Profiad Gwaith, Cyflogadwyedd a Chyfleoedd Rhyngwladol cyfrwng Cymraeg

Y Manylion...

Mae gradd yn bwysig er mwyn sicrhau swydd dda, ond mae cyflogwyr yn chwilio am lawer mwy na gradd wrth ddewis pa raddedigion i’w cyflogi. Bydd sicrhau profiad gwaith a datblygu sgiliau wrth astudio ac yn ystod y gwyliau yn eich gwneud yn fwy abl i gystadlu am swyddi.

Mae Academi Hywel Teifi wedi datblygu modiwl cyfrwng Cymraeg newydd sydd yn agored i bob myfyriwr Lefel 2 beth bynnag yw eich cwrs gradd. Mae’r modiwl yma yn rhoi cyfle i chi fanteisio ar leoliad profiad gwaith cyfrwng Cymraeg mewn maes priodol i’ch gradd gan ddatblygu sgiliau cyflogadwyedd hanfodol.

Profiad Gwaith - AHT200

Ar y modiwl hwn byddwch yn treulio cyfnod o 10 diwrnod ar brofiad gwaith gyda sefydliad, elusen, busnes neu sefydliad llywodraethol yng Nghymru. Byddwch yn mynychu’r lleoliad un diwrnod yr wythnos drwy gydol y tymor er mwyn datblygu sgiliau cyflogadwyedd a dealltwriaeth gynhwysfawr o fyd gwaith. Yn ogystal, bydd darlithoedd a seminarau fydd yn meithrin eich sgiliau cyflogadwyedd ac yn eich galluogi i wneud y mwyaf o’ch cyfnod profiad gwaith ac yn eich paratoi ar gyfer ymgeisio am swyddi. Am fwy o wybodaeth e-bostwich Non Vaughan Williams

Academi Cyflogadwyedd Abertawe

Mae Prifysgol Abertawe wedi sefydlu academi newydd er mwyn cefnogi myfyrwyr sydd am gynyddu eu sgiliau cyflogadwyedd, sef . Mae’r Academi’n hyrwyddo mentrau newydd, yn dangos arfer da ac yn darparu cyfleoedd a fydd yn eich galluogi i wella’ch sgiliau a chofnodi’ch cyraeddiadau drwy ddefnyddio’r Adroddiad Cyrhaeddiad Addysg Uwch. Dau gynllun a gynigir yw Rhwydwaith Interniaeth â Thâl Abertawe (SPIN) a’r Wythnos o Waith (WoW).

Siwan, BA Cymraeg a'r Cyfryngau

Siwan Raymant - BA Cymraeg a'r Cyfryngau

“Fel rhan o Wythnos o Waith y brifysgol fe drefnodd staff Academi Hywel Teifi gyfnod o brofiad gwaith i mi gydag un o brif gwmnïau cynhyrchu teleduCymru, sef Cwmni Da. Cefais gyfle, felly, i weld sut mae mynd ati i gynhyrchu rhaglenni, a’r holl waith sy’n mynd ymlaen y tu ôl i’r llenni. Profiad gwerthfawr a chofiadwy fydd o fudd i mi yn y dyfodol."

Cyfleoedd Rhyngwladol

Mae rhaglenni astudio dramor yn rhoi’r cyfle i chi ennill sgiliau rhyngbersonol a throsglwyddadwy gwerthfawr fel trefnu a chynllunio, cydweithredu, datrys problemau a chyfathrebu. Mae cyflogwyr yn cydnabod pwysigrwydd, ac yn disgwyl, dealltwriaeth o faterion rhyngwladol neu o ddiwylliannau eraill yn eu graddedigion. O ganlyniad, mae’r Brifysgol yn cynnig nifer o gyfleoedd i chi astudio fel rhan o’ch gradd neu i fanteisio ar un o’n rhaglenni haf. Mae gennym gysylltiadau ar gyfer cyfleoedd i weithio dramor, i wirfoddoli dramor neu i astudio dramor gyda 100 o brifysgolion partner o gwmpas y byd, o Ewrop i Asia a Awstralasia i Ogledd a De America.

Am fwy o fanylion, cysylltwch â Swyddfa Datblygu Rhyngwladol y Brifysgol

Heulwen, BA Ffrangeg a Sbaeneg

Heulwen, BA Ffrangeg a Sbaeneg

‘‘Roedd pawb wedi bod yn hynod groesawgar ac wedi gwneud i ni deimlo mor gartrefol yn Tallequah, Oklahoma, pan es i draw i ymweld â’r llwyth Americaniaid brodorol, y Cherokee. Dwi wedi dysgu andros o lot am eu diwylliant a’u ffordd o fyw a byddaf yn trysori’r profiad am byth! Mae teithio i rywle ac ymgartrefu ymhlith y bobl leol yn rhoi i chi ffordd newydd o edrych ar y byd."

Darllenwch flog heulwen 

Gareth, BSc Daearyddiaeth

Gareth, BSc Daearyddiaeth

‘‘Roedd gwirfoddoli yn Siavonga, de Zambia tra’n dilyn fy ngradd yn brofiad gwirioneddol fythgofiadwy. Roedd cydweithio â’r gymuned leol a rhannu profiadau â’r trigolion yn bleser pur. Hoffwn ddiolch i dîm Discovery, elusen dan arweiniad gwirfoddolwyr yn y Brifysgol, am y cyfle a buaswn yn annog myfyrwyr eraill i fanteisio ar y cynllun yn y dyfodol.’’