnodau agored ac ennill £££ yn ôl ar eich ffioedd preswyl. I’r myfyrwyr hynny sy’n fwy na pharod i adael i fyfyrwyr newydd gael cipolwg ar eu hystafell ychydig o weithiau'r tymor.
 • Ardal dawel - Cyfyngiadau sŵn rhwng 11pm ac 8am. I'r rhai sydd angen eu cwsg!
 • Ardal Ddi-alcohol - Mae myfyrwyr yn cytuno i beidio ag yfed neu gadw alcohol yn y fflat/tŷ.
 • Siaradwyr Cymraeg -  Siarad Cymraeg? Ardal benodol i fyfyrwyr sydd eisiau byw gyda siaradwyr Cymraeg.
 • Ardal aeddfed - ar gyfer myfyrwyr sydd dros 21 oed.
 • Ardal i Ôl-raddedigion - Fel arfer yn gyrsiau 51 wythnos a chyfnod astudio ar ôl eich gradd gychwynnol.
 • Ardal Gwyddorau Iechyd: Myfyrwyr gwyddorau dynol ac iechyd, cliciwch yma.  Mae'r rhain fel arfer ar gyfer dyddiadau cyrsiau sy'n dechrau'n gynnar a gorffen yn hwyr, ac sydd y tu allan i'r 40 wythnos arferol. Dim ond ar Gampws Parc Singleton neu Bentref Myfyrwyr Hendrefoelan y gallwn ddarparu llety ar gyfer myfyrwyr y cyrsiau hyn.

 

 

Unibus - gwybodaeth teithio

Bydd gwasanaeth bysiau yn teithio'n aml rhwng Campws y Bae, Canol y Ddinas, Campws Parc Singleton a Phentref Myfyrwyr Henrefoelan.

Mae Campws y Bae, Campws Parc Singleton a Chanol y Ddinas Abertawe hefyd wedi eu cysylltu gan Lwybr Beicio Cenedlaethol 4.

Cynlluniwr Taith ar-lein, cliciwch  yma.

Dau Gampws

 

Profiad Dau Gampws ar gyfer 2018 yn unig

 Beth yw'r opsiwn Profiad Dau Gampws?

Yn dilyn cyflwyno’r llety newydd ar Gampws y Bae, rydym yn falch iawn o allu cynnig llety wedi ei leoli dros ddau safle i chi, opsiwn gwych am bris rhesymol ar gyfer astudio ar Gampws y Bae:

Hefyd yn gynwysedig ym mhris y llety: 

 • Pas Bws (ar gyfer y tri thymor) Arbed dros £300 i chi.
 • Pecyn dillad gwely newydd - Gobennydd a chas gobennydd, duvet a chas duvet a chynfas gwely a thywel.
 • Offer cegin yn cael ei ddarparu.
 • £50.00 am gostau symud o HSV i Gampws y Bae ym mis Ionawr. 

Y gost ar gyfer y pecyn hwn yw £4449.00 sy'n cael ei rhannu dros y tri thymor i’ch helpu i gyllidebu.

Gan fod Profiad y Ddau Gampws yn dechrau ym mis Medi, bydd eich contract yn caniatáu i chi dreulio eich tymor cyntaf ar y safle preswyl y tu allan i'r campws, Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan, ystafell safonol, llety hunanarlwyo. O Bentref y Myfyrwyr, bydd gwasanaeth bws rheolaidd yn eich cludo’n uniongyrchol o’r safle preswyl i Gampws y Bae ac yn ôl.

Ar ôl gorffen eich arholiadau ym mis Ionawr, byddwch yn symud i Gampws y Bae gyda'r un grŵp o ffrindiau ar gyfer yr ail a’r trydydd tymor sy’n weddill. Felly, nid yn unig y cewch ostyngiad yng nghost gyffredinol eich ffioedd preswyl, ond hefyd y cyfle gwych i dreulio misoedd y gwanwyn a'r haf ar lan y môr.

PECYN DAU GAMPWS - Sylwch, unwaith i chi gyrraedd, ni fydd yn bosib gwneud cais i symud/trosglwyddo ystafelloedd y tu allan i'r OPSIWN DAU GAMPWS.

