Cofnodion a Systemau Academaidd

Am Cofnodion a Systemau Academaidd

Mae Cofnodion a Systemau Academaidd yn gyfrifol am:

 • Systemau asesu a gweinyddu academaidd
 • Setiau Gwybodaeth Allweddol ac Adroddiadau Myfyrwyr i'r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA)
 • Rheoli ansawdd data
 • Gweinyddu cofrestru, trosglwyddo, gwahardd, tynnu'n ôl, cyllid, ffioedd dysgu, nawdd, bwrsariaethau ac ysgoloriaethau myfyrwyr
 • Monitro presenoldeb Myfyrwyr Haen 4 Rhyngwladol ac estyniadau teithebau Cadarnhad Derbyn i Astudio (CAS)
 • Cadw cofnodion ac adrodd ar ddyletswyddau
 • Cadw gwybodaeth am raglenni a modiwlau

Cofnodion Myfyrwyr

Mae Cofnodion Myfyrwyr a Chyllid Myfyrwyr yn darparu gwasanaethau gweinyddol y Brifysgol, ac maent wedi'u lleoli yn Abaty Singleton.

Ystadegau a Gwybodaeth Reoli

Yn gweithio o'r Llyfrgell a Chanolfan Gwybodaeth, yn darparu ystadegau, ac yn llunio adroddiadau'r Brifysgol. 

Gwybodaeth i fyfyrwyr israddedig, myfyrwyr ôl-raddedig, a staff

Ffurflenni a chyfarwyddiadau

Newid eich cwrs

Cofrestru a Dewis Modiwlau

Trosglwyddo Rhwng Rhaglenni - Ymchwil

Trosglwyddo Rhwng Rhaglenni - Cyrsiau Ôl-raddedig a Addysgir

Trosglwyddo Rhwng Rhaglenni - Israddedig

Cais am ail-wneud modiwlau a fethwyd

Slip awdurdodi dewis modiwlau ar gyfer myfyrwyr sy'n newid eu modiwlau dewisol

Ffurflen Cofrestru Hwyr at ddefnydd myfyrwyr 

Gohirio astudiaethau

Gadael eich cwrs neu'r Brifysgol

Gohirio Astudio - Ymchwil 

Gohirio Astudio - Cyrsiau Ôl-raddedig a Addysgir 

Gohirio Astudio - Israddedig

Cyn gadael, cofiwch drafod eich penderfyniad gyda'ch Coleg, a threfnu apwyntiad gyda'r Gofrestrfa Academaidd.

Cyllid Myfyrwyr

Canllawiau ar gyfer Bwrsariaethau Staff a Chynorthwywyr Ymchwil

Cadarnhau Nawdd ar gyfer noddwyr allanol

Debyd Uniongyrchol ar gyfer ffioedd dysgu Ôl-raddedig

Debyd Uniongyrchol ar gyfer ffioedd dysgu Israddedig

Bwrsariaeth Cynorthwyydd Ymchwil 

Bwrsariaeth Staff

Israddedig

MYFYRWYR ISRADDEDIG Eich cofnod yn y Brifysgol

Cewch weld cofnodion ar-lein trwy fewngofnodi i Fewnrwyd Prifysgol Abertawe o unrhyw gyfrifiadur sydd wedi'i gysylltu â'r we. Mae'r wybodaeth sydd ar gael yn cynnwys amserlenni arholi ac addysgu, manylion personol, cynnydd a chanlyniadau modiwl, manylion cwrs a chofrestru, a datganiad cyllid. Cewch gywiro'r manylion arlein hefyd.  Er enghraifft, mae'n bwysig sicrhau bod eich cyfeiriad e-bost a'ch manylion cyswllt yn gywir, gan fod y Brifysgol yn defnyddio'r cyfeiriad hwn i anfon manylion am ganlyniadau, cyllid myfyrwyr, a chofrestru atoch. I weld polisi'r Brifysgol ynghylch defnyddio data personol, ewch i 'Reoli Cofnodion'.

Ar gyfer llythyron, tystysgrifau gradd, trawsgrifiadau, a geirdaon, cysylltwch â'r  Gofrestrfa Academaidd.


Cofrestru

Disgwylir i fyfyrwyr gofrestru bob blwyddyn. Cyn cofrestru, mae myfyrwyr yn derbyn cyfarwyddiadau trwy'r post. Ym mis Medi, mae myfyrwyr sy'n dychwelyd yn cofrestru trwy fewngofnodi i'r Fewnrwyd a gofynnir i fyfyrwyr newydd gofrestru ar y campws. Ceir rhagor o wybodaeth am gofrestru ar dudalennau gwe'r Brifysgol.


Dewis Modiwlau

 • Mae adrannau'n cysylltu â'u myfyrwyr bob blwyddyn ym mis Mai/Mehefin i ofyn iddynt ddewis eu modiwlau am y flwyddyn nesaf.  Rhagddewis Modiwlau yw hyn. Dylai myfyrwyr ddychwelyd manylion am eu dewisiadau Modiwl am y flwyddyn nesaf i'w hadran 'cartref' cyn gwyliau'r haf.
 • Mae myfyrwyr newydd yn derbyn ffurflen Dewis Modiwlau wrth iddynt gofrestru, ac maent yn cwblhau'r ffurflen hon a'i dychwelyd i'w hadran 'cartref'.

Newid eich dewis modiwlau

Am gyfnod cyfyngedig ar ddechrau bob modiwl, cewch newid eich modiwlau trwy lenwi a dychwelyd Slip Awdurdodi Dewis Modiwl; er enghraifft, cyn diwedd ail wythnos modiwl 10 credyd un semester, a chyn diwedd pedwaredd wythnos modiwl 20 credyd dau semester.Dylech ddychwelyd ffurflen Trosglwyddo Rhwng Modiwlau'n Hwyr hefyd, gan ddatgan eich bod yn gwbl ymwybodol o oblygiadau newid modiwlau'n hwyr.


Newid eich cwrs (Trosglwyddo)

Cyn gwneud hyn, dylech drafod y goblygiadau academaidd a gwirio a fydd newid eich cwrs yn effeithio ar eich ffioedd dysgu.  Am gyngor, cysylltwch â Chyllid Myfyrwyr. Sylwer, os gwelwch yn dda: rhaid i chi newid eich cwrs CYN i chi ddechrau ail flwyddyn eich cwrs presennol, fel a ganlyn:

 1. Dylech chi ddychwelyd Ffurflen Trosglwyddo, wedi'i llenwi, i Gofnodion Myfyrwyr;
 2. Bydd Cofnodion Myfyrwyr yn prosesu'r ffurflen a hysbysu'r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr o'r newid, ac addasu'ch ffioedd dysgu fel bo angen;
 3. Dylech hysbysu Cyllid Myfyrwyr ar-lein, a chael cyngor am gymorth ariannol yn y dyfodol - gweler isod.

Gohirio eich astudiaethau

Cyn gwneud hyn, dylech drafod y goblygiadau academaidd gyda rhywun yn eich adran 'cartref' a/neu'r Gofrestrfa Academaidd; neu os oes gennych broblemau personol neu ariannol, cysylltwch â Gwasanaethau Myfyrwyr - maen nhw yno i'ch helpu. Os bydd eich adran 'cartref' yn cytuno y gallwch ohirio’ch astudiaethau, a bod hynny'n unol â rheolau'r Brifysgol, dyma'r camau nesaf:

 1. Rydych chi'n dychwelyd ffurflen Gohirio Astudiaethau, wedi'i chwblhau;
 2. Bydd Cofnodion Myfyrwyr yn prosesu'r ffurflen a hysbysu'r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr o'r newid, ac addasu'ch ffioedd dysgu fel bo angen;
 3. Dylech hysbysu Cyllid Myfyrwyr ar-lein, a chael cyngor am gymorth ariannol yn y dyfodol. Dylai myfyrwyr Gwyddor Iechyd hysbysu eu noddwyr - fel arfer rheolwr yn yr Ymddiriedolaeth GIG.

