Cwestiynau Cyffredin i Gynfyfyrwyr

Rydw i’n un o gynfyfyrwyr y Brifysgol ac rydw i angen darparu geirda i’m cyflogwr newydd. Sut ydw i’n cael un?

Mae’r Gofrestra Academaidd yn darparu geirdaon ar ffurf Datganiadau Myfyrwyr sy’n cadarnhau eich dyddiadau, presenoldeb a’r cymwysterau a gawsoch (fel bo’n berthnasol). Gallwch wneud cais am eirda drwy e-bostio myunihub@swansea.ac.uk.