Y Corff a’r Meddwl

Gwersyll Hyfforddi Darganfod DNA

Dewch draw i wasgu banana a darganfod pa DNA sydd y tu mewn iddi. Drwy ddefnyddio’r canfyddiadau, gallwn ddangos i chi pa mor allweddol yw DNA wrth ddarganfod afiechydon.

Gwaed a Gôr

Sut mae eich gwaed yn edrych a beth mae’n ei wneud? Sut mae gwaed yn newid yn ystod afiechyd? Gall y stondin ryngweithiol hon ddweud wrthych bopeth y mae angen i chi wybod am amrywiaeth gwaed a’i bwysigrwydd mewn ymchwil a gofal iechyd.

Pam eich bod yn bwyta’r hyn rydych yn ei fwyta?

Mae mynd i’r archfarchnad a choginio eich swper yn rhan annatod o fywyd pob dydd, ond beth yw’r wyddoniaeth y tu ôl iddo? Bydd SNAC yn rhoi cipolwg i chi ar y theori y tu ôl i wneud y penderfyniadau yr ydym yn eu gwneud a sut maent yn effeithio arnom.

Personoleiddio meddyginiaeth

Sut y gall defnyddio dyfeisiau fel Biosynhwyryddion eich helpu i reoli cyflyrau a rhoi mwy o reolaeth i chi gartref.

Magneteg i gynyddu curiad y galon

Gwyliwch ni yn defnyddio offeryn codi magnetig i ddangos i chi sut y gallwn wella ansawdd bywyd pobl sy’n dioddef o fethiant y galon.

Gwyddor Resbiradol a Chwsg – Pam mor iach yw eich ysgyfaint?

Dewch i weld sut mae’r ysgyfaint yn gweithio a gadewch i ni ddefnyddio ein sbiromedrau i weld beth allwn ei ddarganfod amdanoch chi.

Yr Ymennydd Anhygoel

Cewch neidio i grombil eich ymennydd a phrofi pŵer eich ymennydd yn erbyn y cloc ac eraill yn ein her wybyddol liwgar!

Cicus Eruption

Calon yn curo, bỳlb yn goleuo.

Dewch i ddysgu am ymarfer corff, technoleg ac iechyd. Cewch weld eich allbwn egni ar y pryd gan ddefnyddio technoleg a phweru bylbiau golau drwy feicio ar ein beic.

Prifysgol Agored 

Ydych chi’n credu mai mewn labordy yn unig allwch chi astudio gwyddoniaeth? Gadewch i ni herio’r gred honno!

Mae’n bosib bod yn archwiliwr y môr gyda’n gêm ryngweithiol i ddysgu mwy am ein cynhyrchiad Prifysgol Agored / BBC diweddar o Blue Planet 2.

Archwiliwch y corff dynol drwy realiti estynedig – Gallwch fynd yn agos at y galon, yr ysgyfaint a’r iau gan ddysgu mwy am ein cynhyrchiad Prifysgol Agored / BBC diweddar o The Human Body.

Goluddyn Chwyddadwy 

Cewch daith gerdded dywysedig drwy goluddyn chwyddadwy Ymchwil Canser Cymru, gan weld sut mae'r organ pwysig hwn, sydd yn cael ei gydnabod fel ail ymennydd, yn gweithio. Cewch gyfle i weld rhai o'r cyflyrau cyffredin sy'n gallu effeithio ar y coluddyn, a sut all ymchwil leol gynorthwyo i ddarganfod diagnosis gynnar a thriniaeth ar gyfer yr afiechydon hyn.