Pam astudio Bydwreigiaeth ym Mhrifysgol Abertawe?

Enillwch y sgiliau a'r profiad i lansio gyrfa werth chweil a gwerthfawr fel bydwraig gyda'n cwrs gradd Bydwreigiaeth o fri, a gydnabyddir yn rhyngwladol.

Mae gennym enw da rhagorol am Fydwreigiaeth ac rydym yn 9fed yn y DU (Canllaw Prifysgol Guardian 2022). Mae rhagolygon swydd yn rhagorol, gyda 100 y cant o'n graddedigion Bydwreigiaeth yn cael eu cyflogi mewn swydd broffesiynol neu reoli o fewn chwe mis (DLHE 2018).

Gwerthfawrogir ein cymhwyster Bydwreigiaeth yn rhyngwladol, gan roi'r potensial i chi ddatblygu eich gyrfa dramor mewn gwledydd gan gynnwys Awstralia, Canada a Seland Newydd.

Ymunwch â'r 5 Prifysgol Orau ar gyfer Bydwreigiaeth

Yn ôl ein myfyrwyr ni yw'r 5ed lle gorau i astudio Bydwreigiaeth yn y DU (Boddhad Cyffredinol Myfyrwyr) ac yn benodol, rydym yn cynnig cyfleoedd dysgu rhagorol, addysgu a chymorth academaidd (Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2021).

Darganfyddwch bopeth sydd angen i chi ei wybod am astudio Bydwreigiaeth ym Mhrifysgol Abertawe - o ofynion mynediad, i gyfleoedd lleoli, i ragolygon graddedigion.

Graddau a Gyllidir yn Llawn

Gallai dewis i ddilyn eich brwdfrydedd am ofal iechyd dalu ar ei ganfed. Mae hamrywiaeth hwn o raddau wedi'u hariannu'n llawn drwy Gynllun Bwrsariaeth GIG Cymru.

Golyga hyn os byddwch chi'n ymrwymo i weithio i GIG Cymru am gyfnod ar ôl i chi raddio, bydd eich ffioedd addysgu yn cael eu talu'n llawn gan Fwrsariaeth GIG Cymru, yn ogystal â chyllid cynhaliaeth gwerth hyd at £4,491 a benthyciad ar gyfradd ostyngedig gan Gyllid Myfyrwyr. 

Rhagor o wybodaeth am Gynllun Bwrsariaeth GIG Cymru