MB BCh Meddygaeth Mynediad i Raddedigion

 1. côd UCAS
  A101
  Hyd:
  4 blynedd Llawn-amser
 2. Cynnig arferol:
  2:1*
 3. *Graddau sy'n Ofynnol
  Gall ymgeiswyr hefyd ymgeisio os oes gennynt radd 2.2 A Gradd Meistr neu Ddoethuriaeth

Trosolwg Cwrs

Mae'r Rhaglen Meddygaeth i Raddedigion (MB BCh) arunig yn Abertawe'n unigryw yng Nghymru, ac yn un o grŵp bach o raglenni astudio meddygaeth tebyg yn y DU. Mae'n radd meddygaeth gyflym pedair blynedd arloesol sy'n agored i raddedigion unrhyw ddisgyblaeth sydd wedi ennill, neu'n disgwyl ennill, gradd anrhydedd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth, ail ddosbarth is gyda gradd meistr neu radd uwch arall.

Nodweddion Allweddol

Mae'r Rhaglen Meddygaeth i Raddedigion yn rhaglen bedair blynedd hollol annibynnol, y'i darperir yn Abertawe a gorllewin Cymru yn bennaf, ond gall myfyrwyr fynd ar leoliadau i rannau eraill o Gymru, os dymunant felly.  Rydym wedi llunio cwricwlwm meddygaeth integredig sy'n dysgu'r gwyddorau biofeddygol sylfaenol yng nghyd-destun meddygaeth glinigol, iechyd cyhoeddus, patholeg, moeseg a materion seicogymdeithasol rheoli cleifion. Bydd hynny, ynghyd â phwyslais trwm ar sgiliau clinigol a chyfathrebu, yn darparu popeth y bydd eu hangen arnoch i ymarfer meddygaeth yn gymwys ac yn hyderus.

Yn fwriadol, nid yw'r cwricwlwm, gyda'i wythnosau dysgu a'i leoliadau clinigol, wedi'i strwythuro mewn modd confensiynol ar sail 'systemau'r corff'.  Yn hytrach, mae wedi'i ddylunio i adlewyrchu’r ffordd y mae clinigwyr yn delio â chleifion, a sut mae cleifion yn eu cyflwyno eu hunain i feddygon.

Bydd yr ymagwedd arloesol hon yn eich helpu i ddatblygu ffordd o feddwl ac o ddefnyddio gwybodaeth sy'n efelychu'r hyn a ddefnyddir mewn ymarfer clinigol. Wrth i chi weithio drwy'r wythnosau dysgu, y lleoliadau clinigol a'r sesiynau ymarferol byddwch yn ennill gwybodaeth ac yn adeiladu'ch dealltwriaeth a'ch sgiliau clinigol. Bydd themâu a llinynnau, sy'n rhedeg drwy gydol y Rhaglen, yn eich helpu i gysylltu ag agweddau eraill ar eich dysgu a phethau eraill y byddwch wedi'u hystyried o'r blaen, yn ogystal â sut mae hyn oll yn berthnasol i ymarfer clinigol.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Undergraduate / HECert

Mae myfyrwyr yn dewis 150 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
PM-239FSemester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)50Doctor as Scholar and Scientist 1
PM-240FSemester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)50Doctor as a Practitioner 1
Modiwlau Opsiynol
Standard 

Dewiswch Yn union 50 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select according to English or Welsh speaking placements.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
PM-241FSemester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)50Doctor as a Professional 1
PMW241FSemester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)50Meddyg fel Gweithiwr Proffesiynol 1

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Undergraduate / HEDip

Mae myfyrwyr yn dewis 150 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
PM-349DSemester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)50Doctor as Scholar and Scientist 2
PM-350DSemester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)50Doctor as a Practitioner 2
Modiwlau Opsiynol
Standard 

Dewiswch Yn union 50 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select according to English or Welsh speaking placements.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
PM-351DSemester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)50Doctor as a Professional 2
PMW351DSemester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)50Meddyg fel Gweithiwr Proffesiynol 2

