Clirio ac Addasu UCAS 2018

Disgwylir nifer gyfyngedig o lefydd gwag ar gyfer ymgeiswyr Hwyr, Clirio ac Addasu 2018 ar nifer o raglenni.  Gall gofynion mynediad amrywio o’r rhai a nodir isod.  Am yr wybodaeth ddiweddaraf ar lefydd gwag ac ymgeisio drwy Glirio ac Addasu, ewch i'n tudalennau Clirio ac Addasu 2018.

Trosolwg Cwrs

CYFLOGADWYEDD: Mae 100% o fyfyrwyr Osteopatheg Prifysgol Abertawe mewn swydd ac yn ymarfer o fewn chwe mis ar ôl graddio (Unistats, 2017)

CYFLOGAU AR GYFARTALEDD: Caiff osteopath ddisgwyl cyflog cychwynnol oddeutu £25,000.

GOFYNION MYNEDIAD: BBB ar lefel A2 fan lleiaf, gan gynnwys o leiaf un wyddor fiolegol. O leiaf 5 TGAU A-C gan gynnwys Cymraeg neu Iaith Saesneg, mathemateg a gwyddoniaeth.

ACHREDU: Achredir y cwrs hwn gan y Cyngor Osteopathig Cyffredinol. Rhaid i raddedigion gofrestru gyda'r Cyngor Osteopathig Cyffredinol cyn y cânt weithio fel osteopath yn y Deyrnas Unedig.

Mae croeso i FYFYRWYR RHYNGWLADOL ymgeisio.

Nodweddion Allweddol

Pam astudio'r cwrs hwn?

 • Y cwrs Meistr Osteopatheg yw'r cwrs Meddygaeth Amgen gorau yn y Deyrnas Unedig (Complete University Guide, 2018)
 • 94% am Foddhad Myfyrwyr (Unistats 2017)
 • Mae'n cynnig profiad ymarferol wrth gymhwyso sgiliau clinigol i gleifion dan oruchwyliaeth.
 • Mae gan fyfyrwyr fynediad at gyfleusterau o'r safon orau yng Nghlinig Osteopatheg Prifysgol Abertawe.
 • Mae myfyrwyr yn cael cyflwyniad i reoli busnes i baratoi at ymarfer preifat.
 • Mae gan fyfyrwyr y cyfle i gael Gwobr Gyflogadwyedd Abertawe a ddarperir fel rhan o’r cwrs.
 • Mae graddedigion yn derbyn cymhwyster a gydnabyddir gan y Cyngor Osteopathig Cyffredinol, gan eu galluogi i gofrestru i ymarfer.

Mae gan y Coleg Gwyddorau Dynol ac Iechyd gyfleusterau o’r radd flaenaf ar gyfer profiadau gweithle realistig, yn ogystal â chlinig osteopathig cwbl weithredol 

Cewch daith rithwir o gwmpas cyfleusterau'r Brifysgol. 

Ond nid astudio yw'r unig reswm dros ddod i'r Brifysgol. Mae Abertawe'n cynnig profiad gwych i fyfyrwyr mewn amgylchedd hardd. Dyma ragor o wybodaeth am resymau arddull byw dros ddewis Abertawe. 

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Undergraduate / HECert
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
SHF100Semester 2 (Jan - Jun Taught)30Anatomy and Physiology 2
SHF105Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Osteopathic Skills 1
SHF106Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Osteopathic Skills 2
SHF108Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Introduction to Personal and Professional Development
SHF109Semester 1 (Sep-Jan Taught)30Anatomy and Physiology 1
SHF110Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Introduction to Osteopathic Concepts and Principles

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Undergraduate / HEDip
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
SHF200Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Clinical Biomechanics and Imaging
SHF201Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Introduction to Business Management for Health Care
SHF203Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Osteopathic Skills 3
SHF204Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Osteopathic Skills 4
SHF205Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Pathophysiology and Therapeutics 1
SHF206Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Pathophysiology and Therapeutics 2
SHF207Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Applied Psychology and Sociology for Health Care
SHF208Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Further Personal and Professional Development
SHF209Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Introduction to Evidence Based Practice

Blwyddyn 3 (Lefel 6)

