Cyllid Myfyrwyr

Grantiau Atodol (Grantiau ar gyfer Dibynyddion)

Bydd uchafswm y Grantiau Atodol y bydd gennych hawl i'w dderbyn yn amrywio gan ddibynnu ar a ydych yn gwneud cais drwy Gyllid Myfyrwyr Cymru neu Student Finance England.

Grant Atodol

Cyllid Myfyrwyr Cymru

Student Finance England

Grant Gofal Plant (1 Plentyn)

£161.50 yr wythnos

£159.59 yr wythnos

Grant Gofal Plant (2 blentyn neu fwy)

£274.55 yr wythnos

£273.60 yr wythnos

Lwfans Dysgu i Rieni

£1557 y flwyddyn

£1617 y flwyddyn

Grant Oedolion Dibynnol

£2732 y flwyddyn

£2834 y flwyddyn

 

Grant Gofal Plant

Gallwch wneud cais am y Grant Gofal Plant os ydych yn fyfyriwr israddedig amser llawn ar ddechrau'r flwyddyn academaidd, ac rydych yn:

  • Fyfyriwr yn y DU
  • Mae gennych o leiaf un plentyn dan 15 oed sy'n ddibynnol arnoch ac sydd mewn gofal plant cofrestredig neu gymeradwy; neu
  • Mae gennych o leiaf un plentyn dan 17 oed sy'n ddibynnol arnoch, ag anghenion addysgol arbennig ac sydd mewn gofal plant cofrestredig neu gymeradwy.

Gan ddibynnu ar incwm eich aelwyd, gallwch wneud cais am hyd at 85% o'ch gwir gostau gofal plant yn ystod y tymor a'r gwyliau. Bydd angen i fyfyrwyr sy'n gwneud cais am y Grant Gofal Plant gwblhau ffurflen CCG1. Bydd angen iddynt gwblhau ffurflen CCG2 yn ddiweddarach yn y flwyddyn i ddarparu tystiolaeth o wir gost y gofal plant a ddefnyddiwyd.

Lwfans Dysgu i Rieni

Gallwch wneud cais am y Lwfans Dysgu i Rieni os ydych yn fyfyriwr israddedig amser llawn â phlant dibynnol. Mae'r lwfans hwn yn helpu gyda'r costau ychwanegol sydd ynghlwm wrth fod yn rhiant ac yn fyfyriwr. Nid oes rhaid eich bod yn talu am ofal plant i fod yn gymwys.

Bydd y swm y gallwch ei dderbyn yn dibynnu ar incwm eich aelwyd, sef incwm eich gŵr, eich gwraig, eich partner sifil neu'ch partner (os oes un gennych) ac unrhyw ddibynyddion. Bydd angen i fyfyrwyr wneud cais i brif ddarparwr eu cyllid (e.e. Cyllid Myfyrwyr Cymru). Caiff ei asesu yn seiliedig ar yr wybodaeth a roddwyd gennych yn eich prif gais am gyllid myfyriwr ond mae'n bosib y bydd Cyllid Myfyrwyr yn gofyn am ragor o dystiolaeth i gefnogi'ch cais. 

Grant Oedolion Dibynnol

Gallwch wneud cais am y Grant Oedolion Dibynnol os ydych yn fyfyriwr israddedig amser llawn ac mae oedolyn arall yn dibynnu arnoch yn ariannol. Gall yr oedolyn hwn fod yn bartner neu'n oedolyn arall sy'n dibynnu arnoch yn ariannol. Nid yw plant mewn oed yn gymwys fel oedolion dibynnol.

Mae'r swm y gallwch ei dderbyn yn dibynnu ar incwm eich aelwyd, sef incwm eich gŵr, eich gwraig, eich partner sifil neu'ch partner (os oes un gennych) ac unrhyw ddibynyddion. Bydd angen i fyfyrwyr wneud cais i brif ddarparwr eu cyllid (e.e. Cyllid Myfyrwyr Cymru). Caiff ei asesu'n seiliedig ar yr wybodaeth a roddwyd gennych yn eich prif gais ond mae'n bosib y bydd Cyllid Myfyrwyr yn gofyn am ragor o dystiolaeth i gefnogi'ch cais. 

