Swansea University

5.YR HYN Y GALLWCH EI DDISGWYL GAN Y BRIFYSGOL

5.YR HYN Y GALLWCH EI DDISGWYL GAN Y BRIFYSGOL

Pan fyddwch wedi cofrestru yn ymgeisydd sy’n fyfyriwr ymchwil, bydd gennych hawl i dderbyn nifer o wasanaethau gan y Brifysgol. Gallwch ddisgwyl:

* Perthyn i Goleg academaidd sy’n briodol ar gyfer testun eich ymchwil;

* Cael mynediad at wasanaethau a ddarperir gan adrannau'r Gwasanaethau Proffesiynol gan gynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i) gwybodaeth am gyrsiau hyfforddi, cyngor ynghylch rheoliadau graddau ymchwil a sut i gysylltu â'ch cynrychiolydd myfyrwyr;

* Cael eich cofrestru bob blwyddyn, yn amodol ar eich cynnydd, a disgwyl i’r Brifysgol gadw cofnod cywir o’ch cynnydd;

* Cael gwybodaeth glir, gryno a chywir am y rheoliadau a’r gweithdrefnau sy’n rheoli’r radd ymchwil yr ydych wedi cofrestru ar ei chyfer;

* Cael gwybodaeth glir, gryno a chywir am reoliadau’r Brifysgol - gan gynnwys rheoliadau’n ymwneud â llên-ladrad, eiddo deallusol, iechyd a diogelwch, prosesau cwyno, ac unrhyw faterion moesegol a allai godi yn ystod eich ymchwil, ond heb fod yn gyfyngedig i’r rheoliadau hynny;

* Cael gwybodaeth am ddisgwyliadau’r Brifysgol o ran eich cyfrifoldebau fel myfyriwr;

* Cael mynediad at raglen sefydlu a fydd fel arfer yn cynnwys yr elfennau canlynol:

o Cyflwyniad i staff gweinyddol ac academaidd allweddol gan gynnwys eu manylion cyswllt a'u rôl benodol;

o Cyflwyniad i wasanaethau’r Brifysgol - gan gynnwys Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr, y gwasanaeth cynghori ynghylch gyrfaoedd a gwasanaeth y swyddfa anabledd, ond heb fod yn gyfyngedig i’r gwasanaethau hynny;

o Gwybodaeth am natur ymgymryd â gradd ymchwil yn y Brifysgol;

o Cyflwyniad i’r heriau arferol sy’n wynebu myfyrwyr ymchwil yn ystod eu hastudiaethau, a gwybodaeth am ble y gellir cael arweiniad os bydd anawsterau’n codi;

o Cyfleoedd i fynegi eich barn – gan gynnwys gwybodaeth am fanylion cyswllt eich cynrychiolydd myfyrwyr a rôl y Fforwm Ymgysylltu Myfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig, ond heb fod yn gyfyngedig i’r wybodaeth honno;

o Gwybodaeth am yr hyn y dylech ei ddisgwyl gan y Brifysgol, y Coleg a’ch goruchwyliwr a’r hyn y mae’r Brifysgol yn ei ddisgwyl gennych chi;

o Gwybodaeth am gyfleoedd a gofynion o ran datblygu sgiliau - gan gynnwys hyfforddiant mewn perthynas â sgiliau trosglwyddadwy;

o Gwybodaeth am sut y bydd eich cynnydd yn cael ei fonitro yn ystod cyfnodau olynol eich ymgeisyddiaeth;

o Gwybodaeth am sut i gychwyn ar eich ymchwil.

* Cael mynediad at hyfforddiant a drefnir gan Ganolfan Gwella Sgiliau Academaidd a Phroffesiynol Abertawe, Gwasanaethau Datblygu a Hyfforddiant, gan gynnwys y cynadleddau hyfforddi;

* Cael cyfle i archwilio eich modiwlau lefel Meistr, sy'n briodol i'ch ymchwil, yn ddarostyngedig i'r capasiti sydd ar gael a chytundeb eich goruchwyliwr, cyfarwyddwr y rhaglen a darparwr y rhaglen.

* Cael defnyddio’r Llyfrgell a’r Ganolfan Wybodaeth - gan gynnwys hawl i fenthyca llyfrau a chyfnodolion;

* Cael hawl i weithio mewn man tawel yn y llyfrgell (caiff ardal ei neilltuo’n benodol ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig);

* Cael enw defnyddiwr unigryw ar gyfer cyfrifiaduron, a fydd yn caniatáu i chi ddefnyddio gwasanaethau TG y Llyfrgell a’r Ganolfan Wybodaeth ar y safle ac o bell;

* Cael cyfrif e-bost a fydd yn caniatáu i chi anfon negeseuon e-bost am ddim ynghylch eich ymchwil;

* Cael defnyddio’r system Benthyciadau Rhwng Llyfrgelloedd er mwyn benthyca cyhoeddiadau nad ydynt ym meddiant y Brifysgol (ond dylech nodi y gallai Colegau gyfyngu ar y defnydd a wneir o’r system);

* Cael mynediad am ddim at y Gwasanaeth Lles Myfyrwyr;

* Cael mynediad am ddim at Ganolfan Gyrfaoedd y Brifysgol a chael mynediad at gyrsiau hyfforddi a ddarperir;

* Cael lle parcio a neilltuwyd os oes gennych angen a brofwyd, yn unol ag amodau a thelerau’r Brifysgol;

* Defnyddio’r gwasanaethau a ddarperir gan y Swyddfa Ryngwladol am ddim, lle bo hynny’n briodol;

* Cael mynediad at rai Cyrsiau Datblygu Staff;

* Cael hyfforddiant yn yr iaith Saesneg, lle bo hynny’n angenrheidiol ac wedi’i argymell;

* Bod eich cynnydd yn cael ei fonitro, a chael derbyn manylion am benderfyniadau a wneir gan y Bwrdd Dilyniant a Dyfarnu'n – gan gynnwys cyngor ynghylch sut i apelio yn erbyn penderfyniad, ond heb fod yn gyfyngedig i gyngor o’r fath. Gallwch ddisgwyl cael gwybodaeth am sut i weld eich cofnod myfyriwr ar-lein er mwyn gweld yr wybodaeth honno;

* Cael arweiniad ar sut i gyflwyno traethawd ymchwil - gan gynnwys gwybodaeth am y broses arholi;

* Bod Bwrdd Arholi addas a chymwys yn cael ei benodi ar eich cyfer;

* Cael cyfle i fynegi eich barn yn ystod prosesau penderfynu’r Brifysgol;

* Cael gwybodaeth a chyngor ynghylch yr ystod o brosesau y gallwch eu defnyddio i gwyno os yw pethau’n mynd o chwith;

< 4. Fforwm Ymgysylltu Myfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig | 6.YR HYN Y GALLWCH EI DDISGWYL GAN EICH COLEG >