Cwestiynau Cyffredin Cynnig Lle

Cwestiynau Cyffredin Cynnig Lle

Isod mae rhai o'r ymholiadau a dderbyniwn yn aml gan ymgeiswyr sydd wedi derbyn cynnig gennym:

 

Rwyf wedi cael cynnig lle, a gofynnwyd i mi anfon cadarnhad o'm canlyniad i'r sefydliad. Beth mae hyn yn ei olygu?

Os cynhwyswyd hyn yn eich cynnig, mae angen i chi anfon llungopïau o'ch tystysgrifau arholiad atom cyn dechrau'r tymor.  Fel arfer bydd angen copïau o'ch cymwysterau uchaf e.e. Safon Uwch, lefel Uwch Gyfrannol, canlyniadau cwrs mynediad etc.  Fel arfer nid oes angen copïau o'ch tystysgrifau TGAU arnom.  Anfonwch y copïau i'r Swyddfa Derbyn.

 

Rwyf wedi gwneud cais am radd Meddygaeth neu sy'n gysylltiedig ag Iechyd, ac mae fy nghynnig yn sôn y bydd angen gwiriadau heddlu ac iechyd. Beth sydd angen i mi ei wneud?

Rhaid i ymgeiswyr ar gyfer gradd Meddygaeth neu radd sy'n gysylltiedig ag Iechyd, megis Nyrsio, Bydwreigiaeth neu Glywedeg, fodloni gofynion proffesiynol y Cyngor Meddygol Cyffredinol (GMC) a'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC) ar gyfer y cyrsiau cyn y gallwn eu derbyn. Unwaith i chi dderbyn ein cynnig fel dewis cyntaf/cadarn, bydd y Swyddfa Derbyn (ar gyfer gradd Feddygol Mynediad i Raddedigion) neu'r Ysgol Gwyddor Iechyd (ar gyfer cynlluniau iechyd) yn ysgrifennu atoch yn gofyn i chi gwblhau ffurflenni Asesiad Iechyd a'r Swyddfa Cofnodion Troseddol.

 

Rwyf nawr wedi penderfynu cymryd blwyddyn allan. A allaf wneud cais i ohirio mynediad?

Rydym yn hapus i ystyried ceisiadau ar gyfer gohirio mynediad i'r mwyafrif o'n cyrsiau.  Yr unig eithriadau yw MBBCH Meddygaeth, BMid Bydwreigiaeth a BN Nyrsio Plant,  oherwydd y gystadleuaeth ddwys yn y meysydd hyn am nifer bach iawn o lefydd.

Ar gyfer pob cwrs arall, mae croeso i chi wneud cais i ohirio mynediad, ond gofynnwn eich bod yn cysylltu â ni cyn gynted ag y dewiswch gymryd blwyddyn allan er mwyn i ni gynnig eich lle i ymgeisydd arall.

 

Sut ydw i'n gwneud cais am lety'r Brifysgol?

Gweler tudalennau gwe'r Gwasanaethau Preswyl am ragor o wybodaeth am y math o lety sydd ar gael ac am fanylion y Polisi Dyrannu.

 

Penderfynais ollwng un o'm pynciau Safon Uwch neu Uwch Gyfrannol. A oes angen i mi roi gwybod i'r Brifysgol?

Os ydych wedi newid pynciau arholiad o'r rhai a restroch ar eich ffurflen gais, cysylltwch â'r Swyddfa Dderbyn i roi gwybod i ni.  Os na fyddwch yn rhoi gwybod i ni, caiff eich cais ei oedi yn yr haf pan gyhoeddir eich canlyniadau wrth i ni geisio dod o hyd i'r canlyniad arholiad sydd ar goll.  Gallai hyn beryglu eich dewis llety.

 

Roeddwn yn dost yn ystod yr arholiadau. A gaiff hyn ei ystyried?

Dylech ofyn i'ch ysgol neu goleg ysgrifennu i'r Swyddfa Dderbyn i roi gwybod i ni am unrhyw broblemau (salwch neu yn ymwneud ag addysg) a allai effeithio ar eich astudiaethau neu'ch arholiadau.  Atodir yr wybodaeth hon at eich cais a chaiff ei hystyried os na fyddwch yn bodloni telerau eich cynnig pan gyhoeddir canlyniadau'r arholiadau.

 

Mae fy nghyfeiriad neu fanylion personol eraill wedi newid ers i mi wneud cais.

Dylech roi gwybod i ni cyn gynted â phosib os bydd unrhyw fanylion personol yn newid. Bydd hyn yn galluogi i ni ddiweddaru'n cofnodion a sicrhau eich bod yn derbyn yr holl wybodaeth a anfonwn at fyfyrwyr Newydd. Os ydych wedi gwneud cais drwy UCAS, rhowch wybod i wasanaethau cwsmeriaid UCAS er mwyn iddynt allu diweddaru'ch cofnodion.

 

Sut ydw i'n gwneud cais am gymorth ariannol?

Dylech gysylltu â'ch awdurdod addysg lleol am gyngor ar gymorth ariannol i helpu gyda'ch ffioedd dysgu a'ch costau byw.  Nid oes angen i chi aros tan eich bod yn gwybod canlyniadau eich arholiadau.

 

Addasu

Mae Addasu yn broses sy'n rhoi cyfle i fyfyrwyr sydd wedi cael canlyniadau gwell na'r disgwyl ailystyried beth a ble i astudio.

I fod yn gymwys i ddefnyddio'r broses Addasu, rhaid bod eich canlyniadau'n well na'r hyn y gofynnwyd amdanynt yn nhelerau'ch cynnig Dewis Cadarnhaol.

Os ydych am ddefnyddio'r broses Addasu, bydd angen i chi 'Gofrestru ar gyfer Addasu' yn gyntaf yn UCAS Track. Bydd gennych uchafswm o bum niwrnod i gofrestru a sicrhau cwrs arall.

Ewch i wefan UCAS am fanylion llawn y broses Addasu a chyngor manwl ar gymhwysedd.