Coronafeirws: y diweddaraf

Beth yw'r bwrsariaeth sy'n seiliedig ar incwm?

Mae gan Brifysgol Abertawe hanes cryf o ehangu mynediad, gan sicrhau bod cynifer o bobl ddawnus â phosib yn cael y cyfle i gymryd rhan mewn addysg uwch beth bynnag eu cefndir daearyddol, cymdeithasol ac economaidd. Credwn na ddylai incwm teulu fod yn rhwystr rhag derbyn addysg, ac rydym wedi cyflwyno cymorth ariannol ychwanegol sylweddol i fyfyrwyr o gefndiroedd incwm is.

  • Ar hyn o bryd mae'r Brifysgol yn cynnig cymorth ariannol ychwanegol i fyfyrwyr y DU sy'n dod o gefndiroedd incwm isel
  • Mae hyn yn ychwanegol at unrhyw fath o gyllid y gall myfyrwyr ei dderbyn gan lywodraethau'r DU (e.e. benthyciadau dysgu/cynnal a chadw neu grantiau) ac mae'n cael ei gynnig gan y Brifysgol.

  • Bwrsariaeth yw'r enw ar y gefnogaeth ychwanegol hon ac fe'i rhoddir ar ffurf arian parod i fyfyrwyr cymwys o'r Brifysgol ac nid oes angen ei dalu'n ôl.

Yng ngoleuni'r newidiadau diweddar i drefniadau cymorth myfyrwyr yng Nghymru (a gyflwynwyd yn 2018/19) ac argaeledd benthyciadau dysgu/cynnal a chadw mewn rhannau eraill o'r DU, mae'r Brifysgol yn y broses o ddiweddaru'r gefnogaeth i fyfyrwyr a ddarperir gan ein Bwrsariaeth yn Seiliedig ar Incwm.

Beth allwch chi fod â hawl iddo: