Cyngor a Chymorth Iechyd Meddwl

Pryd allai fod angen i fi gysylltu â'r gwasanaeth?

Gall fod angen i chi gysylltu â'r gwasanaeth:

 • os ydych chi'n dioddef straen meddwl sylweddol, neu wedi dioddef yn y gorffennol, ac rydych am wybod pa gymorth allai fod ar gael i chi, o fewn y brifysgol a'r tu allan iddi
 • os ydych chi'n dioddef straen meddwl ac yn cael anhawster gyda'ch astudio o ganlyniad
 • os ydych wedi ymweld â'r ysbyty, neu wedi cael eich derbyn i'r ysbyty, oherwydd straen meddwl
 • os bydd unrhyw straen meddwl yn effeithio ar eich perthynas â'r bobl yr ydych chi'n byw neu'n astudio gyda nhw

Os byddwch mewn un o'r categorïau hyn, dewch i un o'n sesiynau galw heibio.

Mae'n bosibl y bydd trafod eich sefyllfa yn y sesiwn honno, a'r camau gweithredu yn sgil hynny, yn ddigon i ddarparu'r cymorth sydd ei angen arnoch. Os oes angen rhagor o gyngor neu gymorth, cewch weld y Cydlynydd Lles, a all:

 • ddarparu cymorth i finimeiddio effaith eich trallod ar eich astudio
 • eich helpu i ystyried opsiynau cymorth/ triniaeth
 • cytuno cynllun gweithredu gyda chi, er mwyn sicrhau bod y Brifysgol yn ymateb mewn modd addas i'ch sefyllfa
 • sicrhau cydlynu a dilyniant rhwng y Brifysgol a gwasanaethau allanol
 • dod i gytundeb gyda chi a ddylid rhannu gwybodaeth am eich sefyllfa, a pha wybodaeth yr ydych yn gyffyrddus i ni ei chyfleu i eraill

Cod Anabledd F UCAS

Os ydych chi wedi nodi Cod Anabledd F am unrhyw broblem iechyd meddwl yn eich cais UCAS, gwahoddir i chi drafod eich sefyllfa ag aelod o'r Tîm Cyngor Lles.

Gallwn gydlynu â'ch adran, neu ag adrannau eraill yn y Brifysgol, i sicrhau eich bod yn derbyn yr holl gymorth sydd ei angen arnoch. Cysylltwch â ni i drefnu apwyntiad.

Mentoriaid

Efallai y byddwch yn teimlo bod angen cymorth i drefnu'ch bywyd er mwyn bod yn fyfyriwr mwy effeithiol. Os ydych yn gymwys, gallwn drefnu apwyntiadau gyda mentor i'ch helpu i gyflawni'ch amcanion a'ch potensial academaidd llawn.

 

Cyngor a Chymorth Iechyd Meddwl

Cyngor a Chymorth Iechyd Meddwl

Cyngor a Chymorth Iechyd Meddwl

Mae Tîm Lles@BywydCampws Prifysgol Abertawe'n cyflogi tri Chydlynydd Iechyd Meddwl â rôl benodol i gefnogi myfyrwyr sydd am ymgysylltu â ni drwy eu taith yn y Brifysgol. Gallech fod yn fyfyriwr y mae gennych gyflwr iechyd meddwl hysbys eisoes, neu gallech gael eich bod yn datblygu cyflwr ac yn cael diagnosis o gyflwr iechyd meddwl yn ystod eich amser yn y Brifysgol.

Nid ydym yn disodli gwasanaethau'r GIG y mae ganddynt gyfrifoldeb statudol i ddarparu gwasanaethau iechyd meddwl, megis eich meddyg teulu, tîm iechyd meddwl cymunedol, seiciatrydd etc. Ein rôl yw eich cefnogi i dderbyn y gefnogaeth gywir i sicrhau bod eich profiad fel myfyriwr yn un llwyddiannus. Gallwn gysylltu ag adrannau i sicrhau y gwneir addasiadau rhesymol ar gyfer eich rhaglen astudio. Rydym yn darparu gwasanaeth sy'n ceisio sicrhau parhad unrhyw wasanaethau rydych yn eu derbyn eisoes a'ch helpu i dderbyn gwasanaethau priodol pan fo angen yn ystod eich astudiaethau.