Blwyddyn 3 (Lefel 6)

FHEQ 6 Undergraduate / Honours

Mae myfyrwyr yn dewis 150 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
PM-358ISemester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)50Doctor as Scholar and Scientist 3
PM-359ISemester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)50Doctor as a Practitioner 3
Modiwlau Opsiynol
Standard 

Dewiswch Yn union 50 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select according to English or Welsh speaking placements.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
PM-360ISemester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)50Doctor as a Professional 3
PMW360ISemester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)50Meddyg fel Gweithiwr Proffesiynol 3

Blwyddyn 4 (Lefel )

Mae myfyrwyr yn dewis 150 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
PM-367CSemester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)50Doctor as Scholar and Scientist 4
PM-368CSemester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)50Doctor as a Practitioner 4
Modiwlau Opsiynol
Standard 

Dewiswch Yn union 50 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select according to English or Welsh speaking placements.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
PM-369CSemester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)50Doctor as a Professional 4
PMW369CSemester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)50Meddyg fel Gweithiwr Proffesiynol 4

Disgrifiad

Mae'r Rhaglen yn cynnwys Cyfnod I (Blynyddoedd 1 a 2) a Chyfnod II (Blynyddoedd 3 a 4).  Mae pob blwyddyn wedi'i mapio yn Meddygon Yfory 2009 (TD09) y Cyngor Meddygol Cyffredinol (GMC), lle mae tri modiwl – Scholar and Scientist; Practitioner; a Professional – yn adlewyrchu meysydd canlyniadau TD09.

Mae'r Rhaglen yn cynnwys cwricwlwm troellog, integredig wedi'i strwythuro ar sail chwe thema system y corff, sef Ymddygiad, Amddiffyn, Datblygiad, Symud, Maeth a Chludo, gan gyflwyno 96 o achosion clinigol mewn 70 o 'wythnosau dysgu' (65 yng Nghyfnod I a phump yng Nghyfnod II).

Mae lefel uchel o gyswllt clinigol:

39 wythnos o brentisiaethau clinigol

35 wythnos o leoliadau arbenigol

11 wythnos o ddysgu cymunedol

6 wythnos ddewisol a 6 wythnos o gysgodi

Cyfnod I

Wythnosau Dysgu (ar sail achosion, gan gynnwys Dull Clinigol Integredig)

Dysgu Cymunedol (CBL) mewn ymarfer cyffredinol am un diwrnod bob tair wythnos

LOCS - Cyfleoedd Dysgu mewn Cyd-destun Clinigol

Prentisiaethau Cynnar (1-3)

Cyfnod II

Achos yr Wythnos (wythnosau dysgu ar sail achosion)

Prentisiaethau Clinigol

Prentisiaethau Canolradd (4-6)

Isddarlithyddiaethau (7-9) (Meddygaeth, Llawfeddygaeth a Gofal Sylfaenol)

CBL ym Mlwyddyn 3

Lleoliadau arbenigol ym Mlynyddoedd 3 a 4 - saith lleoliad pum wythnos mewn meddygaeth acíwt; llawfeddygaeth acíwt; adferiad a meddygaeth gyffredinol; iechyd menywod; iechyd plant; iechyd meddwl; ac is-arbenigeddau meddygaeth a llawfeddygaeth.

