Cynnal rhaglen Cyfnewid Myfyrwyr newydd

Adam Powell, y myfyriwr ffiseg trydedd flwyddyn sy'n cynrychioli Prifysgol Abertawe ar y rhaglen cyfnewid myfyrwyr newydd, PICNIC

Mae Prifysgol Abertawe wedi anfon ei myfyriwr cyntaf i Brifysgol Newcastle fel rhan o raglen gyfnewid newydd sy'n cynnig cyfle i fyfyrwyr dreulio wythnos yn profi bywyd myfyrwyr mewn sefydliad arall.

Mae'r fenter yn rhan o raglen Camu i Ragoriaeth ac mae'r cydweithrediad wedi denu diddordeb o Durham a'r Brifysgol Agored hyd yma.

Aeth Adam Powell, myfyriwr Ffiseg trydedd flwyddyn i Newcastle yn ystod gwyliau'r Pasg a daeth yn ôl gyda gwledd o wybodaeth am sut mae ein cydweithwyr yng Ngogledd-ddwyrain Lloegr yn mynd i'r afael ag ystod eang o agweddau:

  • Cynrychiolwyr Myfyrwyr
  • Cyd-greu
  • Dysgu ffurfiannol
  • Addysg ddigidol
  • E-asesu

Yma, mae Adam yn sôn ychydig am ei ymweliad, yr hyn a ddysgodd a sut allai hynny fod o fudd i Brifysgol Abertawe.

 Dywedwch wrthon ni ychydig bach amdanoch chi eich hun!

Ar hyn o bryd rwy'n fyfyriwr yn nhrydedd flwyddyn fy nghwrs MPhys yn yr Adran Ffiseg ym Mhrifysgol Abertawe. Roeddwn yn gynrychiolydd y myfyrwyr ar gyfer Ffiseg am ddwy flynedd a chefais fy enwi'n gynrychiolydd y myfyrwyr ar gyfer 2015/16 allan o dros 300 o fyfyrwyr, cyn imi gael fy mhenodi'n gynrychiolydd israddedigion y Coleg ar gyfer Gwyddoniaeth ar ddechrau'r flwyddyn hon. Rwyf wedi derbyn y cynnig i barhau yn y rôl ar gyfer y flwyddyn academaidd 2017/18. Yn ogystal â hyn, rwyf wedi bod yn Llywydd Cymdeithas Ffiseg Abertawe ers dros 2 flynedd ac yn ystod y cyfnod hwnnw derbyniais nifer o wobrau gan gynnwys gwobr Cymdeithas Ffiseg y flwyddyn gan y Sefydliad Ffiseg ar gyfer 2016/17. Mae fy ngwaith yn y system cynrychiolydd y myfyrwyr a'r cymdeithasau wedi rhoi cyfle i mi ymgysylltu ag amrywiaeth o brosiectau Prifysgol gan gynnwys Camu i Ragoriaeth. Diben y prosiect hwn yw gwella profiad y myfyrwyr ar draws Prifysgol Abertawe trwy weithio mewn partneriaeth â myfyrwyr a grymuso myfyrwyr. Y tu allan i'r Brifysgol rwyf yn llysgennad y Sefydliad Ffiseg ar gyfer Prifysgol Abertawe ac rwyf yn aelod o'i bwyllgor yng Nghymru. Fel rhan o'n prosiect diweddaraf rwyf wedi bod yn cynorthwyo â'r gwaith o ailffurfio cangen Abertawe o Gymdeithas Wyddoniaeth Prydain a'r nod yw gwella allgymorth ym maes Gwyddoniaeth yn Ne Cymru. Fel cydnabyddiaeth o'm rolau yn ystod y flwyddyn ddiwethaf dyfarnwyd gwobr Ede a Ravenscroft i mi am gyfraniad neilltuol i brofiad y myfyrwyr a chyrhaeddais rownd y 10 olaf ar gyfer y wobr "Myfyriwr Israddedig Gwryw y flwyddyn".

  • Pam penderfynoch chi gymryd rhan mewn rhaglen cyfnewid myfyrwyr byr dymor fel PICNIC?

Gwnaethpwyd y penderfyniad i gymryd rhan yn y rhaglen gyfnewid hon o ganlyniad i'm rôl gyda thîm prosiect Camu i Ragoriaeth ym Mhrifysgol Abertawe. Yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf mae eu hangerdd a'u gwaith caled i alluogi i'r llais y myfyrwyr nid yn unig gael ei glywed ond cael effaith sylweddol ar sut mae'r Brifysgol gyfan yn grymuso myfyrwyr i wneud gwahaniaeth yn ogystal wedi fy ysbrydoli i wthio'r ffiniau ac ymdrechu er rhagoriaeth. Roedd y cyfle i wneud cyfraniad sylweddol i'r prosiect yn y gobaith o wella profiad y myfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe ac ym Mhrifysgol Newcastle ar yr un pryd yn fwy na digon o gymhelliad i gymryd rhan. Credaf hefyd fod ystod y meysydd fy mod yn ymgysylltu â hwy yn y Brifysgol a'r Undeb y Myfyrwyr wedi fy rhoi mewn sefyllfa berffaith i sicrhau bod y daith yn fuddiol i'r ddwy ochr.

