Dr Jo Hudson, Associate Professor

Gwnaethom ofyn i Dr Joanna Hudson, ein Hathro Cysylltiol mewn Gwyddor Chwaraeon, ateb rhai cwestiynau cyffredin:

Beth yw Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff?

Mae Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff yn canolbwyntio ar astudio damcaniaeth wyddonol perfformiad chwaraeon a chyfranogiad mewn ymarfer corff cyn ei rhoi ar waith. Mae wedi dod yn elfen hanfodol o'r holl chwaraeon ar lefel elît. Yn benodol, mae'r cwrs yn canolbwyntio ar dair prif ddisgyblaeth: Seicoleg, Ffisioleg a Biomecaneg. Mae ein rhaglen ddiwygiedig yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau, gan gynnwys maeth chwaraeon, seicoleg perfformiad elit, moeseg dopio a ffisioleg ddynol.

Beth yw nodweddion mwyaf blaenllaw'r cwrs yn Abertawe?

Mae Abertawe'n un o'r ychydig o brifysgolion sy'n cynnig modiwlau mewn Chwaraeon a Moeseg, a gallwch elwa o gryfder ymchwil y staff. Mae'r cwrs yn cynnig llawer o brofiad ymarferol yn y labordy, a hyn sy'n gyfrifol am ein hystadegau cyflogaeth gwych.

Mae ein hadran Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff yn un o'r 15 orau yn y DU (Times Good University Guide 2020), ac yn 7fed ar gyfer Rhagolygon Graddedigion (Guardian University League Table 2020), ac mae 100% o'n graddedigion mewn swyddi neu'n astudio am gymwysterau pellach o fewn chwe mis i raddio (DLHE).

Sut byddaf yn gwybod mai hwn yw'r cwrs iawn i mi?

Os ydych yn unigolyn chwilfrydig sy’n ymddiddori yn natur gwybodaeth wyddonol gymhwysol perfformiad chwaraeon yn y byd go iawn, rhywun sy'n mwynhau datrys problemau a gweithio gyda llawer o bobl wahanol, yna mae Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff yn ddelfrydol i chi.

Sut caiff y cwrs ei addysgu?

Mae'r cwrs yn amlddisgyblaethol a byddwch yn canolbwyntio ar yr holl fodiwlau craidd ym Mlwyddyn 1: Biomecaneg, Ffisioleg a Seicoleg, Cryfder a Chyflyru a Maeth. Ym Mlwyddyn 2, byddwch yn astudio modiwlau arbenigol a chyflogadwyedd. Er ei bod hi'n amrywio, ym Mlwyddyn 1 gallwch ddisgwyl rhwng 16 a 18 awr o amser cyswllt sy'n cynnwys tuag wyth awr o waith labordy bob wythnos. Disgwylir i chi astudio'n annibynnol hefyd i gyflawni'ch gorau ar y cwrs.

Pa swyddi byddaf yn gallu eu gwneud ar ôl graddio?

Gall graddedigion fynd ymlaen i lawer o sectorau gwahanol oherwydd eu sgiliau cyfathrebu da, eu gallu i weithio gyda mathau gwahanol o bobl a'r gallu nid yn unig i ganolbwyntio ar y cynnwys o'u blaen, ond i ddatblygu arloesedd hefyd.

Mae rhai o'n graddedigion wedi mynd ymlaen i weithio mewn meysydd megis addysgu, ffisiotherapi, atgyfeiriadau ymarfer corff, hybu iechyd, gweithio gydag athletwyr, rheolaeth, marchnata, TG, ac mae rhai'n astudio i gymhwyso'n feddygon.

Dyma rai o'r enwau blaenllaw yn y sector sy'n cyflogi ein graddedigion ar hyn o bryd: y Gweilch, Rygbi’r Sgarlets, Clwb Pêl-droed yr Uwch-gynghrair, LA Galaxy, Nuffield Health, Chwaraeon Cymru a'r Institute of English Sport.