Cyllid a Ffioedd

Sut i Dalu

Taliadau Ar-lein

Wyddech chi y gallwch wneud y canlynol hefyd?

 • Gwirio balans eich cyfrif ar unrhyw adeg drwy eich Cyfrif Mewnrwyd, o ran llety a ffioedd dysgu.
 • Talu ar-lein drwy eich Cyfrif Mewnrwyd. Os dewiswch yr opsiwn hwn, sicrhewch y gwneir y taliad cyn y dyddiad talu.

Sut i wneud:

 • Gallwch weld eich cyfrif a thalu yn https://intranet.swan.ac.uk/login/.
 • Cliciwch ar y tab Trafodion Ariannol ar y chwith, yna rhoir manylion llawn sut i wneud taliad.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn ticio'r blwch llety, neu bydd y taliad yn mynd tuag at eich ffioedd dysgu.

*Sylwer y bydd ffi o 1.5% ar daliadau â cherdyn credyd. Nid oes ffi am ddefnyddio cerdyn debyd.

Yn Llawn

Talu ymlaen llaw am y flwyddyn gyfan

 • Os dewiswch yr opsiwn hwn i dalu yn llawn o fewn saith niwrnod i dderbyn eich cynnig, peidiwch â thalu Blaendal Cadw Lle.
 • Os hoffech dalu'n llawn mwy na saith niwrnod ar ôl derbyn, bydd angen talu blaendal er mwyn cadarnhau eich llety.
 • Rhaid talu erbyn 1 Hydref.

Sut i Dalu.

 1. Ar-lein drwy eich Cyfrif Mewnrwyd: Gallwch weld eich cyfrif a thalu yn https://intranet.swan.ac.uk/login/ Cliciwch ar y tab Trafodion Ariannol ar y chwith, yna rhoir manylion llawn sut i wneud taliad***. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ticio'r blwch llety.
 2. Dros y Ffôn: Gellir talu â cherdyn credyd/debyd.
 3. Siec: Yn daladwy i 'Prifysgol Abertawe', i'w hanfon at y Gwasanaethau Preswyl. Rhaid rhoi eich rhif myfyriwr ar y cefn. (8) Ffurflen Talu â Siec 2015

Os ydych yn trefnu debyd uniongyrchol, ni chymerir taliadau tan fod y taliad rhent cyntaf yn ddyledus ym mis Hydref.

***Sylwer y bydd ffi o 1.5% ar daliadau â cherdyn credyd.

Fesul Tymor drwy Ddebyd Uniongyrchol

Fesul Tymor drwy Ddebyd Uniongyrchol

 • Trefnwch ddebyd uniongyrchol ar-lein (drwy eich Cyfrif Llety).
 • Rhaid ei drefnu erbyn 1 Hydref.
 • Sylwer y caiff yr holl gyfarwyddiadau eu hanfon at eich cyfeiriad e-bost prifysgol.

Gallwch drefnu debyd uniongyrchol i dalu am eich llety bob tymor

 • 3 rhandaliad am gontractau sy'n fyrrach na 47 wythnos.
 • 4 rhandaliad am gontractau sy'n hirach na 47 wythnos drwy gydol y flwyddyn academaidd.

Os byddwch yn dewis talu eich ffioedd preswyl gan ddefnyddio’r dull hwn, sylwer:

 1. Rhaid cyflwyno debyd uniongyrchol o leiaf dair wythnos cyn y dyddiad talu.
 2. Gallwn dderbyn cyfrifon banc Prydeinig yn unig. Ni dderbynnir cyfrifon cynilion oherwydd nid oes modd trefnu debydau uniongyrchol ohonynt.
 3. Caiff hysbysiadau ynghylch ffioedd llety a chostau eraill eu hanfon at gyfrif e-bost y myfyriwr o leiaf saith niwrnod cyn casglu'r taliad.
 4. Os hoffech ganslo debyd uniongyrchol, rhaid i chi roi gwybod i ni ac i'ch banc.
 5. Cyfrifoldeb y tenant yw gwirio gyda'r banc bod y debyd uniongyrchol yn weithredol.

Os oes gennych unrhyw broblemau â'r system ar-lein, neu os hoffech gyflwyno'r manylion yn ysgrifenedig, defnyddiwch (7) Ffurflen Debyd Uniongyrchol.

Problemau Talu?

Problemau Talu?

Os cewch unrhyw broblemau ariannol neu drafferth â thalu eich ffioedd llety, neu os:

 • Oes gennych ymholiad ynghylch eich anfoneb;
 • Nad ydych wedi derbyn eich Benthyciad i Fyfyrwyr;
 • Ydych yn profi caledi ariannol gwirioneddol;

Cysylltwch â ni cyn y dyddiad talu, oherwydd gallai olygu osgoi dirwy am dalu'n hwyr o £50.

