Ariannu'r Undeb Ewropeaidd

Benthyciad Ffioedd Dysgu

Gall myfyrwyr sy’n byw yn yr Undeb Ewropeaidd (nid Y Deyrnas Unedig) ac sy'n cychwyn ar eu hastudiaethau ym mlwyddyn academaidd 2018/19 wneud cais am Fenthyciad Ffioedd Dysgu i dalu cost lawn eu ffioedd dysgu (yn amodol ar delerau ac amodau).  Gallant wneud hyn drwy wneud cais i'r tîm Cyllid Myfyrwyr nad ydynt yn fyfyrwyr o'r Deyrnas Unedig.

 

Swm y flwyddyn academaidd

Cost Ffioedd Dysgu

£9000

Benthyciad Ffioedd Dysgu (Uchafswm)

£9000

Caiff taliadau Benthyciad Ffioedd Dysgu eu talu’n uniongyrchol i’r Brifysgol yn dilyn cadarnhad o’ch presenoldeb bob tymor, felly nid oes angen unrhyw daliadau o flaen llaw.

Benthyciad a Grant Cynhaliaeth

Fel arfer, nid oes gan fyfyrwyr o'r Undeb Ewropeaidd hawl i dderbyn ariannu tuag at gostau byw a disgwylir eu bod yn dod o hyd i ariannu ar gyfer cynhaliaeth cyn iddynt fynychu'r brifysgol.

*DIWEDDARIAD AR BREXIT*

Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi cadarnhau y bydd holl fyfyrwyr yr Undeb Ewropeaidd a gychwynasant ar eu cyrsiau yn ystod 2018/19 yn parhau i fod â hawl i dderbyn cyllid myfyrwyr ar hyd eu cwrs, os bydd newidiadau pellach yn dilyn penderfyniad y Deyrnas Unedig i adael yr Undeb Ewropeaidd ai peidio.