Rôl y Ganolfan Lles Myfyrwyr yw galluogi a rhoi pŵer i fyfyrwyr â chyflwr iechyd meddwl wneud penderfyniadau a dewisiadau cadarnhaol eu hunain. Ein nod yw hyrwyddo lles meddwl a bod yn ffynhonnell cyngor a chymorth sefydlog yn ystod eich astudiaethau academaidd, yn ogystal ag unrhyw gefnogaeth arall rydych yn ei derbyn gan wasanaethau y mae ganddynt gyfrifoldeb statudol i reoli'ch gofal.

Gwnawn hyn mewn nifer o ffyrdd, drwy waith un i un gyda'r cydlynydd iechyd meddwl, mentora iechyd meddwl arbenigol, gweithdai a grwpiau.

Iechyd meddwl yw'r "gwydnwch emosiynol sy'n ein galluogi i fwynhau bywyd a goroesi poen, siom a thristwch. Mae'n deimlad cadarnhaol o les ac yn gred sylfaenol yn urddas a gwerth ein hunain ac eraill."

Asiantaeth Datblygu Iechyd

Y camau cyntaf: Paratoi ar gyfer cyrraedd

Y camau cyntaf: Paratoi i gyrraedd Prifysgol Abertawe

Mae'r llwybr i dderbyn cefnogaeth yn dechrau yn y lle cyntaf gyda chais y darpar fyfyriwr am gyllid drwy ei gorff ariannu priodol cyn dod i Brifysgol Abertawe ac wrth baratoi i gyrraedd.

Os ydych wedi datgan Côd Anabledd F yn eich cais UCAS am unrhyw anawsterau iechyd meddwl, cynghorwn yn gryf eich bod yn gwneud cais ac yn gwirio'ch cymhwysedd i dderbyn Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA) fel rhan allweddol o'ch paratoadau i gyrraedd. Am ragor o wybodaeth am DSA a sut i wneud cais, dilynwch y dolenni canlynol. Sylwer mai myfyrwyr y DU yn unig sy'n gymwys i wneud cais.

www.swansea.ac.uk/cy/swyddfa-anableddau/lwfansmyfyrwyranabldsa

www.disabilityrightsuk.org/applying-disabled-students%E2%80%99-allowances-dsas

A ydych eisoes yn derbyn cefnogaeth gan y GIG?

Rwyf eisoes yn derbyn cefnogaeth gan wasanaethau'r GIG ar gyfer cyflwr iechyd meddwl – beth sydd angen i mi feddwl amdano wrth baratoi i ddod i'r Brifysgol?

Os oes gennych anghenion gofal parhaus ar gyfer cyflwr iechyd meddwl pan fyddwch yn cyrraedd y Brifysgol, byddai'n ddefnyddiol meddwl am y canlynol os ydych yn paratoi i symud i ffwrdd o'ch ardal gartref pan fyddwch yn dod i Brifysgol Abertawe.

Ar gyfer cyflyrau a gefnogir gan feddyg teulu (GP)

 • Os ragnodir meddyginiaeth tymor canolig neu hirdymor i chi, gwnewch apwyntiad gyda'ch meddyg teulu ychydig wythnosau cyn cyrraedd fel nad oes angen i chi boeni am redeg allan o feddyginiaeth wrth i chi aros i gofrestru â meddyg teulu'r campws.

 • Os cyfeiriodd eich meddyg teulu chi at wasanaethau iechyd meddwl cymunedol yn eich ardal gartref, ac rydych yn aros am apwyntiad o hyd, dywedwch wrth eich meddyg teulu y byddwch yn symud i'r brifysgol fel ei fod yn ymwybodol o ble i anfon gohebiaeth etc.

  Ar gyfer cyflyrau a gefnogir gan Dîm Iechyd Meddwl Cymunedol (CMHT) neu glinigau seiciatrig cleifion allanol

 • Trafodwch eich cynlluniau i fynd i'r brifysgol gyda'ch gwasanaeth cyn gynted â phosib. Maent yno i'ch cefnogi ac yn aml gallent fod yn ffynhonnell gymorth wrth gynllunio ar gyfer eich proses bontio i'r brifysgol.

