Cyfres Newyddion Cyfoes - Archebwch sesiynau academaidd nawr

Ansicr o ba bwnc yr hoffech chi ei astudio yn y Brifysgol? Archebwch le ar y Gyfres Gweminarau Newyddion Cyfredol isod i gael rhagflas o'n cyrsiau.

Mae pob sesiwn yn cael ei chyflwyno gan ein hacademyddion ac yn cynnig y cyfle i:

  • Gael teimlad o sut beth yw darlithoedd prifysgol
  • Archwilio sawl pwnc o ddiddordeb
  • Ddysgu am ymchwil gyfoes
  • Ofyn gwestiynau am y cwrs

 

Beth sydd ymlaen

Swansea university's active building

'Adeiladau Gweithredol' creu adeiladau cynaliadwy i'r dyfodol

Mae angen i'r DU leihau ei holl allyriadau nwyon tŷ gwydr i sero net erbyn 2050. Mae defnyddio adeiladau'n gyfrifol am tua 40% o'r holl ynni a ddefnyddir ac am 28% o allyriadau carbon. Felly, sut gallwn ddatgarboneiddio ein cymdeithas gan geisio cadw ein hunain yn gynnes (neu'n oer) ar yr un pryd a dal i allu gwneud yr holl bethau rydym yn eu mwynhau?

Cofrestrwch yma

GWYDDOR DEUNYDDIAU

30/01/2023

18:00 - 19:00 GMT

Bydd y digwyddiad yn fyw

Ymuno â'r digwyddiad byw nawr
Ymddiheuriadau, ond mae'r digwyddiad hwn wedi gorffen
man standing behind a large black camera

‘FFILMIAU GORAU ERIOED?’ DADADEILADU’R CANON GOLWG A SAIN

Mae pôl piniwn ‘ffilmiau gorau erioed’ Golwg a Sain (Sight & Sound) yn aml yn cael ei weld fel y gair diffiniol ar beth sy’n wych neu beidio yn hanes y byd ffilm. Ond sut rydym yn penderfynu beth a phwy sy’n bwysig ym myd ffilm? Beth sy’n gwneud sinema’n wych?

Cofrestrwch yma

Ffilm a Diwylliant Gweled

30/01/2023

06:00 - 07:00 GMT

Bydd y digwyddiad yn fyw

Ymuno â'r digwyddiad byw nawr
Ymddiheuriadau, ond mae'r digwyddiad hwn wedi gorffen
black silhouette of a woman writing formular on a wall

BETH YW’R HOLL HELYNT AM DECHNOLEG CWANTWM?

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae technoleg cwantwm wedi dod yn fwrlwm (buzzword). Ond beth mae’n ei olygu mewn gwirionedd? Byddwn ni’n edrych ar sut mae ffiseg cwantwm yn galluogi llawer o dechnolegau presennol ac addewidion technolegau’r dyfodol.

Cofrestrwch yma

Ffiseg

31/01/2023

18:00 - 19:00 GMT

Bydd y digwyddiad yn fyw

Ymuno â'r digwyddiad byw nawr
Ymddiheuriadau, ond mae'r digwyddiad hwn wedi gorffen
a person wearing a sensor cap, black background.

NODWEDDION A MATHAU PERSONOLIAETH: DEALL EICH HUN AC ERAILL

Yn y sesiwn hon, byddwn yn archwilio beth yw personoliaeth, sut y gellir ei hasesu a sut gall dealltwriaeth o nodweddion personoliaeth roi gwybodaeth bwerus i ni amdanom ni ein hunain a’r bobl o’n cwmpas. Byddwn ni hefyd yn ystyried sut mae personoliaeth yn effeithio ar berfformiad myfyrwyr yn y brifysgol.

Cofrestrwch yma

Seicoleg

31/01/2023

18:00 - 19:00 GMT

Bydd y digwyddiad yn fyw

Ymuno â'r digwyddiad byw nawr
Ymddiheuriadau, ond mae'r digwyddiad hwn wedi gorffen
an atlas sitting on a desk in a library

Rhyfel yn Wcráin: Achosion Hanesyddol a Chanlyniadau Gwleidyddol

Byddwn yn holi am wreiddiau hanesyddol ymosodiad Rwsia ar Wcráin - sut gyrhaeddon ni fan hyn? A oedd Putin wir ofn ehangu NATO neu a gafodd y rhyfel ei yrru gan wleidyddiaeth ddomestig Rwsia ac argyfyngau yn ymestyn yn ôl rhyw 20 mlynedd? Oddi yno byddwn yn archwilio'r cwestiwn bod llawer o arbenigwyr wedi bod yn cnoi cil am Rwsia Putin.

Cofrestrwch yma

Hanes

01/02/2023

18:00 - 19:00 GMT

Bydd y digwyddiad yn fyw

Ymuno â'r digwyddiad byw nawr
Ymddiheuriadau, ond mae'r digwyddiad hwn wedi gorffen
woman drawing on a glass wall in a white lab coat

Mae Peirianneg Gemegol yn Bwysig: sut gwneud y byd yn lle gwell

Mae peirianwyr cemegol wedi cael eu cysylltu'n aml â diwydiannau 'brwnt' megis olew a nwy. Fodd bynnag, darlun camarweiniol. Yn y sgwrs hon, byddwch yn dysgu sut mae peirianwyr cemegol bob amser wedi cael effaith gadarnhaol, gref, ar ein cymdeithas, a sut maent yn arwain datblygiadau technolegol sy'n gwneud y byd yn lle gwell.

