MEng Peirianneg Gemegol (Blwyddyn mewn diwydiant)

Clirio ac Addasu UCAS 2018

Disgwylir nifer gyfyngedig o lefydd gwag ar gyfer ymgeiswyr Hwyr, Clirio ac Addasu 2018 ar nifer o raglenni.  Gall gofynion mynediad amrywio o’r rhai a nodir isod.  Am yr wybodaeth ddiweddaraf ar lefydd gwag ac ymgeisio drwy Glirio ac Addasu, ewch i'n tudalennau Clirio ac Addasu 2018.

Cemegol ym Mhrifysgol Abertawe

Chemical rankings (Cymraeg)

 1. côd UCAS
  H890
  Hyd:
  5 mlynedd Full-time (with a year in Industry)
 2. Cynnig arferol:
  AAA-AAB
 3. Gradd achrededig
  null

Trosolwg Cwrs

Peirianneg Gemegol

Fel myfyriwr yn dilyn y cwrs Peirianneg Gemegol, cewch eich paratoi i ymdrin â gofynion peirianneg prosesau modern. Mae peirianwyr cemegol yn dylunio, yn gweithredu ac yn gwneud y gorau o brosesau cemegol a ffisegol sy’n troi deunyddiau crai’n gynhyrchion gwerthfawr at ddefnydd dyn. Maent hefyd yn defnyddio’u sgiliau i gael gwared ar sgil gynhyrchion y prosesau hyn mewn modd ecogyfeillgar.

Bydd y radd hon, a gaiff ei hachredu’n broffesiynol, yn cyflwyno gwybodaeth a sgiliau a fydd yn eich galluogi i ymdrin â’r amrywiaeth lawn o bynciau ym maes peirianneg gemegol, gan sicrhau y bydd gennych ddewis helaeth pan fyddwch yn penderfynu ar yrfa. Mae’r modiwlau’n adeiladu ar feysydd peirianneg gemegol pendant a bydd modd eu cymhwyso i feysydd ynni, iechyd, bwyd, dŵr a’r amgylchedd.

Nodweddion Allweddol

 • 6ed yn y DU (Times Good University Guide 2018)
 • 6ed yn y DU am Ansawdd Ymchwil (Times Good University Guide 2019)
 • 7ed yn y DU am Ragolygon Graddedigion (Complete University Guide 2019)
 • 97% o raddedigion mewn cyflogaeth neu astudiaeth bellach o fewn 6 mis i raddio (DLHE)
 • Ymchwil o’r radd flaenaf gan gynnwys datrys problemau prinder dŵr yn y byd
 • Cyfle i dreulio blwyddyn ym myd diwydiant neu dramor
 • Mae ein Labordy Cemegol Peilot yn cynnwys pymtheg rig ar raddfa beilot ar gyfer amrywiaeth eang o weithrediadau uned. Yn y Labordy Cemeg byddwch yn cynnal arbrofion ar raddfa fach i chi fedru meithrin y sgiliau sylfaenol sy’n gysylltiedig ag agweddau amrywiol ar beirianneg gemegol a pheirianneg prosesau sylfaenol.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Undergraduate / HECert
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EG-100Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Chemical Process Principles
EG-101Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Chemical and Environmental Engineering Laboratory
EG-103Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Heat Transfer
EG-111Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Chemical Engineering Skills
EG-117Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Engineering Analysis 2C (Chem, Env & Med)
EG-118Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Engineering Analysis 1C (Chem, Env & Med)
EG-160Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Fluid Mechanics 1
EG-169Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Environmental Awareness for Engineers
EGA102Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Process Analysis and Design
EGA109Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Introductory Organic Chemistry
EGA110Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Instrumental and Analytical Chemistry
EGA114Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Chemical Engineering Science

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Undergraduate / HEDip
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EG-200Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Separation Processes
EG-203Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Biochemical Engineering I
EG-204Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Reactor Design
EG-206Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Instrumentation Measurement and Control
EG-208Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Process Design and Simulation
EG-210Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Thermodynamics of Process Design
EG-211Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Fluid Flow
EG-215Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Process Modelling
EG-220Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Process and Pilot Plant Operations A
EG-230Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Process and Pilot Plant Operations B
EG-233Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)0Placement Preparation: Engineering Industrial Year
EG-285Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Statistical Techniques in Engineering

