Gwireddwch eich potensial mewn awyrgylch cefnogol a chyffrous

Mae rheswm pam fo cymaint o alw gan gyflogwyr am raddedigion Hanes: mae astudio hanes ar lefel prifysgol yn datblygu sgiliau ysgrifennu a meddwl yn feirniadol, ac yn ein cynorthwyo i ddeall y byd o’n cwmpas. Mae Adran Hanes Prifysgol Abertawe yn ganolfan fywiog a chyfeillgar i ddysgu a gweithio, lle mae’r sylw ar anghenion y myfyrwyr. Yn ogystal â bod yn ysgolheigion blaenllaw yn eu meysydd mae staff yr Adran yn dangos ymrwymiad cryf i addysgu a rhannu eu dysg â’r cyhoedd. Rydym yn gweithio gydag amgueddfeydd, sefydliadau treftadaeth a’r cyfryngau, ac mae hyn o fudd i’n myfyrwyr mewn amryw ffordd, gan eu bod yn gallu manteisio ar y cysylltiadau ac ehangu ar eu cyfleodd ymchwil.

Gan ystyried hanes o’r Oesoedd Canol hyd y presennol, rydym yn eich galluogi i ddewis modiwlau sydd yn trafod ystod eang o bynciau a themâu. Mae’r addysgu’n digwydd mewn amryw ffordd fywiog, gan gynnwys gwaith mewn grŵp, cyflwyniadau, lleoliadau gwaith a theithiau maes. Ein hamcan yw sicrhau bod y broses o astudio mor gyffrous â phosibl, tra’n datblygu sgiliau a fydd o fantais yn y byd gwaith yn y pen draw. Cewch fwy o wybodaeth yma am Astudio Tramor a Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd.

Mae’n fanteisiol i’n myfyrwyr bod ein haddysgu yn cael ei arwain gan ein hymchwil. Mae ein staff wedi cyhoeddi ystod eang o lyfrau ac erthyglau, ac yn ôl yr asesiad diweddaraf o’n hymchwil, y Research Excellence Framework yn 2014, roedd Abertawe ymysg y 30 adran gorau yn y DU oherwydd safon ein cyhoeddiadau, cyfoeth ein hamgylchedd ymchwil ac effaith ein gwaith. Mae Cymdeithas Myfyrwyr Hanes Abertawe yn aml yn trefnu digwyddiadau academaidd a chymdeithasol. Cewch weld yma beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud.

Ein cyrsiau Hanes Anrhydeddau Sengl:

Title:   Ein cyrsiau Anrhydedd Sengl mewn Hanes:

  • BA Hanes
  • BA Astudiaethau’r Oesoedd Canol
  • BA Hanes yr Hen Fyd a’r Oesoedd Canol

Rydym yn cynnig cyrsiau Anrhydedd ar y Cyd gydag Astudiaethau Americanaidd, Saesneg, Ieithoedd, Cysylltiadau Rhyngwladol, Gwleidyddiaeth, Polisi Cymdeithasol a Chymraeg. Gweler rhestr lawn o'n rhaglenni Anrhydeddau Sengl a Chyd-anrhydedd.

Mae’r cyrsiau’n rhedeg dros 3 blynedd, neu 4 blynedd gan gynnwys blwyddyn dramor yn Ewrop, Hong Kong, Singapore, Canada neu UDA.

 

Dadansoddi Ffynonellau Hanesyddol

Mae Dr Gethin Matthews yn uwch-ddarlithydd dwyieithog yn Adran Hanes Prifysgol Abertawe. Mae Gethin yn addysgu modiwlau yn Saesneg ac yn Gymraeg. Yn y fideo hwn, mae Gethin yn ymchwilio i hanes ffotograff y credir ei fod yn dangos ‘brwdfrydedd am ryfel’ yng Nghymru yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Rydym yn dysgu, ar lefel brifysgol, ei bod hi’n bwysig dadansoddi ffynonellau hanesyddol yn fanwl..

 
 

Darlith Flasu Hanes

Mae Dr Christoph Laucht yn uwch-ddarlithydd mewn Hanes Modern ac ef yw Cyfarwyddwr Hanes ar gyfer Rhaglenni Israddedig. Yn y fideo hwn, mae Christoph yn cyflwyno darlith enghreifftiol sy’n dadansoddi’r Rhyfel Oer. Rydym yn cynnig modiwl ail flwyddyn cyffrous ar y Rhyfel Oer, sy’n galluogi myfyrwyr i ddadansoddi’r rhan hanfodol hon o hanes yr ugeinfed ganrif ynghyd â’i heffaith ar chwaraeon, prynwriaeth, rhywedd, diwylliant poblogaidd a mwy hyd heddiw.

 
 

Sesiwn Holi ac Ateb Hanes

Mae Dr Tomás Irish, sy’n uwch-ddarlithydd o’n Hadran Hanes, yn cyflwyno sesiwn holi ac ateb. Mae Tomas yn egluro strwythur y radd ac yn trafod yr amrywiaeth eang o bynciau a gynigir gan Adran Hanes Prifysgol Abertawe. Mae Tomas hefyd yn sgwrsio am gyfleoedd y tu hwnt i’r ystafell ddosbarth, megis teithiau maes, lleoliadau gwaith ac astudio dramor..

 

Bydd Dr Richard Hall yn trafod y modiwl Y Byd Prydeinig Atlantaidd c.1550-1760.

Bydd Dr. Leighton James yn cyflwyno ei fodiwl Y Rhyfel Fawr dros Ymerodraeth, 1754-1764

Bydd Arbenigwr ar yr Oesoedd Canol, Dr Emma Cavell, yn rhoi darlith fyr ar effaith y Pla Du ar Gymru.

Bydd yr Hanesydd America Cynnar, Dr Richard Hall, yn trafod ei fodiwl ail flwyddyn, America Chwyldroadol.

Bydd yr Athro mewn Hanes Modern, Martin Johnes, yn rhoi trosolwg o’r modiwl Arsylwi ar Brydain: Bywyd Bob Dydd yn ystod Canol yr Ugeinfed Ganrif

Bydd Dr Adam Mosley yn rhoi trosolwg o’r modiwl Y Byd Modern Cynnar, 1500-1800.

Bydd Dr Sarah May yn cyflwyno’r modiwl Hanes Pwy? Sy’n archwilio’r Diwydiant Treftadaeth.

Bydd Dr Michael Bresalier, darlithydd mewn Hanes Meddygaeth, yn siarad am ei fodiwl Heintiau mewn Hanes Byd-eang.