Cyfnod dewisol ar ddiwedd Blwyddyn 3 (lleoliad clinigol chwe wythnos, dramor gan fwyaf)

Cyfnod cysgodi ar ddiwedd Blwyddyn 4 cyn F1 (lleoliad chwe wythnos lle bydd myfyrwyr yn "cysgodi" meddygon F1 yn eu swydd benodol yng Nghymru, neu'n ymuno â rhaglen 'gysgodi' Cymru gyfan)

Gofynion Mynediad

Er mwyn bod yn gymwys i wneud cais i'r Rhaglen Meddygaeth i Raddedigion, rhaid eich bod yn bodloni'r canlynol:

'myfyriwr cartref' h.y. dinesydd y DU neu'r UE

wedi graddio, neu y rhagwelir y bydd yn graddio (bodlonir wedi hynny), gyda gradd anrhydedd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth uwch mewn unrhyw bwnc**

neu ag o leiaf ail ddosbarth is, ond wedi cyflawni gradd meistr neu PhD* (bodlonir wedi hynny)

wedi ennill gradd C neu uwch mewn TGAU Mathemateg a Saesneg/Cymraeg (neu gyfwerth)

wedi ennill cyfanswm sgôr o 50 neu fwy, gydag o leiaf 50 mewn tair adran (rhesymu yn y gwyddorau biolegol a ffisegol) yn y prawf GAMSAT eleni neu'r llynedd

heb ddilyn gradd meddygaeth MB o'r blaen, yn llawn neu'n rhannol, mewn ysgol feddygaeth arall

Gellir derbyn graddau a ddyfernir mewn gwledydd ac eithrio'r DU, os cadarnheir eu bod cyfwerth â dyfarniadau system y DU

**Os oes gennych fwy nag un radd Baglor, canlyniad y radd ddiwethaf caiff ei ystyried.

 Sylwer:

Nid yw Rhaglen Meddygaeth i Raddedigion Abertawe'n agored i fyfyrwyr rhyngwladol.

Ni fydd y Coleg Meddygaeth yn ystyried ymgeiswyr sydd wedi methu â chwblhau gradd meddygaeth flaenorol.

Nid yw'r Coleg yn derbyn trosglwyddiadau o gyrsiau meddygol eraill.

Cyhyd ag y bodlonir yr holl ofynion mynediad, caiff pob ymgeisydd ei drin yn deg ac yn gyson ar sail teilyngdod. Mae'r Coleg yn cydnabod, fodd bynnag, efallai y caiff rhai ymgeiswyr eu gwrthod, hyd yn oed os ydynt yn bodloni rhai o'r gofynion mynediad neu'r holl ofynion, oherwydd dwysedd y gystadleuaeth am nifer cyfyngedig o leoedd e.e. derbyniom 768 cais ar gyfer y 70 lle oedd ar gael yn 2013.

Sut i Wneud Cais

Gyda'r gystadleuaeth am le ar y Rhaglen Meddygaeth i Raddedigion mor ddwys, a 70 lle yn unig ar gael bob blwyddyn, mae'n dda gwybod bod popeth mewn lle cyn i chi ddechrau. Dyma sut mae'r broses yn gweithio...

Byddwn yn craffu ar bob ymgeisydd ac yn eu hystyried yn ôl eu teilyngdod, ac yn dewis ar sail tri prif ffactor:

Eich cyflawniadau academaidd

Sgôr GAMSAT

Perfformiad yn y cyfweliad

Gwneir ceisiadau blwyddyn ymlaen llaw i'r flwyddyn astudio, felly os ydych yn bwriadu dechrau'r Rhaglen yn 2015, rhaid i chi eistedd y prawf GAMSAT ym mis Medi 2014 a gwneud cais drwy UCAS erbyn 15 Hydref 2014.  Y rhai sydd wedi ennill (neu y rhagwelir y byddant yn ennill) 2:1 neu well yn eu gradd ddiwethaf NEU sydd wedi ennill (neu y rhagwelir y byddant yn ennill) 2:2 neu well YN OGYSTAL Â gradd meistr neu radd uwch; yn ogystal â chyfanswm sgôr o 50 neu well yn y prawf GAMSAT, gan gynnwys 50 neu well yn adran 3 (rhesymu yn y gwyddorau biolegol a ffisegol); yn unig fydd yn gymwys ar gyfer ystyriaeth. 

