Penwythnos i’r Teulu – Gweithdai y gellir neilltuo lle arnynt ymlaen llaw

Gweithdai y gellir neilltuo lle arnynt ymlaen llaw

Mae gennym ystod o weithdai ar y ddau ddiwrnod.Mae llefydd yn brin ar ein digwyddiadau y gallwch archebu lle arnynt ymlaen llaw felly archebwch eich tocynnau am ddim isod. 

Methu dod i’r gweithdy neu wedi methu cael lle? Peidiwch â phoeni. Mae gennym dros gant o weithgareddau i gymryd rhan ynddynt trwy gydol y penwythnos yn ein harddangosfeydd rhyngweithiol, ac nid oes angen archebu lle!

Dydd Sadwrn 3 Tachwedd

Mae gwybodaeth ynglŷn â’n gweithdai y gellir neilltuo lle arnynt ymlaen llaw ar gyfer dydd Sadwrn ar gael isod.Mae ein sgyrsiau a’n gweithdai yn ddigwyddiadau y gellir neilltuo lle arnynt ymlaen llaw. Sicrhewch eich bod yn archebu’r rhain ymlaen llaw neu wrth gyrraedd Amgueddfa Genedlaethol y Glannau i osgoi siom. Rhaid i blant dan 14 oed fod yng nghwmni oedolyn.

Hud a Lledrith, Meddygaeth a Chwedloniaeth

Hogwarts

Dewch i brofi hud metelau, meddyginiaeth, a mytholeg, yn ogystal â dysgu am iaith Harry Potter yn ein hystafell thematig – dewch i greu eich swyn eich hun, darganfod sut mae myglars yn ceisio creu hud a dysgu sut i amddiffyn eich hun yn erbyn y Dementors!

Amseru
11:00 - 12:30
14:00 - 15:30 

Mae o wybodaeth ar gael ac archebwch eich tocynnau

Science Made Simple yn cyflwyno Swigod a Balŵns!

Women making large bubbles with hoops

Mae’r sioe swigod drawiadol hon yn hwyl i’r teulu cyfan! A allwch chi wneud i falŵn bara am byth? A ellir creu swigod sgwâr? A ydych chi’n ddigon dewr i roi sgiwer mewn balŵn?

Amseru
11:00 - 12:00

Mae o wybodaeth ar gael ac archebwch eich tocynnau

Dod yn Dr Jones

Dr Jones in front of Pyramids

Sut wnaeth bachgen dyslecsig a oedd wedi gadael yr ysgol yn 16 oed wireddu ei freuddwyd o ddod yn Indiana Jones Cymru? Bydd Dr Rhys Jones, cyflwynydd rhaglenni Bywyd Gwyllt Rhyngwladol i National Geographic, Discovery, Smithsonian Channel, ITV, a seren Rhys Jones’s Wildlife Patrol ar BBC One, sydd wedi’i enwebu am BAFTA, yn mynd â chi ar daith ryfeddol o ddechreuadau diymhongar i Uwch Ddarlithydd yn Ysgol y Gwyddorau Biolegol ym Mhrifysgol Caerdydd, sy’n brifysgol Grŵp Russell. Wedi’i fagu ar stad o dai cyngor gan fam sengl, newidiodd bywyd Rhys am byth pan aeth ei dad-cu ag ef i wylio’r ffilm Raiders of the Lost Ark. Daeth Rhys o hyd i ragor o ysbrydoliaeth mewn hen wyddoniadur anifeiliaid a roddwyd iddo gan ei fam-gu a defnyddiodd ei wybodaeth, ei ddychymyg a’i natur benderfynol i grefftio ei lwybr dewisol mewn bywyd. Gwireddodd Rhys ei freuddwydion a bellach, fel ei arwr Indiana, mae ei lwybr wedi’i arwain at holl gorneli’r byd gyda chyfeillion a chydweithwyr ym mhob porthladd, ac mae wedi dod yn aelod o’r Loita Maasai, cyrion pellaf y llwyth Maasai yn Nwyrain Affrica.

Amseru

13:00 - 14:00

Mae o wybodaeth ar gael ac archebwch eich tocynnau

Eu tlodi nhw a’n tlodi ni – rhannu straeon cymunedau ffermio berdys ym Manglades

Painting on a little boy mending a fishing boat sail

Gweithdy Celf

Nod prosiect PACONDAA yw lleihau tlodi drwy atal afiechydon sy’n effeithio ar ddyframaethu hanfodol yn y DU, Bangladesh ac India. Rydym eisiau helpu eraill i ddeall tlodi gyda’r nod o’i leihau – mae plant mewn cymunedau ffermio ym Mangladesh wedi tynnu lluniau o’r heriau y maent yn eu hwynebu yn eu pentrefi gwledig. Helpwch ni drwy gymryd rhan yn ein gweithdy a thynnu lluniau o’ch dinas a’r heriau sy’n eich wynebu wrth fyw yma!

Amseru
11:00 - 12:00
14:15 - 15:15

Mae o wybodaeth ar gael ac archebwch eich tocynnau

Sioe Dŵr Ffrwydrol!

