BSc Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol

Clirio ac Addasu UCAS 2018

Disgwylir nifer gyfyngedig o lefydd gwag ar gyfer ymgeiswyr Hwyr, Clirio ac Addasu 2018 ar nifer o raglenni.  Gall gofynion mynediad amrywio o’r rhai a nodir isod.  Am yr wybodaeth ddiweddaraf ar lefydd gwag ac ymgeisio drwy Glirio ac Addasu, ewch i'n tudalennau Clirio ac Addasu 2018.

Trosolwg Cwrs

Drwy astudio am BSc mewn Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol ym Mhrifysgol Abertawe, byddwch yn datblygu gwybodaeth a sgiliau helaeth sy’n berthnasol i’r system cyfiawnder troseddol, fel rhan o radd a addysgir gan arbenigwyr proffesiynol, mewn amgylchedd cefnogol. Mae Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton yn cynnig profiad neilltuol i fyfyrwyr, cyflogadwyedd uwch, a chwricwlwm blaengar sy'n eich hyfforddi i ddeall y dirwedd gyfreithiol newidiol.

Nodweddion Allweddol

 • Mae Troseddeg yn 3ydd yn y DU yn ôl Canllaw i Brifysgolion Da The Guardian 2019
 • Mae rhaglenni Troseddeg yr Ysgol yn 1af am Ansawdd Addysgu ac yn 1af am Brofiad Myfyrwyr yn y DU (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2017)
 • Sgôr gyffredinol Troseddeg ar gyfer addysgu oedd 97% (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2017)
 • Cytunodd 100% o fyfyrwyr Troseddeg fod y staff yn esbonio pethau'n dda (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2017)
 • Cewch ddysgu am droseddu a'r system cyfiawnder troseddol gan arbenigwyr â phrofiad academaidd ac ymarferol helaeth
 • Byddwch yn rhan o gymuned fywiog sy'n ymroddedig i ddeall rhai o'r problemau mwyaf heriol sy'n wynebu cymdeithas
 • Byddwch yn dysgu sgiliau trosglwyddadwy iawn y mae galw mawr amdanynt gan amrywiaeth eang o gyflogwyr
 • Gallwch ddewis eich modiwlau eich hun yn 2il a 3edd flynyddoedd eich gradd
 • Dysgu drwy ddarlithoedd (sy'n cael eu recordio), seminarau a thiwtorialau.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Undergraduate / HECert
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
ASC100Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Study Skills in Criminology
ASC103Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Criminology, Crime and Society
ASC108Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Employability and Personal Development
ASC109Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Foundations in Research
ASC110Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Law, Criminal Justice and Human Rights
ASC111Semester 2 (Jan-Jun Taught)20The Criminological Imagination
ASC112Semester 1 (Sep-Jan Taught)10An Introduction to the Criminal Justice System

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Undergraduate / HEDip

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
ASC208Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Research Methods in Criminology
ASC212Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Criminological Theory: Content and Application
ASC213Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Dissertation Preparation
Modiwlau Opsiynol

Blwyddyn 3 (Lefel 6)

FHEQ 6 Undergraduate / Honours

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
ASC324Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)40Dissertation
Modiwlau Opsiynol

Disgrifiad

Strwythur

Mae Blwyddyn 1 yn cynnwys cyfres o fodiwlau craidd gorfodol, sy'n amrywio o'r system cyfiawnder troseddol i droseddu a chymdeithas.

Bydd Blwyddyn 2 yn cynnwys tri modiwl gorfodol, ond cewch gyfle hefyd i astudio tri modiwl arall o'ch dewis. Erbyn Blwyddyn 3, byddwch yn gallu llunio'ch profiad dysgu eich hun yn llawn, gan ddewis o amrywiaeth o fodiwlau dewisol.