Gadael eich cwrs neu newid prifysgol (Tynnu'n ôl)

Cyn tynnu'n ôl o'r Brifysgol, dylech drafod hynny gyda'r Gofrestrfa Academaidd. Os ydych yn tynnu'n ôl oherwydd problemau personol neu ariannol, cysylltwch â Gwasanaethau Myfyrwyr - maen nhw yno i'ch helpu. Os ydych wedi penderfynu tynnu'n ôl, dyma'r camau nesaf:

 1.  Trefnwch apwyntiad gyda'r Gofrestrfa Academaidd;
 2. Dychwelwch Ffurflen Tynnu'n Ôl;  
 3. Bydd Cofnodion Myfyrwyr yn prosesu'r ffurflen a hysbysu'r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr o'r newid, ac yn cyfrifo'ch ad-daliad ffioedd myfyrwyr i'r Adran Cyllid ei ad-dalu;
 4. Os ydych yn trosglwyddo i Brifysgol arall, rhowch wybod i Gyllid Myfyrwyr, a chael cyngor am gymorth ariannol yn y dyfodol. Dylai myfyrwyr Gwyddor Iechyd hysbysu eu noddwyr - fel arfer rheolwr yn yr Ymddiriedolaeth GIG.

Cyllid Myfyrwyr oddi wrth y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr

Sylwer: os ydych yn ceisio am gymorth ariannol, ac yr ydych, am ba reswm bynnag, yn gwneud unrhyw un o'r pethau canlynol:

 • newid eich cwrs,
 • newid eich prifysgol neu goleg
 • gadael eich cwrs
 • gohirio'ch astudiaethau,

yna mae'n rhaid i chi hysbysu Cyllid Myfyrwyr:

1.       Llenwi ffurflen hysbysiad am newid amgylchiadau ar y wefan briodol islaw

2.       Ar ôl cynnal ailasesiad, bydd y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr yn nodi'ch amgylchiadau newydd.

Cymorth ariannol i fyfyrwyr

Cewch wybodaeth am gymorth ariannol i fyfyrwyr oddi wrth lywodraeth ganolog a llywodraeth leol yn y DU ar y gwefannau isod:

Student Awards Agency For Scotland  www.saas.gov.uk
Student Finance England www.gov.uk/student-finance-register-logi
Student Finance Northern Ireland www.studentfinanceni.co.uk
Cyllid Myfyrwyr Cymru  www.studentfinancewales.co.uk
Cyllid Myfyrwyr ar gyfer myfyrwyr o'r Undeb Ewropeaidd www.slc.co.uk

Student Money - ysgoloriaethau, bwrsariaethau, a gwobrau http://www.studentmoney.org/


Caiff myfyrwyr o Gymru gysylltu ag Awdurdodau Lleol hefyd am gyngor ynghylch y cymorth ariannol sydd ar gael oddi wrth y llywodraeth:

Dinas a Sir Abertawe
Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot
Cyngor Sir Caerfyrddin
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont a'r Ogwr
Cyngor Caerdydd
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Cyngor Bro Morgannwg 

Ôl-raddedig

MYFYRWYR ÔL-RADDEDIG Eich cofnod yn y Brifysgol

Caiff myfyrwyr weld cofnodion ar-lein, neu gofrestru ar-lein, trwy fewngofnodi i ryngrwyd Prifysgol Abertawe o unrhyw gyfrifiadur sydd wedi'i gysylltu â'r we. Cewch wirio'ch manylion personol, eich cynnydd academaidd a'ch canlyniadau, eich datganiad cyllid, a gwybodaeth arall. Cewch gywiro'r manylion ar-lein.  Er enghraifft, mae'n bwysig sicrhau bod eich cyfeiriad e-bost a'ch manylion cyswllt yn gywir, gan fod y Brifysgol yn defnyddio'r cyfeiriad hwn i anfon manylion am ganlyniadau, cyllid myfyrwyr, a chofrestru atoch. I weld polisi'r Brifysgol ynghylch defnyddio data personol, ewch i 'Reoli Cofnodion'.

Ar gyfer llythyron, tystysgrifau gradd, trawsgrifiadau, a geirdaon, cysylltwch â'r Gofrestrfa Academaidd.


