Cwestiynau Cyffredin ynglŷn ag Ymgeisio

Cwestiynau Cyffredin ynglŷn ag Ymgeisio

Gobeithio y bydd llawer o’ch cwestiynau wedi cael eu hateb wrth i chi bori trwy ein tudalennau Ymgeisio, ond dyma rai cwestiynau a ofynnir yn rheolaidd. Os oes gennych ymholiad na chaiff ei ateb yn ein tudalennau, mae croeso i chi gysylltu â ni, a byddwn yn hapus i’ch helpu.

 

Sut galla’ i gael mwy o wybodaeth am y cwrs?

Ceir disgrifiadau manwl o’r cyrsiau ar y tudalennau cyrsiau. Os hoffech wneud cais am gopi o brosbectws y Brifysgol neu bamffled Adrannol/Ysgol, llenwch y ffurflen ymholiad yma. Bydd ffurflen yn cael ei hanfon atoch drwy’r post ymhen ychydig ddiwrnodau.

 

Pa gymwysterau sydd eu hangen arnaf?

Ceir gwybodaeth ynglŷn â gofynion mynediad ar y tudalennau cyrsiau

Os nad yw’ch cymwysterau wedi’u rhestru, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyniadau i gael mwy o wybodaeth.

 

Alla’ i gymryd blwyddyn allan cyn dechrau ar fy astudiaethau/gwneud cais am fynediad gohiriedig?

Rydym yn hapus i ystyried ceisiadau am fynediad gohiriedig ar gyfer y mwyafrif o gyrsiau. Yr unig eithriadau yw’r MBBCH mewn Meddygaeth a’r BMid mewn Bydwreigiaeth. Y rheswm dros hyn yw bod cystadleuaeth ddwys yn y meysydd hyn ar gyfer nifer fach iawn o leoedd. 

Ar gyfer pob cwrs arall, mae croeso i chi wneud cais trwy UCAS am gwrs sy’n dechrau’r flwyddyn ganlynol, neu gallwch wneud cais am fynediad gohiriedig yn ystod y cylch ymgeisio.

 

Oedran ymgeiswyr

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob oed, a bydd y ceisiadau’n cael eu hystyried yn ôl eu teilyngdod unigol. Os cynigir lle i ymgeisydd a fydd yn iau na 18 oed adeg ei dderbyn, bydd gweithdrefnau deddfwriaethol penodol yn angenrheidiol er mwyn cyflawni dyletswydd gofal y Brifysgol dros fyfyrwyr.

Nid oes terfyn oed uchaf ar gyfer ceisiadau, er mae gan y Brifysgol gyfrifoldeb i sicrhau bod y buddsoddiad a wneir gan arian cyhoeddus mewn perthynas â hyfforddiant y GIG ar gyfer rhaglenni penodol, yn cael ei wireddu o ran hyd gwasanaeth yn y gwasanaeth iechyd.

Rydym yn croesawu ymgeiswyr efallai nad ydynt wedi dod yn uniongyrchol o’r ysgol neu’r coleg, sy’n dymuno dychwelyd i addysg yn ystod camau gwahanol eu bywydau. Dylai myfyrwyr sy’n dymuno astudio amser llawn ymgeisio trwy UCAS. 

 

Gwybodaeth ychwanegol

Efallai y bydd gofyn i chi ddarparu gwybodaeth ychwanegol ar ffurf trawsgrifiadau, geirdaon academaidd (os nad ydynt eisoes wedi cael eu darparu) neu wybodaeth am gymwysterau eraill sydd gennych. Wrth ddarparu’r wybodaeth hon, mae’n rhaid cynnwys eich Rhif Adnabod Personol UCAS a’r cwrs/cyrsiau rydych wedi gwneud cais amdanynt. Os ydych yn dymuno anfon mwy o wybodaeth am newid mewn amgylchiadau, newid i gymwysterau academaidd, neu fanylion ynglŷn ag amgylchiadau eithriadol a all effeithio ar eich cais, gofynnwn i chi gynnwys eich Rhif Adnabod Personol a manylion y cwrs hefyd.