I fyfyrwyr nad ydyn wedi derbyn eu Benthyciad i Fyfyrwyr neu sy'n profi caledi ariannol, mae cyngor a chymorth ar gael gan Arian@BywydCampws, sydd ar lawr gwaelod Keir Hardie.

 • Mae Arian@BywydCampws ar agor ar gyfer sesiynau galw heibio cyffredinol: 9:30am tan 12:30pm ar ddydd Llun a dydd Gwener, ac 1:00pm tan 4:00pm ar ddydd Mawrth a dydd Iau. Gallwch hefyd gysylltu â'r Swyddfa drwy ffonio +44 (0) 1792 606699 neu e-bostio money.campuslife@abertawe.ac.uk

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth am Gyllid Myfyrwyr

Dyddiadau Contract a Thalu 2017-18

Dyddiadau Contract a Thalu

Dyddiadau Contract:

 

CONTRACT

DYDDIAD DECHRAU

DYDDIAD DIWEDD

Myfyrwyr israddedig

40 wythnos

 

22 Medi 2017

29 Mehefin 2018

Myfyrwyr Ôl-raddedig

51 wythnos

07 Medi 2018

I wirio dyddiadau ar gyfer cyrsiau Gwyddorau Gofal Iechyd, Bydwreigiaeth, Gwyddor Barafeddygol a Nyrsio, cliciwch yma. 

Dyddiadau Talu:

 

RHAID TALU ERBYN

AR GYFER 

Tymor 1

19 HYDREF 2017

22 Medi i 29 Rhagfyr 2017

Tymor 2

25 IONAWR 2018

29 Rhagfyr 2017 i 30 Mawrth 2018

Tymor 3

03 MAI 2018

30 Mawrth i 29 Mehefin 2018

Tymor 4

06 GORFFENNAF 2018 (Contractau dros 47 wythnos)

29 Mehefin i 7 Medi 2018

Talu am Lety

Talu am Lety

Gallwch weld eich cyfrif ar-lein unrhyw bryd drwy eich Cyfrif yn y Brifysgol: https://intranet.swan.ac.uk/login 

Ffyrdd o Dalu:

 • Taliadau fesul tymor drwy eich cyfrif ar y Fewnrwyd.
 • Yn llawn ymlaen llaw am hyd y contract.
 • Debyd uniongyrchol fesul tymor (sylwer bod rhaid cyflwyno debyd uniongyrchol o leiaf dair wythnos cyn y dyddiad talu).

Bydd angen i chi dalu erbyn y dyddiadau a nodir yn eich Cytundeb Tenantiaeth. 

 • Gallai fod cost weinyddol o £50 am dalu'n hwyr. Os cewch unrhyw broblemau wrth dalu, cysylltwch â ni cyn y dyddiad talu er mwyn osgoi'r costau ychwanegol hyn!
 • Byddwch yn derbyn cyfriflen am eich cyfrif saith niwrnod cyn y dyddiad talu. 
 • Caiff cyfriflenni eu hanfon i gyfeiriad e-bost prifysgol y myfyriwr bob amser, hyd yn oed os mai rhiant/gwarcheidwad a sefydlodd y taliad.

Am ragor o wybodaeth, gweler ein Polisi Rheoli Dyledion

Benthyciadau, Ariannu a Chyllid

Cyllid Myfyrwyr

 • Ddim yn siŵr sut i dalu am y Brifysgol? Neu sut byddwch yn ymdopi yn ystod eich astudiaethau? Peidiwch â gofidio, mae ystod o gyllid a chymorth ar gael.
 • Mae mynd i'r brifysgol yn fuddsoddiad mawr, felly efallai y bydd angen benthyciad i fyfyrwyr arnoch gan un o'r sefydliadau cyllid myfyrwyr rhanbarthol.
 • Eu cyngor nhw yw y dylech wneud cais erbyn mis Mai. Cysylltwch â'r sefydliad unigol i holi am y dyddiadau cau.
 • Efallai y byddwch yn gymwys i dderbyn arian ychwanegol gan sefydliadau eraill hefyd.
 • Efallai y gallwch fenthyca arian i helpu i dalu ffioedd dysgu prifysgol neu goleg ac i helpu gyda chostau byw.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud cais am unrhyw gyllid efallai eich bod yn gymwys i'w dderbyn.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: www.gov.uk/student-finance/overview or www.swansea.ac.uk/undergraduate/fees-and-funding 

I fyfyrwyr sydd heb dderbyn eu Benthyciad Myfyriwr, neu sy'n wynebu anawsterau ariannol, mae cyngor a chymorth ar gael gan Arian@BywydCampws.