Y gost ar gyfer y pecyn hwn yw £4449.00 sy’n cael ei rhannu dros y tri thymor i’ch helpu i gyllidebu. Byddwch yn talu:

Tymor

Swm

Wythnosau

Tymor 1

£1557.16

14

Tymor 2

£1445.92

13

Tymor 3

£1442.92

13

Cyfanswm

£4449.00

40

 

* Dyma gyfanswm y gost, fodd bynnag, caiff unrhyw flaendâl a gedwir ei ddidynnu o'r swm hwn.

Cyfleusterau Ystafelloedd ar Gampws y Bae

Ystafelloedd en suite

 

Rhif

Math

Maint gwely

Cyfleusterau

Ystafell Ymolchi

 1623

Sengl

Gwelyau 3/4 (Dwbl bach)

Cegin i'w rannu

Ensuite

Mae pob ystafell yn cynnwys cwpwrdd wrth ochr y gwely, desg, cadair, silff lyfrau, a lle i storio dillad. Yn ychwanegol, mae'r ystafell yn cynnwys llenni tywyllu, pinfwrdd, drych a chyfleusterau storio o dan y gwely.

Cyfleusterau cymunedol

 • Ystafell Gyffredin gyda theledu mawr.
 • Storfa feiciau o fewn iard ganolog y llety.
 • Mae pob cegin yn cynnwys popty, pentan (hob), sinc, microdon, tegell, ac oergell/rhewgell. Mae gan y fflatiau i'w rhannu (4+ o ystafelloedd gwely) far brecwast a stolion, bwrdd coffi a soffa. Sylwch nad yw cyllyll a ffyrc, llestri a chynwysyddion ar gyfer gwahanu bwyd y preswylwyr yn yr oergelloedd yn cael eu darparu.
 • Derbynfa benodedig gydag ystafell bost a desg gymorth.
 • Mae pob ystafell yn hunanarlwyo. Yn ychwanegol at y gegin, mae siop Tesco Express ar y campws ac amrywiaeth o wasanaethau arlwyo a bariau ar gael ardraws Campws y Bae. Cliciwch yma <http://www.swansea.ac.uk/catering/eatdrink/> i gael mwy o wybodaeth am y gwasanaethau arlwyo, bar a manwerthu sydd ar gael.

Mae gan bob ystafell wasanaeth band eang ac yswiriant eiddo personol sy’n gynwysedig yn y rhent.

Ystafelloedd En Suite Premiwm

 

Rhif

Math

Maint gwely

Cyfleusterau

Ystafell Ymolchi

 332

Sengl

Gwely Dwbl

Cegin i'w rannu

Ensuite

Mae ystafelloedd premiwm yn cynnig:

 • Ystafell fwy na'r Ensuite Canolig.
 • Gwely dwbl.
 • Cadair freichiau a chwpwrdd droriau.

Mae pob ystafell yn cynnwys cwpwrdd wrth ochr y gwely, desg, cadair, silff lyfrau, a lle i storio dillad. Yn ychwanegol, mae'r ystafell yn cynnwys llenni tywyllu, pinfwrdd, drych a chyfleusterau storio o dan y gwely.

Cyfleusterau cymunedol

 • Ystafell Gyffredin gyda theledu mawr.
 • Storfa feiciau o fewn iard ganolog y llety.
 • Mae pob cegin yn cynnwys popty, pentan (hob), sinc, microdon, tegell, ac oergell/rhewgell. Mae gan y fflatiau i'w rhannu (4+ o ystafelloedd gwely) far brecwast a stolion, bwrdd coffi a soffa. Sylwch nad yw cyllyll a ffyrc, llestri a  chynwysyddion ar gyfer gwahanu bwyd y preswylwyr yn yr oergelloedd yn cael eu darparu.
 • Derbynfa benodedig gydag ystafell bost a desg gymorth.
 • Mae pob ystafell yn hunanarlwyo. Yn ychwanegol at y gegin, mae siop Tesco Express ar y campws ac amrywiaeth o wasanaethau arlwyo a bariau ar gael ar draws Campws y Bae. Cliciwch yma <http://www.swansea.ac.uk/catering/eatdrink/> i gael mwy o wybodaeth am y gwasanaethau arlwyo, bar a manwerthu sydd ar gael.

Mae gan bob ystafell wasanaeth band eang ac yswiriant eiddo personol yn gynwysedig yn y rhent.

