BEng Gwyddor Defnyddiau a Pheirianneg (Blwyddyn Dramor)

Clirio ac Addasu UCAS 2018

Disgwylir nifer gyfyngedig o lefydd gwag ar gyfer ymgeiswyr Hwyr, Clirio ac Addasu 2018 ar nifer o raglenni.  Gall gofynion mynediad amrywio o’r rhai a nodir isod.  Am yr wybodaeth ddiweddaraf ar lefydd gwag ac ymgeisio drwy Glirio ac Addasu, ewch i'n tudalennau Clirio ac Addasu 2018.

Peirianneg Deunyddiau a Gwyddoniaeth ym Mhrifysgol Abertawe

Materials rankings (Cymraeg)

Trosolwg Cwrs

null

Fel myfyriwr sy’n astudio Gwyddoniaeth Deunyddiau a Pheirianneg, byddwch yn dysgu am adeiledd, perfformiad mecanyddol a phriodweddau gweithredol aloeon uwch, polymerau, deunyddiau cyfansawdd, cerameg, deunyddiau clyfar, swyddogaethol ac electronig.

Nodweddion Allweddol

 • 8ed yn y DU (Complete University Guide 2019)
 • 4ed yn y DU am Ansawdd Ymchwil (Complete University Guide 2019)
 • 2il yn y DU am Ragolygon Graddedigion (Complete University Guide 2019)
 • 95% o raddedigion mewn cyflogaeth neu astudiaeth bellach o fewn 6 mis i raddio (DLHE)
 • Cyfle i dreulio blwyddyn ym myd diwydiant neu dramor Ysgoloriaethau deunyddiau ar gael i fyfyrwyr eithriadol
 • Cyfleusterau rhagorol ar Gampws y Bae, sy’n gampws newydd sbon gwerth £450 miliwn

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Undergraduate / HECert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EG-168Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Engineering Professional Development
EG-180Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Introduction to Materials Engineering
EG-182Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Manufacturing Technology I
EG-183Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Materials Resources
EG-184Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Mechanical Properties of Materials
EG-185Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Materials Practicals 1: structure / property links in metals
EG-187Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Engineering Analysis for Materials 1
EG-188Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Engineering Analysis for Materials 2
EGA110Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Instrumental and Analytical Chemistry
EGA113Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Case Studies in Materials
EGA163Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Design and Laboratory Classes 1
Modiwlau Opsiynol
Materials Year 1 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select one of three modules from Module Group 1. If a student has done A level (or equivalent) Chemistry but not Physics they must opt for EGA106. If a student has done A level (or equivalent) Physics but not Chemistry they must opt for EGA103. If a student has done A level (or equivalent) Physics and Chemistry they must opt for EG-108. In the unlikely event that a student has no chemistry or physics background they would be best advised to do EGA106.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
EG-108Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Engineering Sustainability
EGA103Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Foundation Chemistry
EGA106Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Engineering Science

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Undergraduate / HEDip
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EG-218Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Materials for Energy
EG-279Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Functional and Smart Materials
EG-280Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Microstructure Evolution and Control in Metallic Materials
EG-281Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Polymers: Structure and Processing
EG-282Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Computational Materials 1
EG-283Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Mechanical Deformation in Structural Materials
EG-284Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Manufacturing Technology II
EG-285Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Statistical Techniques in Engineering
EG-286Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Materials Practicals 2a: Microstructure Development in Alloy Systems
EG-287Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Materials Practicals 2b: Applied examples in polymeric and metallic materials
EG-290Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Order and Disorder in Materials
EG-292Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Modelling and Simulation of Materials

Blwyddyn 3 (Lefel 5 YR OUT)

FHEQ 5 Undergraduate Sandwich Year
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EG-R01Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)120Study Abroad (Engineering)

Blwyddyn 4 (Lefel 6)

FHEQ 6 Undergraduate / Honours
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EG-353Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)30Research Project
EG-380Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Computational Materials 2
EG-381Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Fracture and Fatigue
EG-383Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Ceramics
EG-385Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Polymers: Properties and Design
EG-386Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)10Engineering Management
EG-387Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Metals: Advanced Manufacturing and Protection
EG-391Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Microstructure and Characterisation
EG-392Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Physical Metallurgy of Steels
EGA301Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Composite Materials

