BMid (Anrh) Bydwreigiaeth

Clirio ac Addasu UCAS 2018

Disgwylir nifer gyfyngedig o lefydd gwag ar gyfer ymgeiswyr Hwyr, Clirio ac Addasu 2018 ar nifer o raglenni.  Gall gofynion mynediad amrywio o’r rhai a nodir isod.  Am yr wybodaeth ddiweddaraf ar lefydd gwag ac ymgeisio drwy Glirio ac Addasu, ewch i'n tudalennau Clirio ac Addasu 2018.

Trosolwg Cwrs

DIM FFIOEDD DYSGU: ar gyfer myfyrwyr o'r Deyrnas Unedig

CYFLOGADWYEDD: Mae 100% o raddedigion Bydwreigiaeth yn gyflogedig mewn swydd broffesiynol neu reoli 6 mis ar ôl graddio (Unistats 2017)

CYFLOGAU AR GYFARTALEDD: Caiff graddedigion Bydwreigiaeth ymgeisio am swydd Band 5 yn y GIG, gyda chyflog cychwynnol o £22,128. Mae hyn yn codi i £34,000 am fydwraig brofiadol iawn.

GOFYNION MYNEDIAD: O leiaf BBB ar lefel A2, gydag o leiaf 5 TGAU gradd A-C gan gynnwys Iaith Saesneg neu Gymraeg, Mathemateg, a Gwyddorau Dwbl neu un Wyddor Ffisegol, megis Bioleg.

ACHREDU: Achredir y cwrs gan y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth. Mae graddedigion yn gymwys i ymgeisio i gofrestru fel Bydwragedd a dechrau ymarfer.

MYFYRWYR RHYNGWLADOL: Yn anffodus, nid yw'r cwrs hwn ar gael i fyfyrwyr rhyngwladol.

Nodweddion Allweddol

 • Gosodwyd yn yr 20 Uchaf yn y DU ar gyfer Nyrsio (Guardian University Guide 2018)
 • Mae llawer o'r staff academaidd yn Fydwragedd Cofrestredig sy'n parhau i ymarfer.
 • Mae carfannau bach o fyfyrwyr yn caniatáu profiad dysgu personol.
 • Cyflog cychwynnol graddedig yw £22,128
 • Treulir hanner o'r cwrs yn y Brifysgol, a'r hanner arall ar leoliad ymarfer mewn ystod eang o safleoedd ar draws de-orllewin Cymru
 • Gellir astudio rhan o'r cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae ysgoloriaethau mewnol ac ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg ar gael i fyfyrwyr sy'n dewis astudio'n Gymraeg
 • Mae myfyrwyr yn gweithio gyda bydwragedd mewn timoedd yn y gymuned, mewn canolfannau genedigaeth a arweinir gan fydwragedd, ac mewn unedau mamolaeth mewn ysbytai. Mae'r ysbyty mamolaeth agosaf gyferbyn â'r Campws
 • Mae'r ystafelloedd ymarfer clinigol yn galluogi myfyrwyr i ennill hyder a phrofiad mewn awyrgylch realistig cyn iddynt fynd allan ar leoliad
 • Darllenwch ragor am gyfleusterau Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd.

Mae modd astudio rhai o'r modiwlau trwy gyfrwng y Gymraeg. Cysylltwch â Rachel Williams am ragor o wybodaeth.

Ond nid astudio yw'r unig reswm dros ddod i'r Brifysgol. Mae Abertawe'n cynnig profiad gwych i fyfyrwyr mewn amgylchedd hardd. Dyma ragor o resymau dros ddewis Abertawe.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Undergraduate / HECert
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
SHM121Academic Year20Introduction to the Profession of Midwifery
SHM122Academic Year20Bioscience for Midwifery
SHM123Semester 2 (Jan - Jun Taught)30Midwifery and Public Health
SHM124Academic Year10Study Skills for Midwifery
SHM125Academic Year40Building the Foundations for My Midwifery Practice

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Undergraduate / HEDip
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
SHM242Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Psychosocial and Cultural Context of Childbearing
SHM243Semester 2 (Jan - Jun Taught)30Complex Needs in Pregnancy
SHM244Semester 2 (Jan - Jun Taught)30Complex and Urgent Maternity Care
SHM245Academic Year40Developing My Midwifery Practice

Blwyddyn 3 (Lefel 6)