Ystafelloedd Pâr o Welyau / i'w Rhannu

Mae'r ystafelloedd hyn yn cael ei rannu gydag un person arall a byddwch yn rhannu gyda rhywun a ddewisodd yr un opsiynau â chi.

Rhif

Math

Maint gwely

Cyfleusterau

Ystafell Ymolchi

8

Ystafelloedd Gefell

Gwelyau sengl

Cegin i'w rannu

Ystafell Ensuite

Mae pob ystafell yn cynnwys cwpwrdd wrth ochr y gwely, desg, cadair, silff lyfrau, a lle i storio dillad. Yn ychwanegol, mae'r ystafell yn cynnwys llenni tywyllu, pinfwrdd a drych.

Cyfleusterau cymunedol

 • Ystafell Gyffredin gyda theledu mawr.
 • Storfa feiciau o fewn iard ganolog y llety.
 • Mae pob cegin yn cynnwys popty, pentan (hob), sinc, microdon, tegell, ac oergell/rhewgell. Mae gan y fflatiau i'w rhannu (4+ o ystafelloedd gwely) far brecwast a stolion, bwrdd coffi a soffa. Sylwch nad yw cyllyll a ffyrc, llestri a chynwysyddion ar gyfer gwahanu bwyd y preswylwyr yn yr oergelloedd yn cael eu darparu.
 • Derbynfa benodedig gydag ystafell bost a desg gymorth.
 • Mae pob ystafell yn hunanarlwyo. Yn ychwanegol at y gegin, mae siop Tesco Express ar y campws ac amrywiaeth o wasanaethau arlwyo a bariau ar gael ar draws Campws y Bae. Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth am y gwasanaethau arlwyo, bar a manwerthu sydd ar gael.

Mae gan bob ystafell wasanaeth band eang ac yswiriant eiddo personol yn gynwysedig yn y rhent.

Fflatiau 1 neu 2 Ystafell Wely

Mae’r rhan fwyaf o'r fflatiau 1 a 2 wely wedi eu lleoli yn y Tŵr yng Nghampws y Bae ac mewn ardal dawel. Mae ganddynt hefyd fynediad i lolfa gymunedol.

Rhif

Math

 Maint gwely

Cyfleusterau 

Ystafelloedd Ymolchi

24

Fflat 1 gwely

Gwelyau 3/4 (Dwbl bach)

Cegin/Ystafell Fyw

1 Ystafell ymolchi

16

Fflat 2 wely

Gwelyau 3/4 (Dwbl bach)

Cegin/Ystafell Fyw

1 Ystafell ymolchi

Fflatiau 1 gwely ar gael NAWR i bobl sengl neu gyplau

Mae fflatiau 2 wely ar gyfer 2 berson sengl yn unig a chanddynt 2 ystafell wely safonol ar wahân (dim ensuite)

Mae pob ystafell yn cynnwys cwpwrdd wrth ochr y gwely, desg, cadair, silff lyfrau, a lle i storio dillad. Yn ychwanegol, mae'r ystafell yn cynnwys llenni tywyllu, pinfwrdd, drych a chyfleusterau storio o dan y gwely.

Cyfleusterau cymunedol

 • Ystafell Gyffredin gyda theledu mawr.
 • Storfa feiciau o fewn iard ganolog y llety.
 • Mae pob cegin yn cynnwys popty, pentan (hob), sinc, microdon, tegell, ac oergell/rhewgell. Mae gan y fflatiau i'w rhannu (4+ o ystafelloedd gwely) far brecwast a stolion, bwrdd coffi a soffa. Sylwch nad yw cyllyll a ffyrc, llestri a chynwysyddion ar gyfer gwahanu bwyd y preswylwyr yn yr oergelloedd yn cael eu darparu.
 • Derbynfa benodedig gydag ystafell bost a desg gymorth.
 • Mae pob ystafell yn hunanarlwyo. Yn ychwanegol at y gegin, mae siop Tesco Express ar y campws ac amrywiaeth o wasanaethau arlwyo a bariau ar gael ar draws Campws y Bae. Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth am y gwasanaethau arlwyo, bar a manwerthu sydd ar gael.

Mae gan bob ystafell wasanaeth band eang ac yswiriant eiddo personol yn gynwysedig yn y rhent.

Gall cynllun y fflatiau amrywio.