Cymorth

Dynodir Mentor Academaidd i bob myfyriwr i helpu gyda'r canlynol:

 • Arweiniad Academaidd
 • Cynllunio Datblygiad Personol
 • Arweiniad i ddod o hyd i gymorth gyda materion personol (sy'n effeithio ar eich lles, eich presenoldeb a'ch cynnydd drwy'r Brifysgol)

Mae cynrychiolwyr myfyrwyr ym mhob blwyddyn ein rhaglen y gyfraith hefyd, yn ogystal â chynrychiolydd myfyrwyr israddedig. Ar ben hyn, mae gan yr Ysgol swyddfa gwybodaeth myfyrwyr a fydd yn gallu cynnig cymorth academaidd drwy gydol eich rhaglen astudio.

Cymdeithasau

Gallwch gwrdd â'ch cyd-fyfyrwyr a chymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau cymdeithasol  drwy ymuno âChymdeithas Droseddeg Abertawe sy'n cael ei rhedeg gan fyfyrwyr ar gyfer myfyrwyr.

Sgiliau 

250 x 250

Gofynion Mynediad

Ein cynnig safonol ar gyfer anrhydedd sengl a rhaglenni troseddeg cyd-anrhydedd yn 3 lefel A graddau amrywio o ABB BBB neu gyfwerth.

Mae gwybodaeth am ofynion mynediad amgen ar gael yma.

Cymwysterau rhyngwladol: Myfyrwyr rhyngwladol (o'r tu allan i'r UE) a Myfyrwyr yr UE.

Ar gyfer ymgeiswyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf, mae angen sgôr IELTS o leiaf 6.0 (neu gyfwerth). Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

Sut i Wneud Cais

Os ydych yn ddinesydd y DU neu'r UE, dylech wneud cais yma.

Dylai myfyrwyr o'r tu allan i'r DU neu'r UE wneud cais yma.

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
BSc (Hons) Llawn-amser £9,000 £13,750

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Gallwch wynebu costau ychwanegol yn ystod eich amser yn y Brifysgol, gan gynnwys y canlynol (ond nid yw hon yn rhestr gynhwysfawr):

 • Parcio yn y cae hamdden a theithio i’r campws ac oddi yno
 • Argraffu, llungopïo, costau deunyddiau a chyfarpar ysgrifennu (e.e. cof bach)
 • Prynu llyfrau neu destunau
 • Argraffu a rhwymo
 • Gŵn ar gyfer seremonïau graddio

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd Graddedigion

Mae gan Goleg y Gyfraith a Throseddeg agwedd ragweithiol tuag at wella cyflogadwyedd graddedigion. Mae'r Coleg yn cynnig ystod o leoliadau gwaith lleol, cenedlaethol a rhyngwladol, cyrsiau proffesiynol a'r cyngor a'r cymorth i'ch helpu i ddatblygu'r sgiliau i gyflawni'ch uchelgeisiau.

Ceir rhagor o wybodaeth yma.

250 x 250

Astudiaethau Pellach

Mae ein rhaglenni'r gyfraith a throseddeg ôl-raddedig yn cynnwys graddau Meistr a addysgir mewn troseddeg, hawliau dynol a'r gyfraith, ynghyd â graddau ymchwil a chymwysterau proffesiynol ôl-radd yn y gyfraith (Diploma yn y Gyfraith i Raddedigion a Chwrs Ymarferiad y Gyfraith).

Mae rhagor o fanylion ar gael yma.

Manylion Cyswllt

Ymholiadau

Am ragor o fanylion am astudiaethau troseddeg israddedig (ymholiadau gan fyfyrwyr o'r Deyrnas Unedig), cysylltwch â:

 • Dr Jonathan Burnett (Tiwtor derbyn troseddiaeth israddedig) Rhif Ffôn: +44(01792) 604681
 • Ms Gemma Champion (Swyddog Recriwtio) Rhif Ffôn: +44 (0)1792 606341

 E-bost: study@abertawe.ac.uk

Dylai ymgeiswyr o'r Undeb Ewropeaidd neu fyfyrwyr rhyngwladol ddilyn y ddolen ganlynol : 
http://www.swan.ac.uk/international/contactus/makeanenquiry/

E-bost: international@abertawe.ac.uk 
Ffôn: 00 44 (0) 1792 602600