Blaendal Neilltuo Llety

Blaendal Neilltuo Llety

 • Mae Blaendal Neilltuo Llety o £350.00 yn daladwy pan fyddwch yn derbyn eich cynnig llety.
 • Mae'r blaendal yn gost y pen ac mae angen ei dalu o fewn saith niwrnod i dderbyn y cynnig llety.
 • Ni fyddwn yn gofyn i chi dalu Blaendal Neilltuo Llety tan i chi gael cynnig lle mewn llety.  
 • Ni fyddwch yn cael cynnig lle mewn llety tan i chi gael eich derbyn ar gwrs i astudio yn y Brifysgol. 
 • Caiff y Blaendal Neilltuo Llety ei dynnu o'ch taliad rhent am y tymor olaf.
 • Peidiwch â thalu blaendal os ydych am dalu am eich llety yn llawn. 
 • Yn anffodus, ni allwn gadw llety heb y Blaendal Neilltuo Llety.

Ffioedd Llety 18-19

Campws y Bae

Campws y Bae

YSTAFELL

CYFANSWM

WYTHNOSOL

TYMOR 1

TYMOR 2

TYMOR 3

 CYFANSWM

Math

Ystafelloedd 

Fesul Person

18-Hyd -18

24-Ion-19

09-Mai-19

£

Opsiwn Dau Gampws

200

£1,483

£1,483

£1,483

£4,449

Ystafell Gefell (Twin)

8

£88

£1,232

£1,144

£1,144

£3,520

Canolig

1623

£144

£2,016

£1,872

£1,872

£5,760

Premiwm

332

£149

£2,086

£1,937

£1,937

£5,960

Fflat 1 gwely (Sengl neu Gwpwl)

24

£195

£2,730

£2,535

£2,535

£7,800

Fflat 1Ystafell mewn 2 wely **

16

£124

£1,736

£1,612

£1,612

£4,960

 

Mae'r holl luniau, cynlluniau a disgrifiadau at ddibenion enghreifftiol yn unig. Gallai nodweddion a chynllun unigol amrywio ychydig. Gallai'r prisiau newid hefyd cyn anfon cynnig llety.

Mae'r holl brisiau a ddyfynnir yn gostau y pen.

 

Mae`r prisau isod yn seiliedig ar denantiaeth 51 wythnos

Taliadau: Tymor 1 = 14 Wythnos - Tymor 2 = 13 Wythnos – Tymor  3 = 13 Wythnos - Tymor 4 = 11 Wythnos

YST

CYF

WYTH

 TYM 1

 TYM 2

TYM 3

TYM 4

 CYF

Math

Yst ar safle

Fesul Person 

18-Hyd-18

24-Ion-19

09-Mai-19

04-o Orff-19

£

Canolig

1623

£144

£2,016

£1,872

£1,872**

£1,584

£7,344

Premiwm

332

£149

£2,086

£1,937

£1,937**

£1,639

£7,599

Fflat 1 gwely (Sengl neu Gwpwl)

24

£195

£2,730

£2,535

£2,535**

£2,145

£9,945

1 yst mewn fflat 2 wely **

16

£124

£1,736

£1,612

£1,612**

£1,364

£6,324

 

Tŷ Beck

TŶ BECK 2018/19

Mi fydd anfonebau'n cael eu gyrru at gyfrifon e-bost myfyrwyr 7 dydd cyn y dyddiad dyledus.

Mae prisiau'n seiliedig ar denantiaeth 51 wythnos

Taliadau: Tymor 1 = 14 Wythnos - Tymor 2 = 13 Wythnos - Tymor 3 = 13 Wythnos - Tymor 4 = 11 Wythnos

 

 

 

YSTAFELL

MATH

CYFANSWM

WYTHNOSOL

TYMOR 1

TYMOR 2

TYMOR 3

TERM 4

 CYFANSWM

Math

Ystafell

 Ystafell ar safle

 

