Bywyd Byw i'r Rhaglen Sgiliau Bywyd Llawn

Bywyd Byw i'r Rhaglen Sgiliau Bywyd Llawn

null

 

 

 

 


Mae pryder, pryder isel a phoeni yn broblemau iechyd meddwl mawr yr 21ain Ganrif ac yn effeithio ar fwy nag un o bob tri ohonom ar ryw adeg. Mae triniaethau'n bennaf naill ai â meddyginiaeth gwrth-iselder neu yn seicolegol (y therapïau siarad hyn a elwir).

Mae triniaethau seicolegol yn boblogaidd ac mae dulliau megis Therapi Ymddygiad Gwybyddol (CBT) wedi'u dangos i fod yn effeithiol, ond mae mynediad at wasanaethau therapi arbenigol yn aml yn gyfyngedig. Mae angen datblygu ffyrdd newydd o gael mynediad at y triniaethau seicolegol hyn sy'n effeithiol ac ar gael yn rhwydd. Nod y cwrs Bywyd Byw i'r Cwrs Llawn yw darparu mynediad hawdd i sgiliau CBT - ac mae'n gwneud hynny mewn ffordd sy'n torri jargon. Drwy rymuso defnyddwyr i ddeall pam maen nhw'n teimlo fel y maent, ac i ddysgu ffyrdd newydd o wella sut maen nhw'n teimlo y nod y cwrs yw darparu mynediad parod i wybodaeth allweddol. Mae'r cwrs wedi'i seilio ar "Helpu pobl i helpu eu hunain". Elfen hanfodol yw hysbysu, addysgu a dysgu sgiliau bywyd allweddol. Cefnogir y cwrs gan gyfres o lyfrau gwaith hunangymorth CBT y gellir eu defnyddio rhwng y sesiynau e-ddysgu. Maent yn annog y darllenydd i roi'r hyn y maent yn ei ddysgu, ac i atal, meddwl a myfyrio ar yr hyn sy'n cael ei ddysgu.


Mae deunyddiau hunangymorth ar gael yn gynyddol ac maent yn boblogaidd gyda'r cyhoedd ac ymarferwyr gofal iechyd. Mae'n debygol y bydd gan unrhyw siop lyfrau da adran hunan gymorth sylweddol iawn. Mae llyfrau hunangymorth yn aml ymysg y deg llyfr mwyaf gwerthu gorau. Yn America a Phrydain Fawr, mae nifer o ddeunyddiau hunangymorth wedi'u hasesu ac fe'u dangoswyd i fod yn effeithiol. Nododd adolygiad o 40 o astudiaethau hunangymorth o 1974 i 1990 fod rhai mathau o broblemau megis pryder ac iselder yn fwy tebygol o fod yn hawdd eu newid nag eraill (Gould and Clum, 1993).

Mae'r cwrs Bywyd Byw i'r Cwrs Llawn yn defnyddio'r fformat hunangymorth poblogaidd hon, a hefyd y model CBT sydd â phrofiad effeithiol wrth helpu pobl i ddatblygu sgiliau bywyd sy'n eu helpu i fynd i'r afael â theimladau o hwyliau, straen a gofid isel "

Bydd Gwasanaeth Lles Prifysgol Abertawe, Canolfan Gynghori Undeb y Myfyrwyr, Swyddog Cyswllt Cymunedol a Swyddogion Profiadau Myfyrwyr yn cyflwyno wyth sesiwn 90 munud, wedi'u cynllunio i'ch helpu i fynd i'r afael â'r problemau bob dydd y bydd pawb yn eu hwynebu o dro i dro.

Mae'n dysgu sgiliau bywyd allweddol a all eich helpu i deimlo'n well, yn hapusach ac yn fwy rheoli eich bywyd! Byddwch hefyd yn cwrdd â phobl newydd ac yn cael llawer o hwyl mewn ffordd anhygoel. Byddwch yn sicr, ni ofynnir i chi na gwneir pwysau arnoch i ddarparu unrhyw wybodaeth nad ydych chi am ei wneud. Gallwch gael rhagor o fanylion a'r cyfle i roi cynnig ar sesiynau 'blasu' ar-lein trwy'r ddolen hon http://www.llttf.com/

Sut ydw i'n archebu fy lle?

Gallwch gofrestru ar gyfer eich lle ar y cwrs trwy gysylltu â Chanolfan Gynghori Undeb y Myfyrwyr trwy ymweld â'u swyddfa yn Fulton House, ffonio 01792 295821 neu anfon e-bost at advice@swansea-union.co.uk.

Mae'r bywyd Byw hwn i'r cwrs llawn yn agored i bob myfyriwr ymrestredig ym Mhrifysgol Abertawe ac mae angen ichi ymrwymo i geisio mynychu'r wyth sesiwn.