Geirdaon

Rhaid bod gennych eirda addas ar eich ffurflen UCAS, a allai fod yn:

(1) eirda academaidd; neu

(2) geirda gan gyflogwr neu brofiad gwaith.

Rhifau Ffôn Cyswllt

Rhaid i chi sicrhau eich bod yn cynnwys rhifau ffôn cyswllt ar eich ffurflen UCAS.

Mae rhagor o wybodaeth am ffioedd a sut i'w talu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Mae'n bosib y byddwch yn gymwys i dderbyn arian i helpu i gefnogi'ch astudio. Am wybodaeth am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd eraill sydd ar gael, ewch i dudalennau Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau'r Brifysgol.

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MBBCH Llawn-amser £9,000 £36,750

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw’r ffioedd dysgu’n talu am gostau prynu llyfrau neu nwyddau ysgrifennu, argraffu, rhwymo traethawd ymchwil na llungopïo.

Nid oes costau ychwanegol gorfodol wedi’u nodi ar gyfer y cwrs hwn.

Darpariaeth iaith Gymraeg

Caiff myfyrwyr y cyfle i astudio un modiwl 50credyd ym mhob blwyddyn drwy gyfrwng y Gymraeg - Meddyg fel Gweithiwr Proffesiynnol 1-4.

Mae darpariaeth Cymraeg o fewn y modiwl hwn yn cynnwys

 • Mentor Academaidd sy'n siarad Cymraeg
 • Sesiynnau tiwtora Cymraeg
 • Lleoliadau clinigol gydag ymarferwr sydd yn siarad Cymraeg
 • Lleoliadau clinigol mewn ardaloedd sydd â chanran uchel o siaradwyr Cymraeg
 • Cyfle i gwblhau prosiectau hir Astudiaeth Teuluol, Byw gyda Diagnosis a Datblygu Ymarfer Proffesiynnol drwy'r Gymraeg. 

Mae'r Ysgol Feddygaeth yn ymrwymedig i barhau i ddatblygu cyfleoedd i fyfyrwyr meddygol astudio a defnyddio eu Cymraeg ar y cwrs.

Gall darpar fyfyrwyr wneud cais i gael eu cyfweld drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae myfyrwyr sydd yn dewis astudio o leiaf 40credyd y flwyddyn drwy gyfrwng y Gymraeg yn gymwys i ymgeisio am Ysgoloriaeth Cymhelliant gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol - dyddiad cau ym Mis Mai. 

Mae Academi Hywel Teifi yn cynnig ysgoloriaeth mewnol o £300 y flwyddyn i fyfyrwyr sydd yn dewis astudio o leiaf 40credyd y flwyddyn yn Gymraeg, neu fwrsariaeth o £100 y flwyddyn i fyfyrwyr sydd yn dewis astudio o leiaf 5credyd y flwyddyn yn Gymraeg. Mae modd ymgeisio am rhain yn flynyddol ar ddechrau tymor yr Hydref.

Bydd cyfle i'r rheiny sydd methu siarad Cymraeg ddilyn ein cyrsiau Cymraeg ar gyfer Meddygaeth 1 + 2. Mae'r cyrsiau unigryw yma wedi eu creu ar y cyd gyda'r ganolfan Dysgu Cymraeg - Bae Abertawe , gyda'r bwriad o gylflwyno gwersi Cymraeg sylfaenol ar gyfer cyd-destun gofal iechyd.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Dr Heledd Iago - h.f.iago@abertawe.ac.uk 

Ymwadiad Rhaglen

Darllenwch yr Ymwadiad Gwybodaeth am y Rhaglen Radd

Iechyd Gwledig ac Anghysbell

Nod y Llwybr Iechyd Gwledig ac Anghysbell mewn Addysg Feddygol (RRHIME) yw cynyddu'r nifer o fyfyrwyr a meddygon sy'n ymarfer yng Nghymru wledig a chynyddu ymwybyddiaeth ymhlith myfyrwyr Meddygaeth i Raddedigion (GEM) o fanteision a gwirioneddau byw a gweithio mewn ardaloedd gwledig ac anghysbell.