 

Gwneud cais am fynediad uniongyrchol i’r ail flwyddyn

Bydd ceisiadau ar gyfer mynediad i’r ail flwyddyn yn cael eu hystyried ar sail achosion unigol ar gyfer y rhan fwyaf o raglenni, os oes lleoedd ar gael.

 

Myfyrwyr ag anabledd

Os oes gennych anabledd, cyflwr meddygol, neu anhawster dysgu penodol, efallai y byddwn yn gofyn i Swyddog Anabledd neu Gyfarwyddwr Iechyd Galwedigaethol y Brifysgol i gyfweld â chi er mwyn i ni fod yn siwr y gallwn roi’r cymorth sydd ei angen arnoch trwy gydol eich astudiaethau.

 

Datganiad cofnodion troseddol

Mae UCAS yn gofyn i chi ddatgelu unrhyw gyhuddiadau troseddol perthnasol ar y ffurflen gais.

Os ydych yn datgelu trosedd, ni fydd yn cael ei hystyried yn ystod y broses ddethol. Os byddwch yn cael cynnig, bydd angen i chi ddarparu gwybodaeth ynglŷn â natur y cyhuddiad yn ystod y cam hwnnw, a bydd eich addasrwydd i gael eich derbyn yn cael ei asesu gan banel a enwir.

 

Hoffwn ymweld â’r Brifysgol. Sut gallaf drefnu hyn?

Rydym yn cynnal tri Diwrnod Agored cyffredinol yn y Brifysgol bob blwyddyn, ym mis Gorffennaf, mis Medi a mis Hydref fel arfer. 

Gwahoddir pob ymgeisydd i ymweld â’r Brifysgol ar ôl iddynt wneud cais ffurfiol. Gallai hyn fod cyn neu ar ôl gwneud penderfyniad.  Bydd y Tiwtor Derbyniadau yn eich Adran neu Ysgol ddewisol yn ysgrifennu atoch yn uniongyrchol.

Os nad ydych yn gallu ymweld â’r Brifysgol ar un o’r diwrnodau penodol, mae croeso i chi ymweld â’r Brifysgol yn annibynnol ar unrhyw adeg, gan nad yw mynediad i’r Brifysgol yn gyfyngedig a gallwch lawrlwytho pecyn taith hunandywysedig.  Fodd bynnag, dylech wneud apwyntiad gyda’r Tiwtor Derbyniadau os ydych eisiau cael cipolwg ar yr Adran a chyfarfod ag aelod o staff.

 

Faint yw’r gost?

Mae’r ffioedd ar gyfer astudio ym Mhrifysgol Abertawe yn dod o dan dri chategori:

Categorïau penodol yn unig o fyfyrwyr fydd yn talu’r ffi ‘Cartref/Undeb Ewropeaidd’. Yn gyffredinol, y rhain yw:

  • dinesydd yr Undeb Ewropeaidd neu aelod o deulu dinesydd yr Undeb Ewropeaidd
  • gweithiwr mudol o’r Ardal Economaidd Ewropeaidd neu’r Swistir, neu aelod o deulu unigolyn felly
  • ffoadur neu unigolyn â Diogelwch Dyngarol neu Ganiatâd yn ôl Disgresiwn
  • plentyn dinesydd o’r Swistir
  • plentyn gweithiwr o Dwrci yn y DU

Nid yw byw yn y DU am dair blynedd, ar ei ben ei hun, yn golygu y byddwch yn gymwys i dalu ffioedd ‘cartref’.

I weld a ydych yn dod o dan unrhyw un o’r categorïau hyn, ewch i wefan UKCISAsy’n cynnwys cyngor ac arweiniad arbenigol ar bynciau allweddol sy’n gysylltiedig ag addysg ryngwladol.

Os ydych wedi adolygu’r wybodaeth uchod ac yn dal i fod yn ansicr pa gategori sy’n berthnasol i chi, gallwch gysylltu â ni er mwyn i ni allu anfon Holiadur Ymholiad am Ffioedd i bennu eich statws ffioedd.

 

A oes unrhyw ysgoloriaethau neu fwrsarïau ar gael?

Mae Prifysgol Abertawe yn cynnig amrywiaeth o Ysgoloriaethau ar gyfer cyflawniadau academaidd a chwaraeon, yn ogystal ag ysgoloriaethau adrannol.