Derbyn Cynnig!

Pan fydd y Dewiswr Derbyniadau wedi ystyried eich cais yn llawn, dychwelir y ffurflen i'r Swyddfa Dderbyniadau i gyfathrebu'r penderfyniad i UCAS. 

Bydd UCAS yn cyfathrebu'r penderfyniad ffurfiol i chi, a bydd yn nodi p'un ai y gwneir cynnig ai peidio, gan gynnwys unrhyw amodau y bydd angen eu bodloni erbyn dechrau'r flwyddyn academaidd.  Mae'r manylion ar UCAS Track. Os nodoch gyfeiriad e-bost dilys ar eich cais, bydd UCAS yn eich e-bostio pan fydd penderfyniad wedi'i wneud. Er mwyn gwarchod gwybodaeth gyfrinachol, ni fydd yr e-bost yn cynnwys y penderfyniad; bydd angen i chi fynd i Track i wirio'r manylion o hyd.

Gallwch hefyd ddefnyddio Track i dderbyn neu wrthod cynigion a newid manylion personol, megis cyfeiriad post, rhif ffôn a chyfeiriad e-bost.

Nid ystyrir bod unrhyw gynigion drwy unrhyw fodd arall yn gyfreithiol rwymol. Ni ddylid ystyried unrhyw arwydd o dderbyniad gan aelod o staff fel cynnig lle, ac ni ddylid ystyried ei fod yn rhwymol mewn unrhyw fodd, cyn derbyn cynnig ffurfiol drwy UCAS.

Os bydd eich cais yn aflwyddiannus a hoffech adborth, neu os ydych am i'ch cais gael ei ailystyried, cysylltwch â'r Swyddfa Dderbyniadau am ragor o fanylion. Am ragor o wybodaeth, gweler y Weithdrefn Apelio i ymgeiswyr.

Mathau o gynigion

Cynnig Amodol

Golyga cynnig amodol y byddwn yn cynnig lle i chi os byddwch yn bodloni amodau penodol, sydd fel arfer ar sail eich arholiadau.

Fel arfer mynegir ein cynigion ar sail graddau TAG Safon Uwch, neu eu cyfwerth, yn dibynnu ar ba gymwysterau byddwch yn eu sefyll. Efallai y gofynnir i chi gyflawni graddau penodol mewn pynciau penodol.

Ar gyfer rhai cyrsiau rydym yn derbyn nifer uchel o geisiadau ar eu cyfer gan ymgeiswyr tra gymwys, efallai na fyddwn yn gallu cynnig lle i bawb y rhagwelir y byddant yn cyflawni (neu sydd eisoes wedi cyflawni) ein cynnig cyffredin. Byddwn felly yn ystyried cyflawniadau academaidd ychwanegol yn ogystal â'r datganiad personol wrth benderfynu gwneud cynnig ai peidio. Darparwn wybodaeth am y meini prawf dethol ychwanegol hyn yn y tablau Gofynion Mynediad yn y cofnodion pynciau unigol. 

 

Cynigion Cyffredin

Dengys y tabl hwn y cymwysterau sy'n gyfwerth â chynigion safonol e.e. os mai'r cynnig safonol ar gyfer y cwrs rydych yn ymgeisio iddo yw tair gradd Safon Uwch ABB, ac rydych yn astudio Bagloriaeth Ryngwladol, yn gyffredin gofynnir i chi ennill 33 o bwyntiau.

Safon Uwch

(pwyntiau tariff)

18 Uned

Diploma Cenedlaethol BTEC

Bagloriaeth Ewropeaidd

Bagloriaeth Ffrainc

Abitur yr Almaen

Bagloriaeth Ryngwladol

Tystysgrif Gadael Iwerddon

AAA (360)

DDD

85%

16

1.2 – 1.4

36

360

AAB (340)

 

80%

15

1.5 – 1.7

34

340

ABB (320)

DDM

77%

14

1.8 – 2.1

33

320

BBB (300)

 

75%

13

2.2 – 2.4

32

300

BBC (280)

DMM

73%

12

2.5 – 2.7

30

280

BCC (260)

 

70%

11

2.8 – 3.0

28

260

CCC (240)

MMM

64%

10

3.1 – 3.3

26

240

CCD (220)

 

60%

9

3.4 – 3.6

24

220

Nodiadau

 

Cyfartaledd Cyffredinol

Cyfartaledd Cyffredinol

Cyfartaledd Cyffredinol

Cyfanswm Pwyntiau BR

Cynnig tariff cyffredinol o bapurau lefel Anrhydedd

Oes angen gradd lwyddo gyffredinol?

OES

OES

OES

OES

OES

Dd/B

 

Cynnig Diamod

Golyga cynnig diamod eich bod wedi bodloni'r holl ofynion academaidd ar gyfer eich cwrs o ddewis a'n bod yn hapus i'ch derbyn. Efallai y byddwn yn cysylltu â chi os oes angen prawf o'ch cymwysterau, drwy e-bost yn y lle cyntaf.

Tynnu Cynnig yn Ôl

Gallem ni neu gallwch chi dynnu cynnig yn ôl. Bydd y rheswm wedi'i ddangos ar  UCAS Track. Gellir ei dynnu'n ôl oherwydd nad ateboch e-byst neu lythyron gennym, neu oherwydd na ddaethoch i gyfweliad.

 

 

Aflwyddiannus

Golyga hyn, yn anffodus, ein bod wedi penderfynu peidio â chynnig lle i chi.

Mae amrywiaeth o resymau dros wrthod lle ar gwrs, megis bod y cwrs yn llawn, felly efallai nad oedd hyn oherwydd ansawdd eich cais.  Os hoffech wybod pam bod eich cais yn aflwyddiannus, cewch  gysylltu â ni, a byddwn yn ymdrechu i roi adborth i chi, a gobeithio y gallwch ei gadw mewn cof wrth wneud ceisiadau yn y dyfodol.