Gall ymarfer mewn ardaloedd gwledig, anghysbell a heb wasanaeth digonol gynnig manteision amrywiol a diddorol i yrfa meddyg. Fodd bynnag, mae canfyddiad yn aml bod yr ardaloedd hyn yn amgylchoedd heriol i ymarfer meddygaeth ynddynt, ac mae'r canfyddiad hwn yn cyfrannu at anawsterau recriwtio meddygon i ardaloedd o'r fath. Mae'n her neilltuol yng Nghymru, gydag ardaloedd gwledig mawr a phrinder hyfforddeion arbenigol a meddygon cymwysedig, yn enwedig mewn rhai arbenigeddau. Mae ymchwil yn nodi y gallai profiad 'ymdrwytho' cynnar a chynhwysfawr o ofal iechyd gwledig hwyluso cadw myfyrwyr meddygol a meddygon dan hyfforddiant yn yr amgylchedd gwledig , . Mae gwerth profedig hefyd i athrawon a hyfforddwyr o gael myfyrwyr meddygaeth a meddygon dan hyfforddiant mewn ymarfer gwledig.

Cyfleoedd Cyfartal

Mae Prifysgol Abertawe'n sefydliad cyfleoedd cyfartal ac mae'n annog ceisiadau gan bobl o bob gallu. Ar gyfer meddygaeth, caiff pob cais ei asesu yn unigol, ar sail gallu'r ymgeisydd i gyflawni'r deilliannau dysgu, y sgiliau a'r cymwyseddau gofynnol i gwblhau'r Rhaglen MB, ac sy'n ofynnol yn ôl dogfen y GMC, 'Meddygon Yfory'. Mae'r GMC yn gofyn bod pob ysgol feddygaeth yn sicrhau bod yr ymgeisydd yn gallu cwblhau'r cwricwlwm meddygaeth, ac wrth ystyried ymgeiswyr ag anableddau, dylai'r Coleg ddilyn canllawiau cynghorol y GMC yn ei ddogfen, Gateways to the Professions (sydd ar gael ar wefan y GMC). Mae'r Brifysgol yn monitro'r broses ddethol yn ofalus er mwyn sicrhau nad oes unrhyw ymgeiswyr dan anfantais.

Nid oes terfyn oedran uwch penodol ar gyfer y Rhaglen Meddygaeth i Raddedigion.  Fodd bynnag, cynghorwn ein holl ymgeiswyr i ystyried hyd y rhaglen yn ofalus, ac ar ben hynny, dwysedd a natur feichus ddilynol gyrfa mewn meddygaeth, a'r ymroddiad hirdymor y mae ei angen i gwblhau'r cwrs yn llwyddiannus

GAMSAT

Mae GAMSAT yn brawf dethol a gynlluniwyd ac y caiff ei farcio'n broffesiynol ar gyfer ysgolion meddygaeth sy'n cynnig rhaglenni mynediad i raddedigion sy'n agored i raddedigion unrhyw ddisgyblaeth. Bydd angen i chi sefyll prawf GAMSAT UK os ydych yn bwriadu gwneud cais am le ar Raglen GEM yma yn Abertawe.

Mae GAMSAT yn gwerthuso natur ac ehangder y gallu a'r sgiliau yr enilloch drwy brofiad a dysgu blaenorol, gan gynnwys meistrolaeth a defnydd o gysyniadau mewn gwyddoniaeth sylfaenol, yn ogystal â sgiliau mwy cyffredinol datrys problemau, meddwl yn feirniadol ac ysgrifennu. Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan GAMSAT

Beth sydd angen i mi ei wneud?