FHEQ 6 Undergraduate / Honours
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
SHF301Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Developing Business Management Skills
SHF302Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Continuing Personal and Professional Development
SHF303Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Applying Evidence Based Practice
SHF304Semester 1 (Sep-Jan Taught)40Osteopathic Skills 5
SHF307Semester 2 (Jan - Jun Taught)40Osteopathic Skills 6

Blwyddyn 4 (Lefel 7)

FHEQ 7 Undergraduate / Advanced Honours
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
SHFM01Academic Year30Autonomous Osteopathic Practice
SHFM02Academic Year60Dissertation: M Ost Osteopathy
SHVM42Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Health Psychology of Long Term and Chronic Illness
SHVM46Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Chronic Pain Management

Disgrifiad

Gradd gychwynnol uwch mewn Osteopatheg yw hon. Bydd myfyrwyr sy'n cwblhau'r radd yn ennill cymhwyster lefel Meistr a fydd yn:

 • Dysgu’r sgiliau a’r galluoedd angenrheidiol i fynd yn osteopath cofrestredig
 • Magu hunanhyder a defnyddio gwybodaeth ar gyfer ymarfer mewn amgylchedd diogel
 • Hyrwyddo ymarfer ar sail tystiolaeth, a datblygiad personol a phroffesiynol

Mae carfannau bach o fyfyrwyr yn caniatáu i ni sicrhau profiad dysgu personol. Mae modiwlau'n trafod strwythur a swyddogaeth y corff dynol ac yn cynnwys seicoleg.

Mae sgiliau clinigol yn cael eu hymarfer a'u hefelychu yn y labordy, gan alluogi myfyrwyr i ddatblygu hunanhyder a rhoi eu gwybodaeth ar waith mewn awyrgylch diogel.

Mae ein Clinig Osteopatheg yn nwylo staff cysylltiol sy'n osteopathiaid cymwys sy'n parhau i ymarfer. Mae myfyrwyr yn gallu elwa ar ymweliadau siaradwyr gwadd sy'n rhoi cyngor ar gychwyn busnes i'r rhai sydd am gychwyn ymarfer ar eu liwt eu hunain.

Mae menter unigryw rhwng y Brifysgol a Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg yn rhoi cyfle i fyfyrwyr Osteopatheg blwyddyn olaf weithio mewn lleoliad GIG integredig oddi ar y campws.

Mae Rhaglen Llwyddiant Academaidd y Brifysgol yn cynnig cyrsiau astudio ategol i helpu myfyrwyr i uchafu eu potensial

Gofynion Mynediad

BBB ar lefel A2 fan lleiaf, gan gynnwys o leiaf un wyddor fiolegol. O leiaf 5 TGAU A-C gan gynnwys Cymraeg neu Iaith Saesneg, mathemateg a gwyddoniaeth.

Gofynion Amgen

 • MYNEDIAD: Proffil rhagoriaeth a theilyngdod.
 • BTEC: DDD
 • Bagloriaeth Cymru: Pasio, gyda BC ar lefel A2 neu DD mewn BTEC
 • Tystysgrif Gadael Iwerddon: 360

Gellwch weld rhestr gynhwysfawr o gymwysterau amgen ar wefan UCAS.

Sut i Wneud Cais

Rhaid cyflwyno ceisiadau i astudio Osteopatheg drwy UCAS. Mae angen i ymgeiswyr fod â:

 • BBB ar lefel A2 fan lleiaf. Mae cyrsiau iechyd neu wyddoniaeth yn ddymunol, ond gellir cynnig dau lefel AS yn lle lefel A2 nad yw'n ymwneud â bioleg. Nid yw A2 Astudiaethau Cyffredinol yn dderbyniol.
 • Hefyd, mae angen 5 TGAU A-C, gan gynnwys Cymraeg neu Iaith Saesneg, mathemateg, a gwyddor fiolegol neu wyddorau dwbl.
 • Bydd disgwyl i ymgeiswyr gymryd rhan mewn trafodaethau grŵp a gwaith tîm yn ystod cyfweliadau.
 • Os nad Saesneg yw'ch iaith gyntaf, mae angen sgôr IELTS o 6 fan lleiaf.

Bydd datganiad personol cryf ar y ffurflen UCAS, sy'n dangos eich bod yn addas ar gyfer y cwrs, yn helpu'r Tiwtor Derbyn i ddewis ymgeiswyr ar gyfer cyfweliad. Gofynnir i'r rhai sy'n dod i gyfweliad ddod â'u tystysgrifau arholiad a dogfennau eraill.