FHEQ 6 Undergraduate / Honours
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
SHM326Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Using research to inform my practice
SHM327Semester 2 (Jan - Jun Taught)30Preparing for Professional Practice
SHM328Semester 2 (Jan - Jun Taught)30Becoming a Midwife - the Final Push
SHM329Academic Year40Consolidating My Midwifery Practice

Disgrifiad

Mae myfyrwyr ar y cwrs BMid (Anrh) Bydwreigiaeth ym Mhrifysgol Abertawe yn graddio fel gweithwyr proffesiynol medrus tu hwnt sydd â'r arbenigedd clinigol a'r sgiliau rhyngbersonol sydd eu hangen i sicrhau lles corfforol ac emosiynol menywod yn ystod beichiogrwydd, genedigaeth a mamolaeth gynnar. Mae'r Rhaglen wedi'i dylunio i adeiladu ar gryfderau myfyrwyr bydwreigiaeth fel eu bod yn datblygu i fod yn ymarferwyr proffesiynol, a chryf eu cymhelliad.

Bydd myfyrwyr bydwreigiaeth yn datblygu lefel uchel o hunanymwybyddiaeth a sensitifrwydd tuag at fenywod a theuluoedd drwy gydol y rhaglen. Mae'r tîm Bydwreigiaeth ac Iechyd Atgenhedlu yn cynnig ystod eang o brofiad a diddordebau pwnc. Mewn partneriaeth â disgyblaethau eraill mae ein diwylliant ymchwil sefydledig yn cefnogi ymarfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth.

Mae'r cwrs yn datblygu creadigrwydd a gwreiddioldeb mynegiant, a'r gallu i ddadansoddi a defnyddio ymchwil. Hefyd, mae myfyrwyr yn dysgu sut i werthuso a beirniadu astudiaethau ymchwil, fel eu bod yn defnyddio ymchwil yn eu hymarfer mewn modd meddylgar a beirniadol.

Mae'r awyrgylch dysgu'n gefnogol, ond disgwylir i fyfyrwyr gymryd cyfrifoldeb am eu datblygiad personol a phroffesiynol eu hunain. Dylai graddedigion droi'n ddysgwyr gydol oes; yn hyderus, yn gymwys ac yn atebol am eu hymarfer eu hunain fel bydwragedd, gan ymateb i heriau ymarfer cyfoes.

Mae llawer o aelodau'r tîm yn ymwneud ag ymchwil ac yn trosglwyddo eu dysgu i fyfyrwyr.  Mae cyfleoedd ar gael yng Ngholeg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd i fydwragedd cymwys ddatblygu eu sgiliau ymhellach, o ran ymarfer, rheoli, ymchwil ac addysg.

Mae llawer o gyn-fyfyrwyr wedi dychwelyd i wneud gradd ôl-raddedig, gan gynnwys MSc Rheolaeth Gofal Iechyd a phynciau perthnasol eraill a seilir ar ymarfer. Rydym hefyd yn cynnig BSc Atal Cenhedlu ac Ymarfer Iechyd Rhywiol.

 

Rhagor o wybodaeth am ymchwil yng Ngholeg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd.

Mae Rhaglen Llwyddiant Academaidd y Brifysgol yn cynnig cyrsiau ategol i wella sgiliau astudio ac i helpu myfyrwyr i gyrraedd eu llawn botensial.

Gofynion Mynediad

 • 5 TGAU ar radd C neu uwch gan gynnwys Mathemateg, Cymraeg/Saesneg, gwyddoniaeth draddodiadol (Bioleg/Ffiseg/Cemeg) neu wyddoniaeth Dwbl CC 
 • Lefelau A2 BBB
 • Neu BB a Bagloriaeth Cymru
 • Holl gymwysterau BTEC ar Ragoriaeth
 • Efallai derbynnir gyfuniad o Ragoriaeth BTEC a Lefel A gradd B
 • Derbynnir gradd yn hytrach na Lefel A
 • Cwrs Mynediad – 30 Rhagoriaeth a 15 teilyngdod. (Cymwysterau eraill: ee efallai derbynnir rhagoriaeth BTEC, neu Lefel A yn lle diffyg yn y wobr Mynediad)
 • Tystysgrif AU mewn gofal mamolaeth 
 • Os nad Saesneg yw'ch iaith gyntaf, mae angen sgôr IELTS o 7.0 fan lleiaf.
 • Bydd disgwyl i ymgeiswyr gymryd rhan mewn trafodaethau grŵp a gwaith tîm yn ystod cyfweliadau. Dyma ragor o fanylion am y broses gyfweld.

