Sgiliau am Oes

Eich dysgu am y pethau y mae arnoch wir angen eu gwybod.

Skills for Life

Eich dysgu am y pethau y mae arnoch wir angen eu gwybod.

Nod Sgiliau Bywyd yw dysgu sgiliau byw ymarferol i chi er mwyn gwella eich cydnerthedd, hyder a hunan-barch, a’r cyfan tra’n gwneud ffrindiau newydd.
Tocynnau – www.fatsoma.com/campus-life

Beth fyddwch chi’n ei ddysgu?

Mae sesiynau Sgiliau Bywyd yn amrywio o Gymorth Cyntaf a Choginio i Ffotograffiaeth Ffilm a Mordwyo. Fe wnaethom redeg 35 o sesiynau y llynedd yn dysgu 23 o sgiliau unigryw ar y ddau gampws ac yn y gymuned leol. Rydym yn diweddaru’r wefan hon bob mis gan ddangos y calendr misol a gellir prynu’r holl docynnau yn – www.fatsoma.com/campus-life


Pam fydd hyn yn dda i chi?

Mae meddu ar amrywiaeth o sgiliau bywyd yn eich galluogi i ddelio ag anawsterau a thrallodion anochel bywyd yn fwy effeithiol. Pan fydd gennych yr arfau a’r strategaethau cywir i’w defnyddio, bydd gennych fwy o reolaeth dros eich bywyd ac felly byddwch yn hapusach, yn gryfach a mwy cynhyrchiol.
Mae cyflogwyr hefyd yn edrych am fyfyrwyr sy’n unigolion crwn a gall Sgiliau Bywyd fod yn gymorth yn hyn o beth. Efallai na fydd cyflogwyr yn gofyn mewn cyfweliad a ellwch chi ferwi wy, ond efallai y byddant yn gofyn a ydych chi‘n gyfforddus yn siarad yn gyhoeddus neu yn gofyn i chi arddangos sgiliau creadigol. Bydd y sesiwn Sgiliau Bywyd – Adeiladu Hyder neu sesiwn Golygu Lluniau Digidol yn rhoi ychydig o dystiolaeth i chi siarad amdani.


Pwy sy’n cymryd y sesiynau?

Rydym yn ddiolchgar iawn i fyfyrwyr, staff a chyrff allanol am redeg y sesiynau hyn. Ceir rhestr lawn o’r rhai a redodd sesiynau y llynedd yn y graffig gwybodaeth isod.
Sut ydych chi’n ymuno?
Gellir prynu ein tocynnau i gyd yn – www.fatsoma.com/campus-life
Mae pob un o’n sesiynau yn costio £1 o leiaf gyda’r rhan fwyaf o’r sesiynau yn derbyn cymhorthdal sylweddol gan CampusLife. Os byddwch yn ymuno ond yn methu â dod, rhowch wybod i ni, os gwelwch yn dda, gan y byddwch efallai yn rhwystro rhywun arall rhag mynychu.


Sut cawsom ni ymlaen?

Edrychwch ar y ffeithlun isod i weld ychydig o wybodaeth hanfodol o Flwyddyn 1. Eleni mae gennym y nodau canlynol i wella Sgiliau Bywyd:

1.Cynyddu nifer y myfyrwyr ar Gampws y Bae sy’n mynychu drwy gynyddu nifer y digwyddiadau sy’n cael eu cynnal yno.

2.Cynyddu nifer y dynion sy’n mynychu’r sesiynau.

3.Gwella ymgysylltiad myfyrwyr o ELTS, y Coleg, HHS, myfyrwyr Meddygaeth a’r Gyfraith.

4.Darparu ‘strategaethau gadael’ i’r mynychwyr barhau i ddysgu’r sgil ar ôl ein sesiwn ni.

5.Ychwanegu 3-5 o sesiynau newydd.