Ffioedd Llety 18-19

Campws y Bae

Campws y Bae

YSTAFELL

CYFANSWM

WYTHNOSOL

TYMOR 1

TYMOR 2

TYMOR 3

 CYFANSWM

Math

Ystafelloedd 

Fesul Person

18-Hyd -18

24-Ion-19

09-Mai-19

£

Opsiwn Dau Gampws

200

£1,483

£1,483

£1,483

£4,449

Ystafell Gefell (Twin)

8

£88

£1,232

£1,144

£1,144

£3,520

Canolig

1623

£144

£2,016

£1,872

£1,872

£5,760

Premiwm

332

£149

£2,086

£1,937

£1,937

£5,960

Fflat 1 gwely (Sengl neu Gwpwl)

24

£195

£2,730

£2,535

£2,535

£7,800

Fflat 1Ystafell mewn 2 wely **

16

£124

£1,736

£1,612

£1,612

£4,960

 

Mae'r holl luniau, cynlluniau a disgrifiadau at ddibenion enghreifftiol yn unig. Gallai nodweddion a chynllun unigol amrywio ychydig. Gallai'r prisiau newid hefyd cyn anfon cynnig llety.

Mae'r holl brisiau a ddyfynnir yn gostau y pen.

 

Mae`r prisau isod yn seiliedig ar denantiaeth 51 wythnos

Taliadau: Tymor 1 = 14 Wythnos - Tymor 2 = 13 Wythnos – Tymor  3 = 13 Wythnos - Tymor 4 = 11 Wythnos

YST

CYF

WYTH

 TYM 1

 TYM 2

TYM 3

TYM 4

 CYF

Math

Yst ar safle

Fesul Person 

18-Hyd-18

24-Ion-19

09-Mai-19

04-o Orff-19

£

Canolig

1623

£144

£2,016

£1,872

£1,872**

£1,584

£7,344

Premiwm

332

£149

£2,086

£1,937

£1,937**

£1,639

£7,599

Fflat 1 gwely (Sengl neu Gwpwl)

24

£195

£2,730

£2,535

£2,535**

£2,145

£9,945

1 yst mewn fflat 2 wely **

16

£124

£1,736

£1,612

£1,612**

£1,364

£6,324

 

Tŷ Beck

TŶ BECK 2018/19

Mi fydd anfonebau'n cael eu gyrru at gyfrifon e-bost myfyrwyr 7 dydd cyn y dyddiad dyledus.

Mae prisiau'n seiliedig ar denantiaeth 51 wythnos

Taliadau: Tymor 1 = 14 Wythnos - Tymor 2 = 13 Wythnos - Tymor 3 = 13 Wythnos - Tymor 4 = 11 Wythnos

 

 

 

YSTAFELL

MATH

CYFANSWM

WYTHNOSOL

TYMOR 1

TYMOR 2

TYMOR 3

TERM 4

 CYFANSWM

Math

Ystafell

 Ystafell ar safle

 

18-Hyd-2018 

24-Ion-2019 

9-Mai-2019 

04-Gorff-19

£

Safonol

Canolig

26

£104

£1,456

£1,352

£1,352

£1,144

£5,253

Mawr

3

£109

£1,526

£1,417

£1,417

£1,199

£5,559

Ensuite

Bach

30

£120

£1,680

£1,560

£1,560

£1,320

£6,120

Canolig

24

£125

£1,750

£1,625

£1,625

£1,375

£6,375

Mawr

13

£130

£1,820

£1,690

£1,690

£1,430

£6,630

Fflat 1 gwely

Yn cysgu 2

5

£165

£2,310

£2,145

£2,145

£1,815

£8,415

Fflat 2 wely

Yn cysgu 3

6

£175

£2,450

£2,275

£2,275

£1,925

£8,925

Fflat 2 wely

Yn cysgu 4

12

£180

£2,520

£2,340

£2,340

£1,980

£9,180

Fflat 3 gwely

Yn cysgu 5

5

£200

£2,800

£2,600

£2,600

£2,200

£10,200

 

Mae'r ystafelloedd yn cynnwys rhai sengl, fflatiau un ystafell wely, fflatiau dwy ystafell wely a fflatiau tair ystafell wely – cyfanswm o 130 o ystafelloedd ar y safle.

Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan

Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan – Llety hunanarlwyo safonol i gyd

STAFEL

MATH

CYFANSWM

WYTHNOSOL

TYMOR 1

TYMOR 2

TYMOR 3

TYMOR 4

 CYFANSWM

Math

Ystafell

Ystafelloedd ar Safle

 

 18-Hyd-2018

24-Ion-2019 

9-Mai-2019 

4-Gorff-2019 

£ 

Ystafell Canolig safonol gyda thrwydded bws am ddim – gweler isod. 

40

1034

 £91.00

£1274 

 £1183

 £1183

£0 

£3640 

46*

 

 

 

 

 

47**

 

 

 

 

 

48***

 

 

 

 

 

51

£1,274

£1,183

£1,183

£1,001

£4,641


Ystafelloedd sengl i gyd – Cyfanswm o oddeutu 868 o ystafelloedd hunanarlwyo ar y safle.
Mae'r holl luniau, cynlluniau a disgrifiadau at ddibenion enghreifftiol yn unig. Gallai nodweddion a chynllun unigol amrywio ychydig. Gallai'r prisiau newid hefyd cyn anfon cynnig llety.

Campws Parc Singleton

 

YSTAFELL

SAFLE

MAINT

CYF

WYTHNOSOL

TYMOR 1

TYMOR 2

TYMOR 3

CYF

Math

Yst ar safle

 Maint

Nifer 

Rhent

 18-Hyd-2018

24-Ion-2019

9-Mai-2019

£

Safonol

Cefn Bryn

Canolig

144

£121

£1,694

£1,573

£1,573

£4,840

Mawr

17

£126

£1,764

£1,638

£1,638

£5,040

Safonol**

Cilfái& Rhossili

Canolig

196

£134

£1,876

£1,742

£1,742

£5,360

Mawr

13

£139

£1,946

£1,807

£1,807

£5,560

Ensuite

Preseli

Bach

37

£126

£1,764

£1,638

£1,638

£5,040

Canolig

130

£131

£1,834

£1,703

£1,703

£5,240

Mawr

17

£137

£1,918

£1,781

£1,781

£5,480

Ensuite

Caswell, Langland, Oxwich

Medium

255

£137

£1,918

£1,781

£1,781

£5,480

Large

11

£142

£1,988

£1,846

£1,846

£5,680

Ensuite

Penmaen & Horton

Medium

317

£142

£1,988

£1,846

£1,846

£5,680

Large

34

£147

£ 2,058

£1,911

 £1,911

£5,880

Xlarge

5

£152

£ 2,128

 £1,976

 £1,976

£6,080

 

Mae`r prisau`n seiliedig ar 51 wythnos o denantiaeth safonol

 

Taliadau: Tymor 1 = 14 wythnos, Tymor 2= 13 wythnos, Tymor4= 11 wythnos

 

YSTAFELL

CYFANSWM

YSTAFELL 

CYFANSWM

WYTHNOSOL

TYMOR 1

TYMOR 2

TYMOR 3

TYMOR 4

CYFANSWM

Math

Ystafelloedd ar safle

 Maint

Nifer 

Rhent

 18-Hyd-2018

24-Ion-19

09-Mai-19

04-Gorff-19

£

Safonol**

Rhossili

Canolig

196

£134

£1,876

£1,742

£1,742

£1,474

£6,834

Mawr

13

£139

£1,946

£1,807

£1,807

£1,529

£7,089

Ensuite

Horton

Canolig

317

£142

£1,988

£1,846

£1,846

£1,562

£7,242

 

Mae`r holl ystafelloedd yn sengl - Cyfanswm 1184 Ystafell ar safle.  212 Ystafell gyda Chardiau a delir o flaenllaw a 972 Ystafell Sengl.

Mae holl ystafelloedd yn sengl – Ystafelloedd Hunan-arlwyo ar safle. Mae`r holl luniau, cynlluniau llawr, a disgrifiadau ar gyfer pwrpas arddangos yn unig. Mae`n bosib y bydd nodweddion unigol a gosodiad yn amrywio ychydig. Mae prisiau hefyd yn medru newid cyn y gyrrir cynnig o lety.  

 Hunan-arlwyo – Campws Singleton**Cerdyn a delir o ymlaen llaw a gwerth o £28.00 yr wythnos a llwythir ymlaen llaw yn dymhorol i ganiatâu opsiwn mwy hyblyg o giniawa. Mae ar gael i’w ddefnyddio yn unrhyw un o Allfeydd Arlwyo`r campws. Opsiwn da i`r gyllideb!

