Rhestr Manylion Cyswllt Staff

Ymholiadau

Defnyddiwch y manylion cyswllt isod er mwyn cysylltu â'r person neu'r is-adran gywir gyda'ch ymholiad. Am ragor o wybodaeth am rolau a chyfrifoldebau o fewn yr Adran, ewch i hafan Gwasanaethau Academaidd. Os oes gennych ymholiad cyffredinol, neu os nad ydych yn siŵr pwy yw'r person neu is-adran gywir i gysylltu â hwy, ebostiwch:

myunihub@abertawe.ac.uk

Swyddfa'r Gyfarwyddiaeth

EnwSwyddRhif Ffôn
Adrian Novis Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Academaidd (60)2447
Debbie Stallard Cynorthwyydd Personol i Gyfarwyddwr y Gwasanaethau Academaidd (60)2165
Karen Glover Uwch-gynorthwyydd Clerigol (Y Gyfarwyddiaeth) (29)5350

Yr Uned Gyfieithu

EnwSwyddRhif Ffôn
Anfonwch unrhyw ymholiadau cyffredinol i cyfieithu@abertawe.ac.uk
Jessica Brown Uwch-gyfieithydd Cymraeg (29)5989
Angela Black Cyfieithydd Cymraeg Cynorthwyol (51)3077
Aled Powell Cyfieithydd Cymraeg Cynorthwyol (29)5348
Rhian Powell Cyfieithydd Cymraeg Cynorthwyol (29)5947

Gwasanaethau Ymgysylltu â Myfyrwyr

Am Gwasanaethau Partneriaeth ac Ymgysylltu Myfyrwyr

Mae'r Gwasanaethau Partneriaeth ac Ymgysylltu Myfyrwyr yn gyfrifol am ymgysylltu â myfyrwyr a'u cynrychiolwyr fel partneriaid er mwyn gwella profiad myfyrwyr yn Abertawe, gan gynnwys:

 • Datblygu a chyflawni ymagwedd strategol at ymgysylltu a chyfathrebu â myfyrwyr.
 • Cynnal ymgyrchoedd yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (NSS) ac Arolygon Profiad Myfyrwyr, gan gynnwys Arolwg Myfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig (PRES) ac Arolwg Profiad Myfyrwyr Ôl-raddedig a Addysgir (PTES). Cydlynu a hyrwyddo ymgysylltu â myfyrwyr drwy arolygon a chyfleoedd eraill am adborth academaidd ac anacademaidd.
 • Gweithio mewn partneriaeth ag Undeb y Myfyrwyr, y Colegau a'r Gwasanaethau Proffesiynol i ddatblygu a gwella cynrychiolaeth ac ymgysylltu â myfyrwyr.
 • Darparu gwasanaeth HybMyfyrio ar Gampws Parc Singleton a Champws y Bae.
 • Cynyddu blaenoriaethau strategol y Brifysgol sy'n canolbwyntio ar ymgysylltu â myfyrwyr, cyfathrebu, adborth a chynrychiolaeth.

