Ariannu'r Undeb Ewropeaidd

Ar 21ain Ionawr 2021, cyhoeddodd Cyllid Myfyrwyr Cymru hysbysiad gwybodaeth ynghylch Gadael yr Undeb Ewropeaidd sy’n amlinellu’r bwriad ar gyfer ffioedd ac ariannu wrth symud ymlaen (ar ôl 2020/21). Oherwydd y gall hysbysiad gwybodaeth newid, mae cyfrifoldeb arnom ni i aros nes i’r rheoliadau ffurfiol gael eu cadarnhau cyn y gall y Brifysgol gynnig cyngor gyda sicrwydd. Byddwn ni’n diweddaru’r wybodaeth yma, gan gynnwys lle y gallwch chi gyrchu cymorth arbenigol ychwanegol, cyn gynted ag y bydd y rheoliadau mewn lle. Rydym yn obeithiol y bydd y rhain ar gael cyn hir ac rydym yn gwerthfawrogi eich amynedd. Yn y cyfamser, cysylltwch â ni os oes gennych chi ymholiadau

Benthyciad Ffioedd Dysgu

Gall myfyrwyr sy’n byw yn yr Undeb Ewropeaidd (nid Y Deyrnas Unedig) ac sy'n cychwyn ar eu hastudiaethau ym mlwyddyn academaidd 2019/20 wneud cais am Fenthyciad Ffioedd Dysgu i dalu cost lawn eu ffioedd dysgu (yn amodol ar delerau ac amodau).  Gallant wneud hyn drwy wneud cais i'r tîm Cyllid Myfyrwyr nad ydynt yn fyfyrwyr o'r Deyrnas Unedig.

 

Swm y flwyddyn academaidd

Cost Ffioedd Dysgu

£9000

Benthyciad Ffioedd Dysgu (Uchafswm)

£9000

Caiff taliadau Benthyciad Ffioedd Dysgu eu talu’n uniongyrchol i’r Brifysgol yn dilyn cadarnhad o’ch presenoldeb bob tymor, felly nid oes angen unrhyw daliadau o flaen llaw.

Cynllun Bwrsariaeth GIG Cymru

Os ydych yn bwriadu astudio cwrs a ariennir gan y GIG ym Mhrifysgol Abertawe a gallwch ymrwymo i weithio yng Nghymru, dylech wneud cais ar-lein yn: www.nwsspstudentfinance.wales.nhs.uk   

Os na allwch ymrwymo i weithio yng Nghymru, gallwch wneud cais am gyllid Ffioedd Dysgu drwy Wasanaethau Cyllid Myfyrwyr, fel uchod. 

Meddygaeth i Raddedigion 

Blwyddyn 1

Enw'r Benthyciad/GrantUchafswm y Benthyciad/GrantPwy sy’n Gymwys?Prawf Modd?

Angen ei ad-dalu?

Sut gaiff ei dalu?
Benthyciad Ffioedd Dysgu Hyd at £5,535 Myfyrwyr amser llawn o'r UE ar y cwrs Meddygaeth i Raddedigion Nac Ydy Yndy Yn uniongyrchol i'r Brifysgol
Bwrsariaeth Meddygaeth i Raddedigion y GIG Ddim ar gael   AMH. AMH. AMH.

Bydd angen i bob myfyriwr ar y cwrs Meddygaeth i Raddedigion dalu'r gwahaniaeth rhwng y ffioedd a'r benthyciad ei hun - bydd y swm hyd at £3,465

Blynyddoedd 2, 3 a 4

Enw'r Benthyciad/GrantUchafswm y Benthyciad/GrantPwy sy’n Gymwys?Prawf Modd?

Angen ei ad-dalu?