Blwyddyn 3 (Lefel 6)

FHEQ 6 Undergraduate / Honours
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EG-233Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)0Placement Preparation: Engineering Industrial Year
EG-304Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Safety and Loss Prevention
EG-3062Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Process Equipment Design, Selection & Control
EG-307Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Particulate Systems
EG-337Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Reactor Design II
EG-338Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Separation Processes II
EG-386Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)10Engineering Management
EGA323Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Energy and Low Carbon Technologies
EGA326Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)30Chemical Engineering Design Project
EGZ300Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Environmental Engineering Practice

Blwyddyn 4 (Lefel 6)

FHEQ 6 Undergraduate / Honours
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EG-E01Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)120Industrial Placement Year (Engineering)

Blwyddyn 4 (Lefel 5 YR OUT)

FHEQ 5 Undergraduate Sandwich Year
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EG-E01Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)120Industrial Placement Year (Engineering)

Blwyddyn 5 (Lefel 7)

FHEQ 7 Undergraduate / Advanced Honours

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EGC401Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)30Industrial Engineering and Research Practice
EGCM89Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Chemical and Environmental Engineering MEng Design Project
EGDM01Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Colloid and Interface Science
EG-M01Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Complex Fluids and Rheology
EG-M07Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Optimisation
Modiwlau Opsiynol

Disgrifiad

Dyma amcanion y rhaglen Peirianneg Gemegol:

 • Meithrin sgiliau peirianneg sy’n hollbwysig wrth weithio ym myd diwydiant, gan gynnwys y gallu i ddatrys problem beirianyddol gymhleth drwy ei rhannu’n elfennau  gwahanol, darlunio/modelu atebion i broblemau peirianyddol, gweithio fel rhan o dîm amlddisgyblaethol, deall a pharatoi adroddiadau technegol a chyflwyno’ch gwaith yn glir ac yn gryno.
 • Rhoi cefndir cadarn i fyfyrwyr ym maes dylunio a dadansoddi prosesau cemegol a phrosesau eraill.
 • Creu ymwybyddiaeth o arferion dylunio presennol drwy ddefnyddio’r safonau peirianyddol diweddaraf.
 • Creu ymwybyddiaeth feirniadol o fanteision ac anfanteision dulliau dylunio gwahanol wrth ystyried problemau peirianyddol, gan gynnwys agweddau fel cyfyngiadau o ran yr amgylchedd, cyllid, moeseg ac iechyd a diogelwch.

Gofynion Mynediad

Dyma ofynion mynediad y cwrs Peirianneg Gemegol MEng:

AAA-AAB Safon Uwch (gan gynnwys Mathemateg a Chemeg).

Dyma rai pynciau eraill rydym yn eu hargymell:
Ffiseg
Mathemateg Bellach
Dylunio a Thechnoleg
TGCh/ Cyfrifiadureg
Bioleg

Gall y cynnig a gewch amrywio’n ôl y pynciau rydych yn eu hastudio a chaiff pob cais ei ystyried ar wahân, a hynny ar sail graddau TGAU, pynciau a graddau UG, profiad gwaith, llythyrau geirda a datganiadau personol.

Neu 34 pwynt yn y Fagloriaeth Ryngwladol gan gynnwys 5 mewn Mathemateg Lefel Uwch neu 6 mewn Mathemateg Lefel Safonol a 4 yn Saesneg Lefel Uwch neu 5 yn Saesneg Lefel Safonol.

Os yw myfyrwyr yn dilyn cwrs BTEC mewn pynciau perthnasol sydd â chryn dipyn o gynnwys Cemegol/Cemeg, bydd angen D*D*D* - D*D*D, gan gynnwys B mewn Mathemateg Safon Uwch. Os nad ydych yn dilyn cwrs Mathemateg Safon Uwch, bydd angen o leiaf D yn y modiwlau ‘Mathemateg i Dechnegwyr’ a D mewn ‘Mathemateg Bellach i Dechnegwyr’ y BTEC. Mae angen i fyfyrwyr hefyd fod ag o leiaf dau gymhwyster TGAU gradd A , gan gynnwys gradd B, o leiaf, mewn Mathemateg a dau bwnc gwyddonol arall.