18-Hyd-2018 

24-Ion-2019 

9-Mai-2019 

04-Gorff-19

£

Safonol

Canolig

26

£104

£1,456

£1,352

£1,352

£1,144

£5,253

Mawr

3

£109

£1,526

£1,417

£1,417

£1,199

£5,559

Ensuite

Bach

30

£120

£1,680

£1,560

£1,560

£1,320

£6,120

Canolig

24

£125

£1,750

£1,625

£1,625

£1,375

£6,375

Mawr

13

£130

£1,820

£1,690

£1,690

£1,430

£6,630

Fflat 1 gwely

Yn cysgu 2

5

£165

£2,310

£2,145

£2,145

£1,815

£8,415

Fflat 2 wely

Yn cysgu 3

6

£175

£2,450

£2,275

£2,275

£1,925

£8,925

Fflat 2 wely

Yn cysgu 4

12

£180

£2,520

£2,340

£2,340

£1,980

£9,180

Fflat 3 gwely

Yn cysgu 5

5

£200

£2,800

£2,600

£2,600

£2,200

£10,200

 

Mae'r ystafelloedd yn cynnwys rhai sengl, fflatiau un ystafell wely, fflatiau dwy ystafell wely a fflatiau tair ystafell wely – cyfanswm o 130 o ystafelloedd ar y safle.

Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan

Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan – Llety hunanarlwyo safonol i gyd

STAFEL

MATH

CYFANSWM

WYTHNOSOL

TYMOR 1

TYMOR 2

TYMOR 3

TYMOR 4

 CYFANSWM

Math

Ystafell

Ystafelloedd ar Safle

 

 18-Hyd-2018

24-Ion-2019 

9-Mai-2019 

4-Gorff-2019 

£ 

Ystafell Canolig safonol gyda thrwydded bws am ddim – gweler isod. 

40

1034

 £91.00

£1274 

 £1183

 £1183

£0 

£3640 

46*

 

 

 

 

 

47**

 

 

 

 

 

48***

 

 

 

 

 

51

£1,274

£1,183

£1,183

£1,001

£4,641


Ystafelloedd sengl i gyd – Cyfanswm o oddeutu 868 o ystafelloedd hunanarlwyo ar y safle.
Mae'r holl luniau, cynlluniau a disgrifiadau at ddibenion enghreifftiol yn unig. Gallai nodweddion a chynllun unigol amrywio ychydig. Gallai'r prisiau newid hefyd cyn anfon cynnig llety.

Campws Parc Singleton

 

YSTAFELL

SAFLE

MAINT

CYF

WYTHNOSOL

TYMOR 1

TYMOR 2

TYMOR 3

CYF

Math

Yst ar safle

 Maint

Nifer 

Rhent

 18-Hyd-2018

24-Ion-2019

9-Mai-2019

£

Safonol

Cefn Bryn

Canolig

144

£121

£1,694

£1,573

£1,573

£4,840

Mawr

17

£126

£1,764

£1,638

£1,638

£5,040

Safonol**

Cilfái& Rhossili

Canolig

196

£134

£1,876

£1,742

£1,742

£5,360

Mawr

13

£139

£1,946

£1,807

£1,807

£5,560

Ensuite

Preseli

Bach

37

£126

£1,764

£1,638

£1,638

£5,040

Canolig

130

£131

£1,834

£1,703

£1,703

£5,240

Mawr

17

£137

£1,918

£1,781

£1,781

£5,480

Ensuite

Caswell, Langland, Oxwich

Medium

255

£137

£1,918

£1,781

£1,781

£5,480

Large

11

£142

£1,988

£1,846

£1,846

£5,680

Ensuite

Penmaen & Horton

Medium

317

£142

£1,988

£1,846

£1,846

£5,680

Large

34

£147

£ 2,058

£1,911

 £1,911

£5,880

Xlarge

5

£152

£ 2,128

 £1,976

 £1,976

£6,080

 

Mae`r prisau`n seiliedig ar 51 wythnos o denantiaeth safonol

 

Taliadau: Tymor 1 = 14 wythnos, Tymor 2= 13 wythnos, Tymor4= 11 wythnos

 

YSTAFELL

CYFANSWM

YSTAFELL 

CYFANSWM

WYTHNOSOL

TYMOR 1

TYMOR 2

TYMOR 3

TYMOR 4

CYFANSWM

Math

Ystafelloedd ar safle

 Maint

Nifer 

Rhent

 18-Hyd-2018

24-Ion-19

09-Mai-19

04-Gorff-19

£

Safonol**

Rhossili

Canolig

196

£134

£1,876

£1,742

£1,742

£1,474

£6,834

Mawr

13

£139

£1,946

£1,807

£1,807

£1,529

£7,089

Ensuite

Horton

Canolig

317

£142

£1,988

£1,846

£1,846

£1,562

£7,242

 

Mae`r holl ystafelloedd yn sengl - Cyfanswm 1184 Ystafell ar safle.  212 Ystafell gyda Chardiau a delir o flaenllaw a 972 Ystafell Sengl.

