MEng Peirianneg Electronig a Thrydanol (blwyddyn dramor)

Clirio ac Addasu UCAS 2018

Disgwylir nifer gyfyngedig o lefydd gwag ar gyfer ymgeiswyr Hwyr, Clirio ac Addasu 2018 ar nifer o raglenni.  Gall gofynion mynediad amrywio o’r rhai a nodir isod.  Am yr wybodaeth ddiweddaraf ar lefydd gwag ac ymgeisio drwy Glirio ac Addasu, ewch i'n tudalennau Clirio ac Addasu 2018.

Peirianneg Trydanol ym Mhrifysgol Abertawe

Electrical rankings (Cymraeg)

 1. côd UCAS
  H600
  Hyd:
  5 mlynedd Full-time (with a year in Industry)
 2. Cynnig arferol:
  AAA-AAB

Trosolwg Cwrs

MEng Peirianneg Electronig a Thrydanol (gyda blwyddyn allan)

Mae’r rhaglen Peirianneg Drydanol ac Electronig wedi’i chynllunio i roi’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau sylfaenol i fyfyrwyr sy’n hollbwysig i waith a datblygiad Peiriannydd Corfforedig, neu rywun a fydd yn astudio ymhellach i fod yn Beiriannydd Siartredig.

Caiff y myfyrwyr ddigon o wybodaeth sylfaenol a chaiff glywed am yr holl syniadau a’r dulliau cyfredol i’w galluogi i ddod o hyd i atebion i broblemau peirianyddol go iawn.

Nodweddion Allweddol

 • 10fed yn y DU Ansawdd Ymchwil (Times Good University Guide 2018)
 • 89% o raddedigion mewn cyflogaeth neu astudiaeth bellach o fewn 6 mis i raddio (DLHE)
 • Astudio ar Gampws y Bae, sy’n gampws newydd sbon gwerth £450 miliwn
 • Cyfle i dreulio blwyddyn ym myd diwydiant neu dramor
 • Ysgoloriaethau ar gael i fyfyrwyr eithriadol

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Undergraduate / HECert
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EG-114Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Engineering Analysis 1B (Mech & EEE)
EG-116Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Engineering Analysis 2B (Mech & EEE)
EG-142Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Instrumentation and Control
EG-143Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Digital Design
EG-150Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Signals and Systems
EG-151Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Microcontrollers
EG-152Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Analogue Design
EG-155Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Circuit Analysis
EG-168Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Engineering Professional Development
EGA107Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Power Engineering
EGA108Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Functional and Smart Materials
EGA121Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Introduction to Electromagnetics

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Undergraduate / HEDip
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EG-219Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Statistical Methods in Engineering
EG-240Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Electronic Circuits
EG-241Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Electrical Machines
EG-242Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Electronic Materials and Devices
EG-243Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Control Systems
EG-244Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Software Engineering
EG-247Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Signals and Systems
EG-252Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Group Design Exercise
EGA207Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Electromagnetics
EGA211Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Semiconductor Technology
EGA222Semester 1 (Sep-Jan Taught)5Practical Circuits A
EGA223Semester 2 (Jan-Jun Taught)5Practical Circuits B

Blwyddyn 3 (Lefel 6)

FHEQ 6 Undergraduate / Honours

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EG-319Semester 2 (Jan-Jun Taught)10IC Design
EG-340Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Design Electronics
EG-341Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Microwave Circuits and Antennas
EG-342Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Power Systems
EG-345Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Power Electronics
EG-353Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)30Research Project
EGA333Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Communications
Modiwlau Opsiynol
TB1 Optional Modules  

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
EG-350Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Digital Communications
EG-355Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Quantum Devices
EGA366Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Kinematics and Programming for Robot
AND
TB2 Optional Modules  

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
EG-351Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Communication Systems and Networks
EGA305Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Nanoelectronics

Blwyddyn 4 (Lefel 5 YR OUT)

FHEQ 5 Undergraduate Sandwich Year
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EG-R01Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)120Study Abroad (Engineering)

Blwyddyn 5 (Lefel 7)

FHEQ 7 Undergraduate / Advanced Honours

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EGLM00Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Power Semiconductor Devices
EGLM02Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Advanced Power Electronics and Drives
EGLM03Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Modern Control Systems
EGLM05Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Advanced Power Systems
EGLM06Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Energy and Power Electronics Laboratory
EG-M121Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)30Group Project (EEE)
EG-M47Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Leadership Development
EG-M85Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Strategic Project Planning
Modiwlau Opsiynol