Gwybodaeth am ofynion mynediad ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol.

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MEng (Hons) Full-time (with a year in Industry) £9,000 £19,550

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Yn ystod blwyddyn ryngol (e.e. blwyddyn mewn diwydiant, blwyddyn dramor neu flwyddyn lleoliad), bydd ffi is yn gymwys. Am ragor o wybodaeth ewch i'n tudalen ffioedd dysgu.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw ffioedd dysgu'r radd MEng Peirianneg Gemegol (gyda Blwyddyn mewn diwydiant) yn cynnwys costau personol y myfyriwr megis prynu llyfrau a deunydd ysgrifennu, argraffu a llungopïo.

Mae pob gwerslyfr a argymhellir ar gyfer y cwrs hwn ar gael yn y llyfrgell. Mae’r holl feddalwedd sydd ei hangen ar gyfer y cwrs ar gael ar y rhwydwaith Peirianneg, i'w defnyddio yn ein hystafelloedd cyfrifiaduron ym Mhrifysgol Abertawe.

Mae mynediad diwifr am ddim at y rhyngrwyd ar gael ledled y campws cyfan y Brifysgol a’r neuaddau preswyl.

Achrediad

Achredir y cwrs MEng Peirianneg Gemegol (gyda Blwyddyn mewn diwydiant) ym Mhrifysgol Abertawe gan Sefydliad y Peirianwyr Cemegol.

Mae achrediad yn farc ansawdd i nodi bod y radd yn bodloni'r safonau a osodir gan y Cyngor Peirianneg yn y ddogfen Safonau'r DU ar gyfer Cymhwysedd Peirianneg Proffesiynol. O ganlyniad i ennill gradd achrededig, bydd gennych rai, neu'r cyfan, o'r wybodaeth, dealltwriaeth, a sgiliau sydd eu hangen i gofrestru'n Beiriannydd Corfforedig neu'n Beiriannydd Siartredig. Mae rhai cyflogwyr yn ffafrio'r rhai sydd â gradd achrededig wrth recriwtio, ac mae gradd achrededig yn debyg o gael ei chydnabod mewn gwledydd sydd wedi llofnodi cytundebau rhyngwladol.

IChemE internationally accredited degreeMae achrediad IChemE:

 • Yn eich sicrhau y bydd y cwrs yn rhoi sail broffesiynol gadarn i chi yn y pwnc
 • Yn eich sicrhau y bydd yr addysgu o safon uchel, yn berthnasol, gyda chynnwys ymarferol priodol ac oriau cyswllt priodol gan staff academaidd cwbl gymwys
 • Yn bodloni anghenion y cyflogwyr
 • Yn cynnwys diogelwch a chynaliadwyedd proses safonol a dderbynnir ar lefel ryngwladol
 • Yn darparu sail er mwyn i chi anelu at statws gwerthfawr Peiriannydd Siartredig

 

Blwyddyn mewn Diwydiant

Gellir gwneud y flwyddyn mewn diwydiant yn y DU neu dramor. Mae manteision y flwyddyn ar leoliad yn helaeth.

Er enghraifft, nid yn unig y byddwch yn cael profiad diwydiannol gwerthfawr, bydd cyflog yn cael ei dalu i chi hefyd am y flwyddyn honno. Y cyflog blynyddol cyfartalog yw dros £15,000 ar hyn o bryd.

Darperir cefnogaeth ac arweiniad i’ch helpu i sicrhau lleoliad. Ceir gweithdai ysgrifennu CV, cyflwyniadau gan fyfyrwyr a chwmnïau. Yn ogystal, ceir cyngor ar chwilio am swydd a chynghorion ymgeisio.

Darganfyddwch fwy am ein gwefan Blwyddyn mewn Diwydiant: