Ydych chi'n Frwdfrydig am Wyddoniaeth a Thechnoleg?

Os ydych chi'n frwdfrydig am Wyddoniaeth a Thechnoleg ac yn ffynnu ar helpu eraill a gwneud gwahaniaeth, mae Gwyddor Gofal Iechyd yn ddelfrydol i chi. Bellach, dyma un o’r gyrfaoedd mwyaf cyffrous, heriol a gwobrwyol a geir ym maes gofal iechyd. Mae Ymarferwyr Gwyddor Gofal Iechyd yn cyflawni rôl hanfodol wrth atal, diagnosio a thrin nifer enfawr o gyflyrau meddygol, gan gydweithio â meddygon, nyrsys a gweithwyr iechyd proffesiynol eraill. Ym Mhrifysgol Abertawe, rydym yn hyfforddi Ymarferwyr Gwyddor Gofal Iechyd y dyfodol drwy ein hystod eang o gyrsiau.

Beth sy'n Gwneud y Gwyddorau Gofal Iechyd yn Abertawe yn Unigryw?

Myfyrwyr Gwyddor Gofal Iechyd

Rydym yn 3ydd yn y DU am Anatomeg a Ffisioleg (Guardian University Guide, 2022) ac mae ein cyrsiau wedi'u hachredu'n llawn gan gyrff diwydiannol proffesiynol. Mae ein cyfleusterau gwych yn darparu sefyllfaoedd sy'n efelychu'r gweithle'n wych ac mae llawer o staff academaidd y Gwyddorau Iechyd yn glinigwyr sy'n ymarfer, gan gynnig dealltwriaeth ac arbenigedd hynod werthfawr i chi.

Rydym yn hyfforddi ar draws amrywiaeth gyfan rolau clinigol cysylltiedig, sy'n rhoi mynediad i chi at gyfoeth o brofiad clinigol gan ein staff addysgu lle bydd ein hymrwymiad i addysgu ar sail tystiolaeth yn eich rhoi chi ar flaen y gad yn eich disgyblaeth gwyddor gofal iechyd ac yn eich paratoi chi i wneud gwahaniaeth fel rhan o dîm clinigol.

Graddau a Gyllidir yn Llawn

Gallai dewis i ddilyn eich brwdfrydedd am ofal iechyd dalu ar ei ganfed. Mae hamrywiaeth hwn o raddau wedi'u hariannu'n llawn drwy Gynllun Bwrsariaeth GIG Cymru.

Golyga hyn os byddwch chi'n ymrwymo i weithio i GIG Cymru am gyfnod ar ôl i chi raddio, bydd eich ffioedd addysgu yn cael eu talu'n llawn gan Fwrsariaeth GIG Cymru, yn ogystal â chyllid cynhaliaeth gwerth hyd at £4,491 a benthyciad ar gyfradd ostyngedig gan Gyllid Myfyrwyr. 

Rhagor o wybodaeth am Gynllun Bwrsariaeth GIG Cymru

Cofrestrwch am ddiweddariadau Clirio

Ein Graddau Gwyddorau Gofal Iechyd

Clywedeg

Bydd ein gradd Clywedeg yn rhoi dealltwriaeth lawn a chyfannol i chi ar sut i asesu gallu clywedol a swyddogaethau cydbwysedd gan ddefnyddio'r offer diagnostig a’r cymwysiadau meddalwedd diweddaraf. Drwy gydol eich cwrs, byddwch yn arsylwi ar glinigau yn ein Hacademi Iechyd a Lles bwrpasol, yn cael profiad mewn lleoliadau masnachol ac yn magu sgiliau a hyder mewn lleoliadau gwaith clinigol mewn ysbytai.

Tudalen y cwrs: Gwyddor Gofal Iechyd (Clywedeg), BSc (Anrhydedd)

Wrth astudio Clywedeg, byddwch yn gallu dewis derbyn cyllid o Gynllun Bwrsariaeth GIG Cymru, ac felly yn ymrwymo i weithio i GIG Cymru am nifer benodol o flynyddoedd, neu drwy Fenthyciadau a Grantiau Myfyrwyr.

Ffisioleg Gardiaidd Meddygaeth Niwclear Niwroffisioleg Ffiseg Radiotherapi Ffiseg Ymbelydredd Ffisioleg Anadlu a Chysgu Peirianneg Adsefydlu

ADNODDAU A RHESTRAU DARLLEN