Ein Preswylfeydd

Ein Llety

Campws y Bae

Preswylfeydd Campws y Bae

Tŷ Beck

Preswylfeydd Tŷ Beck

Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan

Preswylfeydd Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan

Campws Parc Singleton

Preswylfeydd Campws Parc Singleton

Ardaloedd dynodedig

Ardaloedd dynodedig

• Llety tawel

• Alcohol am ddim

• Un rhyw

• Aeddfed/ôl-raddedig

Yn ogystal â'r llety gwahanol, mae gennym yr ardaloedd dynodedig canlynol ar gyfer y myfyrwyr hynny sydd â gofynion penodol. Byddwn bob amser yn ceisio darparu ar gyfer myfyrwyr o fewn y dewisiadau hyn lle bo hynny'n bosibl.

Gallwch ddewis!

Ystafelloedd dangos: byddwch yn cymryd rhan mewn diwrnodau agored a chael £ £ £ yn ôl ar eich ffioedd preswylio. Ar gyfer myfyrwyr nad oes ots ganddynt i fyfyrwyr newydd gael cipolwg ar eu hystafell .

Ardal dawel- cyfyngiadau sŵn rhwng 11pm a 8am. I'r rhai sydd angen eu cwsg! 

Ardal ddi-alcohol- Mae myfyrwyr yn cytuno i beidio â defnyddio neu storio alcohol yn y fflat/tŷ.

Siaradwyr Cymraeg - Siarad Cymraeg? Ardaloedd penodol ar gyfer myfyrwyr sydd am gael cyfeillion fflat sy'n siarad Cymraeg.

Ardal aeddfed - Mae hyn ar gyfer myfyrwyr sydd dros 21 oed.

Ardal ôl-raddedig – fel arfer cyrsiau 51 wythnos ac yn astudio ar ôl eich gradd gychwynnol.

Ardal Gwyddor Iechyd: myfyrwyr Gwyddor Dynol ac Iechyd cliciwch yma. Mae'r rhain fel arfer ar gyfer dyddiadau dechrau cynnar a gorffen cwrs hwyr y tu allan i'r cohort rheolaidd o 40 wythnos. Rydym yn gallu darparu ar gyfer y cwrs hwn ar gampws Parc Singleton neu bentref myfyrwyr Hendrefoelan yn unig.

Gallwch ofyn am ystafell mewn fflat/tŷ a rennir gyda myfyrwyr eraill sydd hefyd wedi mynegi diddordeb mewn amgylchedd byw tawel. Gofynnir i fyfyrwyr gadw lefelau sŵn yn isel rhwng 11 yh ac 8 yb ac yn ystod cyfnodau arholi.  Disgwylir i bob myfyriwr sy'n gofyn am yr amgylchedd hwn gadw sain cyfarpar teledu ac offer sain yn isel hefyd.

Nodwch, nid yw'n bosibl rheoli lefelau synau allanol neu amgylcheddol.

Di-Alcohol

Os hoffech wneud cais am y math hwn o lety, gallwch wneud hynny drwy ateb yn gadarnhaol i'r cwestiwn eich bod yn ffafrio amgylchedd di-alcohol ar y ffurflen gais am lety.

Os ydych yn derbyn eich cynnig o lety di-alcohol, rydych yn cytuno i beidio â defnyddio neu storio alcohol yn y fflat/tŷ.

Nodwch na allwn warantu cynnig o lety di-alcohol i bawb sy'n gwneud cais amdano

Mae fflatiau di-alcohol ar gyfer myfyrwyr sy'n dewis ac yn gwneud cais i fyw ynddynt - ni fydd myfyrwyr yn cael eu rhoi mewn fflat sy'n rhydd o alcohol heb gael gwybod ymlaen llaw

Un rhyw

Ar gyfer myfyrwyr sy'n dymuno byw gyda'r un rhyw yn unig. Gallwch ddewis yr opsiwn hwn wrth wneud cais.  Os ydych chi'n dewis yr opsiwn hwn, ni fyddwch yn gallu cael ymwelwyr o`r rhyw arall i aros yn eich preswylfa.

