Mae gan Brifysgol Abertawe hanes cryf o ehangu mynediad, gan sicrhau bod cynifer o bobl ddawnus â phosib yn cael y cyfle i gymryd rhan mewn addysg uwch beth bynnag eu cefndir daearyddol, cymdeithasol ac economaidd.

Credwn na ddylai incwm teulu fod yn rhwystr rhag derbyn addysg, ac rydym wedi cyflwyno cymorth ariannol ychwanegol sylweddol i fyfyrwyr o gefndiroedd incwm is.

Mae’r cymorth ariannol yn cynnwys Bwrsariaeth Ddatblygiad a delir fesul rhandal dros eich cyfnod astudio.

Mae’r tabl isod yn dangos sut y caiff y fwrsariaeth ei dyfarnu.

Incwm y CartrefBwrsariaeth Ddatblygiad (Cyfanswm)
Hyd at £15, 000 £3000
£15,001 - £25,000 £2000
£25,001 - £30,000 £1000
 

*Enghraifft wedi’i seilio ar raglen 3 blynedd

Sut y caiff ei thalu

Incwm CartrefHyd at £15,000£15,001 hyd at £25,000£25,001 hyd at £30,000
Blwyddyn 1 £500 £500 £500
Blwyddyn 2 £1250 £750 £500
Blwyddyn 3 £1250 £750 NIL
Cyfanswm £3000 £2000 £1000
 

*Enghraifft wedi’i seilio ar raglen 3 blynedd

Cymhwysedd a gwybodaeth bellach

 • Mae bwrsariaethau ar gael i fyfyrwyr newydd sy’n hanu o’r DU sy’n cychwyn ar eu rhaglenni gradd ac yn talu Ffioedd Dysgu o £9000 y flwyddyn (yn cynnwys y rhai sy’n derbyn Grant Ffioedd lle y bo’n berthnasol)
 • Caiff bwrsariaethau eu dyfarnu i fyfyrwyr cymwys ar sail gwybodaeth incwm cartref a ddilyswyd gan y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr fel rhan o’ch cais Cyllid Myfyriwr
 • Bydd gwybodaeth incwm cartref ar gael yn unig ar gyfer myfyrwyr sydd wedi rhoi caniatâd i’w manylion ariannol gael eu rhannu yn unig; sicrhewch eich bod chi (a’ch rhiant/rhieni) wedi rhoi caniatâd i’r wybodaeth hon gael ei rhannu neu ni fydd modd i chi gael eich ystyried am fwrsariaeth
 • *Bydd myfyrwyr sy’n dilyn rhaglenni 4 blynedd neu’n hirach (MEng, MPhys, MOst, rhaglenni Sylfaen Integredig ayyb) yn derbyn swm cyfwerth â chyfanswm Bwrsariaeth Blwyddyn 3 ym Mlwyddyn 4 (ac/neu ym Mlwyddyn 5) wrth astudio yn y Brifysgol yn llawn amser
 • Bydd myfyrwyr sy’n astudio ar raglen 4 neu 5 mlynedd sy’n cynnwys ‘Blwyddyn Allan’ o Astudio/Gweithio tramor (yn cynnwys Erasmus) neu leoliad Diwydiannol/rhyngosod yn derbyn un Fwrsariaeth Ddatblygiad gyfradd sylfaenol o £500 yn ystod cyfnod eu ‘Blwyddyn Allan’, (ni chaiff Bwrsariaeth Pwnc â Blaenoriaeth ei dyfarnu), bydd cyfraddau bwrsariaeth safonol yn ailgychwyn yn ystod blynyddoedd y rhaglen sy’n weddill
 • Os ydych chi’n diwallu’r meini prawf cymhwysedd cewch eich hysbysu yn ysgrifenedig ar ôl i chi gofrestru’n swyddogol ar y cwrs am y swm a ddyfernir i chi a dyddiadau derbyn eich rhandaliadau
 • Caiff y taliadau eu talu i chi mewn dau randaliad cyfartal (yn ystod mis Chwefror a mis May bob blwyddyn)
 • Mae’n rhaid bod myfyrwyr wedi’u cofrestru’n weithredol ar ddechrau bob tymor i barhau i fod yn gymwys
 • Caiff bwrsariaethau eu hatal dros dro am unrhyw gyfnodau astudio a ailadroddir
 • Nid yw myfyrwyr a ariennir gan y GIG yn gymwys
 • Nid oes modd i fyfyrwyr sydd eisoes wedi cwblhau rhaglen radd is-raddedig gael eu hystyried am unrhyw ddyfarniad bwrsariaeth

Mae gan y Brifysgol yr hawl i ofyn i chi ad-dalu unrhyw ordaliad a wneir o ganlyniad i absenoldeb neu ar dderbyn gwybodaeth asesu adolygedig gan y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr

Cymorth ariannol ychwanegol

 • Bwrsariaeth ychwanegol i adawyr gofal, gwerth £1,000 y flwyddyn
 • Bwrsariaethau symudedd i helpu i roi cymhorthdal â chost gweithio neu astudio dramor
 • Bwrsariaethau Ymddiriedolaeth Leverhulme am wybodaeth bellach gweler yma
 • Cynyddu nifer yr Ysgoloriaethau Rhagoriaeth i sicrhau bod y myfyrwyr mwyaf galluog yn cael eu recriwtio a’u cadw, beth bynnag eu hamgylchiadau ariannol
 • Bwrsariaethau Llwybr Ôl–raddedig (o 2015/16) i gefnogi’r rhai o gartrefi incwm isel a ddechreuodd yn y Brifysgol yn 2012/13 i symud ymlaen at astudiaethau ôl-raddedig
 • Cronfeydd Ariannol Wrth Gefn ar gael i atal myfyrwyr rhag tynnu’n ôl o’u cyrsiau o achos anawsterau ariannol