Cyfleusterau Campws Y Bae

Gwybodaeth i Breswylwyr

Am yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch drwy gydol eich amser mewn preswylfeydd! Marciwch y dudalen hon (Ctrl-D)

Rydym wedi ein lleoli yng Nghanolfan wybodaeth y Tŵr

 

Click to Call‌0300 103 3000   E-bost: - BayCampus@upp-ltd.com 

Adroddwch unrhyw gwaith Cynnal a Chadw i - Maintenance.BayCampus@Upp-ltd.com  

Important Site Information
Bay Campus Residence Handbook

Diogelwch Tan mewn Preswylfeydd

Cwbhlewch eich stocrestr o fewn 7 diwrnod o gyrraedd
(2) Wifi Optify - Campws y bae
Cysylltwch i  Eduroam Wi-Fi y Brifysgol
Map o Gampws y Bae
Anwedd a Llwydni
Insurance Certificate - Bay Campus 2018/19

Cyfeiriad/ Cod Post

 

Eich cyfeiriad yw eich cod neuadd, Rhif fflat, Rhif yr ystafell. E.e. Os ydych chi'n GWE001/07, dyna fflat Gwenllian 001, ystafell 7 (gweler y cytundeb tenantiaeth a anfonwyd atoch am fanylion). Nid yw'r Rhif fflat yn ymwneud â Rhif y llawr.

 

GWE001/07
Neuadd Gwenllian
Llety myfyrwyr
Prifysgol Abertawe
Campws y Bae
Ffordd Fabian
SA1 8EP

 

 

 

Llety Campws Y Bae COD POST - SA1 8EP

 

 

I gael gwybodaeth am fynd i'r afael â'r DU & International Mail gweler: Canllaw y Post Brenhinol mynd i'r afael â'ch post.

 

Cyngor ar sut i ddarparu gwasanaethau yn y DU, ewch i: cynghorion Post Brenhinol i anfon post.

 

Ble ydw i'n casglu fy nhost?

 

Mae'r ystafell bost wedi'i lleoli wrth ymyl derbynfa y Twr ar Gampws y Bae ar y llawr waelod. Bydd y dderbynfa yn llofnodi ar gyfer unrhyw bost/parseli ac yn anfon e-bost at eich cyfrif myfyriwr i roi gwybod i chi. Dylech ddod â phrawf adnabod (eich cerdyn adnabod myfyriwr) gyda chi pan ddewch i gasglu eich parsel.

 

Symud?

 

Peidiwch ag anghofio wrth i chi symud i ailgyfeirio eich post a diweddaru eich cyfrif mewnrwyd. Gweler: ailgyfeirio eich post am fwy o wybodaeth.

 

 

 

Angen gwaith cynnal a chadw?

Dylid cofnodi ceisiadau cynnal a chadw drwy ddefnyddio'r porth canlynol:

http://baycampusresidences.com/

Y cyfeiriadau e-bost ar gyfer cysylltu â'r tîm yng Nghanolfan wybodaeth Tower yw:

BayCampus@upp-ltd.com (ymholiadau cyffredinol)

Maintenance.BayCampus@Upp-ltd.com (ymholiadau'n ymwneud â chynnal a chadw)

Cliciwch i alw 0300 103 3000 (08:30 – 17:30)

Ar gyfer y tu allan i oriau ac argyfyngau, cysylltwch â thîm diogelwch Bae Prifysgol Abertawe ar 01792 606010

Grwpiau Facebook

 

Ymunwch a grwpiau facebook y Bae a chrewch grwpiau fflat o`r fan yna er mwyn i chi nabod eich gilydd a thrafod pwy sy`n cymryd beth.  

 

Hefyd gwiriwch:  Ein tudalen Swaps lle gallwch: Brynu, gwerthu a chyfnewid unrhywbeth megis llyfrau Astudio, ffonau, beiciau a lampiau!