Mae holl ystafelloedd yn sengl – Ystafelloedd Hunan-arlwyo ar safle. Mae`r holl luniau, cynlluniau llawr, a disgrifiadau ar gyfer pwrpas arddangos yn unig. Mae`n bosib y bydd nodweddion unigol a gosodiad yn amrywio ychydig. Mae prisiau hefyd yn medru newid cyn y gyrrir cynnig o lety.  

 Hunan-arlwyo – Campws Singleton**Cerdyn a delir o ymlaen llaw a gwerth o £28.00 yr wythnos a llwythir ymlaen llaw yn dymhorol i ganiatâu opsiwn mwy hyblyg o giniawa. Mae ar gael i’w ddefnyddio yn unrhyw un o Allfeydd Arlwyo`r campws. Opsiwn da i`r gyllideb!

Ffioedd Llety

Campws y Bae

Campws y Bae 2018/19

Bydd anfonebau`n cael eu gyrru i gyfrifon myfyrwyr Prifysgol 7 dydd cyn y dyddiad dyledus. 

Mae`r prisiau isod yn seiliedig ar 40 wythnos o denantiaeth gyfredol.

Taliadau: Tymor 1 = 14 Wythnos - Tymor 2 = 13 Wythnos - Tymor 3 = 13 Wythnos

YSTAFELL

CYFANSWM

WYTHNOSOL

TYMOR 1

TYMOR 2

TYMOR 3

 CYFANSWM

Math

Ystafelloedd 

Fesul Person

18-Hyd -18

24-Ion-19

09-Mai-19

£

Opsiwn Dau Gampws

200

£1,483

£1,483

£1,483

£4,449

Ystafell Gefell (Twin)

8

£88

£1,232

£1,144

£1,144

£3,520

Canolig

1623

£144

£2,016

£1,872

£1,872

£5,760

Premiwm

332

£149

£2,086

£1,937

£1,937

£5,960

Fflat 1 gwely (Sengl neu Gwpwl)

24

£195

£2,730

£2,535

£2,535

£7,800

Fflat 1Ystafell mewn 2 wely **

16

£124

£1,736

£1,612

£1,612

£4,960

 

 

 

 

Tŷ Beck

TŶ BECK 2018/19

Mi fydd anfonebau`n cael eu gyrru at gyfrifon e-bost myfyrwyr 7 dydd cyn y dyddiad dyledus.

Mae prisiau`n seiliedig ar denantiaeth 51 wythnos

Taliadau: Tymor 1 = 14 Wythnos - Tymor 2 = 13 Wythnos - Tymor 3 = 13 Wythnos - Tymor 4 = 11 Wythnos

 

 

 

YSTAFELL

MATH

CYFANSWM

WYTHNOSOL

TYMOR 1

TYMOR 2

TYMOR 3

TERM 4

 CYFANSWM

Math

Ystafell

 Ystafell ar safle

 

18-Hyd-2018 

24-Ion-2019 

9-Mai-2019 

04-Gorff-19

£

Safonol

Canolig

26

£104

£1,456

£1,352

£1,352

£1,144

£5,253

Mawr

3

£109

£1,526

£1,417

£1,417

£1,199

£5,559

Ensuite

Bach

30

£120

£1,680

£1,560

£1,560

£1,320

£6,120

Canolig

24

£125

£1,750

£1,625

£1,625

£1,375

£6,375

Mawr

13

£130

£1,820

£1,690

£1,690

£1,430

£6,630

Fflat 1 gwely

Yn cysgu 2

5

£165

£2,310

£2,145

£2,145

£1,815

£8,415

Fflat 2 wely

Yn cysgu 3

6

£175

£2,450

£2,275

£2,275

£1,925

£8,925

Fflat 2 wely

Yn cysgu 4

12

£180

£2,520

£2,340

£2,340

£1,980

£9,180

Fflat 3 gwely

Yn cysgu 5

5

£200

£2,800

£2,600

£2,600

£2,200

£10,200

Mae`r holl luniau, cynlluniau llawr, a disgrifiadau ar gyfer pwrpas arddangos yn unig. Mae`n bosib y bydd nodweddion unigol a gosodiad yn amrywio ychydig. Mae prisiau hefyd yn medru newid cyn y gyrrir cynnig o lety.

Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan

PENTREF MYFYRWYR HENDREFOELAN 2018/19

Bydd anfonebau`n cael eu gyrru i gyfrifon e-bost Prifysgol myfyrwyr 7 dydd cyn y dyddiad dyledus.