Sut gaiff ei dalu?
Benthyciad Ffioedd Dysgu Hyd at £5,535 Myfyrwyr amser llawn o'r UE ar y cwrs Meddygaeth i Raddedigion Nac ydy Yndy Yn uniongyrchol i'r Brifysgol
Bwrsariaeth Meddygaeth i Raddedigion y GIG Hyd at £3,465 Myfyrwyr amser llawn o'r UE ar y cwrs Meddygaeth i Raddedigion  Nac ydy Nac ydy Yn uniongyrchol i'r Brifysgol

 

Os byddwch yn astudio ym Mhrifysgol Abertawe, dylech wneud cais i dîm Cyllid Myfyrwyr yr UE am y Benthyciad Ffioedd, ac i Swyddfa Bwrsariaeth y GIG yng Nghymru am y Fwrsariaeth Ffioedd.

Ewch i wefannau https://www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/ a www.nwsspstudentfinance.wales.nhs.uk am ragor o wybodaeth

Benthyciad a Grant Cynhaliaeth

Ni fydd y rhan fwyaf o fyfyrwyr o wledydd eraill yr UE yn gymwys i gael cymorth gyda chostau byw. Fodd bynnag, os ydych wedi bod yn y DU am nifer penodol o flynyddoedd ac rydych yn bodloni meini prawf caeth penodol o rhan preswylio, mae'n bosib y gellir eich ystyried yn fyfyriwr cartref yn hytrach nag yn fyfyriwr o'r UE a derbyn cyllid cynhaliaeth.

Gall cymorth fod ar gael hefyd os ydych yn weithiwr mudol (neu'n berthynas briodol gweithiwr o'r fath) os ydych o wlad yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd neu'r Swistir, neu'n blentyn gweithiwr o Dwrci yn y DU.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am hawl i gael cymorth gyda chostau byw drwy gysylltu â'r tîm Arian@BywydCampws, mynd i wefan www.gov.uk a dilyn y dolenni priodol ar gyfer myfyrwyr o'r UE, neu gallwch gysylltu â thîm yr UE ar 0141 243 3570.

Os nad ydych yn bodloni'r meini prawf preswylio i gael cymorth gyda chostau byw, mae'n bwysig eich bod yn ystyried sut rydych yn bwriadu talu'ch holl dreuliau wrth astudio.

*DIWEDDARIAD AR BREXIT*

Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi cadarnhau y bydd holl fyfyrwyr yr Undeb Ewropeaidd a gychwynasant ar eu cyrsiau yn ystod 2019/20 yn parhau i fod â hawl i dderbyn cyllid myfyrwyr ar hyd eu cwrs, os bydd newidiadau pellach yn dilyn penderfyniad y Deyrnas Unedig i adael yr Undeb Ewropeaidd ai peidio.

Mae’n rhaid bod myfyrwyr o’r Undeb Ewropeaidd sy’n dechrau ar gwrs ar neu ar ôl 1 Awst 2021, wedi derbyn statws preswylydd sefydlog neu statws preswylydd cyn-sefydlog yn y Deyrnas Unedig o dan Gynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr Undeb Ewropeaidd er mwyn derbyn cyllid myfyrwyr. Nid yw hyn yn berthnasol ar gyfer myfyrwyr sy’n ddinasyddion Iwerddon. Y dyddiad cau ar gyfer Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr Undeb Ewropeaidd yw 30 Mehefin 2021 ond mae’n rhaid bod myfyrwyr wedi dechrau byw yn y Deyrnas Unedig erbyn 31 Rhagfyr 2020. Mae’n bwysig bod myfyrwyr yn ymwybodol o’r gofyniad hwn cyn cyflwyno cais am gyllid myfyrwyr neu ni fyddant yn gymwys i dderbyn ariannu. Dylai myfyrwyr ddarllen canllaw gwybodaeth ar gyfer Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr Undeb Ewropeaidd ar GOV.uk i dderbyn rhagor o wybodaeth ynghylch sut i gyflwyno cais a darllen tudalen we Rhyngwladol@BywydCampws am ragor o wybodaeth: Myfyrwyr o’r Undeb Ewropeaidd/Ardal Economaidd Ewropeaidd a’r Swistir – Prifysgol Abertawe