Gwobrau Cyflogadwyedd

Gwobrau Cyflogadwyedd

Mae bod â gradd yn bwysig iawn wrth geisio dod o hyd i swydd wych, ond mae cyflogwyr yn chwilio am lawer mwy na gradd wrth ddewis i ba raddedigion y maent am gynnig swyddi. Bydd ennill profiad a datblygu sgiliau wrth i chi astudio ac yn ystod y gwyliau yn rhoi mantais gystadleuol i chi. Ond beth yn union yr hoffech ei wneud ar ôl i chi raddio? Pa fath o waith fyddai'n eich siwtio? Gyda rhai swyddi mae'n ofynnol eich bod wedi cael rhywfaint o brofiad cyn i chi ymgeisio.

Bydd y dudalen hon yn rhoi mwy o wybodaeth i chi am y cyfleoedd y mae'r Brifysgol yn eu cynnig i ennill profiadau gwerthfawr sy'n gwella'ch CV, a sut y gallwch weithio tuag at ennill ein gwobrau cyflogadwyedd.

Y Cofnod Cyrhaeddiad Addysg Uwch

Rhoddir Cofnod Cyrhaeddiad Addysg Uwch (HEAR) i'r holl fyfyrwyr ar ôl iddynt gwblhau eu cyrsiau. Mae'n ddogfen unigol, yn seiliedig ar y trawsgrifiad academaidd presennol a'r Atodiad Diploma.  Mae'n darparu disgrifiad o natur, lefel, cyd-destun a statws yr astudiaethau, ac yn tynnu sylw at berfformiad y myfyriwr. Mae'r HEAR yn rhoi manylion canlyniadau dysgu'r rhaglen y mae'r myfyriwr wedi'i dilyn, ac mae'n cynnwys cyraeddiadau mewn gweithgareddau allgyrsiol cydnabyddedig.

Yn ogystal bydd copi o'r HEAR yn cael ei storio'n electronig o fewn y system gradintel, a ddyluniwyd i baru myfyrwyr â swyddi gwag ac i alluogi cyflogwyr i ddod o hyd i gyflogeion posibl sydd â chymwysterau addas. Caiff yr holl fyfyrwyr eu cofrestru ar y system gradintel wrth ymrestru.


Gwobr Gyflogadwyedd Abertawe (SEA)

Mae'r Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yn gweithio mewn partneriaeth â staff academaidd i ddarparu'r SEA ar gyfer myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig.

Mae Gwobr Gyflogadwyedd Abertawe'n eich helpu i archwilio pwy ydych chi ac yna mae'n eich helpu i ennill profiad a datblygu sgiliau. Os cwblhewch yr SEA, caiff ei chofnodi ar eich trawsgrifiad gradd.   

Mae dau brif fodiwl i'r SEA yn dilyn cofrestru - mae'r modiwl cyntaf am ganfod mwy amdanoch chi; beth yr ydych yn ei brisio mewn bywyd, eich math o bersonoliaeth, dulliau dysgu, pa swyddi a allai'ch siwtio chi, ac yna marchnata eich hun drwy greu CV a llythyr eglurhaol. Mae'r modiwl yn gorffen gyda chyfweliad â Chynghorydd Gyrfaoedd. Mae'r ail fodiwl yn ymwneud ag ennill profiadau. Gall y profiadau hyn ddilyn ymlaen o'r modiwl cyntaf neu gallant fod yn brofiadau cyffredinol neu'n brofiadau gwaith, gwirfoddoli a rolau cyfrifoldeb i enwi ond ychydig. Ar ôl i chi gwblhau'r profiadau hyn cewch ffug-gyfweliad swydd.

Ar gyfer pob elfen o'r ddau fodiwl bydd angen i chi gofnodi'ch profiadau a'ch meddyliau mewn perthynas â'ch gyrfa.

Cliciwch yma i gymryd rhan yng Ngwobr Gyflogadwyedd Abertawe  

Hefyd efallai yr hoffech ddarllen astudiaethau achos gan fyfyrwyr sydd wedi cwblhau'r SEA yn llwyddiannus.

Gwobr Discovery (Llwybrau)

Gelwir y gwobrau a enillir drwy wirfoddoli drwy Discovery yn Llwybrau. Ceir 3 lefel: Gwirfoddolwr, Cydlynydd Prosiect ac Ymddiriedolwr. Mae holl fyfyrwyr Prifysgol Abertawe'n gymwys ar gyfer y wobr Llwybrau; mae'r lefel yn dibynnu ar eu hymrwymiad a'u hymwneud â Discovery. Caiff yr holl wobrau eu hachredu ar yr HEAR.

Mae myfyrwyr yn gallu cael gwobrau am wirfoddoli am 50 awr, 100 awr, neu 200 awr ym mhob lefel. Mae'n rhaid i'r holl wirfoddolwyr gofnodi eu horiau ar-lein, ac yna bydd staff Discovery yn gwirio ac yn cymeradwyo'r oriau hyn. Mae cyfleoedd gwirfoddoli yn amrywio ar gyfer pob lefel o fynychu prosiect, i arwain prosiectau a strwythur Discovery.

Yn ogystal â'r gwobrau hyn mae gwobr Siavonga Ryngwladol ar gyfer cyfranogwyr ac un ar gyfer arweinydd y gr?p. Gellir ennill y gwobrau hyn os yw'r myfyriwr yn cael ei ddewis i ymweld â Sambia am un mis i gefnogi partneriaeth Siavonga Abertawe. Bydd myfyrwyr yn mynd trwy broses gyfweld a hyfforddiant a drefnir gan Discovery a Swyddfa Ryngwladol Prifysgol Abertawe.

Er mwyn ennill gwobrau Llwybrau, mae angen i fyfyrwyr gofrestru ar-lein  gan greu enw defnyddiwr a chyfrinair ac wedyn byddant yn cyrchu gwybodaeth yn www.myvolunteerpage.com. Yna gall myfyrwyr ddechrau gwirfoddoli gyda Discovery.

Mae'n rhaid i fyfyrwyr fynychu sesiwn hyfforddi orfodol a chael gwiriad gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol (nid yw bod â chofnod troseddol o reidrwydd yn eich atal rhag gwirfoddoli). Pan ddychwelir y dystysgrif CRB gall myfyrwyr wirfoddoli ar brosiectau'n cefnogi pobl ddifreintiedig ar draws Abertawe a chefnogi cenhadaeth Discovery.

Nod Discovery yw sefydlu a datblygu cysylltiadau cadarnhaol rhwng eu myfyrwyr sy'n gwirfoddoli a'r gymuned o'u hamgylch. Mae'n rhagweld cymuned lle mae pobl yn cael eu trin yn gyfartal ac nid yw cymdeithas yn gwahaniaethu yn eu herbyn nac yn eu rhoi o dan anfantais, ac mae'n anelu at gyfoethogi bywydau pobl sy'n wynebu gwahaniaethu a bod dan anfantais yn Abertawe drwy gynnig profiadau newydd a chyfleoedd drwy amrywiaeth eang o brosiectau a redir gan fyfyrwyr yn y gymuned gan arwain at gynnydd mewn cyd-ddealltwriaeth a chyfartaledd.