  • Beth oedd eich gobeithion a'ch ofnau?

Fy mhrif obaith ar ddechrau'r rhaglen gyfnewid oedd dychwelyd gan berchen ar safbwynt newydd ar gyfer profiad y myfyrwyr. Heb wybod am yr hyn sydd ar gael mewn sefydliadau eraill mae bron yn amhosib i fyfyriwr fel fi roi barn gwbl gywir ar yr hyn sy'n llwyddiannus neu'n aflwyddiannus. Roeddwn hefyd yn gobeithio trafod amrywiaeth eang o faterion gyda staff a myfyrwyr ac ennill dealltwriaeth o beth yw ystyr partneriaeth rhwng myfyrwyr a staff mewn Prifysgol arall. Er nad oedd gennyf unrhyw ofnau penodol cyn y rhaglen gyfnewid roeddwn yn sicr yn bryderus o ran sicrhau bod y daith yn llwyddiannus i bawb gan baratoi'r ffordd ar gyfer partneriaeth barhaus.

  • Beth wnaethoch chi yn ystod eich 5 diwrnod yn Newcastle?

Yn ystod fy niwrnod cyntaf yn Newcastle cefais y fraint o gwrdd â thri aelod o staff Undeb y Myfyrwyr a chafwyd trafodaethau hirfaith am gynrychiolaeth y myfyrwyr, gwahaniaethau rhwng ein sefydliadau a rhannu arfer da yn gyffredinol. Dilynwyd hyn gan gyfarfod gyda Colin Bryson i drafod y radd anrhydedd cyfun ac yn fwy cyffredinol y rhan y mae cyd-greu wedi'i chwarae yn Newcastle.

Y diwrnod wedyn es i ystod o gyfarfodydd gydag aelodau staff o'r radd anrhydedd cyfun, myfyriwr PhD, aelodau pwyllgor o Gymdeithas Ffiseg Newcastle a chefais gyfle i arsylwi gweithdy gan Colin a'i fyfyrwyr trydedd flwyddyn ar y radd anrhydedd cyfun gan drafod ystod gynhwysfawr o bynciau yn ystod pob un. Yn bersonol, y cyfarfod o'r diwrnod hwnnw a gafodd yr effaith fwyaf oedd fy nhrafodaeth gyda'r swyddogion anableddau rhan-amser o'r Undeb y Myfyrwyr. Clywais am yr effaith gadarnhaol y mae recordio darlithoedd wedi'i chael ar fyfyrwyr ag anableddau gan roi cipolwg newydd i bwnc sydd eisoes yn un diddorol.  

Ddydd Mercher cefais gyfle i arsylwi pwyllgor staff a myfyrwyr yr ysgol fathemateg ac ystadegau. Roedd cael cyfle i weld sut mae deinameg y cyfarfod hwn yn cymharu â'r rhai fy mod wedi'u profi eisoes yn ymarfer diddorol. Ar ôl hyn trafodais sut gaiff cynrychiolwyr y myfyrwyr eu cefnogi a'u hyfforddi gyda'r aelod staff Undeb y Myfyrwyr sy'n gyfrifol am hyn.

Treuliais y diwrnod wedyn yn bennaf yn amgylchedd cyfarwydd adran Ffiseg a threfnwyd taith tywys, amser yn y labordy a chyfle i arsylwi darlith. Roedd y cyfle i wneud cymhariaeth uniongyrchol â rhywbeth fy mod yn gyfarwydd â'i wneud yn ôl "ffordd Abertawe" yn amhrisiadwy.  Roeddwn hefyd yn ddigon ffodus i gwrdd â Fanni ar y diwrnod hwn a chefais gyfle i ddiolch iddi am drefnu ystod eang o weithgareddau yn ogystal â chyfle i drafod sut oedd yr wythnos wedi symud yn ei blaen.

Treuliais fy more olaf yn trafod modiwl datblygu gyrfaoedd a gwasanaeth gyrfaoedd Newcastle cyn rhannu brecwast ffarwelio a sylwadau ar y cyfnewid gyda Fanni.

  • A oedd yn werth chweil? A fyddech yn argymell y cyfle hwn i bobl eraill?

Heb os mae hwn yn brofiad y byddwn yn ei argymell i unrhyw un, roedd y staff a'r myfyrwyr yn gyfeillgar iawn ac roeddent bob amser yn fodlon cynnig cyngor neu gymorth. Fodd bynnag byddwn yn ategu gair o gyngor i'm hargymhelliad. I wneud y defnydd gorau o daith o'r fath mae'n rhaid bod gan y myfyriwr ystod eang o ddiddordebau ar draws ei Brifysgol. Y rheswm dros hyn yw am fod angen bod yn hyblyg a dilyn llwybr naturiol mewn sgyrsiau. Yn aml, cefais fy hun mewn sefyllfa lle roeddwn yn cwrdd â rhywun am reswm penodol gan ddarganfod pynciau diddorol eraill yn gyflym i'w trafod.

Adam Powell, Rhaglen Cyfnewid Myfyriwr, prosiect Camu i Ragoriaeth, Prifysgol Abertawe.