Cofrestru

Disgwylir i bob myfyriwr gofrestru bob blwyddyn.  Bydd eich adran 'cartref' yn cysylltu â chi pan fydd yn bryd i chi gofrestru. Caiff myfyrwyr ôl-raddedig sy'n symud ymlaen i'r flwyddyn nesaf gofrestru a thalu eu ffioedd ar-lein. Os ydych yn ail-sefyll arholiadau Meistr a addysgir ym mis Awst, cewch gyfarwyddiadau Cofrestru ar ôl cadarnhau'ch canlyniadau.

Mae cyfarwyddiadau manwl ar gyfer Ionawr, Ebrill, Gorffennaf a Medi ar gael i'w pori.

Dewis Modiwlau ar gyfer Graddau Meistr a Addysgir

Yn ystod cofrestru, byddwch yn derbyn ffurflen dewis modiwlau. Dylech wirio a llenwi'r ffurflen hon. Am gyfnod cyfyngedig ar ddechrau bob modiwl, cewch newid eich modiwlau trwy lenwi a dychwelyd Slip Awdurdodi Dewis Modiwl (Ôl-raddedig)

Canlyniadau a Newid Cwrs

Bydd eich canlyniadau ar gael ar y Fewnrwyd, ac fe'u hanfonir gyda'r post. Os oes gennych unrhyw gwestiwn pellach ynghylch eich cynnydd, dylech gysylltu â'ch goruchwyliwr neu â'r Gofrestrfa Academaidd. Os ydych yn fyfyriwr ymchwil ôl-raddedig, bydd eich Bwrdd Academaidd yn argymell a gewch drosglwyddo'ch ymchwil ai peidio (e.e. newid o MPhil i PhD). Os ydych yn fyfyriwr ôl-raddedig a addysgir, dylech ddychwelyd Ffurflen Trosglwyddo (Gradd Meistr a Addysgir).

Dyddiadau Cyflwyno ac Estyniadau

I wneud cais am estyniad, cysylltwch â'ch prif oruchwyliwr a Swyddfa'r Gyfadran Ymchwil neu'r Swyddfa Rhaglenni a Addysgir am gyngor.

Gohirio eich astudiaethau

Cewch ohirio'ch astudiaethau os bydd eich adran / goruchwyliwr yn cytuno, ac yn cydymffurfio â rheolau a rheoliadau'r Brifysgol. Dylech drafod y goblygiadau academaidd ac ariannol gyda'ch goruchwyliwr a/neu'r Gofrestrfa Academaidd cyn dychwelyd ffurflen Gohirio Astudiaethau (Gradd Meistr a Addysgir). Mae'n bosibl y bydd gennych hawl i ad-daliad o'r Brifysgol.  Am fanylion, cysylltwch â Chyllid Myfyrwyr (Cofnodion Myfyrwyr).

Gadael eich cwrs neu newid prifysgol (Tynnu'n ôl)

Cyn tynnu'n ôl o'r Brifysgol, dylech drafod hynny gyda'ch Prif Oruchwyliwr a'r  Gofrestrfa Academaidd. Os ydych yn trosglwyddo i Brifysgol arall, cysylltwch â'ch noddwr am gyngor ar gymorth ariannol. Dychwelwch ffurflen tynnu'n ôl, wedi'i chwblhau. Mae'n bosibl y bydd gennych hawl i ad-daliad o'r Brifysgol.  Am fanylion, cysylltwch â Chyllid Myfyrwyr (Cofnodion Myfyrwyr).

STAFF

Ystadegau ac Adroddiadau

Yn y lle cyntaf, ewch i'r Fewnrwyd i chwilio am adroddiad perthnasol, o dan Gofnodion Academaidd NEU Dogfennau a Gwybodaeth. Os na fedrwch ddod o hyd i'r hyn yr ydych yn chwilio amdano, ac mae angen cyngor pellach ar adroddiadau ystadegol, rheoli a chynllunio, neu ansawdd academaidd, cysylltwch â staff Ystadegau a Gwybodaeth Reoli.


Cofrestru

Cynhelir y prif ddigwyddiad cofrestru ar ddiwedd mis Medi bob blwyddyn, pan fydd 90% o fyfyrwyr yn cychwyn eu cyrsiau. Cynhelir digwyddiadau cofrestru llai ym misoedd Ionawr, Mawrth, Ebrill, a Gorffennaf. Cliciwch ar y ddolen berthnasol isod i weld canllawiau Cofrestru a Chyfarwyddiadau ar gyfer pob digwyddiad.