Disgrifiad

Dyma amcanion y rhaglen Peirianneg Drydanol ac Electronig:

 • Sicrhau bod y myfyrwyr yn cael cefndir cadarn ym maes dylunio a dadansoddi systemau trydanol ac electronig.
 • Meithrin sgiliau modelu cyfrifiadurol ac efelychu gan ddefnyddio meddalwedd safonol diwydiannol fel : Matlab-Simulink, PSpice, SILVACO, PSCAD, a PSIM.
 • Meithrin y sgiliau peirianyddol sydd eu hangen i weithio ym myd diwydiant, gan gynnwys y gallu i ddatrys problem beirianyddol gymhleth drwy ei rhannu’n elfennau  gwahanol, y gallu i efelychu ac adeiladu atebion i broblemau, a’r gallu i ddeall a pharatoi adroddiadau technegol.
 • Creu ymwybyddiaeth feirniadol o’r agweddau moesegol, amgylcheddol ac economaidd gymdeithasol ar broblem yn ymwneud â Pheirianneg Drydanol ac Electronig wrth weithio gyda diwydiant, drwy gyflwyno codau ymddygiad proffesiynol (e.e. Rheolau Ymddygiad IET).   
 • Meithrin sgiliau modelu cyfrifiadurol drwy annog myfyrwyr i ddatblygu eu meddalwedd eu hunain er mwyn medru dadansoddi problemau peirianneg sifil realistig.
 • Creu ymwybyddiaeth feirniadol o fanteision ac anfanteision dulliau dylunio gwahanol wrth ystyried problem peirianneg sifil, gan gynnwys agweddau fel cyfyngiadau o ran yr amgylchedd, cyllid, neu iechyd a diogelwch.

Gofynion Mynediad

Y gofynion mynediad ar gyfer y cwrs MEng Peirianneg Electronig a Thrydanol (gyda blwyddyn yn Ewrop, Gogledd America, Awstralia, neu Ddiwydiant) yw:

AAA-AAB Safon Uwch (gan gynnwys Mathemateg).

Dyma rai pynciau eraill rydym yn eu hargymell:
Ffiseg
Mathemateg Bellach
Cemeg
Dylunio a Thechnoleg
TGCh/ Cyfrifiadureg
Bioleg

Gall y cynnig a gewch amrywio’n ôl y pynciau rydych yn eu hastudio a chaiff pob cais ei ystyried ar wahân, a hynny ar sail graddau TGAU, pynciau a graddau UG, profiad gwaith, llythyrau geirda a datganiadau personol.

Neu 34 pwynt yn y Fagloriaeth Ryngwladol gan gynnwys 5 mewn Mathemateg Lefel Uwch neu 6 mewn Mathemateg Lefel Safonol a 4 yn Saesneg Lefel Uwch neu 5 yn Saesneg Lefel Safonol.

Os yw myfyrwyr yn dilyn cwrs BTEC mewn pynciau perthnasol, bydd angen D*D*D* - D*D*D, gan gynnwys B mewn Mathemateg Safon Uwch. Os nad ydych yn dilyn cwrs Mathemateg Safon Uwch, bydd angen o leiaf D yn y modiwlau ‘Mathemateg i Dechnegwyr’ a D mewn ‘Mathemateg Bellach i Dechnegwyr’ y BTEC. Mae angen i fyfyrwyr hefyd fod ag o leiaf dau gymhwyster TGAU gradd A , gan gynnwys gradd B, o leiaf, mewn Mathemateg a dau bwnc gwyddonol arall.

Gofynion mynediad ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol.

Sut i Wneud Cais

Darganfyddwch sut i wneud cais ar gyfer y cwrs MEng Peirianneg Electronig a Thrydanol (gyda blwyddyn yn Ewrop, Gogledd America, Awstralia, neu Ddiwydiant) fel myfyriwr o'r DU neu'r UE

Darganfyddwch sut i wneud cais ar gyfer y cwrs MEng Peirianneg Electronig a Thrydanol (gyda blwyddyn yn Ewrop, Gogledd America, Awstralia, neu Ddiwydiant) fel myfyriwr rhyngwladol

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MEng (Hons) Full-time (with a year in Industry) £9,000 £18,500

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Yn ystod blwyddyn ryngol (e.e. blwyddyn mewn diwydiant, blwyddyn dramor neu flwyddyn lleoliad), bydd ffi is yn gymwys. Am ragor o wybodaeth ewch i'n tudalen ffioedd dysgu.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw ffioedd dysgu'r radd MEng Peirianneg Electronig a Thrydanol (gyda blwyddyn yn Ewrop, Gogledd America, Awstralia, neu Ddiwydiant) yn cynnwys costau personol y myfyriwr megis prynu llyfrau a deunydd ysgrifennu, argraffu a llungopïo.

