Canllawiau'r Uned Gyfieithu

Mae'r Uned Gyfieithu'n bodoli er mwyn helpu adrannau eraill yn y Brifysgol trwy ddarparu cyfieithiadau o'r Saesneg i'r Gymraeg ac o'r Gymraeg i'r Saesneg er mwyn sicrhau bod Prifysgol Abertawe'n cydymffurfio â Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 a Mesur y Gymraeg 2011. Rydym yn gwneud ein gorau i ddarparu gwasanaeth cyflym a phroffesiynol. Fodd bynnag, rydym yn uned fach iawn ac mae ein llwyth gwaith yn cynyddu.

Oherwydd ei llwyth gwaith cynyddol ac i sicrhau safonau uchel, ni all yr Uned Gyfieithu warantu dychwelyd unrhyw ddarn o waith ar yr un diwrnod gwaith, waeth pa mor fyr ydyw.

Costau

Mae'r gwasanaeth am ddim i Adrannau Academaidd a Gweinyddol yn y Brifysgol, oni bai bod y gwaith dan sylw ar gyfer prosiectau/digwyddiadau/deunydd a ariannir yn allanol. Lle bo'r gwaith wedi'i ariannu'n allanol, bydd yr Uned Gyfieithu'n hapus i ddarparu manylion cyfieithwyr allanol y gall y rhai hynny sy'n ceisio'r gwaith gysylltu â nhw'n uniongyrchol. Dylai prosiectau sydd wedi'u hariannu'n allanol ystyried costau cyfieithu wrth wneud cais am gyllid, a chynnwys y gost honno yn eu cais.

  • Wrth weithio ar unrhyw brosiect lle bo angen dwyieithrwydd - sy'n dod yn fwy cyffredin wrth i'r Cynllun Iaith Gymraeg gael ei weithredu - dylid ystyried hyn o flaen llaw a neilltuo amser ar gyfer cyfieithu a phrawfddarllen wrth baratoi'r prosiect. Os yw'r testun ychydig filoedd o eiriau gall hyn fod yn fater o wythnosau yn hytrach na diwrnodau. Cysylltwch â'r Uned o flaen llaw i drafod unrhyw waith y mae angen ei gyfieithu; rydym yn uned brysur ond gwnawn ein gorau i gwrdd â'ch anghenion cyfieithu. Cofiwch ein bod ni dim ond yn cynnig gwasanaeth cyfieithu; mae marchnata, dylunio, ac ysgrifennu testun yn sgiliau gwahanol, ac os ydych yn defnyddio cwmni allanol i'ch helpu wrth gynhyrchu dogfen sydd wedi'i bwriadu'n ddwyieithog, dylech ystyried dewis cwmni sydd â'r gallu a'r profiad i weithio'n ddwyieithog.   Nid yw ceisio addasu cyfieithiad i ffitio dyluniad sydd eisoes wedi'i gytuno yr un peth â chynhyrchu dogfen ddwyieithog o'r cychwyn.
  • Rhaid rhoi rhybudd digonol o flaen llaw. Mae'r Uned Gyfieithu'n swyddfa gynhyrchu, yn gweithio'n barhaus ar gyfieithiadau ar gyfer adrannau ac ysgolion eraill. Yn ôl pob tebyg, bydd gan yr Uned eisoes nifer o filoedd o eiriau i'w cyfieithu cyn bod eich gwaith yn cyrraedd. Rhaid cofio hyn wrth wneud cais am gyfieithu a chytuno ar gyfnod amser rhesymol a realistig gyda'r Uned ar gyfer dychwelyd y gwaith. Rydym yn deall bod pawb yn gweithio i gwrdd â therfynau amser tynn, ond wrth anfon eich gwaith, cofiwch fod yr Uned yn ymdrechu'n barhaus i gwrdd â galwadau eraill am gyfieithu. Os ydych yn rhoi rhybudd o flaen llaw gallwn wneud pob ymdrech i glustnodi amser i wneud y gwaith.
  • Byddwn yn ceisio cyfieithu a dychwelyd darnau byr o destun sy'n llai na 500 o eiriau o fewn 3 diwrnod gwaith, ond mae hyn hefyd yn dibynnu ar lwyth gwaith yr Uned ar y pryd.
  • Dylid cofio bod y Cyfieithwyr yn ceisio cynllunio eu gwaith ar sail wythnosol felly mae'n bosib na fydd modd cytuno ar ddyddiad ar gyfer cwblhau'r gwaith yn syth.
  • Gwnewch yn siŵr mai dim ond testun gorffenedig a anfonir i'w gyfieithu. Os ydym yn anfon cyfieithiad yn ôl atoch a cheir newid yn y testun gwreiddiol yn Saesneg ar ôl hynny, peidiwch â cheisio newid y Gymraeg eich hun oni bai eich bod yn siaradwr Cymraeg cymwys. Mae cyfieithu'n sgil ac mae'n bosib na fydd y newid mor uniongyrchol ag yr ymddengys.
  • Dylid cyflwyno pob darn o waith i'w gyfieithu ar ffurf Word drwy ffurflen gais ar-lein yr uned ar Sharepoint.

Prawf-ddarllen

Nid yw'r Uned Gyfieithu'n derbyn unrhyw gyfrifoldeb am waith nas dychwelir i'w brawfddarllen cyn iddo fynd i brint. Gall pethau fynd o chwith yn y broses ddylunio, felly mae anfon y ddogfen derfynol i'w wirio yn rhan hanfodol o'r broses gyfieithu. Gallwch helpu osgoi, neu leihau problemau drwy sicrhau, wrth ddefnyddio cwmni dylunio, ysgrifennu testun, neu gynhyrchu allanol ar gyfer dogfen ddwyieithog, eich bod yn dewis cwmni sy'n gallu gweithio'n ddwyieithog o'r cychwyn. Dylid ail-anfon y gwaith i'r Uned Gyfieithu i'w brawfddarllen, yn enwedig os ydyw wedi'i fwriadu i'w gyhoeddi, a dylid caniatáu digon o amser i wirio'r gwaith yn drwyadl. COFIWCH: Os oes rhaid ei brawfddarllen yn Saesneg, yna mae angen ei brawfddarllen yn Gymraeg.

Ceisiadau am Gyfieithiadau Byr

Dylid anfon ceisiadau am gyfieithiadau byr (hyd at 60 o eiriau) at office@bla-translation.co.uk.

Cyfieithu ar y Pryd

Mae'r Uned yn darparu gwasanaeth Cyfieithu ar y Pryd ar gyfer cyfarfodydd, cynadleddau a digwyddiadau, yn amodol ar argaeledd. Cysylltwch â cyfieithu@abertawe.ac.uk i drefnu cyfieithu ar y pryd neu ffoniwch 01792 513077.

Gwaith Myfyrwyr

Mae hawl gan fyfyrwyr gyflwyno gwaith a/neu sefyll arholiadau trwy gyfrwng y Gymraeg mewn unrhyw bwnc. Gweler y Canllaw Academaidd am fanylion (Asesu a Chynnydd, Arholiadau Trwy Gyfrwng y Gymraeg).