Gwerthoedd y Gwasanaethau Academaidd

Gwerthoedd

Mae pob maes Gwasanaethau Proffesiynol ym Mhrifysgol Abertawe yn gweithredu i set o Werthoedd Craidd sydd wedi’i diffinio a disgwylir bod modd i bawb ddangos ymrwymiad i’r gwerthoedd hyn o’r pwynt iddynt gael eu cymhwyso i gyflawni eu rolau ddydd i ddydd.

Ein Gweledigaeth

Mae gwerthoedd yn diffinio diwylliant ein Prifysgol, ac yn cynnig cysondeb i ysgogi ein cyd-uchelgais am berfformiad sy’n gwella’n barhaus a rhagoriaeth mewn gwasanaeth. Bydd gan Brifysgol Abertawe weithredoedd Gwasanaethau Proffesiynol yn gweithredu’n ddiwnïad ar draws y ddau gampws sydd wedi’u canolbwyntio ar y rhanddeiliaid, sydd wedi’u strwythuro’n briodol gyda phrosesau busnes addas at ddiben i alluogi’r Brifysgol i gyrraedd safle perfformiad ymhlith y 30 gorau yn y DU erbyn 2018.

Ceir gwybodaeth bellach yma. 

Mae Gwasanaethau Academaidd Prifysgol Abertawe yn dyheu at y gwerthoedd canlynol;

1. Proffesiynoldeb

  • Rydym yn dîm proffesiynol ac yn cymryd balchder mewn darparu gwasanaethau o safon uchel yn effeithiol ac yn effeithlon.
  • Rydym yn gwerthfawrogi creadigrwydd ac arloesed.
  • Rydym yn dangos cydraddoldeb, onestrwydd a thryloywder ym mhob agwedd o’n gwasanaeth.

2. Cydweithio

  • Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â chydweithwyr, myfyrwyr a rhanddeiliaid eraill i gyflawni ein hamcanion.

3. Rhagoriaeth mewn Gwasanaeth

  • Rydym yn cymryd cyfrifoldeb gweithredol dros ddeall a chefnogi anghenion unigol defnyddwyr ein gwasanaethau.
  • Rydym yn gwrando ar ddefnyddwyr ein gwasanaethau ac yn ymgysylltu â nhw ac rydym wedi ymrwymo i wella parhaus pob peth yr ydym yn ei wneud, i sicrhau profiad cadarnhaol i ddefnyddwyr.