Cyn gwneud cais i Abertawe drwy UCAS, mae'n ofynnol eich bod yn sefyll y prawf GAMSAT ac yn ennill cyfanswm sgôr o 50 neu well, gydag o leiaf 50 yn adran 3 (rhesymu yn y gwyddorau biolegol a ffisegol) er mwyn bod yn gymwys ar gyfer ystyriaeth. Mae’r prawf yn costio £228, a rhaid talu’r ffi hwn yn llawn adeg gofrestru.  Rhaid i chi gofrestru i sefyll y prawf GAMSAT UK (ar ben eich cais UCAS) - gallwch gofrestru rhwng mis Mehefin a mis Awst 2014 (derbynnir cofrestru hwyr hyd at ganol mis Awst 2014, ond bydd ffi hwyr o £60 yn daladwy ar ben y ffi gofrestru). Bydd pob ymgeisydd yn sefyll y prawf GAMSAT ym mis Medi 2014 mewn canolfannau profion ar draws y DU, gan gynnwys Bryste, Abertawe, Llundain, Nottingham a Sheffield. Unwaith i chi eistedd y prawf GAMSAT, cewch ddefnyddio'r sgôr yn eich cais ar gyfer dau gylch ymgeisio – y flwyddyn yr eisteddoch y prawf a'r flwyddyn ganlynol.

Am ragor o wybodaeth neu i wneud cais am arholiad GAMSAT, cysylltwch â GAMSAT UK yn uniongyrchol.

Sut rydym yn gwneud penderfyniadau

Caiff ymgeiswyr sy'n bodloni'r meini prawf mynediad gofynnol eu rhestru yn nhrefn eu sgôr GAMSAT. Gwahoddir yr ymgeiswyr â'r sgôr uchaf i ganolfan ddethol yn y Coleg Meddygaeth ym mis Ionawr. Rydym yn cyfweld hyd at 250 o ymgeiswyr y flwyddyn ar gyfer y 70 lle sydd ar gael. Byddwn yn ceisio rhoi gwybod i'r ymgeiswyr a oeddent yn llwyddiannus ar y cam hwn o'r cylch dethol ai peidio erbyn mis Tachwedd neu fis Rhagfyr, yn dibynnu ar ddyddiadau'r cyfweliadau.

Fformat y Ganolfan Ddethol

Ar ôl cyflwyniad a sesiwn 'gosod yr olygfa', gofynnir i chi sefyll asesiad ysgrifenedig am hanner awr. Nid y bwriad yw asesu'ch gallu academaidd, ond ceisio adnabod yr ymgeiswyr sydd â rhinweddau personol ac academaidd sy'n addas ar gyfer gyrfa mewn meddygaeth.

Ar ôl y prawf ysgrifenedig, cewch daith o'r Brifysgol. Byddwch yn dysgu mwy am y cwrs ac yn gweld bywyd yma yn Abertawe drwy lygaid myfyriwr meddygaeth. Mae a wnelo hyn ag Abertawe'n penderfynu a ydych yn addas ar gyfer y cwrs, ac ar ben hynny mae'n gyfle i chi weld a yw Abertawe'n gywir i CHI ai peidio.

Ar ôl cinio bydd gwahoddiad i chi i ddau gyfweliad ar wahân, am ugain munud yr un, wedi'u cynnal gan ddau gyfwelydd hyfforddedig o'n panel tra hyfforddedig o feddygon, academyddion, myfyrwyr ac aelodau o'r cyhoedd (lleyg) sy'n gyfwelwyr. Caiff eich datganiad personol ei ystyried a'i drafod yn ystod y cyfweliad.

Mae'r broses gyfweld wedi'i chynllunio i ystyried y rhinweddau personol ac academaidd y mae eu hangen ar feddyg, yn unol â'r hyn a nodir yn ‘Arfer Meddygol Da’, a'ch gallu i fodloni gofynion 'Meddygon Yfory'. Yn gryno, y rhain yw:

 • Sgiliau cyfathrebu
 • Sgiliau datrys problemau
 • Ymdopi dan bwysau
 • Craffter a gonestrwydd
 • Angerdd am feddygaeth/gwydnwch i lwyddo

Unwaith i'r cyfweliadau orffen, byddwn yn asesu perfformiad cyffredinol pob ymgeisydd. Oherwydd natur hynod gystadleuol y broses ddethol, yr ymgeiswyr sy'n sgorio orau yn unig gaiff cynnig lle yn Abertawe. Gwneir cynigion ffurfiol o fis Mawrth 2014 ymlaen.