Bydd y cyfweliad, gyda'r Tiwtor Derbyn ac aelod arall o'r tîm Osteopatheg, yn para oddeutu 30 munud. Gallai'r cwestiynau gynnwys:

 • Paham ydych chi wedi dewis astudio osteopatheg?
 • Beth ydych chi'n gwybod am y proffesiwn yn gyffredinol?
 • Beth yw strwythur y cwrs yn eich barn chi?

Os ydych yn cael cynnig lle ar y rhaglen hon, bydd gofyn hefyd:

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â ni ar +44 (0) 1792 518531 neu chhsadmissions@abertawe.ac.uk.

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MOst Llawn-amser £9,000 £15,100

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

 • Disgwylir i fyfyrwyr blwyddyn gyntaf brynu lifrai clinig sy'n costio £20.
 • Bydd raid i fyfyrwyr yn eu hail flwyddyn brynu stethosgop, mesurydd pwysau gwaed ac, yn ddelfrydol, offthalmosgop. Bydd cyfanswm y gost oddeutu £160.
 • Ni thelir costau teithio am fynd i glinigau yn Abertawe neu yng Nghaerfyrddin.

Gellwch wynebu costau ychwanegol.  Gall y rhain gynnwys (ond nid rhestr gynhwysfawr mo hon):

 • Parcio yn y maes chwarae a theithio i’r campws ac yn ôl
 • Llungopïo a phrynu defnyddiau swyddfa ac offer megis cof bach
 • Prynu llyfrau a argymhellir, er y bydd yr holl destunau angenrheidiol ar gael yn y llyfrgell ar y campws
 • Yn eu trydedd flwyddyn, mae angen i fyfyrwyr prynu neu logi gŵn neu siaced giniawa os ydynt yn mynd i'r ddawns, a gwisg graddio ar gyfer y seremoni raddio.

 

Ffioedd ac ariannu

Gall ffioedd dysgu blynyddoedd astudio ar ôl y flwyddyn gyntaf gynyddu gyda chwyddiant i fyfyrwyr Rhyngwladol ac ar y gyfradd wedi'i chapio i fyfyrwyr y Deyrnas Unedig a'r Undeb Ewropeaidd (fel y gosodir gan lywodraeth y Deyrnas Unedig).

Dyma ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i'w talu

CYLLID: Mae'n bosibl y byddwch yn gymwys i dderbyn arian gan y Brifysgol i helpu i gefnogi'ch astudio. Dyma ragor o wybodaeth am ysgoloriaethau a bwrsariaethau.  

Gall MYFYRWYR PRESENNOL ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a chyllid ar gyfer graddau israddedig safonol yma.

Strwythur y Cwrs

Gradd amser llawn, bedair blynedd o hyd, yw hon sy’n dechrau bob mis Medi. Dyma restr lawn o ddyddiadau'r tymhorau.

Rhed y cwrs o 9am tan 5pm bum niwrnod yr wythnos. Mae'n bosibl y caiff myfyrwyr ambell i ddiwrnod heb ddarlithoedd. Dylid defnyddio'r amser hwn ar gyfer dysgu hunangyfeiriedig.

Mae'r rhaglen yn dilyn y tymor 36 wythnos arferol, ond mae myfyrwyr yn gwneud pedair wythnos ychwanegol yn y clinig ym mlynyddoedd dau a thri.

Bydd seminarau dan arweiniad y myfyrwyr, myfyrio strwythuredig a dysgu arbrofol, ynghyd â’r defnydd o efelychu ar gyfer ymarfer strwythuredig sgiliau clinigol yn y labordy sgiliau clinigol, yn galluogi myfyrwyr i fagu hunanhyder a rhoi gwybodaeth ar waith at ddibenion ymarfer mewn amgylchedd diogel.

Bydd pob myfyriwr yn cael yr isafswm o 1,200 awr o ymarfer sy'n ofynnol am gofrestru gyda'r Cyngor Osteopathig Cyffredinol.

Cynhelir lleoliadau clinigol bob wythnos gan ddechrau yn y flwyddyn gyntaf gydag ymweliadau arsylwi, ac yn adeiladu tuag at ymarfer annibynnol yn y flwyddyn olaf. Gallai sesiynau fod y tu allan i oriau gwaith arferol, ac yn ystod gwyliau'r Brifysgol. Gellir amserlennu rhywfaint o amser clinigol ar gampws y Brifysgol yng Nghaerfyrddin, sef Parc Dewi Sant. 

Mae lleoliadau clinigol yn cael eu cynnal yng nghyfleusterau clinigol cysylltiedig y Brifysgol gyda mentoriaid clinigol.

Pan na fydd y myfyrwyr osteopatheg ar leoliad, byddant yn cael eu haddysgu ar gampws Prifysgol Abertawe.

Asesu: Caiff myfyrwyr eu hasesu trwy arholiadau ysgrifenedig, gwaith cwrs, ac arholiadau ymarferol a elwir yn Arholiadau Ymarferol Strwythuredig Gwrthrychol, sydd ag elfennau rhyngweithiol. 

Gyrfaoedd Osteopatheg

Mae'r rhan fwyaf o osteopathiaid cofrestredig yn gweithio yn y sector gofal iechyd preifat. Mae'r galw am osteopathiaid yn cynyddu wrth i bobl chwilio am ofal modern sy'n canolbwyntio ar y claf.

Yn ôl y Cyngor Osteopathig Cyffredinol, mae osteopathiaid yn cynnal oddeutu saith miliwn ymgynghoriad newydd bob blwyddyn yn y Deyrnas Unedig.

Mae cyflogau'n amrywio yn ôl nifer o ffactorau, megis nifer y cleifion ac a yw'r osteopath yn sefydlu ei bractis ei hun neu'n ymuno â phractis sefydledig fel partner cysylltiol.

Mae myfyrwyr osteopatheg ym Mhrifysgol Abertawe yn dysgu sut i redeg busnes ymarfer effeithiol ac yn cael rhagarweiniad i reoli busnes.

Anogir myfyrwyr i fynychu digwyddiadau a gweithdai Academi Cyflogadwyedd Abertawe a drefnir ar y campws bob blwyddyn.

Gweler ein tudalennau cyflogadwyedd i ddarllen am lwyddiannau ein graddedigion.

Myfyrwyr Rhyngwladol

Rydym yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr o'r tu allan i'r Deyrnas Unedig.

Yn ogystal â bodloni'r gofynion arferol, rhaid i fyfyrwyr rhyngwladol:

 • Gael sgôr IELTS gyffredinol o 6.0 fan lleiaf
 • Sicrhau bod eu cefndir Ysgol Uwchradd yn cynnwys pynciau academaidd sy'n berthnasol i Osteopatheg
 • Bod â geirda addysgol boddhaol
 • Cael eu cyfweld

Caiff myfyrwyr rhyngwladol ragor o wybodaeth am sut i wneud cais yma. http://www.swansea.ac.uk/international/students/apply/

Neu cysylltwch ag admissions@abertawe.ac.uk am ragor o wybodaeth.

 

Ysgoloriaeth Rhagoriaeth i ddathlu Canmlwyddiant Osteopatheg

Mae Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd yn cynnig nifer o ysgoloriaethau i fyfyrwyr newydd o du allan i’r Deyrnas Unedig a’r Undeb Ewropeaidd, sydd am astudio am M.Ost Osteopatheg.

Mae’r ysgoloriaethau yn gymwys ar gyfer myfyrwyr sy’n cael eu derbyn ym Medi 2016, ac fe fyddant yn mynd tuag at gost ffioedd dysgu myfyrwyr rhyngwladol. Mae’r ysgoloriaeth yn cynnig gostyngiad o 25% yng nghostau pob blwyddyn dros y rhaglen bedair blynedd.

Am fanylion llawn a gwybodaeth am sut i ymgeisio cliciwch yma.http://www.swansea.ac.uk/international/students/fees-and-funding/scholarships/

 

 

Llety

Neilltuir llety yn y neuaddau preswyl ar gyfer myfyrwyr blwyddyn gyntaf y Gwyddorau Dynol ac Iechyd. Dyma'r dewisiadau llety ym Mhrifysgol Abertawe. 

I sicrhau ystafell mewn neuadd breswyl yn eich blwyddyn gyntaf, cliciwch yma i ddarllen gwarant llety Prifysgol Abertawe.