Beth sydd gan ein myfyrwyr i'w ddweud am Brifysgol Abertawe?

Charlotte, BA Ffrangeg

Charlotte BA Ffrangeg (trwy gyfrwng y Gymraeg)

"Dewisiais astudio Ffrangeg ym Mhrifysgol Abertawe gan fod nifer fawr iawn o adnoddau ar gael ar gampws y Brifysgol heb sôn am draeth prydferth gyferbyn â'r campws! Credaf fod astudio iaith yn agor llawer iawn o ddrysau yn enwedig gan fod pob myfyriwr yn cael cyfle i dreulio blwyddyn dramor. fe benderfynais astudio trwy gyfrwng y Gymraeg gan fy mod i wedi derbyn fy addysg trwy'r Gymraeg erioed. Mae'r gwersi cyfrwng Cymraeg hyn yn ymarferol ac mae llawer mwy o amser i ddarlithwyr esbonio neu drafod pethau ymhellach."

Carwyn Huw, BSc Daearyddiaeth

Carwyn Huw

"Gan fod Daearyddiaeth yn ymwneud cymaint â'r amgylchedd, mae astudio'r radd yn Abertawe yn rhoi cyfle da iawn i ni ddefnyddio'r ardal leol anhygoel i wneud gwaith maes. O astudio trwy gyfrwng y Gymraeg, rwyf wedi gallu ennill ystod eang o sgiliau newydd yn ogystal â chael cyfle i ymarfer yr iaith yn aml."

Catherine, BA Cymraeg (iaith gyntaf)

Catherine Harries

"Ar ôl treulio bron i dair blynedd yn astudio yn Abertawe, rwy'n hapus iawn â'm dewis o brifysgol. Mae'r lleoliad yn hyfryd - reit ar bwys y môr - ac mae'r campws yn un cartrefol a chyfleus. Ond yr agwedd orau i mi yw fy astudiaethau gyda'r radd yn ddiddorol ac ynddi ddigon o amrywiaeth. Mae staff yr adran yn gefnodol iawn hefyd."

James, BSc Sŵoleg

"Yn wreiddiol, dewisais Abertawe oherwydd y cwrs a'r darlithwyr; dyma'n union beth oeddwn i am wneud. Mae'n rhoi llawer o opsiynau i mi arbenigo yn y blynyddoedd i ddod, ac mae'r darlithwyr yn anhygoel o frwd. Dwi wir yn falch y des i." 

Nathan, BSc Gwyddor Chwaraeon

"Dwi'n dwlu ar fywyd Abertawe. Fyddwn i ddim yn gallu dychmygu mynd i rywle arall, dwi jyst yn dwlu arno!" 

Jennifer, BA Astudiaethau Americanaidd gyda Blwyddyn Dramor

"Heb os nac oni bai, [fy mlwyddyn dramor] oedd profiad gorau fy mywyd.  Roedd mor werthfawr o ran twf personol, adeiladu hyder a sgiliau byw, yn ogystal â bod yn flwyddyn o hwyl ddi-dor!"

Nia, BA Cymraeg (iaith gyntaf)

Beth sydd gan ein myfyrwyr i'w ddweud

"Y manteision o astudio'r Gymraeg yn Abertawe yw bod nifer o gyfleoedd i ymarfer yr iaith, sydd yn berffaith i mi. Hefyd, mae'r darlithoedd bywiog a'r sylw rydym yn ei dderbyn gan ddarlithwyr a thiwtoriaid yn golygu bod digon o amser i drafod ac esbonio pethau'n fanylach."

Imogen, BA Daearyddiaeth Ddynol

Imogen, BA Daearyddiaeth Ddynol

"Dwi wir wedi mwynhau fy 2 flynedd yma oherwydd yr holl ffrindiau a wnes i; mae'n lle cymdeithasol iawn. Mae fy nghwrs yn wych, ac es i ar daith maes i Efrog Newydd, oedd yn sbri mawr!" 

Alex, BSc mewn Sŵoleg

"Lleoliad gwych, academyddion byd-eang, ac mae’r gwasanaethau a’r cymdeithasau heb eu hail."

Eamon , BSc Gwyddor Chwaraeon

"Roedd fy nhair blynedd yn Abertawe yn anhygoel, ac yn ddi-os wedi fy helpu i gyrraedd lle'r wyf i heddiw (Prif Wyddonydd Chwaraeon West Ham United)." 

Lucy, LLB y Gyfraith

"Dwi'n gobeithio gwneud meddygaeth ôl-raddedig, a byddwn yn dwlu ar gyfle i aros fan hyn - dwi'n credu ei bod yn Brifysgol wych, a fuaswn i ddim eisiau mynd i rywle arall."

Heulwen, BA Ffrangeg a Sbaeneg

Beth sydd gan ein myfyrwyr i'w ddweud am Brifysgol Abertawe

"Mae astudio trwy'r Gymraeg yn agor drysau ar fodiwlau eraill. Dw i wrthi ar hyn o bryd yn astudio pwnc 'Patagonia Gyfoes' sydd yn fy ngalluogi i gyflwyno fy Sbaeneg ac Astudiaethau De America. Rwy'n gobeithio y bydd hyn yn fy mharatoi ar gyfer mynd yno rhyw ddydd i'r Ysgol Gymraeg yn Nhrelew." 

Darllenwch flog Heulwen

Christian, BA Cymraeg (Ail iaith)

Beth sydd gan ein myfyrwyr i'r ddweud am Brifysgol Abertawe

"Fel siaradwr ail iaith, fe wnes i ddewis Cymraeg fel pwnc gradd er mwyn sicrhau y byddaf yn rhugl yn y Gymraeg. Yn awr, gallaf gymdeithasu yn y Gymraeg gyda siaradwyr iaith gyntaf ac ail iaith heb unrhyw drafferth. Mae'n gwrs ymarferol iawn sy'n rhoi sgiliau gwaith a chyfathrebu sydd yn addas ar gyfer swyddi y byd sydd ohoni."

Alys, BA Hanes

Alys, BA Hanes

"Dewisiais astudio Hanes ym Mhrifysgol Abertawe gan mai dyma un o ddinasoedd mwyaf bywiog Cymru gydag amryw o adnoddau ar gael y tu hwnt i gampws y Brifysgol, o ganolfan chwaraeon arbennig i draeth a golygfeydd prydferth. Y peth gorau am astudio yn Abertawe yw'r adnoddau defnyddiol er enghraifft Archifau Richard Burton yn llyfrgell y brifysgol ac Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yng nghanol y ddinas. Mae cael mynediad at adnoddau'r rhain yn hanfodol ar gyfer fy ngradd Hanes!"