 

Bydd pob cynnig hefyd yn gofyn am:

Dylai ymgeiswyr hefyd fod yn gyfarwydd â Gwerthoedd a Safonau Ymddygiad GIG Cymru

Myfyrwyr Rhyngwladol - Yn anffodus, nid yw'r cwrs hwn ar gael i fyfyrwyr rhyngwladol.

Sut i Wneud Cais

Rhaid gwneud pob cais ar gyfer BMid (Anrh) Bydwreigiaeth drwy UCAS a rhaid derbyn pob cais erbyn 15fed Ionawr 2016.

Nid ydym yn cynnig lleoedd wedi eu gohirio.

Gweler ein polisi ar frechiadau.

Os ydych yn amau eich bod yn adweithio i latecs, dylech drafod hynny gyda Cathy Anthony, c.anthony@abertawe.ac.uk yn yr adran Iechyd Galwedigaethol cyn cyflwyno cais.

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
BMid (Hons) Llawn-amser NHS TBC

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Gellwch wynebu costau ychwanegol tra byddwch yn y Brifysgol.  Gall y rhain gynnwys (ond nid rhestr gynhwysfawr mo hon):

 • Prynu ffolderi portffolio
 • Parcio yn y maes chwarae a theithio i’r campws ac yn ôl. Mae'r Brifysgol yn ad-dalu costau teithio i leoliadau
 • Llungopïo a phrynu defnyddiau swyddfa ac offer megis cof bach
 • Ariannu dyddiau astudio
 • Prynu llyfrau a argymhellir, er y bydd yr holl destunau angenrheidiol ar gael yn y llyfrgell ar y campws. Y gost debygol fydd oddeutu £75 yn y flwyddyn gyntaf, a £100 y flwyddyn ym mlynyddoedd dau a thri
 • Darperir lifrai, ond bydd angen i fyfyrwyr brynu wats boced a sgidiau addas
 • Llogi gwisg graddio, a siaced giniawa os ydych chi'n mynd i'r ddawns

Ffioedd ac ariannu

Nid oes rhaid i fyfyrwyr o'r Deyrnas Unedig neu'r Undeb Ewropeaidd dalu ffioedd ar gyfer y cwrs BMid (Anrh) Bydwreigiaeth. Dyma ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i'w talu.

Cyllid

Mae'n bosibl y byddwch yn gymwys i dderbyn arian gan y Brifysgol i helpu i gefnogi'ch astudio. Dyma ragor o wybodaeth am ysgoloriaethau a bwrsariaethau.

Efallai y bydd Myfyrwyr o'r Deyrnas Unedig yn gymwys i gael grant o £1,000 heb fod angen prawf modd, a bwrsariaeth o £4,395 y flwyddyn yn seiliedig ar brawf modd hefyd.   Efallai y bydd benthyciadau cynhaliaeth a lwfansau ar gyfer costau teithio, plant a dibynyddion ar gael hefyd. Dyma ragor o wybodaeth am arian o'r GIG.

Hefyd, gall fod cymorth ar gael o Wasanaethau Gweithlu, Addysg, a Datblygu'r GIG.

Gall myfyrwyr cyfredol ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a chyllid.

Strwythur y Cwrs

Strwythur y Cwrs

Mae'r cwrs Bydwreigiaeth yn cychwyn ym mis Medi, ac mae tri modiwl y flwyddyn rhwng Medi a Rhagfyr, Ionawr a Mawrth/Ebrill, a rhwng Ebrill/Mai a Gorffennaf/Awst. Bydd dyddiadau'n amrywio o flwyddyn i flwyddyn ond bydd gan fyfyrwyr bythefnos o wyliau Nadolig, un wythnos adeg y Pasg a phedair wythnos i ffwrdd yn yr haf. Mae carfannau bach o fyfyrwyr yn caniatáu i ni sicrhau profiad dysgu personol. Mae'r radd yn seiliedig ar flociau astudio ac ymarfer, a bydd y dysgu ar ffurf darlithoedd a seminarau, grwpiau trafod, chwarae rôl, ac ymarferion efelychu. Caiff hyn ei gefnogi gan addysg mewn ymarfer clinigol gan athrawon clinigol a mentoriaid. Mae ymweliadau clinigol gan diwtoriaid ar gyfer tiwtorialau un i un mewn ymarfer yn cynnal y cysylltiadau agos rhwng y tîm Bydwreigiaeth yn y Coleg a'n partneriaid ymarfer. Dyma restr o ddyddiadau'r tymhorau.