Cwrdd â'r Tîm

EnwSwyddRhif Ffôn
Debbie Ricci Jones Pennaeth Gwasanaethau Ymgysylltu a Phartneru â Myfyrwyr (51)3066
Tîm Ymgysylltu a Phartneru â Myfyrwyr
Hayley Coffey Cynorthwyydd Adborth Myfyrwyr
(60)2264 
Annie Cottam Rheolwr Ymgysylltu a Phartneriaeth Myfyrwyr Dros Dro (60)6913
Stephanie Dalton Swyddog Ymgysylltu a Phartneru â Myfyrwyr (60)4811
Rachel Hicks Swyddog Cyfathrebu ac Ymgysylltu â Myfyrwyr (51)3549
Jenny Phillips Swyddog Adborth Myfyrwyr (60)2473
Natalie Rewbridge Cynorthwyydd Cyfathrebu ac Ymgysylltu â Myfyrwyr (29)5922
Val Wilkins Cynorthwyydd Adborth Myfyrwyr (60)2264
MyUniHub
Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, ffoniwch (60)6000, e-bostiwch myunihub@abertawe.ac.uk,
neu ewch i myuni.swan.ac.uk/cy/myunihub
Jayne Chaplin Rheolwr HybMyfyrio (60)4820
Abby Harries-Heat Swyddog Gwybodaeth Myfyrwyr (60)4821
Tom Hennessey Swyddog Gwybodaeth Myfyrwyr (60)4823
Bobby Loosmore Swyddog Gwybodaeth Myfyrwyr (60)4824
Sian Williams Swyddog Gwybodaeth Myfyrwyr  (60)4828
James Aust Cynorthwyydd Gwybodaeth Myfyrwyr  (60)4827
Daniel Henwood Cynorthwyydd Gwybodaeth Myfyrwyr  (60)4822
Philippa Sims Cynorthwyydd Gwybodaeth Myfyrwyr  (60)4829
Sian Siklani Cynorthwyydd Gwybodaeth Myfyrwyr  (60)4825
Ashleigh Sullivan Cynorthwyydd Gwybodaeth Myfyrwyr (60)4826
Ystafell Argraffu
Andrew Treharne Technegydd Reprograffeg (60)4399
Uned Gydymffurfio Myfyrwyr Rhyngwladol
Catherine Plumb Rheolwr Uned Gydymffurfio Myfyrwyr Rhyngwladol  (60)6764
Jo Bailey Cynorthwyydd Cydymffurfio Myfyrwyr Rhyngwladol (29)5124
Rhiannon Clark Swyddog Cydymffurfio Myfyrwyr Rhyngwladol (Adrodd) (29)5817
Steven Evans Cydlynydd Cydymffurfio Myfyrwyr Rhyngwladol (Dyroddi CAS) (60)4559
Carly Taylor Swyddog Cydymffurfio Myfyrwyr Rhyngwladol (Presenoldeb) (51)3363

Swyddfa Ymchwil Ôl-raddedig

Am y Swyddfa Ymchwil Ôl-raddedig

Mae'r Swyddfa Ymchwil Ôl-raddedig yn gyfrifol am:

 • Creu Cymuned Ymchwil Ôl-raddedig gref a chyfannol - gan gwmpasu gwasanaethau proffesiynol, goruchwylwyr a myfyrwyr, er mwyn sicrhau profiad cyfartal i'r holl fyfyrwyr, darparu hyfforddiant cyffrous ac arloesol i fyfyrwyr a goruchwylwyr a gweithgarwch  ymgysylltu â myfyrwyr cryf.
 • Proffesiynoli dulliau darparu gwasanaeth ymchwil ôl-raddedig - gan ddod â chydlyniant, cysondeb, eglurder a thryloywder i rolau, strwythurau, cyfathrebu a phrosesau er mwyn sicrhau atebolrwydd a monitro mwy eglur.
 • Trawsnewid ansawdd ymchwil ôl-raddedig - ysgogi ac arwain strategaeth a newid, codi proffil ymchwil ôl-raddedig, dathlu cyflawniad a llwyddiannau, creu canolfan ragoriaeth ar gyfer ymchwil ôl-raddedig yn y Brifysgol, gan ddefnyddio safonau arfer gorau 

Swyddfa Ymchwil Ôl-raddedig

EnwSwyddRhif Ffôn
Andrea Buck Pennaeth y Swyddfa Ymchwil Ôl-raddedig (60)6669
Rachelle Barlow Uwch-Swyddog Ymchwil Ôl-raddedig (51)3359
Helen Cook Cynorthwy-ydd Clerigol Ymchwil Ôl-raddedig (60)4563
Vivienne Jenkins Uwch-Swyddog Ymchwil Ôl-raddedig (60)6740
Danielle Mitchell Swyddog Ymchwil Ôl-raddedig (29)5874
Julie Pugsley Swyddog Ymchwil Ôl-raddedig (29)5548
Sally Robb Swyddog Ymchwil Ôl-raddedig (60)6747
Pamela Styles Uwch-Swyddog Ymchwil Ôl-raddedig (60)6747

Cofnodion a Systemau Academaidd

Am Cofnodion a Systemau Academaidd

Mae Cofnodion a Systemau Academaidd yn gyfrifol am:

 • Systemau asesu a gweinyddu academaidd
 • Setiau Gwybodaeth Allweddol ac Adroddiadau Myfyrwyr i'r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA)
 • Rheoli ansawdd data
 • Gweinyddu cofrestru, trosglwyddo, gwahardd, tynnu'n ôl, cyllid, ffioedd dysgu, nawdd, bwrsariaethau ac ysgoloriaethau myfyrwyr
 • Monitro presenoldeb Myfyrwyr Haen 4 Rhyngwladol ac estyniadau teithebau Cadarnhad Derbyn i Astudio (CAS)
 • Cadw cofnodion ac adrodd ar ddyletswyddau
 • Cadw gwybodaeth am raglenni a modiwlau

Cwrdd â'r Tîm

EnwSwyddRhif Ffôn
Aled Phillips Pennaeth Cofnodion a Systemau Academaidd (51)3143
Swyddfa Cofnodion Myfyrwyr
Ar gyfer ymholiadau cyffredinol ynghylch cofnodion myfyrwyr, ffoniwch (60)2100 neu e-bostiwch studentrecords@abertawe.ac.uk
Kirsty Adkins Cynorthwyydd Cofnodion Myfyrwyr (ar absenoldeb mamolaeth) (60)4450
Lorna Hackling Cydlynydd Cofnodion Myfyrwyr (29)5800
Alison Hutchings Rheolwr Cofnodion Myfyrwyr (29)5803
Alexandra Jones Cynorthwyydd Cofnodion Myfyrwyr (29)5124
Sam Jones Cydlynydd Cofnodion Myfyrwyr (51)3155
Hannah Wells Cynorthwyydd Cofnodion Myfyrwyr (29)4450
Alexia Williams Cynorthwyydd Cyllid Myfyrwyr (51)3537
Anthony Williams Cynorthwyydd Cyllid Myfyrwyr (60)2414
Systemau Data Academaidd
Christine Jones Swyddog Rheoli Data (60)2004
Gary Jones Rheolwr Systemau Data Academaidd (29)5349
Janet Lawson Cynorthwyydd Systemau Data Academaidd (60)2169
Mark Stone Swyddog Rheoli Data (60)2471

Gwasanaethau Academaidd Myfyrwyr

Am Gwasanaethau Academaidd Myfyrwyr

Mae'r Gwasanaethau Academaidd Myfyrwyr yn gyfrifol am sicrhau darpariaeth ystod o wasanaethau academaidd o ansawdd uchel i fyfyrwyr a staff  mewn perthynas â'r meysydd canlynol:

 • Arholiadau (Campws Parc Singleton a Champws y Bae)
 • Asesu (pob lefel astudio, gan gynnwys rheoli Bwrdd Dyfarniadau a Dilyniant y Brifysgol, rhoi cyngor ac arweiniad i staff a myfyrwyr ar weithdrefnau a rheoliadau asesu, a phrosesu ceisiadau am ohirio arholiadau)
 • Achosion Myfyrwyr (gan gynnwys apeliadau academaidd, camymddwyn academaidd, adolygiadau terfynol, cwynion, disgyblu, addasrwydd i ymarfer, urddas yn y gweithle, estyniadau, gwaharddiadau, tynnu'n ôl, trosglwyddo)
 • Graddio
 • Monitro presenoldeb

Cwrdd â'r Tîm

EnwSwyddRhif Ffôn
Jane Lewis-Normand Pennaeth Gwasanaethau Academaidd Myfyrwyr (29)5335
Tîm Asesu a Dyfarniadau
Andrea Wilcox Rheolwr Asesu a Dyfarniadau (60)2342
Emily Coughlan Uwch-swyddog Asesu a Dyfarniadau (60)6145
Sara Kane Swyddog Asesu a Dyfarniadau (60)2521
Hannah Winter Cynorthwyydd Asesu a Dyfarniadau (60)6197
Arholiadau
Anfonwch unrhyw ymholiadau cyffredinol i examsoffice@abertawe.ac.uk
Helyn Bromfield Cynorthwyydd Asesu a Dyfarniadau (Arholiadau) (51)3779
Samantha Jones Uwch-gynorthwyydd Asesu a Dyfarniadau (Arholiadau) (60)2164
Julie Matthews Cydlynydd Asesu a Dyfarniadau (Arholiadau) (29)5633
Donald Prosser Uwch-swyddog Asesu a Dyfarniadau (Arholiadau) (29)5827
Graddio
Anfonwch unrhyw ymholiadau cyffredinol i graduation@abertawe.ac.uk
Claire Hutchins Cynorthwyydd Asesu a Dyfarniadau (Graddio) (60)2703
Karlie Owen Uwch-swyddog Asesu a Dyfarniadau (Graddio) (60)2755
Elaine Secker Uwch-gynorthwyydd Asesu a Dyfarniadau (Graddio) (60)2298
Achosion Myfyrwyr
Natalie Wathan Rheolwr Achosion Myfyrwyr (60)2189
Jen Donovan Cynorthwyydd Achosion Myfyrwyr  (60)4099 
Emma Ferguson Uwch-swyddog Achosion Myfyrwyr (60)6534
Carly Fussell Swyddog Achosion Myfyrwyr (29)5810
Yvonne Ridge Cynorthwyydd Achosion Myfyrwyr (60)5829
Nia Sullivan Swyddog Monitro Presenoldeb  (29)5223

Gwasanaethau Ansawdd Academaidd

Am Gwasanaethau Ansawdd Academaidd

Mae'r Gwasanaethau Ansawdd Academaidd yn arbenigo mewn ymagwedd perfformiad uchel sy'n canolbwyntio ar welliannau at sicrhau rheoliadau, ansawdd a safonau academaidd yr holl ddarpariaeth ôl-raddedig a addysgir ac ymchwil ym Mhrifysgol Abertawe. Y meysydd allweddol rydym yn eu rheoli a'u cefnogi yw:

 • Sicrhau a Gwella Ansawdd Academaidd
 • Cymeradwyo, Rheoli ac Adolygu Rhaglenni
 • Rheoli Portffolios
 • Goruchwylio Partneriaethau Cydweithiol
 • Arholi Allanol
 • Dysgu, Addysgu ac Asesu
 • Arloesi a Datblygu'r Cwricwlwm
 • Rheoliadau Academaidd
 • Prosiectau Profiad y Myfyrwyr

Yn ogystal, mae'r Gwasanaethau Ansawdd Academaidd yn gweinyddu Rhwydwaith Mewnol Ansawdd Academaidd y Brifysgol ac yn cynorthwyo'r Pwyllgorau a'r Byrddau allweddol canlynol:

 • Pwyllgor Dysgu ac Addysgu
 • Bwrdd Rheoli Rhaglenni
 • Pwyllgor Cymeradwyo Rhaglenni
 • Pwyllgor Safonau ac Ansawdd Academaidd
 • Rheoliadau ac Achosion Academaidd
 • Bwrdd Partneriaethau Cydweithiol
 • Pwyllgor Academaidd Ymgynghorol

Cwrdd â'r Tîm

EnwSwyddRhif Ffôn
Anfonwch unrhyw ymholiadau cyffredinol i quality@abertawe.ac.uk
Phil Maull Pennaeth Gwasanaethau Ansawdd Academaidd (60)6855
Emma Hayward Swyddog Gwella Ansawdd Academaidd (Ymgysylltu Allanol) (60)4096
Lucy Jackson Swyddog Gwella Ansawdd Academaidd (Systemau a Chyfathrebu) (60)2347
Rachel James Swyddog Gwella Ansawdd Academaidd (LTA) (60)2442
Wendy Leslie Cynorthwyydd Gwella Ansawdd Academaidd (60)2168
Catherine McVeigh Swyddog Datblygu Ansawdd Academaidd (Cydweithio a Chydymffurfiaeth) (60)6260
Val Mills Swyddog Gwella Ansawdd Academaidd (Rhaglenni) (29)5579
Ceri Penhale Rheolwr Rheoliadau Academaidd, Ansawdd a Safonau (60)2271
Fiona Rees-Cridland Swyddog Datblygu Ansawdd Academaidd (LTA) (29)5155
Jacqueline Vanderstock Swyddog Datblygu Ansawdd Academaidd (PDM) (60)2063
Jackie Williams Swyddog Datblygu Ansawdd Academaidd (PDM) (60)2063