Taliadau: Tymor 1 = 14 Wythnos, Tymor 2 = 13 Wythnos, Tymor 3 = 13 Wythnos, Tymor 4 = 11 Wythnos

YSTAFEL

MATH

CYFANSWM

WYTHNOSOL

TYMOR 1

TYMOR 2

TYMOR 3

TYMOR 4

 CYFANSWM

Math

Ystafell

Ystafelloedd ar Safle

 

 18-Hyd-2018

24-Ion-2019 

9-Mai-2019 

4-Gorff-2019 

£ 

Ystafell Canolig safonol gyda thrwydded bws am ddim – gweler isod. 

40

1034

 £91.00

£1274 

 £1183

 £1183

£0 

£3640 

46*

 

 

 

 

 

47**

 

 

 

 

 

48***

 

 

 

 

 

51

£1,274

£1,183

£1,183

£1,001

£4,641

46* - Ar gyfer llety`n dechrau ar Fedi`r 15fed

47** - Ar gyfer llety`n dechrau ar Fedi`r 8fed

48*** - Ar gyfer llety`n dechrau ar Fedi`r 1af

Mae holl ystafelloedd yn sengl – Ystafelloedd Hunan-arlwyo ar safle. Mae`r holl luniau, cynlluniau llawr, a disgrifiadau ar gyfer pwrpas arddangos yn unig. Mae`n bosib y bydd nodweddion unigol a gosodiad yn amrywio ychydig. Mae prisiau hefyd yn medru newid cyn y gyrrir cynnig o lety.  

Gwybodaeth Pas Bws                             

Ar gyfer Blwyddyn Academaidd 2018/2019 bydd trwydded bws yn cael ei darparu am ddim drwy Mticket.

Mae myfyrwyr sy’n byw ym mhentref Myfyrwyr Hendrefoelan â chytundeb o hyd lleiafsymiol o 13 wythnos ac a fydd â chod am ddim ar gyfer Tocyn M (MTicket) sydd yn eich caniatâu i deithio ar Drafnidiaeth First Group Unibus. Bydd rhain yn hygyrch drwy ffonau Android ac Apple yn unig na ddarperir.

Mae`r tocynnauM (M-Tickets) trwydded bws yn rhan o deithio myfyrwyr Unibus a weithredir gan First Cymru ac sydd yn gweithio ar FfonauSmart (Android neu Apple) ac na ellir eu hadennill mewn unrhyw fformat arall.

 

Campws Parc Singleton

CAMPWS PARC SINGLETON 2018/19

Mi fydd anfonebau`n cael eu gyrru i gyfrifon e-bost Prifysgol myfyrwyr 7 dydd cyn y dyddiad dyledus.

Mae prisau`n seiliedig ar denantiaeth safonol o 40 wythnos.

Taliadau: Tymor 1 = 14 Wythnos, Tymor 2 = 13 Wythnos, Tymor 3 = 13 Wythnos 

YSTAFELL

SAFLE

MAINT

CYF

WYTHNOSOL

TYMOR 1

TYMOR 2

TYMOR 3

CYF

Math

Yst ar safle

 Maint

Nifer 

Rhent

 18-Hyd-2018

24-Ion-2019

9-Mai-2019

£

Safonol

Cefn Bryn

Canolig

144

£121

£1,694

£1,573

£1,573

£4,840

Mawr

17

£126

£1,764

£1,638

£1,638

£5,040

Safonol**

Cilfái& Rhossili

Canolig

196

£134

£1,876

£1,742

£1,742

£5,360

Mawr

13

£139

£1,946

£1,807

£1,807

£5,560

Ensuite

Preseli

Bach

37

£126

£1,764

£1,638

£1,638

£5,040

Canolig

130

£131

£1,834

£1,703

£1,703

£5,240

Mawr

17

£137

£1,918

£1,781

£1,781

£5,480

Ensuite

Caswell, Langland, Oxwich

Medium

255

£137

£1,918

£1,781

£1,781

£5,480

Large

11

£142

£1,988

£1,846

£1,846

£5,680

Ensuite

Penmaen & Horton

Medium

317

£142

£1,988

£1,846

£1,846

£5,680

Large

34

£147

£ 2,058

£1,911

 £1,911

£5,880

Xlarge

5

£152

£ 2,128

 £1,976

 £1,976

£6,080

Mae prisiau`n seiliedig ar 51 wythnos o denantiaeth safonol

Taliadau: Tymor 1 = 14 Wythnos, Tymor 2 = 13 Wythnos, Tymor 3 = 13 Wythnos, Tymor 4 = 11 Wythnos

YSTAFELL

CYFANSWM

YSTAFELL 

CYFANSWM

WYTHNOSOL

TYMOR 1

TYMOR 2

TYMOR 3

TYMOR 4

CYFANSWM

Math

Ystafelloedd ar safle

 Maint

Nifer 

Rhent

 18-Hyd-2018

24-Ion-19

09-Mai-19

04-Gorff-19

£

Safonol**

Rhossili

Canolig

196

£134

£1,876

£1,742

£1,742

£1,474

£6,834

Mawr

13

£139

£1,946

£1,807

£1,807

£1,529

£7,089

Ensuite

Horton

Canolig

317

£142

£1,988

£1,846

£1,846

£1,562

£7,242

Mae`r holl ystafelloedd yn sengl - Cyfanswm 1184 Ystafell ar safle.  212 Ystafell gyda Chardiau a delir o flaenllaw a 972 Ystafell Sengl.

