Coronafeirws: y diweddaraf

Ariannu'r Undeb Ewropeaidd

Benthyciad Ffioedd Dysgu

Gall myfyrwyr sy’n byw yn yr Undeb Ewropeaidd (nid Y Deyrnas Unedig) ac sy'n cychwyn ar eu hastudiaethau ym mlwyddyn academaidd 2019/20 wneud cais am Fenthyciad Ffioedd Dysgu i dalu cost lawn eu ffioedd dysgu (yn amodol ar delerau ac amodau).  Gallant wneud hyn drwy wneud cais i'r tîm Cyllid Myfyrwyr nad ydynt yn fyfyrwyr o'r Deyrnas Unedig.

 

Swm y flwyddyn academaidd

Cost Ffioedd Dysgu

£9000

Benthyciad Ffioedd Dysgu (Uchafswm)

£9000

Caiff taliadau Benthyciad Ffioedd Dysgu eu talu’n uniongyrchol i’r Brifysgol yn dilyn cadarnhad o’ch presenoldeb bob tymor, felly nid oes angen unrhyw daliadau o flaen llaw.

Cynllun Bwrsariaeth GIG Cymru

Os ydych yn bwriadu astudio cwrs a ariennir gan y GIG ym Mhrifysgol Abertawe a gallwch ymrwymo i weithio yng Nghymru, dylech wneud cais ar-lein yn: www.nwsspstudentfinance.wales.nhs.uk   

Os na allwch ymrwymo i weithio yng Nghymru, gallwch wneud cais am gyllid Ffioedd Dysgu drwy Wasanaethau Cyllid Myfyrwyr, fel uchod. 

Meddygaeth i Raddedigion 

Blwyddyn 1

Enw'r Benthyciad/GrantUchafswm y Benthyciad/GrantPwy sy’n Gymwys?Prawf Modd?

Angen ei ad-dalu?

Sut gaiff ei dalu?
Benthyciad Ffioedd Dysgu Hyd at £5,535 Myfyrwyr amser llawn o'r UE ar y cwrs Meddygaeth i Raddedigion Nac Ydy Yndy Yn uniongyrchol i'r Brifysgol
Bwrsariaeth Meddygaeth i Raddedigion y GIG Ddim ar gael   AMH. AMH. AMH.

Bydd angen i bob myfyriwr ar y cwrs Meddygaeth i Raddedigion dalu'r gwahaniaeth rhwng y ffioedd a'r benthyciad ei hun - bydd y swm hyd at £3,465

Blynyddoedd 2, 3 a 4

Enw'r Benthyciad/GrantUchafswm y Benthyciad/GrantPwy sy’n Gymwys?Prawf Modd?

Angen ei ad-dalu?

Sut gaiff ei dalu?
Benthyciad Ffioedd Dysgu Hyd at £5,535 Myfyrwyr amser llawn o'r UE ar y cwrs Meddygaeth i Raddedigion Nac ydy Yndy Yn uniongyrchol i'r Brifysgol
Bwrsariaeth Meddygaeth i Raddedigion y GIG Hyd at £3,465 Myfyrwyr amser llawn o'r UE ar y cwrs Meddygaeth i Raddedigion  Nac ydy Nac ydy Yn uniongyrchol i'r Brifysgol

 

Os byddwch yn astudio ym Mhrifysgol Abertawe, dylech wneud cais i dîm Cyllid Myfyrwyr yr UE am y Benthyciad Ffioedd, ac i Swyddfa Bwrsariaeth y GIG yng Nghymru am y Fwrsariaeth Ffioedd.

Ewch i wefannau https://www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/ a www.nwsspstudentfinance.wales.nhs.uk am ragor o wybodaeth

Benthyciad a Grant Cynhaliaeth

Ni fydd y rhan fwyaf o fyfyrwyr o wledydd eraill yr UE yn gymwys i gael cymorth gyda chostau byw. Fodd bynnag, os ydych wedi bod yn y DU am nifer penodol o flynyddoedd ac rydych yn bodloni meini prawf caeth penodol o rhan preswylio, mae'n bosib y gellir eich ystyried yn fyfyriwr cartref yn hytrach nag yn fyfyriwr o'r UE a derbyn cyllid cynhaliaeth.

Gall cymorth fod ar gael hefyd os ydych yn weithiwr mudol (neu'n berthynas briodol gweithiwr o'r fath) os ydych o wlad yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd neu'r Swistir, neu'n blentyn gweithiwr o Dwrci yn y DU.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am hawl i gael cymorth gyda chostau byw drwy gysylltu â'r tîm Arian@BywydCampws, mynd i wefan www.gov.uk a dilyn y dolenni priodol ar gyfer myfyrwyr o'r UE, neu gallwch gysylltu â thîm yr UE ar 0141 243 3570.

Os nad ydych yn bodloni'r meini prawf preswylio i gael cymorth gyda chostau byw, mae'n bwysig eich bod yn ystyried sut rydych yn bwriadu talu'ch holl dreuliau wrth astudio.

*DIWEDDARIAD AR BREXIT*

Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi cadarnhau y bydd holl fyfyrwyr yr Undeb Ewropeaidd a gychwynasant ar eu cyrsiau yn ystod 2019/20 yn parhau i fod â hawl i dderbyn cyllid myfyrwyr ar hyd eu cwrs, os bydd newidiadau pellach yn dilyn penderfyniad y Deyrnas Unedig i adael yr Undeb Ewropeaidd ai peidio.