 • Cyhyd â'ch bod yn hapus i gydsynio iddynt wneud hynny, gwnewch gais i'ch gwasanaeth gysylltu â'r Adran Les i siarad â'r rheolwr neu aelod o'r Tîm Iechyd Meddwl. Gallent gynghori'ch gwasanaeth ynghylch sut i gysylltu â gwasanaethau lleol yn ardal Abertawe os bydd angen trosglwyddo unrhyw anghenion gofal.

 • Gallent roi gwybod i'r Brifysgol am unrhyw addasiadau a argymhellir i'ch cefnogi chi.

   

  Gall ystod y gefnogaeth gynnwys cymorth addysgu i'ch helpu i drefnu a strwythuro'ch llwyth gwaith, offer TG a mentora arbenigol, a'r nod yw rhoi cymorth ychwanegol a fydd yn eich cefnogi drwy lwyddiant academaidd.

  Ar ôl cyflwyno'ch cais, gwahoddir chi i Asesiad Anghenion. Mae Canolfannau Asesu ledled y DU a chewch wybod pa un sydd agosaf atoch. Gwneir argymhellion yn dilyn yr asesiad, ac unwaith i'ch corff ariannu Cyllid Myfyrwyr eu cymeradwyo, gellir rhoi'r argymhellion ar waith.

  Y rheswm rydym yn cynghori'n gryf bod y myfyriwr a'i deulu/gefnogaeth yn trefnu i gwblhau'r broses eu hunain mor gynnar â phosib yw na all y Brifysgol roi'r gefnogaeth a argymhellir mewn lle heb i'r broses gael ei chwblhau'n llawn a derbyn prawf bod y cyllid wedi'i awdurdodi gan y corff ariannu perthnasol. Gallwch ddechrau wneud cais o fis Ebrill ymlaen fel arfer. Bydd oedi wrth wneud cais yn achosi oedi cyn i'r myfyriwr dderbyn cefnogaeth.

  Rydym am roi'r dechrau gorau posib i'n myfyrwyr ar ddechrau eu bywyd ym Mhrifysgol Abertawe. Bydd eich cymorth wrth sicrhau y gwneir y ceisiadau mor gyflym â phosib yn ein helpu i gyflawni hyn.

A ydych yn fyfyriwr ac mae angen cefnogaeth arnoch?

Y camau nesaf: Rwy'n fyfyriwr ym Mhrifysgol Abertawe – sut allaf geisio cefnogaeth?

Efallai y bydd angen i chi gysylltu â'r gwasanaeth:

 • os ydych yn dioddef straen meddwl sylweddol, neu os ydych wedi dioddef yn y gorffennol ac rydym am wirio pa gefnogaeth sydd ar gael i chi, yn y Brifysgol a'r tu allan iddi

 • os ydych yn dioddef straen meddwl ac yn cael anhawster gyda'ch astudiaethau o ganlyniad

 • os ydych wedi bod i'r ysbyty oherwydd straen meddwl

 • os bydd unrhyw straen meddwl yn effeithio ar eich perthynas â'r bobl rydych yn byw neu'n astudio gyda nhw

  Os oes unrhyw un o'r uchod yn gymwys i chi, cysylltwch â ni i drefnu apwyntiad. Am fanylion sut i gysylltu â ni, ewch i www.swansea.ac.uk/cy/amrywiol/adran-gwasanaethau-cymorth-i-fyfyrwyr/wellbeing-services/cysylltwchani. Gofynnwch am apwyntiad gydag Ymgynghorydd Iechyd Meddwl a byddwn yn rhoi'r slot nesaf sydd ar gael i chi.

  Efallai y bydd trafod eich sefyllfa yn yr apwyntiad a'r camau gweithredu yn sgil hynny yn ddigon i ddiwallu'ch anghenion cefnogaeth. Os oes angen cyngor neu gefnogaeth bellach, gallwch weld aelod o'n Tîm Iechyd Meddwl, a all:

 • ddarparu cymorth i leihau effaith eich trallod ar eich astudiaethau

 • eich helpu i ystyried opsiynau cefnogaeth/triniaeth

 • cytuno ar gynllun gweithredu gyda chi er mwyn sicrhau bod y Brifysgol yn ymateb yn addas i'ch sefyllfa

 • sicrhau cyswllt a dilyniant rhwng y Brifysgol a gwasanaethau allanol

 • cytuno gyda chi a ddylid rhannu gwybodaeth am eich sefyllfa ai peidio a pha wybodaeth rydych yn gyfforddus i ni ei chyfathrebu i eraill