Prif ddigwyddiad Cofrestru, ym mis Medi


Dewis Modiwlau

Gall adrannau ddefnyddio'r Fewnrwyd i gofnodi dewisiadau modiwl myfyrwyr trwy gydol y flwyddyn. Pan fydd myfyrwyr yn casglu Pecynnau Cofrestru, maent yn cynnwys Ffurflen Dewis Modiwlau.  Mae'r myfyrwyr yn cwblhau'r ffurflen hon, a'i dychwelyd i'w hadran 'cartref' i gadarnhau bod y dewisiadau'n addas cyn cofnodi pa fodiwlau a ddewiswyd.

Am gyfnod cyfyngedig ar ddechrau bob modiwl, caiff myfyrwyr newid modiwlau trwy lenwi a dychwelyd Slip Awdurdodi Dewis Modiwl, h.y. cyn diwedd ail wythnos modiwl sy'n gorffen yn Rhagfyr/ Ionawr, a chyn diwedd pedwaredd wythnos modiwl sy'n gorffen yn hwyrach yn y flwyddyn academaidd, fel arfer ym mis Mai/ Mehefin.

Sylwer, os gwelwch yn dda: nid oes modd gadael modiwl chwe wythnos ar ôl iddo gychwyn heb awdurdod y Deon. Dylid anfon gwybodaeth am newidiadau hwyr i ddewisiadau modiwl at Gofnodion Myfyrwyr i'w prosesu, gan y gallai olygu codi ffi am fodiwlau ychwanegol.


 

Rhagddewis Modiwlau

Mae rhagddewis modiwlau'n orfodol, a rhaid iddo gael ei gwblhau erbyn 1 Gorffennaf. Sylwer: dylai'r wybodaeth am Fodiwlau Gorfodol ac am argaeledd modiwlau fod yn gyflawn cyn gofyn i fyfyrwyr ragddewis modiwlau'r flwyddyn nesaf. Mae Modiwlau Gorfodol yn cael eu rhaglwytho ym mis Mai gan Gofnodion Myfyrwyr cyn i'r broses gychwyn.

Awgrymir dau ddull at ddefnydd adrannau, fel a ganlyn.

Mae Dull 1 yn golygu bod adrannau'n cyhoeddi eu ffurflenni eu hunain i fyfyrwyr yn gofyn iddynt nodi pa fodiwlau maent yn dymuno eu hastudio'r flwyddyn ganlynol. Dychwelir y ffurflenni dewis i'r adran, sy'n eu mewnbynnu gan ddefnyddio'r opsiwn ar y Fewnrwyd i Newid Dewis Modiwlau.

Yn Null 2, mae adrannau'n gofyn i fyfyrwyr fewngofnodi i'w Proffil Myfyriwr ar y Fewnrwyd, a chofnodi eu dewisiadau ar-lein (amlygir yr opsiwn mewn coch).

Nodwch nad yw'r adrannau a restrir isod yn caniatáu i'w myfyrwyr ragddewis modiwlau ar-lein, ac felly rhwystrir myfyrwyr rhag cael mynediad at y rhan hon o'r Fewnrwyd. (APLS, ASSD, CYMR, EGSC, ENGL, EYST, HSPC, GEOG, MDST, SHLS, STSC)

Ar ôl i fyfyrwyr ddewis eu modiwlau, gall adrannau lawrlwytho Dewisiadau Modiwl y flwyddyn nesaf i daenlen i'w hadolygu, a, lle bo'n briodol, eu newid cyn y dyddiad cau, sef 1 Gorffennaf. Wedyn, defnyddir yr wybodaeth hon i ddrafftio Amserlen Dysgu'r Brifysgol, ac i alluogi adrannau i gynllunio ymlaen llaw a pharatoi defnyddiau dysgu'n seiliedig ar y nifer a ddisgwylir ym mhob dosbarth.


