Cyfweliadau / Diwrnodau Ymweld

Cyfweliadau

Nid yw'n bosib cyfweld â phob ymgeisydd, serch hynny mae cyfweliadau'n rhan hanfodol o'r broses ddethol ar gyfer nifer o feysydd pwnc megis Meddygaeth, Gwaith Cymdeithasol ac ar gyfer cynlluniau Nyrsio/perthynol ag iechyd. Mewn meysydd eraill nid yw'n debygol y caiff ymgeiswyr a roddwyd ar y rhestr fer eu cyfweld, er byddwch yn derbyn cyfle i ymweld â'r Brifysgol naill ai cyn neu ar ôl derbyn cynnig.  

UCAS Extra

Os ydych wedi gwneud cais cyn y dyddiad cau ond heb gadarnhau lle addas (os ydych wedi cael eich gwrthod gan eich holl ddewisiadau a/neu wedi gwrthod unrhyw/pob cynnig) unrhyw bryd rhwng 15fed Mawrth a 30ain Mehefin, cewch gyfle arall drwy UCAS Extra.

Bydd UCAS yn anfon gwybodaeth am y cynllun UCAS Extra atoch os ydych yn gymwys.

I ddefnyddio Extra, rhaid eich bod:

  • wedi gwneud pum dewis yn barod;
  • wedi derbyn penderfyniadau gan y dewisiadau hyn i gyd; a
  • naill ai heb dderbyn cynigion neu wedi gwrthod yr holl gynigion yr ydych wedi'u derbyn.

Os ydych yn gymwys am Extra, bydd botwm yn ymddangos ar eich sgrin Track a bydd chwiliad Cwrs yn dweud wrthych pa gyrsiau sydd â llefydd gwag.  

Os nad yw eich dewis Extra cyntaf yn cynnig lle i chi ar gwrs, gallwch yna wneud cais am gwrs arall naill ai yn yr un brifysgol neu mewn prifysgol arall drwy ddefnyddio'r un broses.

Sylwer os gwnaethoch gais am gwrs â galw uchel yn eich cais gwreiddiol ac roeddech yn aflwyddiannus, mae'n bosib y byddwch am ystyried cyrsiau arall tebyg neu gyrsiau gwahanol. Os oes unrhyw amheuon gennych, cysylltwch â ni am gymorth.

Aflwyddiannus?

Peidiwch â phoeni! Rydym wastad yn dal nifer bach o lefydd ar ôl i ymgeiswyr â chymwysterau da ar y rhan fwyaf o'n cyrsiau yn ystod y cyfnod Clirio felly gwnewch nodyn yn eich dyddiadur i gysylltu â ni pan fo Clirio'n dechrau!