Cofrestrwch yma

Peirianneg Gemegol

01/02/2023

18:00 - 19:00 GMT

Bydd y digwyddiad yn fyw

Ymuno â'r digwyddiad byw nawr
Ymddiheuriadau, ond mae'r digwyddiad hwn wedi gorffen
cgi picture of the human brain lighting up

ANATOMEG STRÔC

Achosir strôc gan rywbeth sy’n rhwystro’r cyflenwad gwaed i ran o’r ymennydd. Yn aml, mae clotiau yn pasio i’r ymennydd o’r galon a rhydwelïau mawr, ond sut maen nhw’n cyrraedd yna, ble maen nhw’n mynd, a pham mae hyn yn achosi’r symptomau rydyn ni’n eu gweld.

Cofrestrwch yma

Meddygaeth (Anatomeg)

02/02/2023

18:00 - 19:00 GMT

Bydd y digwyddiad yn fyw

Ymuno â'r digwyddiad byw nawr
Ymddiheuriadau, ond mae'r digwyddiad hwn wedi gorffen
students walking under a stone archway

Gofod pob dydd diwedd y 1960au a'r 1970au: byw drwy'r breuddwyd ar ôl y rhyfel

Mae'r sgwrs hon yn trafod sut gwnaeth yr amgylchedd adeiledig newid bywydau ym Mhrydain ar ôl y rhyfel: datblygiadau diwydiannol, canolfannau siopa, ystadau tai maestrefol a dyfodiad technolegau. Archwilio ffyrdd o ymchwilio i fywyd yn y gorffennol a'i gyflwyno, drwy enghreifftiau o deithiau cerdded a gweithio gyda chwmni theatr i greu ffilm.

Cofrestrwch yma

Daearyddiaeth Ddynol

02/02/2023

18:00 - 19:00 GMT

Bydd y digwyddiad yn fyw

Ymuno â'r digwyddiad byw nawr
Ymddiheuriadau, ond mae'r digwyddiad hwn wedi gorffen
two women talking outside

'Problemau gydag Adnoddau Cyffredin' Pan fod yn rhesymegol gall fod yn niweidiol

Ymunwch â ni i archwilio sefyllfaoedd lle mae'r ymddygiad hunan-ddiddordeb yn arwain at ganlyniadau annymunol ar y cyd, er enghraifft, datgoedwigo coedwig law'r Amazon neu orbysgota rhai rhywogaethau pysgod ledled y byd. Beth y gellir ei wneud amdano, naill ai gan unigolion neu gan y wladwriaeth?

Cofrestrwch yma

Heriau Byd-eang

06/02/2023

18:00 - 19:00 GMT

Bydd y digwyddiad yn fyw

Ymuno â'r digwyddiad byw nawr
Ymddiheuriadau, ond mae'r digwyddiad hwn wedi gorffen
semiconductor switch board

Lled-ddargludyddion yn achub y byd

Gellir dadlau mai lled-ddargludyddion yw deunydd technolegol pwysicaf yr 21ain ganrif – maent wedi hwyluso cyfrifiadura, uwch-delathrebu, AI, y rhyngrwyd a llawer o nodweddion eraill y byd modern. Fodd bynnag, Hebddynt, ni fydd y ddynolryw byth yn cyflawni sero net – neu dyna'r ddamcaniaeth y byddaf yn ei hyrwyddo yn ystod fy ngweminar!

Cofrestrwch yma

Ffiseg

06/02/2023

18:00 - 19:00 GMT

Bydd y digwyddiad yn fyw

Ymuno â'r digwyddiad byw nawr
Ymddiheuriadau, ond mae'r digwyddiad hwn wedi gorffen
Raheem Sterling in an England international shirt, pointing up

'Y ffordd orau o atal y casineb' Archwilio pwy sy’n herio hiliaeth ar-lein

Ymunwch â Dr Joe Cable i ddarganfod sut ymdriniodd cyfryngau cymdeithasol y papurau newydd â Raheem Sterling, un o sêr Lloegr, a sut mae cyfrifon cyfryngau cymdeithasol Sterling ei hun yn dangos bod athletwyr bellach yn llywio eu hanes eu hunain.

Cofrestrwch yma

Cyfryngau cysylltiadau

07/02/2023

18:00 - 19:00 GMT

Bydd y digwyddiad yn fyw

Ymuno â'r digwyddiad byw nawr
Ymddiheuriadau, ond mae'r digwyddiad hwn wedi gorffen
male and female working on laptops in a study space

Democratiaeth Ddigidol - all gwefan helpu pleidleiswyr i wneud penderfyniad mwy?

