Benthyciadau a Grantiau

Cymru

Benthyciad Ffioedd Dysgu

Gall myfyrwyr sy’n byw yng Nghymru ac sy’n dechrau eu hastudiaethau ym Mhrifysgol Abertawe ym mlwyddyn academaidd 2018/19 wneud cais am Fenthyciad Ffioedd Dysgu i dalu cost lawn eu ffioedd dysgu (yn amodol ar delerau ac amodau). Gallant wneud hyn drwy wneud cais i Gyllid Myfyrwyr Cymru. 

 Swm pob blwyddyn academaidd
Cost Ffioedd Dysgu  £9000
Benthyciad Ffioedd Dysgu (Uchafswm)  £9000
   

Caiff taliadau Benthyciad Ffioedd Dysgu eu talu’n uniongyrchol i’r Brifysgol yn dilyn cadarnhad o’ch presenoldeb bob tymor, felly nid oes angen unrhyw daliadau ymlaen llaw.

Benthyciadau a Grantiau Cynhaliaeth

O 2018/19, bydd hawl gan yr holl fyfyrwyr sy’n byw oddi cartref i wneud cais am £9000 tuag at eu costau cynhaliaeth, a bydd hawl gan yr holl fyfyrwyr sy’n byw yng nghartrefi eu rhieni i wneud cais am £7650. Bydd y dyfarniadau hyn yn cynnwys Benthyciadau Cynhaliaeth a Grantiau.

Bydd gan yr holl fyfyrwyr hawl i dderbyn lleiafswm grant o £1,000 a gallai hyn gynyddu, gan ddibynnu ar incwm yr aelwyd. 

Yna caiff benthyciad ei ychwanegu at y dyfarniad grant, hyd at uchafswm o £9000 (neu £7650) i sicrhau bod yr holl fyfyrwyr yn derbyn yr un cyllid tuag at eu costau byw.

E.e.

Incwm yr Aelwyd

Cyfanswm Grant

Cynhaliaeth

Benthyciad Cynhaliaeth - 

Byw Oddi Cartref

Cyfanswm Cymorth

Cynhaliaeth am y 

flwyddyn 

£18,370 £6885 £765 £7650
£25,000 £5930 £1720 £7650
£30,000 £5,209 £2441 £7650
£35,000 £4488 £3162 £7650
£40,000 £3767 £3883 £7650
£45,000 £3047 £4603 £7650
£50,000 £2326 £5324 £7650
£55,000 £1605 £6045 £7650
£59,200+ £1000 £6650 £7650

 

Incwm yr Aelwyd

Cyfanswm Grant

Cynhaliaeth

Benthyciad Cynhaliaeth - 

Byw Oddi Cartref

Cyfanswm Cymorth

Cynhaliaeth am y 

flwyddyn 

£18,370 £8100 £900 £9000
£25,000 £6947 £2053 £9000
£30,000 £6078 £2922 £9000
£35,000 £5208 £3792 £9000
£40,000 £4339 £4661 £9000
£45,000 £3469 £5531 £9000
£50,000 £2600 £6400 £9000
£55,000 £1730 £7270 £9000
£59,200+ £1000 £8000 £9000

Telir taliadau cynhaliaeth i chi yn uniongyrchol mewn 3 rhandaliad. Telir eich rhandaliad cyntaf ar ôl i chi gofrestru a chasglu’ch cerdyn adnabod (telir y ddau randaliad dilynol ar ddiwrnod cyntaf tymor y Gwanwyn a thymor yr Haf).

Diddymiad Rhannol o’r Benthyciad Cynhaliaeth

Gall myfyrwyr o Gymru wneud cais hefyd am ddiddymiad un tro o hyd at £1500 ar eu Benthyciad Cynhaliaeth. 

I dderbyn y diddymiad hwn, bydd rhaid i fyfyrwyr wneud ad-daliad cynnar o £5 o leiaf tuag at ddyled eu Benthyciad Cynhaliaeth. Mae’r diddymiad ar gael unwaith yn unig a chaiff ei gymryd o’r balans cyfredol sydd wedi’i dalu i’r myfyriwr. Cynghorir myfyrwyr felly i aros hyd nes eu bod wedi derbyn o leiaf £1500 o gyllid Benthyciad Cynhaliaeth cyn gwneud yr ad-daliad cynnar.

Grantiau Ychwanegol

Gall myfyrwyr sydd â phlant dibynnol, costau gofal plant, oedolion dibynnol, anabledd, neu sy’n gadael gofal fod yn gymwys i dderbyn cymorth ychwanegol.

Grantiau Ychwanegol

GrantUchafswm sydd ar gaelYdy wedi’i seilio ar brawf moddion?Ffurflen Gais
 Lwfans Dysgu i Rieni (PLA)  £1557  Ydy  PN1
 Grant Oedolion Dibynnol (ADG)  £2732  Ydy  PN1
 Grant Gofal Plant (CCG)

 85% o’r gost i hyd at uchafswm o:

1 Plentyn - £161.50/wythnos
2 o Blant neu fwy - £274.55/wythnos

 Ydy   CCG1

I gael rhagor o wybodaeth am y cymorth penodol sydd ar gael i fyfyrwyr ag anghenion ychwanegol, ewch i'n tudalen we myfyrwyr sydd ag ystyriaethau ychwanegol.

Cofiwch – Mae Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau ar gael. Maen nhw wedi’u darparu gan Brifysgol Abertawe i hyrwyddo rhagoriaeth ac i ehangu cyfranogiad.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn Sharia Compliant Finance, gweler ein tudalen we bwrpasol sydd ar gael yma.