Pam Astudio Nyrsio yn Abertawe?

Pan fyddwch yn astudio Gradd Nyrsio gyda ni, byddwch yn rhan o gymuned sy'n gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl bob dydd. Mae gennym ni fwy na 25 mlynedd o brofiad o hyfforddi pobl ar draws lled ymarfer clinigol, ac rydym ni'n falch o fod yn un o'r 10 rhaglen Nyrsio orau yn y DU (Guardian University Guide 2022). Mae ein hymagwedd sy'n canolbwyntio ar fyfyrwyr wedi gwneud profiad a chanlyniadau myfyrwyr yn flaenoriaethau ac mae ein safleoedd a'n hadborth yn adlewyrchu hyn.

Mae gennym enw neilltuol am nyrsio ac rydym ni:

  • 4ydd yn y DU am Foddhad Cyffredinol Myfyrwyr (Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2021: Nyrsio Plant)
  • 9fed yn y DU am Nyrsio (Guardian University Guide 2022)
  • 10 uchaf yn y DU am Nyrsio ac yn 1af yn Rhagolygon Graddedigion y DU (The Complete University Guide 2023).

Rydym hefyd yn 25 Prifysgol orau yn y DU ac yn y 6ed safle yn y DU am foddhad myfyrwyr (Guardian University Guide 2022).

Profiad Myfyrwyr Nyrsio

Yn ôl ein myfyrwyr, ni yw'r 4fedd lle gorau i astudio nyrsio plant (Boddhad Myfyrwyr, Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2021). Rydym ni'n frwdfrydig am nyrsio ac yn mabwysiadu'n llawn y gwerthoedd craidd sy'n gysylltiedig â'r 'proffesiwn gofal' ac rydym yn ymdrechu i wreiddio'r gwerthoedd hyn yn ein myfyrwyr a'n perthnasoedd â nhw. Rydym yn cynnig cymhareb staff-myfyrwyr gwych (yn y 7fed safle yn y DU gan y Guardian University Guide 2022), sy'n golygu y byddwch yn cael eich cefnogi'n dda gan gyfoeth o fodelau rôl gwybodus drwy gydol eich amser yn astudio gyda ni.  

Peidiwch â derbyn ein gair ni am hyn. Beth am glywed yr hyn mae ein myfyrwyr Nyrsio yn ei feddwl am astudio nyrsio gyda ni, ac archwilio'r holl opsiynau a chyfleoedd gwahanol a fydd ar gael i chi pan fyddwch chi'n astudio gyda ni.

Nyrsio Oedolion

Mae Nicholas Costello yn siarad â ni am ei brofiad o astudio Nyrsio i Oedolion yn Abertawe a sut "nad oes unrhyw beth gwell na'r teimlad a gewch chi wrth helpu rhywun mewn angen."

Nyrsio Plant

Mae Daniel Roberts ac Emily Nue yn astudio Nyrsio Plant yn Abertawe. Yma, maent yn trafod y sgiliau amrywiol y mae eu hangen arnoch er mwyn siarad â baban neu blentyn un funud, ac oedolion y funud nesaf.

Nyrsio Iechyd Meddwl

Mae defnyddio ei phrofiad bywyd hi wedi helpu Rachel Huggins i ddysgu i gefnogi eraill a bod y nyrs orau y gall fod. Mae Rachel yn ei thrydedd flwyddyn fel Nyrs Iechyd Meddwl.

Graddau a Gyllidir yn Llawn

Gallai dewis i ddilyn eich brwdfrydedd am ofal iechyd dalu ar ei ganfed. Mae hamrywiaeth hwn o raddau wedi'u hariannu'n llawn drwy Gynllun Bwrsariaeth GIG Cymru.

Golyga hyn os byddwch chi'n ymrwymo i weithio i GIG Cymru am gyfnod ar ôl i chi raddio, bydd eich ffioedd addysgu yn cael eu talu'n llawn gan Fwrsariaeth GIG Cymru, yn ogystal â chyllid cynhaliaeth gwerth hyd at £4,491 a benthyciad ar gyfradd ostyngedig gan Gyllid Myfyrwyr. 

Rhagor o wybodaeth am Gynllun Bwrsariaeth GIG Cymru

Cyfleusterau O'r Radd Flaenaf

Rydym yn sicrhau bod gan ein myfyrwyr y cyfleusterau gorau posib ar gyfer hyfforddi fel y gallant datblygu eu sgiliau clinigol a bod yn barod am ymarfer clinigol. Mae'r sgiliau hyn yn hanfodol i'n rhaglenni ac rydym ni'n ail-greu amgylcheddau sydd mor debyg â phosib i'r amgylchedd clinigol y byddwch chi'n gweithio ynddo.

Ewch ar daith rithwir

99% Cyflogadwyedd

Pan fyddwch yn graddio, byddwch yn gymwys i gyflwyno cais am statws Nyrs Gofrestredig (Oedolion) gyda'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth a chofrestru fel nyrs i weithio yn yr UE ac AEE. Mae rhagolygon swyddi yn rhagorol, ac mae 99% o'n graddedigion nyrsio mewn cyflogaeth mewn swydd broffesiynol neu reoli o fewn 6 mis (Astudiaeth o Ymadawyr Addysg Uwch, 2018). Gallwch ddisgwyl cyflog cychwynnol o £24,214, sy'n codi i £43,772 am nyrs staffio profiadol. Gall nyrsys arbenigol a rheolwyr ymarfer ennill £45,000.

Ffonwich ein Llinell Ffôn Clirio

 

Cymorth a Chefnogaeth Clirio: 0808 175 3071

Mae gennym lefydd o hyd yn y Clirio ar gyfer mis Medi 2022. Felly os ydych wedi newid eich meddwl am y brifysgol yr ydych am astudio ynddi, heb gyflawni'r graddau yr oeddech yn eu disgwyl, wedi gwneud yn well nag yr oeddech yn ei ddisgwyl, neu wedi newid eich cwrs, mae gennym leoedd ar gael i astudio yn Abertawe.

Ffoniwch ni: 0800 094 9071

Ein hopsiynau Cwrs Nyrsio

Nyrsio Oedolion
Adult Nursing Students

Mae ein cyrsiau Nyrsio Oedolion yn dod â staff academaidd o nyrsys, meddygon a gweithwyr iechyd proffesiynol cymwys ynghyd.  Wrth i chi hyfforddi i ddod yn nyrs oedolion arbenigol, byddwch yn elwa o'n cysylltiadau cryf â byrddau iechyd lleol, a'n hystafelloedd hyfforddiant clinigol realistig rhagorol sy'n cynnwys realiti rhithwir integredig.

Ein Hopsiynau Cwrs Nyrsio Oedolion:

Nyrsio Plant Nyrsio Anableddau Dysgu Nyrsio Iechyd Meddwl

RHESTR DDARLLEN / ADNODDAU