Mae Dr Matthew Wall wedi creu a chydweithredu ar wefannau cynghori pleidleiswyr a ddefnyddiwyd gan dros 4 miliwn o ddinasyddion ledled y byd. Ymunwch â Matthew wrth iddo archwilio sut gellir manteisio ar bwerau anferth y rhyngrwyd i ddarparu gwybodaeth a dealltwriaeth sy'n grymuso pleidleiswyr a, thrwy hynny, ehangu democratiaeth.

Cofrestrwch yma

Gwleidyddiaeth

07/02/2023

18:00 - 19:00 GMT

Bydd y digwyddiad yn fyw

Ymuno â'r digwyddiad byw nawr
Ymddiheuriadau, ond mae'r digwyddiad hwn wedi gorffen
two people sitting across from each other at a table smiling

Melltith hyder: pam nad cael mwy o hyder yw'r ateb i gydraddoldeb rhywiol.

Ydych chi erioed wedi cael gwybod nad ydych chi'n ddigon da; neu efallai eich bod chi wedi teimlo nad ydych chi'n perthyn mewn swydd neu le penodol?eich dal chi'n ôl? CHITHAU, wrth gwrs! Neu o leiaf dyna beth rydych chi'n cael eich arwain i'w gredu... byddwn yn archwilio pam mae cael cyngor i fod yn 'fwy hyderus' yn gwneud mwy o ddrwg nag o les.

Cofrestrwch yma

Busnes

08/02/2023

18:00 - 19:00 GMT

Bydd y digwyddiad yn fyw

Ymuno â'r digwyddiad byw nawr
Ymddiheuriadau, ond mae'r digwyddiad hwn wedi gorffen
man looking at x-rays

LLWYBRAU I FEDDYGAETH

Ymunwch â’r Athro Cathy Thornton heddiw i archwilio’r cyfleoedd gwahanol sydd ar gael i chi mewn Meddygaeth yn dilyn eich astudiaethau.

Cofrestrwch yma

Meddygaeth

08/02/2023

18:00 - 19:00 GMT

Bydd y digwyddiad yn fyw

Ymuno â'r digwyddiad byw nawr
Ymddiheuriadau, ond mae'r digwyddiad hwn wedi gorffen
welsh flag with someone standing in front of it holding a book

Polisi Iaith a Chyfrifiad 2021: A ydym ar y trywydd iawn?

Bydd y sesiwn hon yn rhoi blas i fyfyrwyr ar fodiwlau polisi iaith a gynigir gan ein Hadran Gymraeg ar ei rhaglenni gradd megis y radd BA Iaith, y Gyfraith a Pholisi arloesol. Edrychwn ar ddata Cyfrifiad 2021 ar siaradwyr Cymraeg ac yn cnoi cil ar lwyddiant targedau polisi Llywodraeth Cymru.

Cofrestrwch yma

Cymraeg

08/02/2023

18:00 - 19:00 GMT

Bydd y digwyddiad yn fyw

Ymuno â'r digwyddiad byw nawr
Ymddiheuriadau, ond mae'r digwyddiad hwn wedi gorffen
Rhieni yn tynnu lluniau ar ddiwrnod graddio

Gweminar i Rieni a Gwarcheidwaid

Er ei fod yn gyfnod cyffrous, gall penderfyniad eich plentyn i fynd i'r brifysgol arwain at lawer o gwestiynau a gall fod yn heriol. Bydd ein gweminar i rieni a gwarcheidwaid myfyrwyr blwyddyn 13 yn gyfle gwych i ofyn cwestiynau a derbyn cyngor defnyddiol am y broses addysg uwch.

Cadwch eich lle ar ein Gweminar

Gweminar

08/02/2023

18:00 - 19:00 GMT

Bydd y digwyddiad yn fyw

Ymuno â'r digwyddiad byw nawr
Ymddiheuriadau, ond mae'r digwyddiad hwn wedi gorffen
someone sitting on a bench in a sunny park

Cymdeithaseg: Llên Werin, Memynnau a Mythau Ar-lein

Ymunwch â Dr Ashley Frawley am y sesiwn hon gan yr Adran Troseddeg, Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol.

Cofrestrwch yma

Cymdeithaseg

09/02/2023

18:00 - 19:00 GMT

Bydd y digwyddiad yn fyw

Ymuno â'r digwyddiad byw nawr
Ymddiheuriadau, ond mae'r digwyddiad hwn wedi gorffen
someone in a lab coat looking through a microscope

Datgelu byd mewnol deunyddiau

Er mwyn deall yn well sut mae deunyddiau gwahanol yn adweithio, rydym yn defnyddio microsgopau pwerus i edrych arnynt mewn manylder anhygoel. Gall rhai o'r microsgopau rydym yn eu defnyddio glosio i 1 nanometr – sef oddeutu'r un hyd ag y mae eich ewinedd yn tyfu mewn eiliad! Ymunwch â ni o dan y microsgop i ddarganfod adeileddau difyr...

Cofrestrwch yma

Gwyddor Deunyddiau

09/02/2023

18:00 - 19:00 GMT

Bydd y digwyddiad yn fyw

Ymuno â'r digwyddiad byw nawr
Ymddiheuriadau, ond mae'r digwyddiad hwn wedi gorffen