Presenters spraying water from a steamer

Paratowch i gael eich gwlychu yn y sioe wyddoniaeth ryngweithiol, gyffrous hon, a fydd yn edrych ar ryfeddodau dŵr. A allwn ni wasgu dŵr? Beth am ei ffrwydro? Beth sy’n digwydd wrth ferwi dŵr yn y gofod? Dewch i gael yr atebion i’r rhain a mwy!

Amseru
15:00-16:00

Mae o wybodaeth ar gael ac archebwch eich tocynnau

Dydd Sul 4 Tachwedd

Mae gwybodaeth ynglŷn â’n gweithdai y gellir neilltuo lle arnynt ymlaen llaw ar gyfer dydd Sul ar gael isod. Mae ein sgyrsiau a’n gweithdai yn ddigwyddiadau y gellir neilltuo lle arnynt ymlaen llaw. Sicrhewch eich bod yn archebu’r rhain ymlaen llaw neu wrth gyrraedd Amgueddfa Genedlaethol y Glannau i osgoi siom. Rhaid i blant dan 14 oed fod yng nghwmni oedolyn.

Gweithdy Deino

Ranger with a dinosaur

Dewch i gyfarfod â Chris y Ceidwad a’i ddeinosoriaid anhygoel. Cewch ddysgu am Ddeinosoriaid a dod wyneb yn wyneb â Ronnie, ein babi T-Rex. Bydd y Ceidwaid yn eich addysgu am ffosiliau, dilead ac yn dod â’r pwnc yn fyw mewn ffordd Ddeinosoraidd.

Amseru
11:00 - 12:00
12:45 - 13:45 

Mae o wybodaeth ar gael ac archebwch eich tocynnau

StrongWomen Science

StrongWomen Science performers

Ydych chi erioed wedi gofyn i chi’ch hun sut mae rhywun yn cynnal cadair ar ei ên, ydy hi’n bosib jyglo hylifau, neu sut mae perfformwyr mewn syrcas yn bwyta tân? Dewch i ddysgu’r cyfrinachau gwyddonol tu ôl i driciau anhygoel. Mewn perfformiad syrcas hwyliog, egnïol a llawn bwrlwm, byddwch yn dysgu sut mae jyglwyr, acrobatiaid ac artistiaid cylchyn hwla yn defnyddio gwyddoniaeth i greu eu hactau rhyfeddol. 

Amseru
11:30 - 12:30 
13:30 - 14:30 

Mae o wybodaeth ar gael ac archebwch eich tocynnau

O’r drudfawr i’r bargeinion – faint ddylai ein dillad gostio?

clothes on a rack with a £10 sign attached

A ydych yn gwybod beth yw hanes eich crys-t? – beth oedd ei gost neu ymhle y cafodd ei wneud? Nid yw’r rhain yn gwestiynau y gofynnwn i’n hunain yn aml pan feddyliwn am ffasiwn. Bydd ein cynulleidfa yn mynd ar daith o’r cwpwrdd dillad i’r caeau a’r ffatrïoedd y tyfwyd a gwnaethpwyd eu dillad. Byddwn yn archwilio effaith dillad ar yr amgylchedd a’r bobl sy’n eu gwneud nhw.

Gan ddefnyddio’r wybodaeth a ddarparwyd, a’i chyfuno â gweithgareddau rhyngweithiol, byddwn yn gofyn i’n cynulleidfa feddwl a ydynt o’r farn bod ein ffasiwn yn deg, ac os nad felly, sut fyddai diwydiant ffasiwn tecach yn edrych? Ac a ddylem ailbrisio gwerth ein dillad? (addas ar gyfer teuluoedd ac unrhyw un 7+ oed)

Amseru
14:30 - 16:00

Mae o wybodaeth ar gael ac archebwch eich tocynnau

Sioe Wyddoniaeth Wych Mark Thompson

Mark Thompson

Dewch i archwilio priodweddau rhyfedd a hudol mater gyda pheli tân, corwyntoedd tân ac adweithiau cemegol anhygoel. Sioe i’r teulu, plant ac oedolion fel ei gilydd. Roedd Mark, sy’n wyneb cyfarwydd ar Good Morning Britain, Five News ac yn awdur nodedig, hefyd yn gyd-gyflwynydd cyfres wreiddiol Stargazing Live y BBC.

Amseru
15:00 - 16:00 

Mae o wybodaeth ar gael ac archebwch eich tocynnau

Amser – am gysyniad!

Clocks

Mae amser ym mhob man, ond beth ydyw? Mae pob un ohonom yn deithwyr drwy amser – rydym yn symud drwy fywyd ar raddfa o un diwrnod ar y tro. Ond beth mae hyn yn ei olygu? Beth am “deithio drwy amser” a beth mae gwyddoniaeth yn ei ddweud am hyn?

Amseru
15:30 - 16:30

Mae o wybodaeth ar gael ac archebwch eich tocynnau

Dewch i ddarlunio eich breuddwydion: Yn fyw!

null

Dewch â breuddwyd gyda chi; trafodwch y freuddwyd gyda’r gwyddonydd cwsg Mark Blagrove a helpwch yr arlunydd Julia Lockheart i greu darlun o’ch breuddwyd i chi fynd adref gyda chi!

Amseru

10:00 - 13:00

Mae o wybodaeth ar gael ac archebwch eich tocynnau