Aeddfed/ Ol-raddedig

Diffinnir myfyrwyr aeddfed fel unrhyw fyfyriwr 21 oed neu hŷn ar ddechrau eu hastudiaethau.

 

• Ardal ôl-raddedig - fel arfer cyrsiau 51 wythnos ac astudio ar ôl eich gradd gychwynnol. Mae astudio'n llawn amser yn ddewis poblogaidd i fyfyrwyr sydd newydd gwblhau eu gradd israddedig ac eisoes yn gwybod bod angen cymhwyster ôl-radd ar gyfer eu cynlluniau gyrfa.

Wyddech chi?

Pryd i wneid cais?

Pryd i Wneud Cais am Lety

Gall myfyrwyr blwyddyn gyntaf wneud cais am lety o fis Chwefror.

Ar ôl i fyfyrwyr gadarnhau Prifysgol Abertawe fel eu Dewis Cadarn neu Yswiriant ar gyfer astudio, bydd y Swyddfa Derbyn yn anfon e-bost yn esbonio sut a phryd i wneid cais am lety.

Byddant yn derbyn rhif myfyriwr chwe digid Prifysgol Abertawe hefyd, y bydd ei angen arnynt i wneud cais am lety.

Gwybodaeth am ein Gwarant

Gwarentir lle mewn preswylfa i bob myfyriwr israddedig amser llawn newydd sydd wedi:

 • Cael a derbyn cynnig pendant i astudio ar gwrs gradd amser llawn yn Abertawe; a
 • Gwneud cais am lety erbyn 30 Mehefin.

Er mwyn gwarantu lle mewn preswylfa, felly, rhaid eich bod yn astudio ar sail amser llawn, yn bodloni telerau eich cynnig gan Abertawe ac yn gwneud cais am lety erbyn 30 Mehefin.

Caiff ceisiadau a dderbynnir ar ôl 30 Mehefin eu dyrannu yn ôl dyddiad, ochr yn ochr â Myfyrwyr Yswiriant a Myfyrwyr Clirio.

Mae rhai preswylfeydd yn boblogaidd iawn ac mae llawer iawn o fyfyrwyr yn gwneud cais amdanynt, felly nid ydym yn gwarantu lle mewn unrhyw breswylfa benodol.

Am ragor o wybodaeth, gweler ein Gwarant a Phroses Ddyrannu.

Os derbynnir cais ar ôl canlyniadau Safon Uwch neu gan fyfyriwr drwy'r broses Clirio, gwerthfawrogwn nad oes llawer o amser tan ddechrau'r tymor, a gallai gymryd cwpl o wythnosau i brosesu'ch cais. Am bethau y gallwch eu gwneud i baratoi, ewch i'n tudalennau Paratoi at gyrraedd, a fydd yn eich helpu i gynllunio.

Mae gennym A-Y Gwybodaeth?

Mae gennym lwyth o wybodaeth ar ein gwefan, gan gynnwys:

 • A-Y Gwybodaeth – sy'n cynnwys dolenni i bopeth y mae eu hangen arnoch!
 • Dyddiadau Llety - Dyddiadau Pwysig i'w cofio
 • Fideos am Lety - I weld ein fideos niferus am lety
 • Browzer - Ein gwefan ein hunain gyda'r wybodaeth ddiweddaraf am fywyd campws
 • Taith o'r Campws - Ewch ar Daith Rithwir o'r Campws
 • Diogelwch Tân - Gwyliwch ein Fideo Diogelwch Tân
 • Lluniau Flickr - Mae cannoedd o luniau o'n preswylfeydd i'w gweld yma
 • Twitter - Ymunwch â'n grŵp Twitter i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am bob cam o'r broses, o gyflwyno cais i gyrraedd
 • Taith Rithwir (Campws Singleton) - Gwyliwch Fideos Rhithwir am ein llety
 • Taith Rithwir (Campws y Bae) - Gwyliwch daith rithwir 360 gradd o lety myfyrwyr ar Gampws y Bae
 • Sianel YouTube - Nifer o fideos byr am lety

Pa gymorth sydd ar gael?

 Mae rhwydwaith cymorth llawn i fyfyrwyr:

Mae ein Cydlynwyr Bywyd Preswyl a'n Cynorthwywyr Bywyd Preswyl yma i'ch cynorthwyo ag unrhyw faterion llety.