Mae holl ystafelloedd yn sengl – Ystafelloedd Hunan-arlwyo ar safle. Mae`r holl luniau, cynlluniau llawr, a disgrifiadau ar gyfer pwrpas arddangos yn unig. Mae`n bosib y bydd nodweddion unigol a gosodiad yn amrywio ychydig. Mae prisiau hefyd yn medru newid cyn y gyrrir cynnig o lety.  

 Hunan-arlwyo – Campws Singleton**Cerdyn a delir o ymlaen llaw a gwerth o £28.00 yr wythnos a llwythir ymlaen llaw yn dymhorol i ganiatâu opsiwn mwy hyblyg o giniawa. Mae ar gael i’w ddefnyddio yn unrhyw un o Allfeydd Arlwyo`r campws. Opsiwn da i`r gyllideb!

Gwybodaeth taliadau 2018-19

Blaendal Neilltuo

 • Bydd blaendal neilltuo o £350.00 yn daladwy wrth i chi dderbyn eich cynnig o lety a gofynnwn i chi dalu hyn drwy eich cyfrif Llety gan y bydd hyn yn cadarnhau eich ystafell. 
 • Mae gennych 7 dydd i dalu eich blaendal o`r dydd y cynigir y lle i chi (3 diwrnod ar ôl dechrau`r tymor).
 • Mi fyddwch ond yn cael cynnig lle mewn llety pan fyddwch wedi cael Cynnig Diamod i astudio.
 • Mi fydd y blaendal neilltuo yn cael ei dynnu o’ch taliad rhent ym mis Mai.
 • Yn anffodus, ni allwn gadarnhau llety heb flaendal neilltuo ac ni ellir ei ad-dalu os ydych yn methu cymryd eich llety.  

 

Talu am lety

Taliadau tymhorol- Mi fydd anfonebau`n cael eu hanfon i gyfrifon e-bost myfyrwyr y Brifysgol 10 diwrnod yn unig cyn y dyddiad dyledus.

Mi allwch weld eich cyfrif ar-lein unrhyw bryd trwy eich cyfrif Prifysgol: https://intranet.swan.ac.uk/login mi fydd eich balans ar gael 10 diwrnod cyn y dyddiad dyledus.

Ffyrdd o dalu`r Blaendal Neilltuo:

 • Gofynnwn i chi dalu eich Blaendaliadau Neilltuo drwy eich Cyfrif Llety yn unig.

Ffyrdd o dalu`ch Ffioedd llety:

Gallwch nawr dalu unrhyw bryd drwy eich cyfrif intranet Prifysgol.

 • Taliadau tymhorol drwy Cerdyn Credyd/ Debyd y gellir eu gwneud trwy eich cyfrif Intranet. (Dim tâl ar gyfer cerdiau credyd na debyd.)
 • Rhaid i daliadau tymhorol trwy Debyd uniongyrchol gael eu gwneud o leiaf 3 wythnos cyn y dyddiad dyledus.
 • Yn llawn ymlaen llaw drwy eich Intranet neu eich Cyfrif Llety cyn i chi gyrraedd.  

Mi fydd angen i chi dalu erbyn y dyddiadau a osodwyd yn eich Cytundeb Tenantiaeth.

 • Mae taliadau hwyr yn dod â chost gweinyddu o £50.00. Os ydych yn profi trafferthion talu yna cysylltwch â ni cyn y dyddiad dyledus i osgoi`r costau ychwanegol!
 • Mi fyddwch yn derbyn cyfriflen cyfrif 7 dydd cyn y dyddiad dyledus.
 • Mi fydd datganiadau bob amser yn cael eu hanfon at e-byst Prifysgol myfyrwyr, hyd yn oed os yw`r taliad wedi ei sefydlu gan y rhiant/ Warcheidiwr.
 • Cofiwch!

Os credwch na allwch dalu am eich llety ar amser, siaradwch â ni cyn y dyddiad dyledus a gallwn eich cynghori ar beth sydd angen i chi ei wneud er mwyn osgoi taliadau hwyr. 