Disgrifiad

Dyma amcanion y rhaglen Gwyddoniaeth Deunyddiau a Pheirianneg:

 • Cyflwyno cysyniadau dylunio, dethol a phrosesu deunyddiau ar gyfer amrywiaeth o gymwysiadau ym maes peirianneg a disgyblaethau eraill.
 • Sicrhau bod myfyrwyr yn cael cefndir cadarn mewn Gwyddoniaeth Deunyddiau, gan ganolbwyntio ar y cysylltiad rhwng strwythur a phriodweddau ffisegol a swyddogaethol deunyddiau.
 • Meithrin y sgiliau ymarferol ac arbrofol a’r sgiliau ysgrifennu technegol y mae ein partneriaid a’n cydweithwyr ym myd diwydiant yn galw amdanynt
 • Creu ymwybyddiaeth feirniadol o effeithiau amodau prosesu ar strwythur a phriodweddau ffisegol deunyddiau. 

Gofynion Mynediad

Dyma ofynion mynediad y cwrs Gwyddoniaeth Deunyddiau a Pheirianneg BEng:

AAB-BBB at A level

Dyma rai pynciau eraill rydym yn eu hargymell:
Cemeg
Mathemateg
Ffiseg
Mathemateg Bellach
Dylunio a Thechnoleg
TGCh/ Cyfrifiadureg
Bioleg

Gall y cynnig a gewch amrywio’n ôl y pynciau rydych yn eu hastudio a chaiff pob cais ei ystyried ar wahân, a hynny ar sail graddau TGAU, pynciau a graddau UG, profiad gwaith, llythyrau geirda a datganiadau personol.

Neu 32 pwynt yn y Fagloriaeth Ryngwladol gan gynnwys 5 mewn Mathemateg Lefel Uwch neu 6 mewn Mathemateg Lefel Safonol a 4 yn Saesneg Lefel Uwch neu 5 yn Saesneg Lefel Safonol.

Os yw myfyrwyr yn dilyn cwrs BTEC mewn pynciau perthnasol, bydd angen D*D*D* - D*D*D, gan gynnwys B mewn Mathemateg Safon Uwch. Os nad ydych yn dilyn cwrs Mathemateg Safon Uwch, bydd angen o leiaf D yn y modiwlau ‘Mathemateg i Dechnegwyr’ a D mewn ‘Mathemateg Bellach i Dechnegwyr’ y BTEC. Mae angen i fyfyrwyr hefyd fod ag o leiaf dau gymhwyster TGAU gradd A , gan gynnwys gradd B, o leiaf, mewn Mathemateg a dau bwnc gwyddonol arall.

Gwybodaeth am ofynion mynediad ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol.

Sut i Wneud Cais

Sut i wneud cais ar gyfer y radd BEng Gwyddor Defnyddiau a Pheirianneg (gyda Blwyddyn Dramor), yn fyfyriwr o'r DU neu o'r Undeb Ewropeaidd.

Sut i wneud cais ar gyfer y radd BEng Gwyddor Defnyddiau a Pheirianneg (gyda Blwyddyn Dramor), yn fyfyriwr rhyngwladol

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
BEng (Hons) Llawn-amser £9,000 £20,350

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Yn ystod blwyddyn ryngol (e.e. blwyddyn mewn diwydiant, blwyddyn dramor neu flwyddyn lleoliad), bydd ffi is yn gymwys. Am ragor o wybodaeth ewch i'n tudalen ffioedd dysgu.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw ffioedd dysgu'r radd BEng Gwyddor Defnyddiau a Pheirianneg (gyda Blwyddyn Dramor) yn cynnwys costau personol y myfyriwr megis prynu llyfrau a deunydd ysgrifennu, argraffu a llungopïo.