Sut caiff Grantiau Atodol eu talu?

Cânt eu talu mewn tri rhandaliad fel arfer, un ar ddechrau pob tymor, yn uniongyrchol i'ch cyfrif banc, ynghyd ag unrhyw gyllid cynhaliaeth (benthyciad a grant) arall rydych yn ei dderbyn.

Budd-daliadau

Ni chaiff y rhan fwyaf o fyfyrwyr amser llawn hawlio budd-daliadau ar sail incwm, ond efallai y gallwch hawlio os ydych yn rhiant sengl, os oes gennych bartner sydd hefyd yn fyfyriwr (ac mae un neu'r ddau ohonoch yn gyfrifol am blentyn), neu os oes gennych anabledd.

Os oes gennych bartner nad yw'n fyfyriwr ond sy'n gymwys i dderbyn unrhyw fudd-daliadau ar sail incwm, caiff eich partner hawlio ar ran y ddau ohonoch.

Budd-dal Plant - www.gov.uk/child-benefit/overview

Dylech wneud cais am Fudd-dal Plant ar ôl genedigaeth eich plentyn. Os ydych chi neu'ch partner yn ennill mwy na £50,000, fel unigolion, efallai y bydd rhaid i chi dalu treth. Hyd yn oed os yw'ch incwm yn rhy uchel, dylech wneud cais i sicrhau eich bod yn derbyn eich cyfraniadau Yswiriant Gwladol.

Dylech wneud cais o fewn 3 mis i'r enedigaeth i sicrhau eich bod yn derbyn popeth mae gennych hawl iddo.

Credyd Treth Plant a Chredyd Treth Gwaith - www.gov.uk/child-tax-credit

Mae'n bosibl y bydd gennych hawl i dderbyn Credyd Treth Plant os oes gennych chi (neu'ch partner) o leiaf un plentyn sy'n dibynnu arnoch, os yw'ch incwm yn is na lefel benodol, ac os ydych yn bodloni'r meini prawf preswyl a bennir dan y ddeddfwriaeth.

Mae'n bosibl y bydd gennych hawl i dderbyn Credyd Treth Gwaith os ydych chi (neu'ch partner) yn gyfrifol am blentyn, rydych yn gweithio o leiaf 16 awr yr wythnos, mae'ch incwm o dan drothwy penodol, ac rydych y bodloni'r meini prawf preswylio a bennir yn y ddeddfwriaeth. 

Budd-dal Tai - www.gov.uk/housing-benefit/overview

Os ydych yn byw mewn llety wedi'i rentu, mae'n bosibl y cewch wneud cais am Fudd-dal Tai. Os ydych yn rhiant sengl neu'n gwpl ac mae'r ddau ohonoch yn fyfyrwyr amser llawn, fe'ch cynghorir i wneud cais am Fudd-dal Tai. Mae'r budd-dal hwn yn destun prawf modd, felly nid oes modd gwarantu y byddwch yn ei dderbyn, ond mae canran uchel o fyfyrwyr yn derbyn rhywfaint o gymorth. 

Cymorth Incwm a Lwfans Ceisio Gwaith

Mae myfyrwyr sy'n rhieni sengl a chanddynt blentyn dan 5 oed yn gallu gwneud cais am Gymorth Incwm yn ystod gwyliau'r haf.  Mae'n bosib y bydd rhieni sengl, neu un o ddau riant sy'n fyfyrwyr a chanddynt o leiaf un plentyn dibynnol, yn gallu hawlio Lwfans Ceisio Gwaith yn ystod gwyliau'r haf os ydynt ar gael i weithio. Siaradwch â thîm Arian@BywydCampws am ragor o wybodaeth.

Treth y Cyngor - www.gov.uk/council-tax

Nid yw myfyrwyr amser llawn yn talu treth y cyngor.  Os ydych yn rhiant sengl, sy'n byw gyda'ch plentyn/plant, byddwch yn derbyn gostyngiad 100%. Fodd bynnag, os ydych yn byw mewn aelwyd gydag un oedolyn y mae'n rhaid iddo/iddi dalu treth y cyngor, byddwch yn derbyn gostyngiad o 25% yn unig ar eich treth y cyngor.