Mae pob gwerslyfr a argymhellir ar gyfer y cwrs hwn ar gael yn y llyfrgell. Mae’r holl feddalwedd sydd ei hangen ar gyfer y cwrs ar gael ar y rhwydwaith Peirianneg, i'w defnyddio yn ein hystafelloedd cyfrifiaduron ym Mhrifysgol Abertawe.

Mae mynediad diwifr am ddim at y rhyngrwyd ar gael ledled y campws cyfan y Brifysgol a’r neuaddau preswyl.

Blwyddyn Dramor neu mewn Diwydiant

Gellir gwneud y flwyddyn mewn diwydiant yn y DU neu dramor. Mae manteision y flwyddyn ar leoliad yn helaeth.

Er enghraifft, nid yn unig y byddwch yn cael profiad diwydiannol gwerthfawr, bydd cyflog yn cael ei dalu i chi hefyd am y flwyddyn honno. Y cyflog blynyddol cyfartalog yw dros £15,000 ar hyn o bryd.

Darperir cefnogaeth ac arweiniad i’ch helpu i sicrhau lleoliad. Ceir gweithdai ysgrifennu CV, cyflwyniadau gan fyfyrwyr a chwmnïau. Yn ogystal, ceir cyngor ar chwilio am swydd a chynghorion ymgeisio.

Darganfyddwch fwy am ein gwefan Blwyddyn mewn Diwydiant:

Oes gennych ddiddordeb mewn astudio dramor fel rhan o’ch gradd? Darganfyddwch fwy am astudio dramor fel rhan och gradd.

Blwyddyn Dramor

Bydd myfyrwyr ar gynllun gradd BEng 4 blynedd, sy’n cynnwys blwyddyn dramor, yn gallu astudio mewn prifysgol bartner ar ôl eu hail flwyddyn, a chyn eu blwyddyn olaf.

Fel myfyriwr ar gwrs Blwyddyn Dramor, byddwch yn dewis y brifysgol lle byddwch chi’n treulio’ch blwyddyn dramor trwy gyflwyno tri dewis i gydlynydd y cwrs yn y Coleg Peirianneg.

Yna, anfonir y wybodaeth at y Swyddfa Datblygu Rhyngwladol ym Mhrifysgol Abertawe fel y gellir dyrannu lleoedd cyfnewid ar draws y Brifysgol. Mae cyfuniad o gysylltiadau Peirianneg penodol a chysylltiadau ar draws y Brifysgol ar gael. Mae cysylltiadau ar draws y Brifysgol yn dibynnu ar beth sydd ar gael ac ar drafodaeth gan eu bod yn gwasanaethu’r sefydliad cyfan, mewn egwyddor.

Mae’n rhaid pasio’r flwyddyn dramor er mwyn symud ymlaen. Nid oes credydau i’w cael gyda’n cynlluniau astudio dramor yn yr ystyr nad ydynt yn cael eu hystyried fel astudiaeth sy’n cymryd lle astudio yn Abertawe; felly mae BEng 3-blynedd safonol yn dod yn BEng 4 blynedd gyda blwyddyn dramor.

I gael gwybod mwy am gysylltiadau â’n sefydliadau partner, ewch i wefan Cyfleoedd Byd-eang.

Am ragor o wybodaeth am ffioedd dysgu yn ystod eich blwyddyn dramor, ewch i   www.swansea.ac.uk/cy/israddedig/ffioedd-a-chyllid/ffioedd-dysgu.

 

Cyfrifoldeb y myfyrwyr yw’r costau canlynol:

Llety

Cynlluniau prydau bwyd (yn dibynnu ar y sefydliad)

Yswiriant iechyd (yn dibynnu ar y cyrchfan)

Tocynnau awyr

Fisa/Caniatâd astudio