 • Mae Arian@BywydCampws yn darparu cyngor ac arweiniad ynghylch yr holl faterion ariannol sy'n berthnasol i fyfyrwyr. I nifer o fyfyrwyr, dechrau yn y brifysgol fydd y tro cyntaf iddynt orfod rheoli eu harian eu hunain. Bydd goresgyn yr her hon yn llwyddiannus yn helpu i sicrhau bod myfyrwyr yn cyrraedd eu potensial llawn wrth astudio ac yn cyfrannu at greu profiad cadarnhaol i fyfyrwyr.
 • Mae MyfyrwyrRhyngwladol@BywydCampws yn darparu gwybodaeth a chyngor ar faterion anacademaidd, gan gynnwys gwasanaethau a chyngor ar fewnfudo i'r holl fyfyrwyr rhyngwladol (o'r tu allan i'r Deyrnas Unedig) a'u dibynyddion.
 • Mae Lles@BywydCampws ar gyfer myfyrwyr sy'n cael anawsterau ac y mae angen cymorth arnynt. Gallant eich cyfeirio at y math o wasanaeth neu gymorth y byddai mwyaf buddiol i chi.
 • Os oes gennych anabledd, cyflwr meddygol neu anhawster dysgu penodol, cysylltwch ag Anableddau@BywydCampws am ragor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael i sicrhau y gallwch elwa o'r un cyfleoedd â phawb arall.
 • Mae Llesiant@BywydCampws yn darparu cyngor ac arweiniad i fyfyrwyr ar ystod o faterion llesiant, gan gynnwys hiraeth, ysgytwad diwylliannol, profedigaeth, bwlio, aflonyddu, diwedd perthynas a llawer mwy. Mae gan bawb brofiad gwahanol fel myfyriwr pan maent yn dechrau mewn prifysgol. Sylwer ein bod yn pryderu cymaint ynghylch llesiant myfyrwyr ag yr ydym ynghylch eu hastudiaethau academaidd a'u perfformiad.

Gwybodaeth Deithio Bws y Brifysgol

Unibus

Cipolwg ar ein Llety

Our residences at a glance CYMRAEG

Methu dod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano?

Gwiriwch ein A-Y o wybodaeth, lle gallwch ddod o hyd i adnoddau megis:

Crynodeb o’r Safle

Crynodeb o`r Safle

Ydych chi’n gwybod ble byddwch chi’n astudio? Gwiriwch: Adran Campws Parc Singleton neu Gampws y Bae am fwy o wybodaeth.

Yma ym Mhrifysgol Abertawe, mae gennym ystod lawn o lety, o opsiynau arbed arian i Ystafelloedd Premiwm. Treuliwch amser yn edrych ar ba lety fydd orau i’ch cyllideb a’ch ffordd o fyw. Ceisiwch yn gynnar gan bydd rhai ystafelloedd yn llenwi’n gynnar, yn enwedig ar Gampws Parc Singleton. Unwaith y bydd gennych eich rhif myfyriwr, mi allwch geisio am lety.

Campws

Nifer

Math o ystafell

Cost Fesul Wythnos

Campws y Bae

2005

Ystafelloedd Ensuite yn bennaf

Ensuite - £144**

Beck

130

Cymysgedd o Ystafelloedd Safonol ac Ensuite

Ensuite - £125**

Hendrefoelan

1030

Ystafelloedd Safonol yn unig

Safonol - £91**

Singleton

1180

Cymysgedd o Ystafelloedd Safonol ac Ensuite

Ensuite -  £137**

SAS Lettings

665

Ystafelloedd mewn Tai a Rennir, oddi ar y Campws

Standard -  £90**

**Mae costau’n seiliedig ar ystafell ganolig nodweddiadol yn y categori hwnnw. Mae'n bosib y bydd cyfyngiadau ar fathau arbennig o lety.

Gall prisiau amrywio ar gyfer gwahanol fathau o lety, gweler:   Cyllid a Chostau

 

Campws Parc Singleton

Campws Parc Singleton

Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau

Yr Ysgol Feddygaeth

Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton

Y Coleg Gwyddoniaeth (Mathemateg a Chyfrifiadureg ar Gampws y Bae o fis Medi 2018)

Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd

 

Os ydych yn astudio yma, y llety gorau i wneud cais amdano yw Campws Parc Singleton, yna Pentref y Myfyrwyr Hendrefoelan sydd 10 munud yn unig i ffwrdd ar y bws.

Campws y Bae

Campws y Bae

Peirianneg (pob disgyblaeth)

Economeg

Yr Ysgol Reolaeth

Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff

Cyfrifiadureg

Mathemateg

Cyfrifeg a Chyllid

 

Os ydych yn astudio yma, y llety orau i wneud cais amdano yw Llety Campws y Bae

 

Gofynnwch y canlynol i’ch hun

Beth sydd wir yn bwysig i chi yn eich blwyddyn gyntaf?

Meddyliwch yn ofalus am bob un o’r opsiynau a beth sy’n bwysig i chi ar gyfer y flwyddyn academaidd

 

 1. Cost – Beth yw eich cyllideb? Gweler Ffioedd Preswylwyr
  1. Lleoliad - Ble byddwch yn astudio?Gweler Mapiau o'n Preswylfeydd. <http://www.swansea.ac.uk/accommodation/preparingforarrival/mapsanddirections/>
  2. Gofynion penodol – Rhywbeth a fydd yn effeithio ar eich llety?
  3. Hyd y cwrs – Am faint o amser bydd angen y  llety arnoch chi? 40, 47 neu 51 wythnos astudio?
  4. Math o ystafell - ydych chi eisiau Tawelwch, Di-alcohol,  Un Rhyw, Ardal i Fyfyrwyr Aeddfed?
  5. Ydych chi`n Byw yn Lleol? – Peidiwch arwyddo tenantiaeth os ydych yn dymuno teithio o adref!
  6. Ardaloedd Dynodedig

Mae gennym hefyd yr ardaloedd dynodedig canlynol

 • Ystafelloedd Dangos – Cymerwch ran mewn diwrnodau agored a gallwch arbed £££ ar eich ffioedd llety, os nad ydych yn poeni am fyfyrwyr newydd yn cael cipolwg ar eich ystafell ychydig o weithiau’r tymor.
 • Ardal Dawel - Cyfyngiadau ar sŵn rhwng 11pm ac 8am. I'r rhai sy’n hoffi eu cwsg!
 • Ardal ddi-alcohol – Mae myfyrwyr yn cytuno i beidio ag yfed na storio alcohol yn y fflat/tŷ
 • Siaradwyr CymraegSiarad Cymraeg? Mae gennym ardal benodol i fyfyrwyr sy’n dymuno siarad Cymraeg â’u cyfeillion tŷ.
 • Ardal i Fyfyrwyr Aeddfed –Mae hyn ar gyfer myfyrwyr sydd dros 21 oed.  
 • Ardal ôl-raddedig – Cyrsiau 51 wythnos o hyd ac astudio ar ôl eich gradd fel arfer.
 • Ardal Gwyddor Iechyd: Myfyrwyr y gwyddorau dynol ac iechyd, cliciwch yma <http://www.swansea.ac.uk/accommodation/applying-for-accommodation/nonstandardcourselength/>. Mae’r rhain yn berthnasol i gyrsiau sy’n dechrau’n gynnar ac yn gorffen yn hwyr, yn wahanol i’r garfan 40 wythnos arferol - gallwn gynnig llety i’r myfyrwyr hyn ar Gampws Parc Singleton neu ym Mhentref Myfyrwyr Hendrefoelan yn unig.

 

Ffioedd Llety 18-19

Campws y Bae

Campws y Bae

YSTAFELL

CYFANSWM

WYTHNOSOL

TYMOR 1

TYMOR 2

TYMOR 3

 CYFANSWM

Math

Ystafelloedd 

Fesul Person

18-Hyd -18

24-Ion-19

09-Mai-19

£

Opsiwn Dau Gampws

200

£1,483

£1,483

£1,483

£4,449

Ystafell Gefell (Twin)

8

£88

£1,232

£1,144

£1,144

£3,520

Canolig

1623

£144

£2,016

£1,872

£1,872

£5,760

Premiwm

332

£149

£2,086

£1,937

£1,937

£5,960

Fflat 1 gwely (Sengl neu Gwpwl)

24

£195

£2,730

£2,535

£2,535

£7,800

Fflat 1Ystafell mewn 2 wely **

16

£124

£1,736

£1,612

£1,612

£4,960

 

Mae'r holl luniau, cynlluniau a disgrifiadau at ddibenion enghreifftiol yn unig. Gallai nodweddion a chynllun unigol amrywio ychydig. Gallai'r prisiau newid hefyd cyn anfon cynnig llety.

Mae'r holl brisiau a ddyfynnir yn gostau y pen.

 

Mae`r prisau isod yn seiliedig ar denantiaeth 51 wythnos

Taliadau: Tymor 1 = 14 Wythnos - Tymor 2 = 13 Wythnos – Tymor  3 = 13 Wythnos - Tymor 4 = 11 Wythnos

YST

CYF

WYTH

 TYM 1

 TYM 2

TYM 3

TYM 4

 CYF

Math

Yst ar safle

Fesul Person 

18-Hyd-18

24-Ion-19

09-Mai-19

04-o Orff-19

£

Canolig

1623

£144

£2,016

£1,872

£1,872**

£1,584

£7,344

Premiwm

332

£149

£2,086

£1,937

£1,937**

£1,639

£7,599

Fflat 1 gwely (Sengl neu Gwpwl)

24

£195

£2,730

£2,535

£2,535**

£2,145

£9,945

1 yst mewn fflat 2 wely **

16

£124

£1,736

£1,612

£1,612**

£1,364

£6,324

 

Tŷ Beck

TŶ BECK 2018/19

Mi fydd anfonebau'n cael eu gyrru at gyfrifon e-bost myfyrwyr 7 dydd cyn y dyddiad dyledus.

Mae prisiau'n seiliedig ar denantiaeth 51 wythnos

Taliadau: Tymor 1 = 14 Wythnos - Tymor 2 = 13 Wythnos - Tymor 3 = 13 Wythnos - Tymor 4 = 11 Wythnos

 

 

 

YSTAFELL

MATH

CYFANSWM

WYTHNOSOL

TYMOR 1

TYMOR 2

TYMOR 3

TERM 4

 CYFANSWM

Math

Ystafell

 Ystafell ar safle

 

18-Hyd-2018 

24-Ion-2019 

9-Mai-2019 

04-Gorff-19

£

Safonol

Canolig

26

£104

£1,456

£1,352

£1,352

£1,144

£5,253

Mawr

3

£109

£1,526

£1,417

£1,417

£1,199

£5,559

Ensuite

Bach

30

£120

£1,680

£1,560

£1,560

£1,320

£6,120

Canolig

24

£125

£1,750

£1,625

£1,625

£1,375

£6,375

Mawr

13

£130

£1,820

£1,690

£1,690

£1,430

£6,630

Fflat 1 gwely

Yn cysgu 2

5

£165

£2,310

£2,145

£2,145

£1,815

£8,415

Fflat 2 wely

Yn cysgu 3

6

£175

£2,450

£2,275

£2,275

£1,925

£8,925

Fflat 2 wely

Yn cysgu 4

12

£180

£2,520

£2,340

£2,340

£1,980

£9,180

Fflat 3 gwely

Yn cysgu 5

5

£200

£2,800

£2,600

£2,600

£2,200

£10,200

 

Mae'r ystafelloedd yn cynnwys rhai sengl, fflatiau un ystafell wely, fflatiau dwy ystafell wely a fflatiau tair ystafell wely – cyfanswm o 130 o ystafelloedd ar y safle.

Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan

Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan – Llety hunanarlwyo safonol i gyd

STAFEL

MATH

CYFANSWM

WYTHNOSOL

TYMOR 1

TYMOR 2

TYMOR 3

TYMOR 4

 CYFANSWM

Math

Ystafell

Ystafelloedd ar Safle

 

 18-Hyd-2018

24-Ion-2019 

9-Mai-2019 

4-Gorff-2019 

£ 

Ystafell Canolig safonol gyda thrwydded bws am ddim – gweler isod. 