Asesu

Caiff myfyrwyr eu hasesu drwy aseiniadau ysgrifenedig, arholiadau, ac asesiadau ymarferol neu Arholiadau Clinigol Gwrthrychol Strwythuredig. Gwneir asesiadau mewn ymarfer clinigol drwy bortffolio clinigol a thrwy raddio ymarfer.

Lleoliadau Gwaith

Mae gyda ni gefnogaeth lawn llawer o ddarparwyr gofal iechyd, a gallwn gynnig ystod eang o leoliadau clinigol yn ne-orllewin Cymru fel bod myfyrwyr yn dod yn arfer â gweithio'n annibynnol, boed yn y gymuned neu mewn ysbyty neu ganolfan genedigaeth ar draws de a gorllewin Cymru. Trefnir rhain fel arfer mor agos â phosibl at le preswyl y myfyriwr. Er mwyn cael amrywiaeth o brofiadau, disgwylir i bob myfyriwr deithio o fewn gorllewin Cymru ar ryw adeg. Darperir llety gwely a brecwast os bydd angen. Pan na fydd myfyrwyr ar leoliad gwaith, byddant yn dysgu ar gampws Prifysgol Abertawe.

Gyrfaoedd Bydwreigiaeth

Gall graddedigion Bydwreigiaeth ddisgwyl cyflog cychwynnol oddeutu £21,000 gan godi i £40,000 am fydwraig â phrofiad da.

Mae rhagolygon myfyrwyr Abertawe o ran cael eu dyrchafu yn dda iawn.  Yn aml iawn, mae bydwragedd yn cyrraedd Band 6 ar ôl un flwyddyn o ymarfer barhaus yn y GIG. Mae cynnydd gyrfa ar ôl hynny yn dibynnu ar y cyfleoedd sydd ar gael, yn ogystal ag ar ddoniau a galluoedd yr unigolyn.

Yn aml iawn, bydd bydwragedd hefyd yn cymryd rolau arbenigol mewn meysydd fel mamau beichiog yn eu harddegau, camddefnyddio sylweddau, bwydo ar y fron, iechyd rhywiol, gofal risg uchel, addysg cyn geni, sgrinio cyn geni a geni gartref.

Mae cymhwyster BMid (Anrhydedd) mewn Bydwreigiaeth Prifysgol Abertawe’n hynod werthfawr mewn gwledydd eraill, a gall alluogi graddedigion i weithio dramor mewn gwledydd megis Awstralia, Canada a Seland Newydd.

Gweler ein tudalennau cyflogadwyedd  am ragor o wybodaeth am gyn-fyfyrwyr llwyddiannus.

Mae bydwragedd hefyd yn ymgymryd ag ymchwil, yn ysgrifennu llyfrau a phapurau ar gyfer cyfnodolion.  Gallant hefyd weithio ym maes addysg neu reoli.

Mae nifer o fyfyrwyr sydd wedi cymhwyso'n ddiweddar wedi cael swydd bydwreigiaeth mewn unedau mamolaeth ar draws Lloegr, yn ogystal ag yng Nghymru. Mae cyn-fyfyrwyr eraill wedi mynd yn Fydwragedd Arbenigol yn Llundain, wedi ennill ysgoloriaethau ymchwil o fri, neu'n gweithio dramor, er enghraifft yn Awstralia.

Anogir i fyfyrwyr fynychu digwyddiadau a gweithdai Academi Cyflogadwyedd Abertawe a drefnir ar y campws bob blwyddyn.

Llety

Neilltuir llety yn y neuaddau preswyl ar gyfer myfyrwyr blwyddyn gyntaf y Gwyddorau Dynol ac Iechyd. Dyma'r dewisiadau llety ym Mhrifysgol Abertawe.

I sicrhau ystafell mewn neuadd breswyl yn eich blwyddyn gyntaf, darllenwch warant llety Prifysgol Abertawe.