Gwybodaeth Preswylwyr Campws y Bae

Am yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch drwy gydol eich amser mewn preswylfeydd! Llyfrnodwch y dudalen hon (Ctrl-D)
Rydym wedi ein lleoli yng Nghanolfan wybodaeth y Tŵr
0300 103 3000 e-bost:-BayCampus@upp-ltd.com cynnal a chadw-maintenance.BayCampus@Upp-ltd.com Am wybodaeth am y safle

 

Llawlyfr preswyl campws y Bae 2017/18

Gwybodaeth diogelwch rhag tân

Llenwch eich rhestr o ystafelloedd o fewn 7 diwrnod o gyrraedd

(2) WiFi-keysurf, campws y Bae

Cysylltu ag educrwydro wi-fi'r Brifysgol 

Map preswylfeydd campws y Bae

(5) cyddwyso & Mold

Gwybodaeth i drigolion y Bae

Gwybodaeth i drigolion y Bae

Am yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch drwy gydol eich amser mewn preswylfeydd! Llyfrnodwch y dudalen hon (Ctrl-D)
Rydym wedi ein lleoli yng Nghanolfan wybodaeth y Tŵr
0300 103 3000

 

e-bost:- BayCampus@upp-ltd.com

 

cynnal a chadw- maintenance.BayCampus@Upp-ltd.com

 

Am wybodaeth am y safle

 

Llawlyfr preswyl campws y Bae 2017/18

Gwybodaeth diogelwch rhag tân

Llenwch eich rhestr o ystafelloedd o fewn 7 diwrnod o gyrraedd

(2) WiFi-keysurf, campws y Bae

Cysylltu ag educrwydro wi-fi'r Brifysgol 

Map preswylfeydd campws y Bae

(5) cyddwyso & Mold

Cyfeiriad/ Cod post

Eich cyfeiriad yw còd eich neuadd, Rhif fflat, Rhif yr ystafell. E.e. Os ydych chi'n GWE001/07, dyna fflat Gwenllian 001, ystafell 7 (gweler y cytundeb tenantiaeth a anfonwyd atoch am fanylion). Nid yw'r Rhif fflat yn ymwneud â Rhif y llawr.
GWE001/07


Neuadd Gwenllian
Llety myfyrwyr
Prifysgol Abertawe
Campws y Bae
Ffordd Fabian
SA1 8EP


Mae gan holl lety campws y Bae'r un côd post- SA1 8EP


I gael gwybodaeth am fynd i'r afael â'r DU & International Mail gweler: Canllaw'r Post Brenhinol mynd i'r afael â'ch post.
Cyngor ar sut i ddarparu gwasanaethau yn y DU, ewch i:Cynghor Post Brenhinol i anfon post.


Ble ydw i'n casglu fy mhost?
Mae'r ystafell bost wedi'i leoli wrth ymyl derbyniad preswyl campws y Bae ar waelod y Tŵr. Bydd y dderbynfa yn llofnodi ar gyfer unrhyw bost/parseli ac yn anfon e-bost at eich cyfrif myfyriwr i roi gwybod i chi. Dylech ddod â phrawf adnabod (eich cerdyn adnabod myfyriwr) gyda chi pan ddewch i gasglu eich parsel.
Symud?
Peidiwch ag anghofio wrth i chi symud i ailgyfeirio eich post a diweddaru eich cyfrif mewnrwyd. Gweler: ailgyfeirio eich post am fwy o wybodaeth.

Angen adrodd am atgyweiriad?

Dylid cofnodi ceisiadau cynnal a chadw drwy ddefnyddio'r porth canlynol:
http://baycampusresidences.com/ <https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=cy&a=http://baycampusresidences.com/>
Y cyfeiriadau e-bost ar gyfer cysylltu â'r tîm yng Nghanolfan wybodaeth Tower yw:


BayCampus@Upp-ltd.com (ymholiadau cyffredinol)


Maintenance.BayCampus@Upp-ltd.com (ymholiadau'n ymwneud â chynnal a chadw)
0300 103 3000 (08:30 - 17:30)


Am allan o oriau ac argyfyngau, cysylltwch â thîm diogelwch Bae Prifysgol Abertawe ar 01792 606010

Grwpiau Facebook

Ymunwch a’n grŵp facebook er mwyn cysylltu gyda’ch cyfeillion fflat ac yna gallwch greu grwpiau eich hun.


Tudalen gyfnewid lle gallwch bostio; Prynwch, gwerthwch neu newidiwch unrhyw beth fel llyfrau testun, beiciau, ffonau neu ein cynnig diweddaraf o lampau! Cyfnewidiadau