Ydych chi’n ffit i ymarfer?

Mae'r holl fyfyrwyr meddygol, ac yn wir, meddygon ar ôl iddynt gymhwyso, yn parhau yn destun craffu o ran addasrwydd i ymarfer drwy gydol eu bywydau proffesiynol. Mae hyn yn sicrhau eu bod yn gymwys i barhau yn eu dewis gyrfa.

Er eich diogelwch, yn ogystal â diogelwch eich cleifion yn y dyfodol, bydd yn ofynnol i chi gyflawni Asesiad Iechyd Galwedigaethol, sy'n cynnwys asesiad addasrwydd i ymarfer, yn ogystal â gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS), cyn i chi ddechrau'ch astudiaethau ar y Rhaglen Meddygaeth i Raddedigion. Mae'r DBS yn cynnig gwasanaeth diweddaru sy'n caniatáu i ymgeiswyr gadw'u tystysgrifau DBS ar-lein ac i gyflogwyr wirio'r tystysgrifau diweddaraf ar-lein. Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan DBS.

Cofrestru Dros Dro'r Cyngor Meddygol Cyf

Cofrestru dros dro'r GMC ar gyfer meddygon newydd gymhwyso

Mae paragraffau perthnasol cyhoeddiad y GMC, 'Medical students: professional values and fitness to practise', isod.

Pwynt 60. Dylai ysgolion meddygol hysbysu myfyrwyr, fel rhan o'u gweithdrefnau derbyn, drwy lawlyfrau myfyrwyr ac fel rhan o'u canllawiau a gweithdrefnau addasrwydd i ymarfer, fod y GMC yn gyfrifol am benderfyniadau ynghylch cofrestru. Rhaid ei fod yn eglur i fyfyrwyr y bydd y GMC yn ystyried unrhyw fater sy'n cwestiynu eu haddasrwydd i ymarfer. Mae hyn yn cynnwys unrhyw beth a ddigwyddodd cyn neu yn ystod eu blynyddoedd israddedig, ac unrhyw benderfyniadau a wneir gan banel addasrwydd i ymarfer. Dylai ysgolion meddygol sicrhau bod myfyrwyr yn ymwybodol, cyn iddynt wneud cais i gofrestru dros dro gyda thrwydded i ymarfer, o'r gofynion yn natganiad y GMC ar addasrwydd i ymarfer.

Pwynt 61. Os oes pryder y gallai cofrestriad myfyriwr gael ei wrthod, efallai y gall y GMC roi cyngor ar ganlyniadau posib cofrestru yn seiliedig ar y ffeithiau a ddatgelwyd yn yr achos. Yn yr amgylchiadau hyn, efallai y gallai'r GMC nodi p'un ai y gallai myfyriwr gofrestru ar ryw adeg yn y dyfodol ai peidio, ond ni fyddai hyn yn rhwymo'r GMC i benderfyniad penodol ar adeg cofrestru. O fewn y terfynau amser cywir ar gyfer dechrau'r Rhaglen Sylfaen, dylid ceisio cyngor cyn gynted â phosib cyn gwneud cais i gofrestru gyda thrwydded i ymarfer.

IMED

Mae'r Cyfeiriadur Addysg Feddygol Rhyngwladol (IMED) yn adnodd ar-lein am ddim ar gyfer gwybodaeth gywir a diweddaraf am ysgolion meddygaeth rhyngwladol y'u cydnabyddir gan asiantaeth lywodraeth briodol eu gwledydd.

Cliciwch yma i weld tudalen Abertawe