 

Cynnal a Chadw Gwybodaeth am Fodiwlau

Gofynnir i weinyddwyr adrannau academaidd adolygu manylion modiwlau bob blwyddyn, gan wneud unrhyw newidiadau angenrheidiol a sicrhau diweddaru'r rhestr modiwlau ar gyfer y flwyddyn nesaf ar y Fewnrwyd. Sylwer: rhaid gosod status pob modiwl a addysgir y flwyddyn nesaf fel "Ar gael" cyn y gall myfyrwyr ddewis y modiwl. Y dyddiad cau ar gyfer newid gwybodaeth arall, megis Disgrifiad, Deilliannau Dysgu, Rhestrau Darllen ac yn y blaen yw 1 MEHEFIN fel bod modd tynnu'r manylion hyn o'r system i'w hanfon at yr argraffwyr er mwyn argraffu copi caled y Catalog Modiwlau ym mis Gorffennaf. Sylwer y dylai bob modiwl NEWYDD gael ei gymeradwyo gan Bwyllgor Ansawdd y Gyfadran erbyn Ebrill/ Mai.


 

Cynnal a Chadw Gwybodaeth am Gyrsiau

Gall adrannau ddefnyddio Cynnal a Chadw Gwybodaeth am Gyrsiau ar y Fewnrwyd i gofnodi modiwlau gorfodol ac i gyflwyno manylebau Rhaglen i'w cymeradwyo.  Defnyddir rhaglenni sydd wedi'u cymeradwyo wedyn i greu cofnodion rhaglen a chwrs newydd.

Sylwer: defnyddir yr wybodaeth am fodiwlau gorfodol yn y broses Rhagddewis Modiwlau, ac ar gyfer rhaglwytho Modiwlau Gorfodol ym mis Mai ar gyfer myfyrwyr sy'n dychwelyd, ac ym mis Awst ar gyfer myfyrwyr newydd. Defnyddir yr wybodaeth wrth lunio'r Amserlen Dysgu hefyd. Felly, mae'n rhaid i fodiwlau gorfodol fod ar gael, a bod wedi'u marcio'n orfodol, erbyn mis MAI.

Dyddiadau Tymhorau Israddedig

 

Tymor Gwyl FihangelTymor y GrawysTymor yr Haf

24/09/2018 - 14/12/2018

07/01/19 - 12/04/2019

06/05/2019 - 14/06/2019

Dyddiadau Tymhorau Israddedig

Tymor Gwyl FihangelTymor y GrawysTymor yr Haf

25/09/17 - 15/12/17

08/01/18 - 23/03/18

16/04/18 - 13/06/18

Dyddiadau Tymhorau Israddedig

Cofrestru

Tymor Gwyl Fihangel

Tymor y Grawys

Tymor yr Haf

19/09/16 - 25/09/16

26/09/16 - 09/12/16

02/01/17 - 07/04/17

01/05/17 - 09/06/17

Dyddiadau Tymhorau Israddedig

Blwyddyn

Cofrestru

Tymor Gwyl Fihangel

Tymor y Grawys

Tymor yr Haf

 2015/16

14/09/15 - 20/09/15

21/09/15 - 11/12/15

04/01/16 - 18/03/16

 11/04/16 - 10/06/16

2014/15 Dyddiadau Tymhorau Israddedig

Blwyddyn

Tymor Gwyl Fihangel

Tymor y Grawys

Tymor yr Haf

 2014/15

 29/09/14 - 12/12/14

 05/01/15 - 27/03/15

 20/04/15 - 12/06/15

Dyddiadau Tymhorau Israddedig

Tymor Gwyl FihangelTymor y GrawysTymor yr Haf

23/09/2019 - 13/12/2019

06/01/2020 - 03/04/2020

20/04/2020 - 12/06/2020

Dyddiadau Tymhorau Israddedig

Tymor Gwyl Fihangel

Tymor y Grawys

Tymor yr Haf

21/09/2020 - 11/12/2020

04/01/2021 - 26/03/2021

19/04/2021 - 11/06/2021

Dyddiadau Tymhorau Israddedig

Tymor Gwyl Fihangel

Tymor y Grawys

Tymor yr Haf

20/09/2021 - 10/12/2021

03/01/2022 - 04/04/2022

02/05/2022 - 10/06/2022