40

1034

 £91.00

£1274 

 £1183

 £1183

£0 

£3640 

46*

 

 

 

 

 

47**

 

 

 

 

 

48***

 

 

 

 

 

51

£1,274

£1,183

£1,183

£1,001

£4,641


Ystafelloedd sengl i gyd – Cyfanswm o oddeutu 868 o ystafelloedd hunanarlwyo ar y safle.
Mae'r holl luniau, cynlluniau a disgrifiadau at ddibenion enghreifftiol yn unig. Gallai nodweddion a chynllun unigol amrywio ychydig. Gallai'r prisiau newid hefyd cyn anfon cynnig llety.

Campws Parc Singleton

 

YSTAFELL

SAFLE

MAINT

CYF

WYTHNOSOL

TYMOR 1

TYMOR 2

TYMOR 3

CYF

Math

Yst ar safle

 Maint

Nifer 

Rhent

 18-Hyd-2018

24-Ion-2019

9-Mai-2019

£

Safonol

Cefn Bryn

Canolig

144

£121

£1,694

£1,573

£1,573

£4,840

Mawr

17

£126

£1,764

£1,638

£1,638

£5,040

Safonol**

Cilfái& Rhossili

Canolig

196

£134

£1,876

£1,742

£1,742

£5,360

Mawr

13

£139

£1,946

£1,807

£1,807

£5,560

Ensuite

Preseli

Bach

37

£126

£1,764

£1,638

£1,638

£5,040

Canolig

130

£131

£1,834

£1,703

£1,703

£5,240

Mawr

17

£137

£1,918

£1,781

£1,781

£5,480

Ensuite

Caswell, Langland, Oxwich

Medium

255

£137

£1,918

£1,781

£1,781

£5,480

Large

11

£142

£1,988

£1,846

£1,846

£5,680

Ensuite

Penmaen & Horton

Medium

317

£142

£1,988

£1,846

£1,846

£5,680

Large

34

£147

£ 2,058

£1,911

 £1,911

£5,880

Xlarge

5

£152

£ 2,128

 £1,976

 £1,976

£6,080

 

Mae`r prisau`n seiliedig ar 51 wythnos o denantiaeth safonol

 

Taliadau: Tymor 1 = 14 wythnos, Tymor 2= 13 wythnos, Tymor4= 11 wythnos

 

YSTAFELL

CYFANSWM

YSTAFELL 

CYFANSWM

WYTHNOSOL

TYMOR 1

TYMOR 2

TYMOR 3

TYMOR 4

CYFANSWM

Math

Ystafelloedd ar safle

 Maint

Nifer 

Rhent

 18-Hyd-2018

24-Ion-19

09-Mai-19

04-Gorff-19

£

Safonol**

Rhossili

Canolig

196

£134

£1,876

£1,742

£1,742

£1,474

£6,834

Mawr

13

£139

£1,946

£1,807

£1,807

£1,529

£7,089

Ensuite

Horton

Canolig

317

£142

£1,988

£1,846

£1,846

£1,562

£7,242

 

Mae`r holl ystafelloedd yn sengl - Cyfanswm 1184 Ystafell ar safle.  212 Ystafell gyda Chardiau a delir o flaenllaw a 972 Ystafell Sengl.

Mae holl ystafelloedd yn sengl – Ystafelloedd Hunan-arlwyo ar safle. Mae`r holl luniau, cynlluniau llawr, a disgrifiadau ar gyfer pwrpas arddangos yn unig. Mae`n bosib y bydd nodweddion unigol a gosodiad yn amrywio ychydig. Mae prisiau hefyd yn medru newid cyn y gyrrir cynnig o lety.  

 Hunan-arlwyo – Campws Singleton**Cerdyn a delir o ymlaen llaw a gwerth o £28.00 yr wythnos a llwythir ymlaen llaw yn dymhorol i ganiatâu opsiwn mwy hyblyg o giniawa. Mae ar gael i’w ddefnyddio yn unrhyw un o Allfeydd Arlwyo`r campws. Opsiwn da i`r gyllideb!