Mae pob gwerslyfr a argymhellir ar gyfer y cwrs hwn ar gael yn y llyfrgell. Mae’r holl feddalwedd sydd ei hangen ar gyfer y cwrs ar gael ar y rhwydwaith Peirianneg, i'w defnyddio yn ein hystafelloedd cyfrifiaduron ym Mhrifysgol Abertawe.

Mae mynediad diwifr am ddim at y rhyngrwyd ar gael ledled y campws cyfan y Brifysgol a’r neuaddau preswyl.

Achrediad

Achredir y cwrs BEng Gwyddor Defnyddiau a Pheirianneg (gyda Blwyddyn Dramor) ym Mhrifysgol Abertawe gan y Sefydliad Defnyddiau, Mwynau a Mwyngloddio (IOM3).

Dywed yr achrediad fod y radd:

1. yn bodloni anghenion addysgol Peiriannydd Corfforedig (IEng) yn llawn,

2. yn bodloni anghenion addysgol Peiriannydd Siartredig (CEng) yn rhannol. Bydd angen rhaglen Dysgu Ymhellach achrededig er mwyn bodloni anghenion addysgol Peiriannydd Siartredig yn llawn.

Mae achrediad yn farc ansawdd i nodi bod y radd yn bodloni'r safonau a osodir gan y Cyngor Peirianneg yn y ddogfen Safonau'r DU ar gyfer Cymhwysedd Peirianneg Proffesiynol. O ganlyniad i ennill gradd achrededig, bydd gennych rai, neu'r cyfan, o'r wybodaeth, dealltwriaeth, a sgiliau sydd eu hangen i gofrestru'n Beiriannydd Corfforedig neu'n Beiriannydd Siartredig. Mae rhai cyflogwyr yn ffafrio'r rhai sydd â gradd achrededig wrth recriwtio, ac mae gradd achrededig yn debyg o gael ei chydnabod mewn gwledydd sydd wedi llofnodi cytundebau rhyngwladol.

Blwyddyn dramor

Fel myfyriwr ar gwrs BEng Gwyddor Defnyddiau a Pheirianneg (Blwyddyn Dramor), byddwch yn dewis y brifysgol lle y byddwch yn treulio'ch blwyddyn dramor trwy gynnig dau ddewis i gydlynydd y cwrs yn y Coleg Peirianneg.

Yna, anfonir y wybodaeth hon ymlaen at y Swyddfa Datblygu Rhanbarthol ym Mhrifysgol Abertawe, fel bod modd neilltuo lleoedd cyfnewid ar draws y Brifysgol. Mae cyfuniad o gysylltiadau Peirianneg penodol a chysylltiadau ar draws y Brifysgol ar gael. Ni ellir addo y bydd cysylltiadau ar draws y Brifysgol ar gael a bydd yn rhaid eu trafod fesul achos gan eu bod yn cynnig gwasanaeth i'r sefydliad cyfan mewn egwyddor.

Rhaid pasio'r flwyddyn mewn gwlad dramor er mwyn symud ymlaen. Fodd bynnag, mae'n cyflawni rôl sgôr glicied h.y., bydd yn cael ei defnyddio dim ond os bydd modd iddi wella dosbarthiad gradd cyffredinol y myfyriwr. Ni fydd ein cynlluniau astudio mewn gwlad dramor yn dwyn credydau ac ni fyddant yn cymryd lle gweithgarwch astudio yn Abertawe; felly bydd BEng 3-blynedd safonol yn datblygu i fod yn BEng 4-blynedd gyda blwyddyn mewn gwlad dramor.

I gael gwybod am gysylltiadau gyda'n sefydliadau partner, trowch at y wefan Astudio mewn Gwlad Dramor.

Bydd yn rhaid i fyfyrwyr dalu'r costau canlynol:

 • Llety
 • Cynlluniau prydau (gan ddibynnu ar y sefydliad)
 • Yswiriant iechyd (gan ddibynnu ar y cyrchfan)
 • Teithiau awyren
 • Fisa/trwydded Astudio

Enghraifft o amserlen

Isod mae enghraifft o amserlen.

Sylwch fod amserlenni yn ddarostyngol i newid.

‌‌‌Materials Science and Engineering Year 1