Am fwy o wybodaeth darllenwch ein Polisi – Rheolaeth Dyled

Dyddiad Dyledus Ffioedd Llety

Anfonir anfonebau i`r myfyrwyr drwy eu cyfrif e-bost y Brifysgol 7 dydd cyn y dyddiad dyledus.

Tymor

Taliad yn ddyledus

Wythnosau

O wythnosau

1

18 Hydref 2018 

14

21/09/2018  - 28/12/2018

2

24 Ionawr 2019 

13

28/12/2018 - 29/03/2019

3

9 o Fai 2019

13

29/03/2019 - 28/06/2019

4

4 o Orffennaf 2019*

11

28/06/2019 - 13/09/2019

*Bydd taliad tymor 4 ar gyfer cytundebau`n parhau hyd at fis Medi

Noder mae`r dyddiad dyledus yn cynnwys rhent llety ac unrhyw gostau ychwanegol.

 

GWYBODAETH TALU PWYSIG.

 1. Mi fydd angen Taliad Neilltuo o £350.00 o fewn 7 diwrnod o`r dyddiad cynnig i gadarnhau eich archeb. Ni ellir ad-dalu Taliadau Neilltuo os nad ydych yn symud i mewn i`ch llety.
 2. Unwaith rydych wedi cyrraedd, mi fydd y taliad neilltuo yn cael ei gredydu tuag at eich taliad rhent ym mis Mai (neu os ydych yn fyfyriwr am ran o`r flwyddyn, i rent y tymor olaf).
 3. Danfonir datganiadau i e-byst Prifysgol myfyrwyr, hyd yn oed os bydd y Rhiant/Warcheidiwr wedi creu`r taliad.  
 4. Mae`n rhaid derbyn y taliadau erbyn y dyddiad dyledus ac mae hyn yn parhau`n brif gyfrifoldeb y person a enwir. Os nad ydych yn medru gwneud eich taliad cysylltwch ag accommfinance@swansea.ac.uk cyn y dyddiad dyledus.
 5. Gyrrir anfonebau i gyfrifon e-bost myfyrwyr Prifysgol 7 diwrnod cyn y dyddiad dyledus a bydd yn cynnwys Ffioedd Llety ac unrhyw gostau eraill sydd wedi eu hychwanegu i`r cyfrif.
 6. Mi fydd yr anfoneb yn datgan a ydych wedi sefydlu eich Debyd uniongyrchol, os nad oes debyd uniongyrchol wedi ei sefydlu fe gewch gyfarwyddiadau ar sut i dalu`ch ffioedd. Gwiriwch yr anfoneb yn ofalus os gwelwch yn dda.
 7. Mi fydd taliadau a dderbynnir ar ôl y dyddiad dyledus yn derbyn £50 o gost gweinyddu yn awtomatig.
 8. Gweler ein Rheolau Preswylwyr ar gyfer manylion llawn ein Polisi Rheoli Dyled.
 9. Wedi i’r denantiaeth ddechrau mi fydd eich holl gyfathrebu yn ymwneud â’ch llety yn digwydd drwy eich cyfrif e-bost myfyrwyr  ‘@abertawe.ac.uk’.

Benthyciadau, Ariannu a Chyllid

Cyllid Myfyriwr

 • Ddim yn siŵr sut i dalu am y Brifysgol, neu sut y byddwch yn ymdopi yn ystod eich astudiaethau? Peidiwch â phoeni, mae ystod o gyllid a chefnogaeth ar gael.
 • Mae Prifysgol yn fuddsoddiad mawr, felly efallai y byddwch angen benthyciad myfyriwr o un o`n Cyrff benthyciadau myfyrwyr rhanbarthol. 
 • Maent yn eich cynghori i ymgeisio erbyn mis Mai. Gwiriwch drwy’r Gymdeithas benthyca ar gyfer dyddiadau cau. 
 • Efallai byddwch yn gymwys am arian ychwanegol o gymdeithasau eraill hefyd.
 • Efallai y gallwch fenthyca arian i`ch helpu i dalu ar gyfer y Brifysgol neu ffioedd astudio Prifysgol ac i’ch helpu gyda chostau byw.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn ymgeisio ar gyfer unrhyw gyllid cymwys.

Am fwy o wybodaeth gweler: www.gov.uk/student-finance/overview or www.swansea.ac.uk/undergraduate/fees-and-funding 

Ar gyfer myfyrwyr nad ydynt wedi derbyn eu Cyllid Myfyrwyr neu sydd yn profi caledi ariannol, mae cyngor a chefnogaeth ar gael o o Money@CampusLife